van veertig jaar zijn inderdaad slechts weinigen valide Maar het is een maatregel, die niet zal baten, evenmin alsof men krachtige individuen uitkoos, om ze bloot te stellen aan loodwitvergiftiging. Het duurt iets langer, bezwijken doen zij toch En ook de krachtige jonge knapen der Marine zullen bezwijken of op veertigjarigen ouderdom versleten zijn, als zij niet onder betere hygiënische voorwaarden komen, tijdig uit de koloniën worden afgelost en lang genoeg in de gematigde lucht streek blijven wanneer hun daarmede een voudig recht wordt gedaan. De verminderde werving van jongens, in 1886 begonnen, deed zich eerst twee jaar later ge voelen (zoolang duurt de opleiding) in het aantal afgeleverde lichtmatrozen, dat van 335 tot 256 daalde. De invloed op de bevordering van matrozen komt natuurlijk weer eenige jaren later. Met de beide toegestane schepen, nog niet be gonnen en reeds in de klem, met eene onmoge lijke uitbreiding van het aantal ingenieurs, met verwaarloozing der regeling van 's Rijkswerf en haar hopeloozen achteruitgang, zal 's ministers eventueele opvolger ook ten opzichte van het personeel de wrange vruchten plukken van het tegenwoordige wanbeleid. Van de zoo noodige aanvulling geen sprake, steeds enger en voor de eerste jaren onverbreek- baarder wordt de pernicieuse cirkel, gebrek aan personeel, verlengd verblijf in en te vroege terugzending naar Oost-Indië, verspilling van levens en levenskracht, groot verloop, gebrek aan personeel. Het leven van den matroos aan wal is dat van een vod. Kringen en gezelschappen voor zijne ouders, broêrs en betrekkingen toegankelijk, zijn voor hem gesloten. Behoudens de militaire tehuizen voor hem de kroeg en het bordeel. De matroos moet de gelegenheid, het vooruitzicht hebben vooruit te komen Maar wat doet men Reeds op de opleiding, dus als knaap van 16 jaar, wordt beslist of de een matroos zal blijven, de ander als bootsmansleerling zal worden opge leid tot onderofficier. Die keuze is voorbarig. Zie, eerst allen bevorderd tot matroos iste kl. zie dan wat er in zit en wie onderofficier zal worden. Nu worden misschien zich later flink ontwikkelde manden gedoemd matroos te blijven en verlaten den dienstanderdeels worden jongens op hun slofjes onderofficier, maar onderofficier zonder prestige. Is de gevolgde handelwijze verkeerd, de tegen woordige minister heeft die tot in het dwaze doorgezet. Er bestond nog kans voor den ma troos om onderofficier-baantjesgast te worden, nl. ziekenvader, kok, schoenmaker, enz. Maar een der eerste maatregelen van dit hoofd van het Departement was, de matrozen iste en 2de klasse daarvan uit te sluiten. Hij hoopte daar door meer matrozen te behouden. Maar nu laten de matrozen 3de klasse zich niet meer bevorde ren, of de matrozen rste en 2de klasse laten zich degradeeren, dan wel verlaten, zich alle toekomst ziende afgesneden, den dienst Resumeerende. De matrozen worden verkre gen door werving van jongens te Leiden, het aantal moet weder op 400 worden gebracht. Allen moeten om bevorderd te worden, gediend hebben als matroos iste klasse. Zij moeten op tijd worden afgelost uit de koloniën en niet te vlug' worden teruggezonden. Met opoffering desnoods van het uiterlijk aanzien der oorlogs schepen, moet voor een goed logies worden ge zorgd. Hunne rechten volgens de bepalingen moeten strenger worden geëerbiedigd. Alleen op die wijze zal het mogelijk zijn de matrozen aan den dienst te binden, het incom pleet aan te vullen, krachtige individuen te her krijgen en per saldo met geringere werving kunnen worden volstaan, het verloop gestuit, de slijting en pensionneering verminderd. De mariniers hebben hun eigen chef, die voor hen zorgt, ook ten opzichte der tijdige aflossing voor de belangen der torpedisten is door de opvolgende chefs in ruime mate zorg gedragen, de machinisten zorgen voor zich zeiven voor den marine-officier, onderofficier of schepeling zorgt niemand. Daarom ook nu weder een beroep op de pers, op hen, die belangstellen in het lot van den matroos, op die heeren vooral, die zich voor de Kweekschool te Leiden voor de werving van jongens voor 's lands vloot zooveel moeite geven en ze daarbij overleveren aan het Departement van Marine Land. De luit. ter zee le kl. J. H. van Hoogstraten, werkzaam aan de afd. Hydrographie bij het Dep. van Marine, is gedet. aan boord van «De Buyskes", om de opnemingen der zeegaten dit jaar mede te maken. Door Z. M. is aan den luit. ter zee 1ste kl., J. Van Scheers, vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder der orde van de Kroon van Italië, hem door Z. M. den Koning van Italië geschonken. De luitenant ter zee 2de kl. B. R Meijboom, op non-activiteit gesteld van Zr. Ms. opleidingsschip //Admiraal van Wassenaer," wordt 16 April geplaatst aan boord van de stoomkanonneferboot „Fret" in dienst komende voor opnemingen ten dienste der hydrographie. De detacheering met den 22sten dezer aan boord Zr. Ms. fregat „Evertsen" van den lsten luit. der mariniers J. P. A. Termaat is ingetrokkenter zijner vervanging is aangewezen de 2de luit. der mariniers F. J. van Hoogstraten. Gedurende het eerste kwartaal dezes jaars hebben zich 221 jongens aangemeld voor indiensttreding bij de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden, waar van er 54 tot een verbintenis in 's Rijks zeedienst zijn toegelaten. De overigen werden allen genees kundig afgekeurd. De nalatenschappen van personen, bij de Kon. Ned. Zeemacht in dienst geweest en thans over leden, zijn van de volgende 1. E. Antonio. matroos 1ste kl., f 11.80; 2. J. A. van Bochove, 2de ziekenoppasser, 15.60; 3. F. Bouma, marinier 2de kl., f28.61$;4. Th. Brummelaar, 2de smid, f 11.73$; 5.J.A. Bul baai, matr. 1ste kl., f 147,64$6. 11. Doorn, tamboer 1ste kl., 13.13$7. B. J. Faun:, op- per-stuurman, 14.47 S. J. Jongert, marinier 2de kl., f 152.67 9. J. Kiezeliug, idem, 10.4S$ 10. G. Kuyper, matr. 3de kl., f 37.75 11. J. Metzier, idem, f 75.39; 12. II. Nautn, ma rinier 3de kl., 76.67$; 13. J. Penso, matr. 2de kl., f 62.13 14. 11. Pietersen, marinier 2dekl. f 40.37 3 5. E. Posthuma, kwartiermeester, f 148.6816. J. A. Iteusehe, 2de schrijver, f 1.65$; 17. J. lloorda, jongen, f 160.93. De kolonel der grenadiers A. W. Greve is benoemd tot commandeur der orde van den Gouden Leeuw van Nassau. Door den minister van Oorlog zijn uitvoerige voorschriften gegeven omtrent de aanvulling van munitie bij de infanterie gedurende het gevecht. Bij elk der regimenten, die van de nieuwe veld- uitrusting zijn voorzien, zal door twee compagnicn zoo spoedig mogelijk eene proef worden genomen met patroon- en houderransels, met patroonzakken en met eene gewijzigde verpakking der munitie in patrooncaissons. De patroon- en houderransels zijn respectievelijk gevuld met 30 pakjes patronen en 10 pakken elk van 6 gevulde houders. Het voornemen bestaat aan elke compagnie eenige dier ransels uit te reikendeze ransels zullen bataljonsgewijze op een patroonranselwagen een gerequireerd voertuig met 2 paarden be spannen worden vervoerd. Zoodra een gevecht te verwachten is, zullen die ransels door krachtige soldaten worden gedragen, terwijl zij hun eigen ransel op den wagen afleggen. Door deze bepalingen wil de minister trachten te gemoet te komen iu eene der gewichtigste en moeie- lijkste kwestiën in den strijd, nam. de aanvulling van munitie, en tevens den tactischen regel in toe passing trachten te brengen, om een aanvallenden troep de tegenpartij tot op 600 a 500 meter te doen naderen, zonder eene enkele patroon van zijne munitieuitrustiug ten getale van 64 verbruikt te hebben. Door de vennootschap van Fioes-Lille worden voor de Fransche marine 12 drijvende dokken voor torpedobooten vervaardigd, die bestemd zijn voor de plaatsen, waar torpedobooten zullen gestationeerd worden. Zij zijn vervaardigd van verzinkte staal platen en hebbeu eene lengte van 30 M., eene breedte van 7.5 M., en eene hoogte van 4 M. Door het openen van eene kraan laat men het water in en worden zij op de gewilde diepte gebracht, terwijl het lichten of opbellen (met de torpedoboot er in) geschiedt door pompen, die aan den vasten wal of op een daartoe bestemd vaartuig zijn geplaatst. Bij Champigny zijn, in tegenwoordigheid van den generaal Saussier, militair gouverneur van Parijs, en verscheidene andere generaals, vergezeld van een talrijken staf, door twee regimenten infanterie, twee eskadrons cavalerie en drie batterijen artillerie tac tische manoeuvres uitgevoerd met gebruikmaking van het rooklooze kruit, om de werking daarvan na te gaan. De infanterie was gewapend met het Lebel-geweer. In de eerste plaats is gebleken, dat twee vijandelijke partijen, die beiden zich van het nieuwe kruit bedienen, voortaan tegenover elkaar zich in denzeltden toestand bevinden als vóór de uitvinding van het rooklooze kruit. Het onder scheid is daarin gelegen, dat zij over een veel ge- duchter middel van verdediging beschikken dan vroeger zoo geducht, dat de aanval van man tegen man bijna onmogelijk wordt, zoolang de tegenstan der niet volslagen gedemoraliseerd is. Met het rooklooze kruit staat men zoo goed als voor het onbekende. Een nieuwe oorlogstactiek moet er het gevolg van zijn. Door het nieuwe kruit kan men natuurlijk den vijand op groote afstanden onderscheiden. Met behulp der verdragende vuurwapenen zal de ver woesting te grooter zijn. De helle kleuren van de uniformen, vooral de roode pantalons en kepies, alsook de schitterende metalen platen, zullen moeten verdwijnen, wil men het gevaar voor de troepen niet nóg grooter maken. Nu reeds dringt „le XIX Siècle daarop aan. Geaarzeld mag niet worden zegt dit blad. Het is van het hxigste belang te weten, schrijft de Parijsche correspondent van de „Times, wat de gevolgen kunnen zijn van het nieuwe kruit op het slagveld; immers, de beweging der troepen heeft verschillende uitwerking, naar mate die zichtbaar wordt of aan de waarneming ontsnapt. Voor den bevelhebber eens legers is het eene zaak van het hoogste gewicht, als hij kan nagaan op welke wijze zijne troepen de door hem gegeven bevelen uitvoe ren. Het is eene uitgemaakte zaak, gelijk een Fransch generaal verklaard heeft, dat indien men te Waterloo het rooklooze kruit had gekend, Napo leon niet noodig zou gehad hebben tot het laatste oogenblik te wachten om tot de ontdekking te komen, dat het Blücher was die kwam aanruk ken, en niet Grouchv. De thans bij Champigny uitgevoerde manoeuvres hebben intusschen doen zien, dat de stof, opge jaagd door (ie beweging der troepen, verhindert dat de lucht geheel klaar wordt, zoodat een veld slag, geleverd op een vochtigen bodem iets anders zal zijn dan een op een drogen en stoffigen grond. Wat reeds vaststaat is. dat schitterende kleuren van uniformen moeten verdwijuen. Uit onze Koloniën. Cura<?ao, 14 Maart. Den lOden Maart werd alhier bekend het eervol ontslag, aan den Gouverneur van den Brnndhof verleend, en dat de heer Mr. C. A. H. Barge, president van het Hof van Justitie alhier, tot zijn opvolger is benoemd. Door een jarenlang verblijf op dat eiland zegt de Curacaosche Courant is de nieuw be noemde Gouverneur op de hoogte van de zaken van Koloniën. Zijn minzaam karakter, zijne uit gebreide kundigheden en het vertrouwen, dat hij aan alle ingezetenen in zijn rechterlijk ambt inboe zemde, kunnen niet anders dan de beste verwach tingen van zijn bestuur als Gouverneur doen koes teren. De heer Gerard Arnold Vervloet, een Belg, (lie in het Indische leger heeft gediend en misschien nog in Indië vertoeft, kan bij den Belgischen con sul te Batavia, den heer Charlier, eene voor hem zeer aangename tijding vernemen. Zij, die den heer Vervloet kennen, zullen hem een grooten dienst be wijzen, wanneer zij hem dit laten weten. Aan het mail-overzicht van de „Javabode" dd. 8 Maart, ontleenen wij het volgende: „Het deel van Borneo, dat tot onze bezittingen behoort, zal, wanneer het zoo voortgaat, spoedig in de ontginning van zijne rijke hulpbronnen niet achterstaan bij het Britsche Noordelijk gedeelte, en daar ons bestuur oneindig beter is dan dat van de Maatschappij die ginds het land exploiteert, rust die ontginning in ons gebied op veel beteren grondslag. De steenkolen aan de Oostkust vonden reeds concessionarissenin Amoenthai wordt tabak geplant, in de Westerafdeeling eveneens en buiten dien graaft men daar gond en zoekt men er dia manten. Waar op Java de winsten met de cultu res te behalen, kleiner of wisselvalliger worden, richten zich dc blikken van zelf naar hetere gewes ten en het zijn dan ook voor een deel planters cn fabrikanten van Java die concessiën op Borneo aan vragen. Dc particuliere nijverheid van Europeanen vindt op (le buitenbezittingen roet hare schaarsche bevolking, die zelf weinig of niet arbeidt, en waar de werkkrachten moeten worden ingevoerd, een wel niet zoo gemakkelijk arbeidsveld als op Java, doch daartegenover staat dat zij zich ginds niet heeft te verwijten te stroopen op het gebied van de kinde ren des lands. Java behoort voor de 22 millioenen Javanen te zijn, maar de buitenbezittingen laten plaats voor anderen naast de enkele millioenen in boorlingen. De Koffieoogst laat zich dit jaar zeer slecht aanzien terwijl de gouvernementsoogst op Java ge raamd wordt op een derde van den vorigen, zullen de meeste particuliere ondernemingen zulk een cijfer waarschijnlijk niet eens bereiken. Over 1889 wer den over het algemeen met de koffiecultuur goede winsten gemaakt. Ook de suiker gaat een minder voordeelig jaar tegemoetde prijzen .zijn tot nog toe lager en de sereh vertoont zich iu den Oosthoek in tuinen waarin zij tot nog toe niet voorkwam." De Semarangschc correspondent van het „Soer. Hbld." schrijft: „Het was even vóór den Fransch-Duitschen oor log dat het legerbestuur te Weltevreden eene ge heime dépêche uit Den Haag ontving om een oog in het zeil te houden op de correspondentie tussclien op Java wonende en in Europa verblijvende per sonen, wier namen in het telegram speciaal werden genoemd. De heer Von Daalen, in dien tijd adju dant bij den toemaligen legercommandant Kroesen, vervoegde zich met die dépêche tot den heer Theben Therville directeur van het postkan tooi- Weltevreden, met verzoek om inzage te mogen nemen van de brieven met de in de dépêche gesignaleerde adressen. De heer Theben Therville achtte zich intusschen door een telegram van den minister van Koloniën niet voldoende verantwoord, gaf echter de verzeke ring zijner medewerking zoo de heer Van Daalen hem eene eigenhandig geschreven machtiging van den gouverneur-generaal kon ter hand stellen. De lieer Van Daalen vertrok vertrok onmiddelijk naar Buitenzorg en verkreeg zonder de minste moeite van den gouverneur-generaal, mr. P. Mijer, het ver langde schrijven, dat op het postkantoor te Welte vreden een „cabinet noir" ip het leven riep, het welk door den ernst der tijden in dat jaar 1870 volkomen was gerechtvaardigd. De heer Theben Therville, zoowel als de heer Van Daalen. waren dan ook bij iedere ontvangst en expeditie van de mail ijverig werkzaam om van de brieven, welke hun verdacht voorkwamen, den inhoud op te nemen, waarbij de ondervinding van den postdirecteur, die een dergelijken toestand vóórdien in Nederland reeds eenmaal had medegemaakt, zeer te stade kwam. Het cabinet noir, dat een hoogst vermoeiend werk was en voor de beide heeren niets aangenaams had, werd spoedig opgegeven, toen het bleek dat dc oorlog tot de twee landen, Duitschland en Frankrijk, beperkt zoude blijven en eene verwik keling van Nederland met eene der oorlogvoerende mogendheden buiten alle waarschijnlijkheid werd geacht. Dit neemt evenwel niet weg dat het legerbestuur in dien tusschentijd er achter is gekomen, hoe van hier en daar aanbiedingen naar Europa werden ge zonden, voor het geval Nederland in den oorlog mocht worden betrokken. Eenige jaren daarna werden eenige officieren en ambtenaren plotseling aan den dijk gezet, zonder dat zij er achter konden komen aan welke oorzaken kunn'e brusque pensioneering moest worden toegeschreven." Landbouw en Veeteelt. De 15de aflevering van het Nederlandsch Rund vee-Stamboek heeft dezer dagen het licht gezien. In de 15 jaren dat het Stamboek bestaat zijn 160S Stamboek-stieren en 8059 koeien ingeschreven, waaronder velen volbloedd. w. z. die hunne af stamming sedert die 15 jaren kunnen bewijzen uit de registers. In 1888 werden 146, in 18S9, 212 stieren en onderscheidelijk 206 en 547 koeien ingeschreven. Inschrijving van vee, waarvan de afkomst door dc registers niet kan aangetoond worden, kost aan het lid-inschrijver f 5 per stuk. Kan de afkomst bewezen worden, dan f 2.50. Het lidmaatschap kost voor Noordholland f 1.80. Inlichtingen zijn te bekomen bij den secretaris- penningmeester der afdeeling Noordholland, te Iiens- broek, (le heef J. J. Willinge, burgemeester aldaar, of bij den algemeenen secretaris penningmeester, den heer P. F. L. Waldeck, te Loosduinen. De inleggers van kool, snijboonen, andijvie, enz., hebben het dezen winter bijzonder slecht getroffen. Kelders en pakhuizen zitten nog vol. Beter gaat het den koolboeren. Het zachte winterweder heeft dc kool bewaard en er komen dan ook dagelijks nog kagen vol kool, koolrapen en bieten van uit stekende kwaliteit uit Langedijk en Broekerhavcn te Amsterdam, welke door matigen prijs onder ieders bereik vallen. Het spreekt van zelf, dat onze huis moeders aan versche groenten boven gepekelde de voorkeur geven. Kasgroenten worden ook reeds druk aangevoerd, en het zuiden van Frankrijk zendt ons waggons vol prachtige bloemkool. Aardappelen met ruimen aanvoer, uitstekende kwaliteit en goedkoop. Om te beletten, dat insecten tegen de hoornen opklimmen, neemt men strooken papier, lijmt die door ze te halen door een oplossing van 1 deel lijm op 10 deelen warm water, en droogt ze. Nu neemt men 5 deelen witte hars, dat men boven een zwak vuur smelt en waardoor men dan 2 deelen stearine olie en 2 deelen reuzel (loet. Met dit mengsel bestrijkt men het gelijmde papier, (lat men nu om den boom hecht, zorgende, (lat de insecten niet onder het papier door hun weg kunnen vinden. Op de besmeerde buitenkant blijven zij vastkleven. Onderwijs en Examens. In „de Schoolwereld" van 3 April leest men het volgende „Wie helpt ons met een gift? Zoo vragen de 1IH. C. M. Koov, Burgemeester van Texel, J. K G. Muller, Hoofd der school te Oudeschild en vier andere ingezetenen van dat plaatsje. Het doel ia dc oprichting eener bewaarschool, die den naam zal dragen van „Prinses Wilhelmina-Bewaarschool", te Oudeschild. De zaak wordt door verschillende personen aau- bevolen, o. a. door de heeren Poutsma, Distr.- schoolopz. te Haarlem en mr. A. Kerdijk, lid van de 2de Kamer der Staten-Generaal te 's Gravenhage, die ook bereid zijn de gaven in ontvangst te nemen. Barsingerhorn. Jl. Zaterdagavond werd door de leerlingen der Gymnastiekschool alhier, onder leiding van den heer Th. Roep, hunne tweede openbare les gegeven. Wegens de goede vorderingen der leerlingen, werd den directeur een woord van lof toegebracht door de heer Westerman Holstein. Da Raad der gemeente Kwadijk heeft met alge- nieene stemmen het tractement van het hoofd der school met f100 verhoogd. Sedert eenige jaren bestnat te Oost-Graftdijk eene Yereeniging ter bevordering van getrouw schoolbe zoek, die zóó gunstig werkt, dat den 8 aan de meeste leerlingen weder prijzen konden worden uit gereikt. Kunst- en Letternieuws. Inhoud van „Het Album" (geillustr. Zondagsblad van onze courant), No. 15. In de armen des f doods, roman van J. Sheridan la Fanu. (Slot). Eene schipbreuk die redding bracht. Een verhaal uit het visschersleveu, door Elsje van Houweningen (met 2 platen). De betooverde ezel. Van alles wat. Zoodra de goedkeuring van Gedep. Staten op het Raadsbesluit betreffende den herbouw van den Stadsschouwburg te Amsterdam is verkregen, zal de gelegenheid worden opengesteld deel te nemen in het aandeelenkapitaal, 40 aandeden 11 f 2500. Bij elk aandeel behoort een toegangsbewijs voor één persoon voor alle voorstellingen. Is rleze som volteekend, dan moeten de voor waarden, waarop de geldleening van i' 900,000 zal worden uitgeschreven, aan dc goedkeuring van B. cn W. worden onderworpen. Is die verkregen, dan kan de inschrijving worden opengesteld. Bij het tooneelgezelschap, dat door den lieer Henri van Kuyk wordt samengesteld, is 0. a. ver honden mevr. Mnrie Verstraeten. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 13 April, 9.30, Schagerbrug, ds. van' Kluijve. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 13 April, nm. 1.30, ds. Ludwig, predl te Heer-Hugowaard. Herv. kerk te St. Maarten. Zondag 13 April, v.m. 9 uur, Valkoog, cis. Mühring. Doopsgez. kerk te Noordzijpe. Zondag 13 April, geen dienst. Noord- en Zuidzijpe. 13 April ds. van Kluyve, Schagerbrugvoorm.j Burgerbrug nam 20 April ds. Mühring, Schagerbrug nam., Bur gerbrug voorm. 27 April ds. Fetter, Oudesluis voorm., Sint Maartensbrug namiddags. 4 Mei ds. Hobus, Oudesluis nam., St. Maar tensbrug vm. Huisduinen. 20 April ds. Hobus, Huisduinen voorm. 4 Mei ds. Bron, Huisd. vm. Wieringen. 13 April ds. Pareau, H. voorm., d. O, nam. 20 April ds. Bron, Oost. voorm., H. nam. 27 April ds. Bommezijn, W. voorm.., d. O. nam. 4 Mei ds. van Kluyve, Oost. vin., H. nam. Rechtszaken. De Hooge Raad'heeft jl. Dinsdag vernietigd het vonnis van de arrondisement rechtbank te Alkmaar in hooger beroep gewezen van een von nis van den kantonrechter alhier, die een visscher veroordeeld had wegens het liggen op een ver boden vischplaats in de Zuiderzee nabij Wierin gen. Het hooger beroep was den veroordeelde beteekend den 26 Juni 1889, zoodat toen nog niet geldende was de wet van 23 juni 1889,. waarbij tot vervolging van strafbare feiten op het niet tot het rechtsgebied van eenig kanton gerecht, behoorende watergebied, gerechtigd w den verklaard de ambtenaren van het O. Ml. Bin de rechtbank of 't kantongerecht, onder wiens ressort de verdachte woont ol gevonden wordt. Ten dage der dagvaarding behoorde de Zuider zee nabij Wieringen niet tot eenig kanton. De kantonrechter te Helder was dus onbevoegd de zaak te berechten. Tevens werd vernietigd een vonnis van die zelfde rechtbank, in hooger beroep gewezen van een vonnis van den kantonrechter te Hoorn, mede in zake eene visscherijovertreding op de Zuiderzee. Hier werd beslist, dat tijdens het plegen van het feit (5 Februari 1889) de kan- rechter te Hoorn nog niet was aangewezen om de zaak te berechten en dus onbevoegd was. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6