W.\ F.\ K.\ Notaris HORDIJK, Een netten en goed onderhouden Inboedel, De luit. ter zee 2de kl. L. P. de Stoppelaar, dienende aan boord van Zr. Ms. monitor „Cerberus", wordt 1 Mei geplaatst aan boord van het schroef- stoomschip 4de kl. „Sommelsdijk." De adelborsten 1ste kl. C. L. van Buuren, J. H. Zeeman, F. H. de Koek van Leeuwen, M. J. van Alphen de Veer, J. H. A. van Barneveld, P. H. Cool, J. L. von Leschen, J. \V. F. J. de Wal, P. A. Bik, D. J, A. G. F. yan den Steen van Ommeren, Jhr. O. T. L. Holmberg de Beckfelt, H. T. Cox, J. M. Jansen Eyken Sluyters, A. C. W. Baron van Haersolte van den Doorn, Jhr. J. A. van Geen, J. A. van Hooft', J. M. van Wiekevoort Crommelin en H. van der Slooten, dienende aan boord Zr. Ms. schroefstoomschip „Tromp", worden 18 dezer op non-activiteit gesteld. De offtcieren van gezondheid 2de kl. der zee macht W. M. Mertens en O. Engelken, worden met 1 Mei a. s. bevorderd tot de 1ste kl. De konstabels v. k. bij de Marine H. Jenting en A. Florusse, hebben met gunstig gevolg examen afgelegd voor konstabel-majoor. De sergeant-schrijvers der Marine hebben aan den minister van Marine bij adres om lotsverbete ring gevraagd, in verband met den toestand der andere onderofficieren aan boord der oorlogsschepen, doch daarop een weigerend antwoord ontvangen. De plaatsing of overplaatsing aan boord der ver schillende oorlogsschepen zal voortaan voor alle on derofficieren der zeemacht, met den graad van ser geant of hooger, geschieden door den minister van Marine. Tot heden geschiedde dit alleen voor zoo ver deze onderofficieren in het vaste korps waren opgenomen over de sergeant-onderofficieren buiten het vaste korps werd tot dusver beschikt door de vlagofficieren, commandanten in de Marine-directiën. Hofmeesters, officiers- en knjuitskoks zijn echter van deze nieuwe regeling uitgezonderd, zoodat de plaatsing dezer kwaliteiten overgelaten blijft aan de genoemde commandanten. Majoor Weenink van Hoorn, is weder bij het regiment grenadiers overgeplaatst. De 1ste luitenant-ingenieur P. A. A. Faure, van het korps genietroepen te Utrecht, wordt met 1 Mei. a. s. geplaatst bij den staf der genie alhier. Marine Departement in Oost-Indic. Eervol ontheven van de betrekking van 1ste officier aan boord van „De Euijter" en overgeplaatst aan boord van „Gedehi", de kapt. luit. ter zee J. J. Stooker. Opgedragen de betrekking van 1ste officier aan boord van „De Euijter", aan den luit. ter zee le kl. J. Cardinaal. Vergunning verleend om wegens ziekte naar Ne derland terug te keeren, aan den kapt. luit. ter zee J. "J. Stooker. OvergeplaatstVan „Soerabaia" op de „De Euijter" op folio van luit. ter zee 1ste kl., de luitenant ter zee 2de kl. T. H. de Meester van „Sambas" op Gedeh", de luit. ter zee 1ste kl. Kloek van de „Gedeh" lste op de „Sombas", als commandant, de uit Ne derland verwacht, wordende luit. ter zee lste kl. O. J. de Vriese; 2de op de „Van Speijk", de adelb. late kl. W. F. van Erp Taalman Kip 3de op de „Prins Hendrik der Nederlanden", de adelb. lste kl. H. J. Boldingh. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 15 April. Sedert jl. Zaterdag kwam alhier van de groote visscherij binnen de sloep P e r n i s, sch. Meijboom, met 60 kabelj 8 lengen, I heilbot, 25 punt rog, 4 ben vleet en 400 schelv., terwijl door 82 korders en beugers 4 tot 20 kabelj., 20 tot 50 roggen. 10 tot 60 tongen, 2 tarbotten, 10 tot 80 schelv. en 2 tot 12 mandjes kl. schol en door trekkers 580 tal haring werden aangevoerd kabelj. gold 80 a 90 cent, leng f 1.45, heilbot f 11, tong 75 a 90 cent, tarbot f10 per stuk, rog f 4.1-5 per punt en 60 a 75 cent per stuk, vleet f 10.50 per ben, schelv. f 16 a f 30 't honderd, kl. schol f 2. a t 2.25 per mandje en haring f 1.a f 1.20 per tal. Dezer dagen vingen Heldersche haringvisschers reeds geep. Deze visch trekt anders zelden voor het midden van April door de zeegaten naar bin nen, om in de wierwaarden kuit te schieten, en dan naar de Noordzee terug te zwemmen. Texel, 13 Apirl. De mossel vloot verzond in de afgeloopen week eene kleinere hoeveelheid mos selen naar Londen en Huil dan in de vorige weken. De rogvangst binnengaats was niet onbevredigend. De rog gold 60 a 70 cent perstuk. Naar Brnssel en Antwerpen werden 26 manden rog afgeleverd. Ook werden weder mooie partijtjes alikruiken naar Belgi7 verzonden. De prijs der alikruiken was f2 a f 2.50 per HL. De Noordzeevisschers besomden f 40 a 70 per schuit. De garualenvisschers vingen 176 manden garnalen, die met f 5 of 5 per mand betaajd werden en verzonden zijn naar Londen, Huil, Parijs en Brussel. Terschelling, 13 April. In de Meep werd vrij wat rog gevangen, maar de vangst van schel- visch was niet groot. De prijzen girgen belangrijk lager, zij waren als volgt: schelvisch f 12, rog 324 cent per kop, kl. schol f 2.a 2.50, handschol f 5 a 11, bot en scharren f 1 a 3 per 100, tong en tarbot van 50 tot 50 cent per Kg. en garnalen f 2.50 a 3.per mand. Verzonden werden, meest naar België, 319 manden visch. Scheveningen, 11 April. Heden gingen in zee vijf garnalenbooten zij hadden ieder eene vangst van 2 a 3 manden garnalen, die per mand werden verkocht voor f 8.50. Onderwijs en Examens. Het besluit van den Eaad der gemeente Winkel tot subsidieering eencr bijzondere school voor uit gebreid onderwijs is gebleken te zijn in strijd met de wet op 't onderwijs, die aan gemeentebesturen slechts vergund de scholen te subsidieeren, welke reeds krachtens de wet van 1878 gesubsidieerd waren. De Eaad besloot nu met 3 tegen 4 stemmen tot oprichting eener openbare school voor uitgebreid onderwijs. Krachtens art, 45 der wet zal de gemeente hiervoor telken jare eene rijkssubsidie van f'250 kunnen erlangen. Vóór stemden de héeren Eezelraan, Breebaart, Witsmeer en Sloovestegen de heerenNobel, Melchior en Koomen. Benoemd tot onderwijzeres te Oost-Graftdijk mej. A. C. Uilkens, te K re werd. Landbouw en Veeteelt. Het Bestuur der Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier bericht, dat Woensdag 16 April a. s., de3 voor middags elf ure, op de landerijen in gebruik bij den heer G. H. Geerligs, te Anna Paulowna, een beproeving zal plaats hebben van Schlör's kunst- meststrooimachiue. De leden der Vereeniging worden tot bijwoning dier beproeving uitgenoodigd. Omtrent de aankomst van eenige Hollandsche koeien in de Transvaal meldt de Transvaalsche „Volksstem": „De heer Paul Mare, die deze dieren in Nederland heeft opgekocht en ze verder geheel belangloos hierheen begeleidde en onderweg ver zorgde, is zoo goed geweest ons het volgende meê te cleeleu De vier beesten, een bul en drie (drach tige) koeien, zijn afkomstig uit Abbekerk, waar zij gekocht zijn voor f 300 per stuk van den heer J. Zijp, burgemeester van gemeld dorp, een goed be faamd veehouder. De beesten hebben de zeereis flink doorstaan en hadden lijnzaad-koeken en uit muntend hooi tot voer. Van Kaapstad tot ICim- berley kregen zij droog voer. De staatspresident had naar laatstgenoemde stad een wagen met mond kost der emigranten tegemoet gezonden. De jvier beesten hebben gezamenlijk tot het oogenblik hun ner aankomst te Pretoria 238 p. st. 14 s. 7 d. dus f 2865 gekost. Andijk. Jl. Zaterdagavond hield de Vereeni ging „Akkerbouw" eene algemeene vergadering, die ook toegankelijk was voor niet leden. liet punt van bespreking was de erwtenbandel of beterhet tegengaan van de onrechtmatigheden in den erwtenliandel. Om tot dit doel te geraken, wilde men te Hoorn, Enkhuizen en Medemblik ge legenheid openen tot liet opslaan van erwten. Hoe wel daartegen vele bedenkingen werden geuit, toonde toch demeerderheid zich bereid toe te treden, als men het over de wijze van uitvoering was eens geworden. Tot voorloopigen Voorzitter en Secretaris werden benoemd de heeren G. Moll, uit Enkhuizen, en J. Kooiman Dz., uit Bovenkarspel. Benoemingen, enz. Tot opzichters bij de Nederlandsche Zuid-Afri- kaansche Spoorwegmaatschappij zijn benoemd de heerenJ. Lugten J. Gz. te Alkmaar en J. D. Staats, te Amsterdam. Kunst- en Letternieuws. De toestand van den kunstschilder Bosboom is tamelijk bevredigend. Kerknieuws. Beroepen bij de Herv. gem. te Hensbroek, ds. A. Fetter, pred. te Wieringerwaard. Beroepen bij de Evang. Luth. gem. te Enk huizen ds. F. Plaat, pred. te Purmerend. Rechtszaken. Gebruik makende van art. 789 van het wetboek van Koophandel heeft de Arrondissements-recht- bank te Alkmaar de inbewaringstelling gelast van zekere F., uit Broek op Langedijk, die in staat van faillissement verklaard is, en is deze, naar men verneemt, op het punt zijnde naar Amerika te vertrekken, overeenkomstig bedoeld bevel van Zaandam gevankelijk naar Alkmaar overgebracht. Buitenland. Duitschland. Het „Berl. Tageblatt" ver moedt, dat het thans in verschillende bladen vermelde schrijven van de Duitsche Regeering aan het Ministerie van Buitenl. Zaken te 's Hage, betreffende eene verkenning van Fransche zijde in Nederlandsche zeehavens niet kort geleden, maar reeds vóór geruimen tijd verzonden moet zijn. Frankrijk. Te Pauillac, bij Bordeaux, is binnengevallen het Eng. stoomschip „Fulford", komende uit Bombay, aan boord hebbende eenige, naar het heet, aan cholera lijdenden. Het schip ligt in quarantaine. Jl. Donderdag is de kapitein gestorven en Zaterdag waren er weer twee sterfgevallen. Oostenrijk. De deputatie van de werk lieden te Pesth verzekerde aan den hoofdcom missaris van politie, dat de werklieden bij de aangekondigde manifestatie op 1 Mei voor de orde instonden. Spanje. De Senaat heeft het rapport der commissie, waarin voorgesteld wordt generaal Daban arrest op te leggen, aangenomen. Italië. Stanley ontving jl. Donderdagmorgen aan boord van de „Hydaspes" te Brindisi de gouden /nedaille van het Italiaansch Aardrijks kundig Genootschap, 's Avonds vertrok hij naar Napels; Vrijdagmiddag kwam hij te Rome, van waar hij zich naar Genua en Cannes begeeft. Terstond na zijn aankomst te Rome meldde de heer Billot (de nieuwe Fransche gazant) den heer Crispi zijn komst en verzocht verlof zijn opwachting bij den minister te mogen maken. De heer Crispi antwoordde onmiddellijk en ont ving den heer Billot denzelfden dag. Het onder houd, hetwelk plaats vond in het gebouw der prefectuur, duurde lang en was zeer hartelijk. De gezant wees vooral op de vriendschappelijke bedoelingen, waarmede hij als vertegenwoordiger der Fransche Regeering naar Rome was ge zonden. Alle bladen heeten den heer Billot in de meest vriendschappelijke bewoordingen welkom te Rome. Afrika. Te Mozambique zijn berichten ontvangen, waarin de tijding bevestigd wordt, dat de Makolos den luitenant Valadin, van de Portugeesche Marine, en den ambtenaar Alemda, met 150 inlandsche soldaten van hun geleide, hebben vermoord. Brazilië. Het geheele ministerie heeft zijn ontslag ingediend, hetwelk door den president is aangenomen. Gemengd nieuws- Tot de bezoekers van het weldadigheids feest, dat Zaterdagavond in het Volkspaleis te Amsterdam werd gehouden, behoorden ook de bekende Boulangisten Laguerre en Naquet, die op 't oogenblik een uitstapje door ons land maken. Een der verkoopsters bood den heer Laguerre het portret van generaal Boulanger aan, meteen „Vive Boulanger, m'sieur„Vive le roi, mademoiselleantwoordde de heer Laguerre 'met een hoffelijk gebaar, terwijl hij de beeltenis van onzen Koning, in goud geslagen, haar in de hand liet glijden. Een genezen teringlijder is door professor Tillman van Leipzig voorgesteld op het Heel- kundig-Congres te Berlijn. De man was door de hem behandelde dokters opgegeven, maar de hoogleeraar deed hem een longoperatie onder gaan, waardoor hij genezen werd. Prof.Tillmann acht nu de tering niet meer ongeneeslijk. De burgemeester van Wiesbaden heeft een schrijven gezonden aan dr. Mezger, waarin "liij namens den Raad zijn leedwezen betuigt over de moeilijkheden en bezwaren, welke de genees heer bij zijne vestiging aldaar heeft ondervonden. Dr. Mezger dankte den burgemeester voor zijne beleefdheid en gaf de verzekering, dat het ook verder zijn streven zal zijn, zooveel mogelijk het vertier in zijne nieuwe, schoone woonplaats te bevorderen. ïn het „Hótel de Paris et de 1'Europe" te Londen schoot jl. Vrijdag een Belg, onder den naam van Albert de Guédon reizende, de jonge dame, met wie hij sinds drie weken te Londen was, een kogel door het hoofd. Daarna schoot hij zichzelf dood. De toestand der dame is zeer zorgelijk. Of jaloezie of geldgebrek de oorzaak van de misdaad was, is nog niet uitgemaakt. Uit de rivier de Rijn, bij Keulen, zijn de lijken opgevischt van een jong meisje en een jankman, aan de ruggen en halzen met 'een koord saamgebonden. Er werd geen herken- ningsteeken op de lijken gevonden, alleen een kaartje naar Frankfort a/M. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Burgemeester den Tex (s.), vertrok 12 April van Amsterdam naar Batavia. Prinses Wilhelmina (s.), van Batavia naar Am sterdam, vertrok 12 April van Aden. J u n i o r, kapt. Andersen, vertrok 12 April van Nieuwediep naar Quebec. Coneordia, kapt. J. T. Teensma, vertrok 12 April van Nieuwediep naar Söderhnran. Koophandel, kapt. F. A. Ekamp, vertrok 12 April van Nieuwediep naar Gefle. Maria, kapt. J. C. E. Mctus, vertrok 13 April van Nieuwediep naar Sundswall. Adelaar, kapt. M. Ritsma, vertrok 13 April van Nieuwediep naar Sundswall. Maria, kapt. J. E. Ketelaar, vertrok 14 April van Nieuwediep naar Nerva. Hernösand, kapt. A. Ilanssens, vertrok 14 April van Nieuwediep naar Hernösand. Amstelstroom, kapt. P. T. Teensma, vertrok 14 April van IJmuiden naar Sundswall. Noordholland, knpt. Bloos, vertrok 14 April van IJmuiden naar de Oostzee. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) p. Uren. Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Cs. Stand. Afw. Stand. Afw. 13 14 15 15 12 12 8 12 nuo. 0.8 Kg. otn. 5 otn. 16 10 755.42- 4 38 753.8l!- 5.99 751 31- 8.49 750.74!- 9.06 5 6 7.9 4.7 6.4 -3.2 -1.1 -2.4 -2.9 P J3 g -g O Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 13 14 15 15 12 12 8 12 0.68 0.62 0.81 0.79 Helder, koel. mooiwccr. Liclitbew., helder, mooiweer. Bewolkt, onst., koelweer. Lichtbcw., wind, koelweer. Vlak. Weiniggolv. Hol in zee. Golvend. Verwachting: Zuidoostenwind. 333ste Staatsloterij Tweede klasse. Eerste lijst: Nos. 6563 en 7104 ieder f 1000, No. 2157 f 400, No. 12201 f 200, Nos. 3(49, 4651, 12670 en 14189 ieder f 100. Prijzen van f 45 56 2150 4183 6611 8656 11182 13713 16300 18604 131 2181 4565 6615 8698 11227 13774 16327 18610 193 2250 4586 6634 8710 11304 13865 16334 18652 194 2334 4612 6654 8728 11383 13906 16336 18667 235 2351 4667 6662 8768 11435 13916 16339 18670 325 2372 4686 6730 8822 11451 13971 16448 18873 327 2393 4690 6821 8828 1Ï564 14069 16476 18891 385 2399 4706 6823 8933 11619 14112 16533 18899 421 2413 4724 6874 9037 11720 14170 16735 18907 461 2477 4761 6904 9056 11738 14313 16759 19002 575 2483 4774 6941 9150 11785 14331 16795 19071 593 2528 4801 7013 9204 11804 14353 16829 19095 606 2567 4852 7030 9234 11806 14365 16890 19113 654 2597'4894 7122 9313 11823 14457 16894 19147 727 2647 4984 7173 9335 118 tl 14485 16961 19164 754 2669 5002 7234 9393 11899 14518 17061 19219 778 2717 5063 7244 9460 11935 14541 17073 19232 788 2842 5078 7248 9541 12166 14548 17102 19234 802 2907 5138 7286 9593 12167 14555 17194 19251 907 2944 5217 7289 9649 12274 14559 17362 19323 965 2972 5218 7313 9814 12332 14575 17447 19389 975 2975 5289 7379 9846 12364 14643 17453 19418 990 3035 5302 7446 9933 12400 14664 17465 19432 998 3060 5307 7593 10014 12462 14688 17553 19557 1018 3078 5365 7561 10042 12527 14716 17598 19922 1075 8089 5404 7571 10080 12538 14834 17671 19926 1136 3094 5448 7595 10112 12636 15007 17684 19928 1251 3096 5464 7639 10203 12678 15061 17718 20011 1276 3260 5500 7545 10219 12682 15115 17743 20012 1284 3264 5535 7696 10222 12732 15177 17767 20035 1292 3405 5531 7753 10246 12758 15178 17815 20156 1295 3420 5608 7808 10250 12767 15212 17871 20163 1316 3496 5621 7834 10263 12819 15365 17897 20164 1423 3682 5637 7882 10302 12897 15394 17919 20242 1431 3791 5672 8002 10308 12900 15402 17928 20246 1433 3826 5731 8083 10311 12955 15448 17954 20299 1443 3831 5828 8131 10322 12963 15459 17988 20305 1489 3857 5837 8141 10335 12973 15536 18002 20378 1521 386S 6040 8144 10403 12994 15537 18007 20527 1554 3874 6055 8459 10460 13034 15540 18024 20559 1592 3897 6137 9183 10469 13040 15591 18049 20561 1596 3990 6183 8221 10487 13146 15011 18055 20565 1633 4005 6210 8222 10617 13147 15659 18118 20595 1680 4029 6217 8315 10624 13151 15710 18144 20688 1703 4041 6240 8342 10658 13248 15731 18135 20697 1721 4083 6280 8374 10704 13255 15817 18271 20754 1751 4117 6301 8381 10756 13310 15851 18274 20777 2004 4119 6313 8385 10784 13364 15911 18309 20825 2014 4199 6355 8433 10802 18434 10052 18367 20896 2016 4140 6447 8440 10879 13454 16149 18372 20906 2039 4142 6450 8466 10896 13539 16198 18486 20935 2053 4183 6457 8486 10941 13555 16199 18500 20938 2087 4310 6475 8504 10969 13590 16233 18531 20951 2096 4406 6496 8527 11036 13591 16262 18597 20961 2147 4443 6583 8545 11132 13696 Marktberichten. Alkmaar, 12 April. Aangevoerd: 191 nucht. Kalve ren, f 6 a 18; 331 Schapen, f 20 a 359 Lammeren, f 10 a 14; 10 Bokken en Geilen, f 4 a 10; 7 kleine Bokjes, 25 a 30 cent; 22 Koeien en Ossen, f 140 a 210 7 Paarden, f 60 a 300, alles per stuk. Boter 60 a 70 c. per kop. Kip-eieren f 2.50 a 3.en Eend-eieren f 3 per 100 stuk3. Terschelling, 13 April. Zandaardappelen van f 1.80, en hooger; Eend-eieren f 3.50, kip-eieren f 2.50, boter f 1. a f 1.10. Melkvee, zeer hooge prijzen geboden, weinig handel, jarige osjes f 80 tot 125, lammeren f 10 toe 14 en schapen f 20 tot 25 per stuk. Schiedam, 14 April. Moutwijn f 9.Jenever f 14.50, Amst. Proef f 15.75, Spoeling-Beurs f 1.20, Spoeling- Commissie f 1. Burgerlijke Stand van: Helder, van Zaterdag- tot Dinsdagmiddag. Bevallen T. van der Vlies, geb. Boender Z. G. Put ting, geb. Goos Z. A. van Baar, geb. Rijper Z. M. Ewalt, geb. v. Waardenbuvg Z. E. Strooker, geb. ter Beek Z. N. Ernst, geb. van Leeuwen D. A. Mulder, geb. Dienaar Z. A. van Raam, geb. Zon Z. N. Geus, geb. Roog Z. Overleden: M. L. C, M. Rewwer, 16 j. A. Peteroe 87 j# Schagen, van 9 tot 11 April. Ondertrouwd: G. Dorbcck, jonkra., oud 28 j. en J. G. L. Keet, jonged., oud 19 j. D. Zwaag, jonkm., oud 26j.én M. Deutekom, jonged., oud 24 j. OverledenM, Bakker, oud 82 j., 5 mnd. Maildienst. Verzending: O.-l. Mail. Amsterdam (Nederl.)25 April. 9 Mei. Rotterdam (Lloyd) 18 2 Mei. Genua (Nederl.)22 6 Marseille (Lloyd)29 April. Marseille (Fr. dienst)19 3 Mei. Brindisi (Eng. dienst)25 April. 9 Brindisi (Duitsclie dienst) 13 Mei. De Fransche mailbouten doen Riouw, llanka en Palem- nng niet aan. Mali Suriname. Amsterdam (Nederl.)30 April. 21 Mei. Southampton (Eng.)16 April. 30 April. St. Nazaire (Fr.) 9 Mei. 9 Juni. Mail Curn^ao. Havre (Fr.)28 April. 13 Mei. New-York25 9 Mei. Liverpool (Eng.)Eiken Donderdag. Op verzoek worden brieven voor Cura?ao ook met; de Surinaamsche mail over Amsterdam verzonden. Port der brieven en drukwerken naar Nederl. Oost en West-Indië Per mail voor brieven 15 cents per 15 gram, voor druk werken 3 cents per 50 gram. Rechtstreeks met de stoomschepen vnn uit Amsterdam of Rotterdam voor brieven 10 cent per 15 gram, voor druk werken 2 cent per 50 gram. Laatste berichten. 15 April. Het doet ons genoegen te kunnen mededeelen, dat het oorlogsstoomschip „De Ruyter," op welks té langdurig verblijf in Indié voor eenige dagen de aandacht is gevestigd, tharts is teruggeroepen. Uit het gestrande Eng. stoomschip „Newn-V ham" zijn sedert jl. Donderdag 55 balen katoen geborgen en alhier aangebracht. Heden bevond zich alhier een der staf officieren van het „Leger des Heils", tot het voeren van onderhandelingen omtrent het huren of aankoopen van eene lokaliteit aan de Zuid straat. Deze zou, als de onderhandelingen het gewenschte gevolg hebben, belangrijk uitgebreid en tot „Heilskazerne" ingericht worden. „De West-Indiër" van 12 Maart deelt mede, dat de gouverneur van Suriname, mr. M. A. de Savornin Lohman, zijn ontslag zou hebben aan gevraagd. ADVERTENTIEN. Bevallen van eene Dochter: C0RNELIA ANNA JAC0BA CLERKX, geb. MOORMAN. Algemeene kennisgeving. Drunen, 8 April 1890. De Heer en Mevrouw HAREMAKER VAN TERWISGA betuigen hunnen dank voor de bewijzen van belangstelling, onder vonden bij de geboorte van hunnen Zoon. Kraamvisites worden afgewacht Donderdag 17 en Vrijdag 18 April a. s. Algem.-. verg/. DONDERDAG 17 APRIL, des avonds 8j ure. te Helder, zal in het lokaal „T i v 0 1 i", aldaar, op WOENSDAG 30 APRIL 1890, 's morgens 10 uren, publiek verkoopen bestaande inronde-, vierkante-, Canapé-, Wasch-, Speel-, Dien-en Rooktafels, Stoelen, Canapés, Mahoniekasten, Buffet en Secretaire, Spiegels, Klokken, Schilderijen, Oleographiën, Lampen, Pianino, Japansche Dameswerkdoos, Ledikanten met springveeren matrassen, Bedden met toebehooren, Vloerkleeden, Karpetten, Gordijnen, Tafellinnen, Kachels met toebehooren, Glas-, Blik- en Aardewerk en Keukengereedschapvoorts Goud en Zilver en eenig Porcelein, en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen in genoemd lokaal, daags vóór den verkoopdag van 104 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3