L. fF. VERPLAATSING SOCIËTEIT „DE EENDRACHT." PTUUpOTEIjH! T O V T E B I Nederlandsche Jümstvereeniging. Opening van het Panorama J. W. KAMPER, Jr, J. Hoogenbosch, W. V. Bruinvis. HET KANTOOR JANZEN Co. H. J. JANZEN Szn. Binnenhaven 51—52. VERHUISD naar HAARLEM. Kenaupark 7 H.J. JANZEN Szn. Notaris BACKX a gWtscha p Agentschap der Algemeene Maatschappij van Levens verzekering en Lijfrente te Amsterdam. AGENTSCHAP De Rookende Amerikaan, 1TDEELING SCHOONMAAKARTIKELEN. buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. m. Th. de haas, voorhanden in het Verkoophuis „de Roode Kous", als: Arm-, Hoofd-, Borst- en Oorsieraden voor Dames en Kinderen, Nederlandsche Emigranten, waaronder een rijke keuze in Gitwerken, Flacons, Horlogekettingen, Hoofdgracht, K 53 54. Aanbevelend, Jacqnes van Roseiidael. op de bovenzaal van het lokaal „MUSIS SACRUM", Koningstraat, op Woensdag 16 April, 's namiddags ten 1 ure, en volgende dagen, geopend van 11 tot 5 en van 6 tot 10 uur. Het groote aantal zenuwkwalen „Over Zenuwlijden en Beroerte" De Alkmaarsehe Stoom-steenhouwerij, BEST WERK. LAGE PRIJZEN. IJzeren Vaartuigen, Koster's Kleinen Winkel A. KOSTER, Sehagen. H E L D E R. Grossier in LEDER en gemaakt Schoenwerk. Schelpkalkfabriek, Groote sorteering porcelein- ki'istal-, glas-, aarde-, blik-, bout- en borstelwerk. - - vV. ■n» De voorloopige rangschikking in het faillissement van MOZES JUDA WAAS, te Helder, is krachtens bevel van den Ed. Achtb. Heer Rechter Commissaris van af heden nedergelegd ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, ten einde aldaar gedurende 14 dagen te verblijven, ter inzage van een ieder. De Curator, F. W. TER SPILL. van en is verplaatst van het Molenplein naar zal publiek verkoop en te WIERINGEN, op DONDERDAG 24 APRIL 1890, des avonds zes uur, in het logement //het Schippershuis" Een perceel WEILAND, te Wieringen, Sectie D, No. 1150, groot 29 aren, 60 centiaren. Eigendom van PIETER- en CORNELIS GERR1TSZOON BAKKER. Biïedigd Makelaar, Taxateur v&n Onroerende Goederen, Houder ras publieke verkoopisgen. der Utrechtscbe Hypotheekbank te Utrecht, van 't Crédit Foncier de Belgique te Brussel enz. Agentschap der Brand- Maatschappij, opgericht A° 1790, te Amsterdam. der eerste Nederlandsche Verzeke ring-Maatschappij op het leven, tegen Invaliditeit en ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. Magazijn Spoorstraat 37. Alle soorten Boenders, Kwasten, Stoffers,Luiwagens,Glazenwasschers, Sponsen, Zeemleer, enz-, alsmede Misdruk-kastpapier en eene prach tige collectie Kastranden. Men lette vooral op 1^" de voordeelen voor koopers aan dit Magazijn verbonden. Steeds voorhanden de Pljkatrnrat. Wed. SEVENHUIJSEX. Zuiver© Als EENIGAGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSÏÏNG Rzn. O L O 8 8 A A is de sorteering nieuwste Parijzer Ondergeteekende maakt bekend, mm dat bij hem inlichtingen te bekomen j zijn aangaande het Zuidwestelijk deel van Louisiana. Dit is een zeer schoone en vruchtbare Staat in Noord-Amerika en door het vele vlakke land uitnemend geschikt voor 1\Jü Charivari's, Breloques, enz. De Directie der Nederlandsche Kunstvereeniging heeft de eer aan Helder's ingezetenen te berichten, dat bij de opening van het Panorama zal worden tentoongesteld eene reeks prachtige gezichten der Parijsche Tentoonstelling, terwijl alle vier dagen eene nieuwe Serie, als van Zwitserland, Spanje, Duitschland, Italië, Parijs, enz. zal worden tentoongesteld. De toegangsprijs is zoo laag mogelijk gesteld, nl. 25 Cents per persoon; 10 kaarten f 2.- (niet personeel); kinderen 15 Cents. van zenuwhoofdpijn af, tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie (hersenberoerte) toe, trotseeren nog steeds alle middelen, door de medische wetenschap aangewend. Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe, dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg, namelijk langs de huid, eene physiologische ontdekking gedaan heeft, die na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is, en terwijl zij in wetenschappelijke kringen de hoogste belang stelling wekt, tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid. Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmann, te Vilshofen, en berust op de ondervinding, opgedaan in eene sojarige praktijk. Door wassching van het hoofd eenmaal per dag, worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmid dellijk aan het zenuwgestel medegedeeld. Met deze geneeswijze werden werkelijk schitte rende resultaten verkregen, en zij maakte zooveel opgang, dat van een door den uitvinder geschreven werkje hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 210 druk verschenen is. Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie,- en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking, maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen, die aan deze geneeswijze gewijd zijn, zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen, onder welke P. Ménière, med. dr. professor aan de polykliniek te Parijs, rue Rougemont 10; Steingreber, med. dr. praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen-gesticht te Charenton; Sanitatsrath Dr. Cohn te StettinGrossmann, med. dr. arrond. arts te JöhlingenDr. P. Forestier, geneesheer-directeur van het hospitaal te AgenGeheimrath Dr. Schering, kasteel Gutenfels, Bad Ems; Darses, med. dr. geneesheer-directeur der galvano-therapeutische inrichting voor zenuwlijders te Parijs, rue St. Honoré, 334; Consul von Aschenbach, med. dr. te CorfuDr. Busbach, arrond. arts te ZirknitzOber-stabsarzt Jechl, med. dr. te Weenen; Dr. C. Bongavel te La Farrière (Eure), lid van den Conseil Central d'hygiène et de Santé, in Frankrijk en vele anderen. Aan allen, wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is, of die aan zoogenaamde zenuw achtigheid lijden, waarvan de kenteekenen zijnchronische hoofdpijn, migraine (schele hoofdpijn), bloedaandrang, groote prikkelbaarheid, gejaagdheid, slapeloosheid, lichame lijke onrust en onbehagelijke toestand; verder alle zieken, die door beroerte getroffen werden, en nog lijden aan de gevolgen daarvan, zooals verlammingen, onvermogen tot spreken, zware tongval, moeilijk slikken, stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn, plaatselijke zwakte, verzwakking van geheugen, enz., en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn, maar door de bekende middelen, als onthoudings- en koudwaterkuur, wrijven, electriseeren, stoom-, looi- of zeebaden, geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben, en ten slotte zij, die vrees gevoelen voor beroerte, en daartoe reden hebben wegens verschijn selen, als: zich aanhoudend angstig voelen, verdooving in het hoofd, hoofdpijn met duizeligheid, flikkeringen en donker worden voor de oogen, drukkende pijn onder het voorhoofd, suizing in de ooren, het voelen van kriebeling in, en het slapen van handen en voeten, aan al deze drie categorien van zenuwlijders, als ook aan jonge meisjes, lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid, ook aan gezonde, zelfs aan jonge personen, die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen, wordt dringend aangeraden, zich het boven vermelde werkje aan te schaffen, hetwelk op aanvrage kosteloos en franco verzonden wordt door LEMAIRE Co., apothekers te Parijs, rue de 1'Echiquier 30. Alleen gerechtigd tot verbrei ding der geneeswijze van Roman Weissmann, Oud-Officier van gezondheid, eere-lid der Italiaansche „Saniteits-orde van het Witte Kruis," en verder te Amsterdam, door M. CLEBAN Co., Heiligeweg 42. Arnhem, J. DE BEYER, Agentder Scheepvaart-Courant,Rijnkade71. Rotterdam, F. E. VAN SANTEN KOLFF, Apotheker, Korte Hoofsteeg 1. Utrecht, LOBRY PORTON, Oudegracht bij de Gaardbrug F. 16o, Op de jongste hygiènisch-medicmale tentoonstelling te Gent is de Weissmann'sehe Geneeswijze door de Medische Jury met de Zilveren Medaille bekroond. waaraan is verbonden Faïriek m MARMEREN SCHOORSTEENMANTEL levert goed en goedkoop werk. W. F. STOEL, Alkmaar. Koningstraat. Droge en bereide Verfwaren, Olie, Lakken en Vernissen, Spiegel en Vensterglas, glazen Dakpannen en Deurplaten, enz. enz., eerste kwaliteit, concurreerende prijzen. Blijft zich voortdurend beleefd aanbevelen voor alle in zijn vak voorkomende werk zaamheden. Gegadigden, die tegen 1 April 1891 een daartoe geschikt lokaal hebben, worden ver zocht, zich vóór 1 Mei 1890, onder nader overeen te komen voorwaarden, te vervoegen Kanaalweg I. 88 boven. Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, is Woensdag 16 April te Helder, Kerk- graclit 47, te consulteeren voor tandheel kundige operatiën, vullingen en het plaatsen van kunsttanden en gebitten. Spreekuren van 12uur. van ieder model en grootte, worden vervaar digd aan de werf .,NIC0LAAS WITSEN", van W. F. STOEL, te Alkmaar, aan welk adres worden verhuurd IJZEREN VLETTEN van verschillende grootten. Ondergeteekende, deze streken zelf bezocht hebbende en er zich willende vestigen, zoekt FAMILIES, die zich bij hem willen aansluiten. De Amerikaansche LAND- en BOSCH MAATSCHAPPIJ wil al het mogelijke doen 0111 het den EMIGRANTEN gemakkelijk en voordeelig te maken. Op aanvraag is hij bereid eene lezing of meeting te houden. De Vertegenwoordiger der Amerikaansche Land- en Boschmaatschappij, P. STAPEL, Broek in Waterland. De Vereeniging tot verb. van bet Paardenras, Wieringer- waard en Omstreken", heeft bij den Heer G. H. Geerligs. op de plaats ,/de Voorwaarts", wederom beschikbaar gesteld de gunstig bekende Hengst NORMAN II, tegen een dekgeld van f 10.a contant. Beriont uit te Scha g e n. Ruime voorraad Schoppen, Graven en Mest vorken. Fornuizen en Vuurpotten. Kamer- en Keukengereedschappen. Hek-, Prikkel-, IJzer-, Koper- en Hooipakdraad. Krammen. Hout-, Touw- en Borstelwerk. Vlechtwerk, benevens eene ruime keuze Behangselpapier en Randen, Tafelzeil en Schoorsteenstukken. Zuivelgereedschappen, alsKaaskoppen, Persvlootjes, Boterkoppen, Halsjukken, Emmers, Teemsen, Roomkommen, Kaas kleursel en Kaasstremsel, benevens Keulsche Lebben. Thermometers en Maatglazen, on misbaar bij het maken van Boter en Kaas. Melkteemsen met Slangengaas. Hevels en Waaibussen. Kaasklienders (systeem Boekei.) Ontvangen: Extra mooie Amerikaansche Lindenhouten BOTERMOUTEN, benevens Handzaaimachinetjes. Onder beleefde aanbeveling, N.B. Vraagt slechts naar „de Kleine Winke l", en het kleinste kind brengt u terecht. Groote voorraad. Fabrieksprijzen. Prijscourant op aanvrage verMtelaar. fjigaretten tegen Asthma van Kraepelien Holm, APOTHEKERS, ZEIST. Verkrijgbaar in de Apotheken. Prijs per Etui f 0.80 f 0.50. Te Helder bij de firma P. Boon. Steenkooperij, enz. Alle soorten van bouwmaterialen worden tot de meest concurreerende prijzen gele verd door W. F. STOEL, Alkmaar. Messen, lepels, vorken en alle andere huishoudelijke en luxe-artikelen. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4