u de bron. Zij werkt ook niet als zakelijke last, als een heffing, waarvan de druk niet zou worden ge voeld, omdat de last bij de koop soms in rekening is gebracht en geamortiseerd, dus afgewenteld. Voor zulk een afwenteling ware het noodig, dat de last onveranderlijk is, en dat is niet enkel onwaar wegens de veranderlijke opcenten, maar ook omdat de hoofd som door herschatting kan veranderen. Allerlei invloeden brengen in onze dagen verandering in de waarde van den grond, aanleg van wegen, kanalen, ontwatering en bevloeiing; dan de vooruitgang in nijverheid de invloed van bemesting en wetenschap ook de wijze van behandeling door pachters. Dat alles maakt, dat geen vaste waarde van den grond en dus ook van den last bestaat. Bij die waarde komt ook in aanmerking, dat op andere bezittingen lasten drukken. Bij bedrijven betaalt men patent en het kapitaal in portefeuille zal stellig belast worden. Bij de keus van beleg ging wordt dit evenzeer in rekening gebracht, als bij aankoop van grond. En bij den kapitalist moge de vrijdom van roerend kapitaal nog invloed oefenen, niet bij den boer, die land koopt en van zijn kapitaal, zonder bijkomend, bedrijf, niet kan leven. Men moet ook niet vergeten, dat menigeen zijn land behoudt, ook zonder dat het voordeel oplevert, in de hoop op betere tijden. Ook de prijs, dien de kapitalist voor land besteedt, hangt niet alleen van de belasting af, maar ook van de pacht, die hij kan maken, en deze staat weder in onmiddellijk verband met, de koopprijzen die de landbouwers besteden. Ook de kapitalist kan de grondbelasting daarom niet altijd afwentelen en daarvan is zeker geen sprake, als de grond niets opbrengt of de opbrengst door de hypotheek wordt verslonden en toch jaarlijks de belasting moet worden betaald. Volgens mr. van der Linden is de grondbelasting nooit groudrente geweest. Haar daartoe te maken ware een onteigening. Alleen de billijkheid kan medebrengen dat men een deel er van bij de ver deeling der lasten buiten rekening laat, maar zijns inziens moet dat slechts een klein deel zijn. Binnenlandsch nieuws. Huisduinen. De feestelijke opening van het badhuis alhier zal in het begin van Mei a. s. plaats hebben. Texel. De heer Joh. Eelman, cand.-notaris alhier, heeft een adres gericht aan den gemeente raad, ten einde te verkrijgen dat het plan tot havenvergrooting twee maanden worde uitgesteld, om een nieuw en volgens hem beter plan in behandeling te kunnen nemen. De heer E. wenscht een sluis door den dijk en het aanleg gen van een kanaal naar de dorpen Burg en Waal. Door spuiïng uit die sluis hoopt hij de haven diep te houden, terwijl aan plaatsruimte nooit gebrek zal zijn, omdat in het kanaal vaar tuigen genoeg geborgen kunnen worden. De adressant raamt de kosten op f 75,000 en stelt zich voor dit kapitaal in twee maanden bijeen te kunnen brengen. Texel. Jl. Donderdag is aan het strand achter de Koog aangespoeld een koperen naam bordje, bevestigd aan een mahoniehouten plankje het naambord waspl.m. 2 dM. langen 1 dM. breed. Met ingewerkte letters was er op te lezen SALOON. Op de keerzijde zag men de letters J A R D I N E MAQUINISTA. Texel. Bij de vuurtoren is veel hout komen aandrijven, hoofdzakelijk uit mij nstutten bestaande. Merken waren niet zichtbaar. Texel. Naar Noord-Amerika vertrekken 19 April a. s. door tusschenkomst van Koning Co. de familie Adrianus van der Vliet; voorts Cornelis Blom, allen uit den polder Eijerland bestemmingsplaats Chicago. Terschelling, 12 April. Gisteren werd hier op de scheepswerf van de heeren Krul de kiel gelegd voor een nieuwen botter, die geheel naar de eischen der praktijk zal worden ingericht en gebouwd wordt voor een schipper van Wie- ringen. De eerste botter, welke hier is gebouwd, voldoet uitstekend. Zijpe. Alhier zal eerstdaags een zesde kaasfabriek worden opgericht door de heeren daar niet zooeven aan de deur geklopt Binnen!" De freule vloog op en .opende de groote vleugel deur. „O, mama, goed dat ge komt, Lothar is een poosje geleden wakker geworden en bevindt zich Goddank, zeer wel vandaag 1,Quelle chance En de gravin zweefde met een gelukkigen lach de kamer binnen, stiet in haar vaart met veel gedruisch de stoelen van hunne plaats, en boog zich met een vroolijken groet over den zieke heen. „Bonjour, mijn lieveling, mijn Lothar riep ze uit, terwijl ze zijn voorhoofd en zijne lippen vluchtig kuste, „het gaat zooveel beter en ge kunt bezoeken ontvangen? O, dat is heerlijk, mijn oogappel, charmant! En de ramen eindelijk eens open Ja, dat is een zegen kinderen, daar deedt ge goed aan. Nu is het ten minste weer helder en friscb hier, niet meer die verschrikkelijke duisternis en die ziekenkamerluchtIk zal nu dikwijls hier komen, mijn jongen, nu doet het mij hier aange naam aanEn Isabella, hoe maakt gij het, petite? Ja, ja, een beetje bleek nog, en om de oogen wat betrokken I Dat komt van al het waken, pauvre angeEn mevrouw de gravin liet zich op een Btoel neervallen, dien ze met veel gedruisch naast Lotbar's bed gerold had en sloeg met korte tusschen- poozen haar reusachtigen waaier open en dicht. „Ik kom met een uitgezocht nieuwtje kiuderen; ja, mijn jongen, een nieuwtje voor uEn ze knipoogde plagend tegen den jongen graaf, „maar eerst moet ge raden welk negende wereldwonder daareven heeft plaats gehad, ge komt er, wed ik, beiden niet op!" „Voor mij Nieuws geeuwde Lothar met geen de minste belangstelling, „wat is het dan toch mama?" De gravin richtte zich op en een onbeschrijfelijk spotachtige lach vloog over hare magere trekken. «Eerst een onderzoek naar uw welstand, darling Jb. Zeeman, P. Stoffel en J. Bos, te Burgerbrug. De fabriek zal worden gebouwd aan den Belk- meerweg, nabij Burgerbrug. Zijpe. Vergadering van de Vrijzinnige Kies vereniging alhier, gehouden op 31 Maart jl. Na opening der Vergadering en lezing der notulen werd bij monde van den secretaris namens het bestuur verslag over 18S9 uitgebracht, waar uit bleek, dat het ledental in dat jaar aanmer kelijk grooter geworden was en de kas met een voordeelig saldo sloot. Als bestuurslid werd met bijna algemeene stem men herkozen de heer A. Zijp Jr. Wat het plaatsen van meerdere stembussen in deze gemeente betreft, van de wenschelijkheid hier van was de geheele Vergadering overtuigd, doch ze meende, dat het niet op haren weg lag het initiatief te nemen ter vervulling van dien wensch. Eveneens achtte ze het wenschelijk zich bij de Centrale Kiesvereeniging te Helder aan te sluiten, waartoe ze stellig zal overgaan, indien het Huis houdelijk Reglement der Centrale den leden der Kiesvereenigingen niet 'langer eenige moeielijk- heden in den weg legt om van invloed te wezen op het stellen van candidaten of het nemen van eenig besluit. Was dit laatste vroeger maar al te zeer het geval, nu echter schenen, volgens den secretaris, in dat reglement wijzigingen te zijn ge bracht, welke die hinderpalen hebben weggeruimd. Eindelijk werd met genoegen door de verga dering vernomen, dat de Voorzitter, daartoe door een der leden uitgenoodigd, in de eerstvolgende bijeenkomst over het onderwerp„Dienstplicht of Militairisme zal spreken. (Zijp. Ct.) Sint-Maartensbrug. Jl. Donderdag werd alhier een heugelijk feest gevierd Uit alle wonin gen wapperde de nationale driekleur. 't Gold de 25 jarige ambtsvervulling van den WEd. heer G. Adriani, den algemeen zeer gewaardeerden dokter. Met veel sympathie zijn te Zuid-Zij pe voor de viering van dit feest maatregelen genomen. Te Sint-Maartensbrug en Burgerbrug hadden zich commissien gevormd 0111 door algemeene bijdra gen den jubelaris een flink geschenk te vereeren, een sierlijke Utrechtsche wagen, dicht rijtuig met glazen en portieren, enz. Van de meer jeugdige ingezetenen van deze gemeenten ontving ZEd. een zilveren schrijfgar- nituur, van eenige vrienden te Schagerbrug een zeer doelmatige en gemakkelijke bureau-stoel, van eenige vrienden van deze gemeenten een Barometer, van zijn collega, den lieer S. de Boer te Schagen, een prachtig tafelstuk op zilveren voet en van andere vrienden en belangstellenden meerdere geschenken. Deze stoffelijke blijken van vriendschap en waardeering werden des namiddags in de ver sierde kolfbaan van den heer J. Swarthof, waar eene algemeene receptie werd gehouden, den jubi laris aangeboden. In de herberg van Mej. de Wed. de Leeuw werden de schoolkinderen, die een feestlied zon gen, onthaald en ontvingen zij allen een cadeau tje door trekking uit een voor dat doel ingerichte tombola zonder nieten. Des avonds werd verder feest gevierd in beide vergunnings-lokalen, die met prachtige lampions verlicht en passend met groen en vlaggen ver sierd waren. (Zijp. Ct.) Oudkarspel. Zondag, 13 April was de eerste dag van de tentoonstelling van huisvlijt alhier. Zoowel aan de verwachting van 't nuts- bestuur op ruime inzending als op flink bezoek, werd op schitterende wijze voldaan. Honderden menschen waren op de been en alles bewoog zich naar één puntde zaal van G. Slotemaker alhier. Op Zondag 20 April a. s. sluiting van de tentoonstelling en uitreiking der prijzen. Alkmaar. De provinciale inspecteur der directe belastingen in Noordholland heeft goed gevonden, met intrekking eener vroegere beschik king te bepalen dat voortaan de Rijksontvanger van Alkmaar (buitengemeenten) in de gemeente St. Pankras, inplaats van zes, jaarlijks drie zittingen zal houden voor de ontvangst van directe belas? tingen en wel den eersten Donderdag in de maan den Maart, September en November, van 's voorin. 1012 uur. Vermoedelijk zal die Rijksontvanger voortaan op diezelfde dagen des namiddags in de gemeente Oudorp zitting houden. gaf zij levendig ten antwoord, „en wel door een persoon, wiens plotselinge belangstelling amusant kon wezen, was die niet kortweg belachelijk. Zoocven liep ik op liet terras lieen en weer, toén eensklaps een oude man met wit haar ver van eerbiedig op mij toetrad. „„Ik kom op last van mijnheer dén graaf von Echtersloli om naar mijnheer den luitenant te vragen!"" bromde hij tegen mij en met een paar oogen als had hij mij willen bijten. Hahaha hét is om mij ziek te lachen, mijnheer Désidère begint zich plotseling voor het doen en laten in het slot hier te interesseeren." „Ge vergist u, mama!" viel Isabella opzachten, ernstigen toon in de rede, „Désidère heeft meer belang gesteld dan gij beiden wel zoudt vermoeden. Reeds in den nacht, toen we Lothar in de marmer groeven vonden, kwam hij ons op den rijweg in jachtkostuum tegen, en toen hij de aanleiding fpt onzen nachtelijken rit vernam, sloot hij zich dadelijk bij ons aan en hielp Lothar zoeken. Toen ik de dagen die daarop volgden, eens in den tuin kwam, en toevallig in de nabijheid van het traliehek was, stond onveranderlijk de oude Lebrccht ergens bij een boschje en vroeg uit naam van graaf Désidère naar den toestand van den patiënt. Eenmaal kwam ik mijn broeder in persoon tegen" de comtesse sprak op luiden toon en baar oog schoot vlammen, in hare voilé lengte verhief ze zich naast het leger van den jongen officier, „en de wijze waarop hij tot mij sprak, de belangstelling, die hij in ons allen toonde, geheel zijn vriendelijke persoonlijkheid, dit alles heeft de voorstelling geheel uitgewischt, die ik in mijne gedachten reeds vol afschrik van den krankzinnige gevormd had. Désidère maakt niet den indruk van een man die volgens uw beider meening in een krankzinnigengesticht tehuis behoort. Hij mag een zonderling wezen, ja zelfs' een heel erg zonderling, zijne gedachtén zijn echter even helder en juist -als dc onze en ik verheug me in het.oogenblik, waarop ge hem persoonlijk zult leeren Noordscharwoude. Toestand der bevol king van deze gemeente op 31 December 1889, middernacht. (Eerste algemeene tienjarige Volks- stclling.) Totaal 500 m., 496 vr., alzoo 996 pers. Van deze zijn Gehuwd. 199 m., 197 vr., alzoo 396 pers. Ongehuwd 284 270 554 Weduwstaat 17 29 46 500 m., 496 vr., alzoo 996 pers. Van deze zijn geboren in de gemeente 309 m., 268 vr., alzoo 577 pers. Provincie. 178 217 395 Rijk11 9 20 Buitenland 2 2 4 500 m., 496 vr., alzoo 996 pers. Godsdienstige Gezindten Nederduitsch Herv. 346 m., 348 vr., 694 pers. 4 2 6 Doopsgezind 9 6 15 Rooms-Katholiek 93 92 185 n Van Geref. gezindheid 37 38 75 Geen Godsdienst 11 10 21 500 in., 496 vr., 996 pers. Oostwoud. De Rederijkerskamer „de Ro zenstruik" alhier gaf in de afgelöopen week hare langbeloofde voorstellingen in costuum. De stukken 1 „Het kasteel van Tourville" en 2 „De inkwartiering" vielen bijzonder in den smaak en de uitvoering was verdienstelijk. Het bleek ons opnieuw, dat deze kamer goede elementen bevat en veel werk maakt van het instudeeren der rollen. De verschillende karakters werden dan ook over 't algemeen zeer goed weergegeven en de souffleur had het nietmoeielijk. Ofschoon ook hier viel op te merken, dat de een wat losser en natuurlijker speelde dan de ander, trok het toch onze aandacht, dat de kamer zoo'n goed geheel vormt. (Enkh. Ct.) Enkhuizen. Eene voor Noordhollands Noor derkwartier gewichtige vergadering werd den 12den dezer te Hoorn in het Park gehouden. Zij was belegd door het bestuur der Naamlooze Vennoot schap Paard et ram Hoorn -Enkhuizen" en werd bij afwezigheid van den President dier Vennootschap, gepresideerd door den heer A. Egmond, commissaris- secretaris. Zij werd bijgewoond door de heeren C. Donker, lid van de Eerste Kamer der Stnten-Gene- raal en Dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen, rar. W. K. baron van Dedem, lid van de Tweede Kamer der Slaten-Generaal en Burgemeester van Hoorn, benevens de volgende heeren K. A. Commandeur, Burgemeester van Wognum, H. J. K. v. d. Steen, Burgemeester van Spanbroek-en Opmeer, J. Schilder, voorzitter der banne Spanbroek, C. Pijper, Burge meester van Hoogwoud eu voorzitter der banne, J. Kieftcnburg, voorzitter der banne Wognum en Wad- way, P. Wonder Az., Oude Niedorp en D. v. d. Stok, Burgemeester van Nieuwe Niedorp en voor zitter der banne. Van andere heeren was bericht ingekomen, dat zij tot hun leedwezen verhinderd waren de vergadering bij te wonen. Na opening der vergadering gaf de Voorzitter het woord aan den Directeur der Vennootschap, den heer Arkes, die met behulp van aanwezige kaarten de richting .aanwees van een door hem geprojecteerde stoom tramverbinding tusschen Hoorn en Schagen, langs de gemeenten Zwaa?, Wognum, Spanbroek, Opmeer, Hoogwoud, Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Winkel en Barsingerhorn. Nadat de heer Arkes zijne plan nen nader had toegelicht, en eene begrooting van kosten had medegedeeld werd er gelegenheid tot het debat gegeven. De heer C. Donker hierin krachtig bijgestaan door den heer van Dedem wees op de groote noodzakelijkheid dezer verbinding. Dat zij dit was, bleek volgens spreker uit de pogingen, die aangewend zullen worden tot ver krijging van een kanaal van Schagen naar Etikhuizen. Aangezien zulk eeu kanaal echter, wegens de niet of moeielijk te overkomen bezwaren, wel in plannen zou blijven bestaan, ried spreker deze stoomtram verbinding ten sterkste aan. Hij riep de gemeente en waterschapsbesturen, alsmede de Provincie op tot finahciëelen steun en beloofde zijne krachtige mede werking. Ook de heer van Dedem uitte zich in gelijken geest. Nu ontspon zich eene discussie, die aantoonde, dat allen de zaak als een gewichtige beschouwden. Nadat velen hunne medewerking toegezegd en de heer Arkes de mededeeling gedaan had, dat van gemeentebesturen eu waterschappen een bijdrage kennen en ge u daarvan het best zult kunnen over tuigen Eene onbeschrijfelijke uitdrukking verspreidde zich over het gelaat der gravin. „Ge zegt het wel niet, petiie merkte ze met gedwongen lach aan, „doch het schijnt dat dit akelige menseh uwe volle sympathie veroverd heeft. Eens en voor altijd Isabella," Leontine's stem klonk hoog en schril „verbied ik u dergelijke meeningen uit te spre ken, welker omvang zoo'n gansje als gij nog zijt, in het geheel niet berekenen kunt. Hoe durft ge het wagen u een oordeel aan te matigen dat geen schepsel van u verlangt en daarbij geheel in tegen spraak is met dat uwer gansche familie. Bedenk dat de wereld niets liever doet dan een zooveel mogelijk scheef licht op hare medemenschen te laten vallen, hoeveel te meer dan nog als zulk een klein wijsneusje door onbescheiden redeneeringeu daartoe aanleiding geeft. „In elk geval zou mijnheer de graaf zeer verrukt zijn, indien hij kon vermoeden welk eene allerliefste verdedigster hij hier gevonden had!" lachte Lothar met bijtenden spot en een stekende blik trof het blozende gezichtje van het jonge meisje„doch daar het niet noodig is om over dit thema verder te twisten, verzoek ik u wel zeer, zusjelief, mij een glas water te halen." Zonder een woord te uiten en met de grootste ontsteltenis op haar gezicht, verdween het jonge meisje door de deur. Nauwelijks waren de zware vleugeldeuren achter haar gesloten, toen Lothar zich met inspanning uit de kussens oprichtte. Een bijna duivelachtige trek ontsierde zijn schoon gelaat. „Mama!" fluisterde hij tusschen de tanden, „Isa bella zal nooit haar vader verloochenen, zij heeft zijn week, sentimenteel karakter ceërfd, dat deugt slecht in onzen toestand. In elk geval beveel ik u dringend aan, haar ook niet het minste van onze plannen te laten doorzien, ze zou in staat wezen noodig was ad f150.000, zal de zaak slagen, werd met algemeene stemmen de volgende motie aange nomen „De vergadering, van oordeel, dat een verbinding tusschen Hoorn en Schagen zeer wenschelijk is is van meening, dat het plan voor den aanleg van een stoomtram, uitgaande van de Naamlooze Ven nootschap „Paardetram HoornEnkhuizen" finan- ciëelen en zedelijken steun verdient van de betrokken gemeente- en waterschapsbesturen, alsook van de zijde der Provincie." Nadat de heer Donker nog aangespoord had tot een spoedig en goed besluit, werd de volgende ver gadering bepaald op 26 dezer en de vergadering gesloten. Waar mannen als de heeren Donker en van Dedem zoo overtuigd zijn van 't. groote belang eener zaak, kan welslagen niet uitblijven. Marine en Leger. Helder. De luit. ter zee 1ste kl. H. van den Pauvert zal op Donderdag 24 April a. s. eene lezing houden in de Marine-Vereeniging, die tot onder werp heeft „Iets over het practisch gebruik der brisante springmiddelen". Deze lezing zal plaats hebben in de nevenzaal van liet Café „Die Port von Cleve" alhier. Zr. Ms. schroef'stoomschip 1ste kl. „Tromp" is jl. Zaterdagavond omstreeks 8 uur, komende van West-Indië, alhier ter reede geankerd en, na Zon dagmorgen het gebruikelijk aantal saluutschoten te hebben gelost, gisteren in de haven gesleept en naar de werf verhaald, om aldaar de noodige herstellin gen te ondergaan. De état-majoor van dezen bodem bestaat uitden kapitein ter zee K. A. Stakman Bosse, comman dant kapt. luit. ter zee II. R. J. J. Thorbecke, lste officier; luits. ter zee 1ste kl. H. Slot, W. A. Mouton en A. L. Boelen id. 2de kl. E. F. T. Bik, J. B. A. JonckheerL. J. H. Willinge en H. W. G. van Bleijswijk Risadelborsten lste klasse C. L. van Buuren, J. II. Zeeman, F. H. de Koek van Leeuwen, M. J. van Al phen de Veer, J. H. A. van Barneveld, P. A. Cool, J. L. von Leschen, J. W. F. J. de Wal, P. A. Bik, D. J. A. G. F. van den Steen van Ommeren, Jhr. O. T. Ij. Holinberg de Beckfelt, H. T. Cox, J. M. Jansen Eyken Sluijters, A. C. W. Baron van Haersolte van den Doom, Jhr. J. A. van Geen, J. A. van HoofF, J. M. van Wickevoort Crommelin er. II. van der Slooten; off. v. gez. lste kl. A. F. Verschuur en id. 2de kl. dr. Th. Koppeschaar, oll'. v. adm. lste kl. J. C. van Reijnlste luit. der mariniers J. Copius Peereboom en off.-mach. 2de kl. J. Jongkees. Het machinekamer-personeel is samengesteld uit de machinisten 2de kl. L. J. Goeman en T. E. L. Goossens, id. 3de kl. A. A. van Boven en J. M. Madsen mach.-leerl. lste kl. J. F. Charlouis, J. T. Campagne, A. Stenger, T. Koolhaas, W. H. Mans en J. H. Windemuller. Blijkens een hij het Departement van Marine ontvangen telegram heeft Zr. Ms. schroefstoomschip lste kl. „Van Galen", onder bevel van den kapt. ter. zee C. A. Le Bron de Vexcla, den 12den dezer de reede van Simonstad (Kaap de Goede Hoop) verlaten. De schout-bij-nacht N. Mac Leod zal met 1 Mei optreden als commandant der stelling van de monden van de Maas en het Haringvliet. Het eindexamen der adelborsten van het oudste studiejaar hij het Koninklijk Instituut voor de Ma rine alhier voor den rang van adelborst der lste kl. bij de zeemacht, heeft gisteren een aanvang ge nomen voor de commissie, onder presidium van den gepensioneerden vice-admiraal J. W. Binkes. Aan dat examen wordt door 42 adelborsten deel genomen. Het zal 14 dagen worden voortgezet daarna embarkeeren de adelborsten aan boord van Zr. Ms. „Urania". De luit. ter zee lste kl. G. L. 't Hooft wordt met 1 Mei a. s. geplaatst aan boord Zr. Ms. mo nitor Cerberus. De luit.ter zee 2de kl. F. W. van Aalst, die nende aan boord Zr. Ms. wachtschip alhier, wordt 15 dezer op non-aetiviteit gesteld. De luit. ter zee 2de kl. M. C. van Hall, uit Oost-Indië in Nederland teruggekeerd, is op non activiteit gesteld. met een enkel woord alles te bederven." De gravin liet somber haar hoofd op de borst zinken. „Aan uwe zusters zult ge nooit eenigen steun hebben, mijn zoon," zei ze op verstoorden toon. „Dolores zoowel als de kleine zullen tegen ons zijn als de catastrophe daar isde eene uit kwaadaar digheid en verzet, de andere uit overdreven goed hartigheid. Nochtans heb ik hoop dat Isabella zich zeer door uw invloed zal laten'leiden zij is au fond een volgzaam, zacht karakter, en daarenboven ook nog te naïef om over de handelingen harer moeder ernstig na te denken. Doen we echter andere oudervindingen hierin met haar op. dan zullen er altijd nog middelen en wegen ten dienste staan om haar ter juister tijd van Casgamala te ver wijderen." Lothar reikte zijne moeder de hand. „Ik verlaat me volkomen op u, mama, gij weet welke beloften ik u gedaan heb die te vervullen zal voor mij een vreugdevollen plicht uitmaken. Ge ziet Désidère dus in het geheel niet?" „Neen, hij heeft mij met een enkel bezoek ver eerd en daarna zijn traliehek opnieuw gesloten, als moest hij zich voor dieven beveiligen." Lothar lachte luidkeels. „Uitstekend! Nu, 'en welken indruk heeft mijnheer de graaf bij dit kort bezoek op u gemaakt?" Leontine richte eensklaps haar hoofd omhoog en trok de schouders op. „Zeer op een afstand, koel, niettegenstaande dat, met al de hoffelijkheid van een bloedverwant, een weinig stijf en links maar in het geheel niet gekZe had zich tot dicht bij het oor van den jongen officier voorover gebogen en haar bleek gelaat vertoonde bij de laatste woorden eene afschrikwekkend leelijke uitdrukking. „Hm, maar wat niet is, kan nog worden. Denkt ge ook niet?" (Wordt vervo]gd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2