CHOCOLAAD BROOTES Sh\ t( A T U ï{B0T]E ïp Eikel-Cacao, Bölger Zoon, KARPETTEN, LOOPERS EN jiLEEDJES P. MOOLHUIJSEN, Kuiperstraat. Eene flinke Dienstbode, TE KOOP: TE HUUR: Schuiteiimakerij van Openbare Verkooptng Openbare Verkooping Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. BOELHUIS BOELHUIS Abr. SLOOS, Openbare Verpachting «Tb. K.UIPER, Weststraat N". 84, M. Tb. DE HAAS, W. JAGER GERLINGS, Lood- e» Zinkwerken. G. J. DE JONG, A. J. DE JONGH. J. Job. BARNEVELD, Figuurzaaghout in alle kleuren en grootten. T I V O L I. ZONDAG a. s. BAL. worden bet goedkoopst, spoedigst en netst afgeleverd door D. Koppen Gz., Zuidstraat. Zink- en Loodwerken. Zinkeu Ventilators voor muur en plafond, Schoorsteeneu, platten, gooten, enz., bij Jb. BAKKER, Huisraad en Inboedel Kraepelien en Holm's Theehandelaars te Bolsward. Hofleveranciers. De grootste en goedkoopste sorteering Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. APVERTENTIEN. Getrouwd R. MAALSTEED en A. VAN DER HULST, die tevens, ook namens wederzijdsche Familie, hunnen dank betuigen voorde belangstelling, hun betoond. Helder, 10 April 1890. Bevallen van eene Dochter: CORNELIA ANNA JACOBA CLERKX, geb. MOORMAN. Algemeer.e kennisgeving. Drunen, 8 April 1890. Voor de vele hartelijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Echtgenoote en Moeder MARIA BEEKHUIZEN, betuigen wij onzen oprechten dank. B. B. BORGART, Kinderen en.Behuwdkinderen. Helder, 11 April 1890. De ondergeteekendenherinneren bij deze, dat het eierenzoeken op hunne plaats //Boermanshoeve", onder Anna Paulowna, ten strengste verboden is, zullende men zich anders voor de gevolgen moeten wachten. Jb. KLOMP. G. KLOMP. Gevraagd: van goede getuigen voorzien. Adresletter W, Hulpkantoor Anna Paulowna. LEERHOEVE voor Zuivelbereiding OUDSHOORN. Aanvang van den nieuwen cursus voor jongens en meisjes 1 Mei 1890. Leerplan en informaties zijn te bekomen bij de Directie der Leerhoeve. Opgaven worden ingewacht vóór 15 April 1890. Een OVERDEKTE BOK, 20 ton; Een OVERDEKTE BOEIER, 13 ton. Een VLET met dichte PLECHT, 9 ton. Tevens worden met succès houten vaar tuigen met ijzer beslagen, aan de Wed. Cs. DE WIT, Broek op Langedijk. van de Herberg „DE KROON" te Nieuwe Mcdorp, met fcDoor rijd stal, afzonderlijke Kolfbaan, Aanhoorigheid en Erf, in de kom van het dorp, op Woensdag 16 April 1890, des avonds ten half zeven ure, in het perceel zelf. Aanvaarding 1 Mei 1890, of des door den kooper verlangd, in gebruik op later met den eigenaar Jan Brouwer overeen te komen tijdstip. Betaaldag 29 Mei a. s. De veilingsvoorwaarden liggen acht dagen vóór den verkoop ter inzage ten kantore van den Notaris C. BOONACKER. op ZATERDAG den 19 APRIL 1890, voor middags 10 ure, op het erf van de herberg van den kastelein A. J. SWAERTS, aan het Zand in de Z ij p e, om coutaut geld, van: 1 span beste zwarte Merrie- paarden, oud 4 jaren, 1 best zwart Ruinpaard, oud 3 jaren, 1 best zwart Merriepaard, oud 7 jaren, 2 Boerenwagens met toebehooren, waarvan een met Hekken, Driewielskar, Ploegen, Egge, Tuigen en verdere Boena- en Bouwgereedschappen, r Zij, die goederen ter verkoop wenschen in te brengen, vervoegen zich bij den Heer A. J. SWAERTS voormeld. Informatiën geeft de Makelaar O. DE KIEVIET te Wieringerwaard en G. VAN OS, Notaris te Zijpe. VRAAG Gegarandeerd zuiver. LET OP DEN NAAM. Opgericht 1825. op MAANDAG 28 APRIL 1890, 's morgens ten 10 ure, ten huize van den Heer J. Hz. SMIT, in het Koegras, gemeente Helder, van: 18 puike Kalf koeien. 2 Hok- kelingen, 1 Hokkeliugstier, eenige Kuikal vereis, een Bics- paard oud 4 jaar, een bruine Vcnlnierric oud 7 jaar-, een bruine Merrie oud 8 jaar, 4 eenjarige Paarden, 8 Schapen met Lammeren, V erder: een Speelwagen, een Boerenwagen, een driewielde Kar, een Kar op veeren, een ijzeren Hooihark, twee Ploegen, een Egge, 2 zoo goed als nieuwe Dorschzeilen, Boeren- en Bouwgereedschappen en hetgeen meer te koop zal worden aan geboden. J. van der Maaten, Deurwaarder. op DINSDAG 29 APRIL 1890, 's morgens ten tien ure, ten huize van den Heer A. ZANDER, aan de NES te SCHAGEN, van: 12 Kalfkoeieu, 3 Hokke- liiigcn, eenige Kalveren, 1 bruin Merriepaard, 1 Trek hond 1 Boerenwagen, 1 driewielde Kar, 1 Kar op vccrcu, eene partij Dekrict. Boeren- en Bouwgereedschappen, Huisraad en Inboedel, en hetgeen meer te koop zal worden aange boden. J. VAN DER* MAATEN, Deurwaarder. Notaris te Winkel, zal publiek verkoopen,: ten verzoeke van den Heer DIRK STAPEL Juniorzoon: A. Op Dinsdag 22 April 1890, des voor middags 10 ure, in de herberg „liet Fortui n", te WINKEL: Een completen Hcrberg-Inventaris, als: een goedloopend Billard met toebe hooren, ongeveer 100 Stoelen, diverse Tafels, Karaffen en Glazen, 3 Klokken, Kachels, Hanglampen, 16 Kolven met 5 Kolfballen, diverse Stalgerecdschap- penverder1 Paard, 1 Jachtwagen op veeren, 1 Bakwagen met tuigen voorts: Huisraad en Inboedel, als: Kisten, Kasten, Spiegels, Schilderijen, Gordijnen, Tafellakens en Servetten, Veeren Bedden met toebehooren, Aarde-, Glas-, Blik-, Koper-, Tin- en Ijzerwerk, alles zoo goed als nieuw, en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. B. Op Woensdag 23 April 1890, des voormiddags ten 10 ure, op de plaats van den heer JAN SPAANS Jnr., te BARSINGERHORN 12 puik puike Kalf koeien, 1 Geldekoe; verders1 Kar op veeren, 1 Boerenwagen, 1 Bakwagen, 1 driewielde Kar, 1 Ame- rikaansehe Hooihark, 1 Hooischudder, 1 Modderschuit en Boerengereedschap pen, eene partij Hout en Pannen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd, Op de plaats bestaat geen gelegenheid tot uitspanning. C. Op Maandag 28 April 1890, des morgens 11 ure, ten huize van den heer P. WARDENAAR, aan den Veerweg te ANNA PAULOWNA: 1 puik beste Kalf koe, die gekalfd heeft, 1 Geldekoe, 1 Paard, 1 Kapwagen op riemen, 2 Boerenwagens, 1 Wanmolen met zeeften, Ploegen, Eggen, Dorschma- chine,Kettingegge, Wentel blok, Doeren en Bouwgereedschappen, eenig Huis raad en Inboedel, waaronder oud Porselein, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Voorts: twee klampen Hooi, ongeveer 10000 en 13000 kilo. Te bezichtigen bij A. DE GRAAF, te Anna Paulowna. op 19 APRIL, voormiddags elf uur, aan het Raadhuis te Anna Paulowna, van: het recht om in de vaarten van den AnnaPaulowuapolderte baggeren. Betaling terstond na de toewijzing. Nadere informatiën btj den Opzichter R. R. DEKKER. repareert alle soorten van NAAIMACHINES, voor den minst mogelijken p r ij s, onder guarantie. Als EENIGAGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorbeen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. firma J. II. Enschedé, Wijnhandelaars. Haarlem, Depót en Kantoor Keizerstraat 103, Helder, bevelen bijzonder aan Bas Medoc a f 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. Loodgieter, Helder, geeft op aanvrage gaarne prijsopgave voor alle bij liet bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen. De 's Gravenhaagsche Hypotheekbank ver strekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband en geeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 47» in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen ten kantore dei- Bank (Gedempte Raamstraat lln) en te HELDER bij den Heer Meubelmaker, Spoorstraat51 Aanvang half acht. De Vereen iging tot vei van bet Paardenras, Wiering: waard en Omstreken", lie bij den Heer G. H. Geerlig^ op de plaats tfde Voorwaarts", wederoj beschikbaar gesteld de gunstig bekend Hengst NORMAN II, tegen een dekgeld va f 10.a contant. Beschikbaar: Een danterlirniiie HENGST, afkomst „Graaf Wedel", inge schreven in het Ned. Paarden stamboek, tegen een dekgeld van 5 gulden bij Jb. STAMMES Jbz., te Anna Paulowm nabij Oudesluis. Door soliditeit der goederen uit dit Maga zijn is de guarantie overbodig te noemen. Vraag prijsopgaaf van: Zinkwerken Molengracht hoek Biersteeg. IjBggp1»» De ondergeteekende koopt tegen de hoogste waarde, en alle voorkomende Artikelen. Laat zich aan huis ontbieden. GRlESn.tVER, Spoorgracht en Kanaal weg. Jumbo Poetspomade is de beste en goedkoopste der wereld. Alom verkrijgbaar in doozen 4 5, en 12£ Cents. Chemische Fabriek ZEVENAAR. Bekroond met Zilveren en Gouden Medailles. Aanbevolen door ER. Genees- en Scheikundigen. voedzaam, versterkend, aangenaam van smaak, voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bassen a I, J en J Kg. KR AEPELIEN HOLM. ZEIST. Te Helder bij de firma P. Boon. Ouden en jongen mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med. Raad Dr. Muller over Verstoorde Zenuw en Geslacht-Stelsel, met opgave voor radicale genezing. Na ontvangst van 60 cent in postzegels, toezending onder couvert. Eduard Bendt, Braunschweig. vindt men bij Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4