„de eendracht; Advertentiën l ff. f. ,;t algemeen belang" hatuurb0ter1i! W.\ IV. K.\ R. M AALST EED. Een zwarte Dekhengst, De Concurrent," W. J. BLITZ, Tandarts, Geen grijs haar meer! De nieuwe London JACQUES VAN ROSENDAEL. HYPOTHEEK. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij sluit op de voordeeligste voorwaarden verzekeringen tegen schade, ontstaan door brand en door de ter blussching aangewende middelen. Vaste jaarlijksche bijdrage voor Woonhuizen 50 cents per f 1000 per jaar. Voor Winkelbuizen iets hooger, naar gelang van bet brandgevaar. Nadere inlichtingen worden verstrekt door C. S. JAR1NG, Weststraat 106, Helder. Koster's Kleinen Winkel Lindenhouten BOTERMOUTEN, A. KOSTER, Sehagen. Ten Bureele aangenomen voor alle COURANTEN en TIJDSCHRIFTEN. De plaatsing geschiedt zonder verhooging en voor opneming in verschillende bladen behoeft slechts één afschrift verstrekt te worden. LIJNKOEKEN, C. C. REZELMAN, M. Th. DE HAAS, Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij BALKAARTEN. Reclamekaarten. Grands Vins de Champagne. BE UNGE BE AGENTSCHAP Agentschap der Algemeene Maatschappij van Levens verzekering en Lijfrente te Amsterdam. Agentschap der Brand- Maatschappij, AGENTSCHAP lste kwaliteit R0LHAMMEN, DE SCHIPBREUK ZONDAG 26 JANUARI 1890, Steeds voorhanden de buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Eirma P. E. Thueré te Utrecht. Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder dags en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. ADVERTENTIEN. Geboren CORNELIS ABRAHAM, Zoon van A. SOMERWIL Azn. en J. C. SOMERWIL—BOON. Leiden, 5 April 1890. Voor de vele bewijzen van belangstelling, bij bet overlijden van hunnen Vader en Behuwdvader, den Heer F. C. B R U S T, betuigt de familie haren hartelijken dank. Arasterdam, 7 April 1890. Door mijn overhaast vertrek naar de Transvaal was het mij tot mijn leedwezen niet mogelijk van alle vrienden en kennissen persoonlijk afscheid te nemen en roep ik hen allen een hartelijk vaarwel toe. Anna Paulowna, 5 April 1890. J. J. ENSCHEDÉ. De ondergeteekenden herinneren bij deze, dat het eierenzoeken op hunne plaats Boermanshoeve", onder Anna Paulowna, ten strengste verboden is, zullende men zich anders voor de gevolgen moeten wachten. Jb. KLOMP. G. KLOMP. Ree.-, in den derden graad op Don derdag 10 April, des avonds 8 ure. Gegadigden, die tegen 1 April 1891 een daartoe geschikt lokaal hebben, worden ver zocht, zich vóór 1 Mei 1890, onder nader overeen te komen voorwaarden, te vervoegen Kanaalweg I. 88 boven. Alle soorten gedroogde Appelen, Peren, Pruimen, Pruimedanten, Abrikozen, versche Groenten in blik, Essences voor Pudding, enz. staat beschikbaar bij A. SPAANS, Kleiweg, Anna Paulowna. Dckgcld f 3.50, bij de eerste dekking te betalen. Beschikbaar: Een Jonkertrnine HENGST, afkomst /Graaf Wedel", inge- schreven in het Ned. Paarden stamboek, tegen een dekgeld van 5 galden, bij Jb. STAMMES Jbz., te Anna Paulowna nabij Oudesluis. Nieuwendijk bij den Dam, 241, AMSTERDAM, is ieder en Donderdag, 's namiddags van 12 tot 1 ure, te spreken wegens tandheel kundige operaticn en bet plaatsen van kunsttanden in het Hotel //Toelast" te Nieuwediep. Ook is hij te spreken des Zaterdags in //den Burg" en des Maandags in //de Jager" te Alkmaar, beide dagen tot 's voor middags 11 ure; des Donderdags, tot 's voormiddags 11 ure, in het Hotel //Vrede- lust" te Scliagen. is de beste der Parfumerieën om 't grijze haar te doen ver dwijnen, is onschadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Prijs 85 Cent per flacon en f 1.50 de dubbele flacon. De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland sluit groote en kleine leeningen, zonder vooruitbetaling van rente, tegen 39/10, 4 en 4l/lQ pet. rente, naar gelang der overwaarde. Correspondent voor Haarlem en omstreken D. STORM, Scholer- eingel 15, te Haarlem. Berlcnt ia.it te Sc h a g e n. Ruime voorraad Schoppen, Graven en Mest vorken. Fornuizen en Vuurpotten. Kamer- en Keukengereedschappen. Hek-, Prikkel-, Ijzer-, Koper- en Hooipakdraad. Krammen. Hout-, Touw- en Borstelwerk. Vlechtwerk, benevens eene ruime keuze Behangselpapier en Randen, Tafelzeil en Schoorsteenstukken. Zuivelgereedschappen, alsKaaskoppen, Pers vlootjes, Boterkoppen, Halsjukken, Emmers, Teemsen, Roomkommen, Kaas kleursel en Kaasstremsel, benevens Keulsche Lebben. Thermometers en Maatglazen, on misbaar bij het maken van Boter en Kaas. Melkteemsen met Slangengaas. Hevels en Waaibussen. Kaasklienders (systeem Boekei.) Ontvangen: Extra mooie*— ^-2* Amerikaansche benevens Handzaairaachinetjes. Onder beleefde aanbeveling, IV.B. Vraagt slechts naar «de Kleine Winkel", en bet kleinste kind brengt u terecht. VAN DE EN Molenpleiü 162/163 te Helder, WORDEN Merk: BON. Leverancier derSchager Vereeniging. Gehalte minstens 12% vet en 33% eiwit. Prijs: acontant f 12.25 per 104stuks. Betaling Juli 1850 f 12 75 per 104 stuks- Verkrijgbaar bij: te WIERINGERWAARD. Bestellingen worden franco tehuis bezorgd. Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, is Woensdag 9 April te Helder, Kerk- graclit 47, te consulteeren voor tandheel kundige operatiën, vullingen en het plaatsen van kunsttanden en gebitten. Spreekuren van 123£ uur. Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn van »T. m. TAJSf mASJSSS, Helder. Molenplein 162/163. -f3-HSBSM-Ö- D^ESKAAI^TEN. Eenvoudig nette en chromolitografische. In verschillende dessins van af 3 cent. Prachtig uitgevoerd van af 5 cent. DIPLOMA'S. Op fijn gekleurd carton en artistieke versieringen. GEBOORTEKAARTEN. Het nieuwste op dit gebied met allerliefste teekeningen van kinderen. M EN IJ'S. Fraai, doelmatig en goedkoop. Qadertrouwkaartes. In verschillende soorten en prijzen. PROGRAMMA'S. Net bewerkt en zeer goedkoop. Chromolithografisclie met geestige teekeningen. y ERLOYINGSK AAF^TEN. In vele soorten en verschillende prijzen. Visitekaartjes. Voorbanden onderstaande soorten: 1°. Gewone, dof carton 0.70 2°. Glacé-carton0.70 3°. Marmer-glacé-carton in ver schillende kleuren u 1. 4°. Ivoor-carton met schuine goud snede, zeer aan te bevelen voor dames u 1.50 Allen in nette étui en met letter naar keuze. 100 enveloppen voor visitekaartjes ƒ0.30. Voor bestellingen buiten de gemeente zendt men slechts een kaartje of duidelijk geschreven naam per briefkaart met vermeldingwelks kaartjes men verlangt vergezeld van postwissel. GELDERMANN, a Ay. De Commissionairs in Effecten CABINET demi Sec. ff. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD LACK(goht anglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flesch. Halve flesschen met f 0.25 verhooging per 2/2. i In voorraad bij: W. JAGER GERLINGS, Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN Haarlem Spaarne 86/3. Helder, Keizerstraat 103. TE ALKMAAR, bevelen zich aan tot het koupen enverkoopen van Binnen- en Buitenlanclsche EFFECTEN, het plaatsen en afschrijven van KAPI TALEN in het Grootboek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den hnndel in geldswaardig: papier betrek kelijk. Mede bevelen zij zicli aan als Correspon denten en Agenten van de BRAND WAARBORG-MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. Beëdigd Makelaar, Taxateur van Onroerende Goederen, Houder van publieke verkaopingen. der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht, van 't Crédit Foncier de Belgique te Brussel enz. opgericht A° 1790, te Amsterdam. der eerste Nederlandsche Verzeke ring-Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. Pas ontvangen: Bankethammetjes, Wee-fcfaal9oIa.e Hanunaa. HUTSPOT (kluifjes) en MUISJE S-ROOKVLEESCH van af 1 Kg. J. HUBBELING, Kanaalweg. Bij J. H. VAN BALEN, te Helder, is verschenen: VAN DE LOCU MOIDART, OP nabij CALLANTSOOG. GEDJCHT. Uitgegeven ten voordeele der Prins-Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee, voor de eene helft, terwijl de andere helft bestemd is voor een ander weldadig doel. Dit werkje bevat 12 pag. en omslag met 2 gravures. PRIJS 25 CENTS. De Correspondenten van de Heldersche- en Nieuwedie- per Courant worden beleefd uitgenoodigd op de hun bekende conditiën hunne medewerking te verleenen tot het verkrijgen van inteekenaren op bovenstaand werkje. Gaarne zullen wij hun op aan vraag eenige exemplaren met intee- kenlijst zenden. Het liefdadig doel van deze uitgave zal zeker velen opwekken zich hiervoor eenige moeite te getroosten. De opbrengst wordt na aftrek van de noodzake lijke kosten geheel uitgekeerd. Omtrent het sl u iten van con tracten van levensverzekering en lijfrenten bij de Hollandsche Sociëteit van Levensver zekeringen, opgericht in bet jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J. F0CK. J T VAN B0SSE, J. G. SILLEM en Jb. BIERENS DE HAAN. als Commissarissen, Jhr. Mr. C HARTSEN Jbsz., als Directeur en Mr. J P. P0RTIELJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te ver krijgen aan liet Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij HH. Correspon denten in de voornaamste steden des Rijks en bij den Heer T DRA1JER, te 's Gravenhage, Billitonstraat 2, Generaal Agent. Correspondent voor den Helder de Heer c. swAViisro. Jaarlijksche premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven: Op 25 jaar f 1.99, op 40 jaar f 3.11, 30 2.27, 45 3.71, 35 2.64, 50 4.53. Dljkotrnnt. Wed. SEVENHUIJSEN. Snelpersdruk van J. II. van Balen, Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4