HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT Jaargang 48. M. 48. Zondag 20 April 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. TWEEDE BLAD. BEKENDMAKING. 1S> 0 A S G A M A L A. fEn deaeipereert nimmer!' /m Pietertc. Coen. Het Vaderlandt ghetrouwe| Blijf ick tot in den doot. Wilhelmutlitd Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal0.70, franco per post f 0.90. Het Zondagsblad, behoorendc bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden0.75. Voor de abonne's dezer Courant in de gemeentef 0.30. i i buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prij» der Adre.rtentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bfl abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3, a Mededcelingeu en aanbevelingen10 B Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder brengen ter openbare kennis, dat het voljaarskohier der Belasting op de Honden over het dienstjaar 1890 door Heeren Gede puteerde Staten aezer provincie is goedgekeurd en heden in afschrift gedurende vijf maanden op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Helder, 18 April 1890. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder, C. A. BEUKENKAMP. De Secretaris, C. BOON. Binnenland. Terschelling, 16 April. In plaats van den heer T. D. Pais, overleden, werd heden tot wethouder benoemd de heer D. Roos. Spanbroek. Door den Raad dezer ge meente is besloten, den Koning vrijstelling te verzoeken tot heffing van schoolgeld. Haarlem. Gedeputeerde Staten van Noord holland hebben goedgekeurd de besluiten van de Gemeenteraden te Berkhout, Avenhorn, Oud dorp, Oterleek en Ursem, tot het nemen van aandeelen in de kosten van aanleg en exploitatie van deu ontworpen lokaalspoorweg Alkmaar Hoorn. Enschedé. Wegens niet voldoende bewijzen is de voorloopig gearresteerde leider der werk stakers v. d. B. losgelaten. Alles is en blijft rustig. Marine en Leger. Aan den luitenant ter zee 2de kl. W. Rauwen- hoff, non-actief, te Leiden, is een jaar verlof ver leend. Hij zal alzoo zijne plaatsing met 1 Mei aan boord van Zr. Ms. Monitor «Cerberus" niet opvolgen. Door het departement van Marine is gecontrac teerd met de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam, voor het vervaardigen van een com pleet stoomwerktuig van 215 I. p. k. met ketel, aan boord van Zr. Ms. transportschoener „Zee meeuw". Het toezicht over die werkzaamheden zal worden uitgeoefend door den officier-machinist 1ste A. Jongkees. Departement van Marine in Oost-Indië. Ver leend Een tweejarig verlof naar Europa, aan den gezaghebber 2de kl. bij de Gouvem. Marine L. Aling. Feuilleton van de Heldersche- en Nieuwedieper Conrant. Roman door N. VON ESCHSTRUTH. „Hoe gaat het met Lothar?" vroeg hij na een kort stilzwijgen. „Beterende; hij is heden den ganschen middag uit geweestwilt ge hem persoonlijk niet eens gaan zien Haast smeekeud zag Isabella naar hem op. Graaf Echtersloh drukte haastig den hoed weer op het hoofd. „Ik zelf? Ge verlangt veel, kindsprak hij bitter. „Lothar en ik, we hebben nooit veel met elkaar opgehad, hij zou mijne toenadering verkeerd uitleggen Isabella stond haastig op. „De oudste, de wijste en beste moet altijd de eerste zijn om de hand der verzoening te reiken zeide zij zachtmoedig, „en ge zijt de beste, DesidcreEn nog om een andere reden," ging zij aarzelend voort, „die voor u evenmin onverschillig zijn kan als voor mij of voor iemand anders op het slotzij is dezeeerst daags verwachten we een gast uit de residentie. De toestanden zijn hier al wonderlijk genoeg, broeder, om die niet nog door onze afscheiding geheel on- verdragelijk te maken. Men heeft in den laatsten tijd den naam Echtersloh al genoeg beklad en ik vrees dat Lothar er wel liet zijne toe zal bijdragen om dit te verergeren. Laat ons 4us zorgen, dat de wereld onze ellende tusschen de vier muren niet te zien krijgt, waar de zoon en dè broeder des huizes door een ijzeren hekwerk van zijne familie leden gescheiden is. De wereld noemt u een zon derling, Desidère, maar zij moet overtuigd worden, dat zij u onrecht heeft aangedaan Het ernstige gelaat van den majoraatsheer ver toonde evén een glimlach. „Hoe verstandig mijn Vergunning verleend om wegens ziekte naar Nederland terug te keeren aan den luit. ter zee lste kl. F. Böhtlingk, van Zr. Ms. korvet „Soerabaja". Overgeplaatst uit de rolle van Zr. Ms. korvet „Gedeh", in die van Zr. Ms. korvet „Soerabaja", als tijdelijk 1ste off., de luit. ter zee 1ste kl. G. P. Posthuma. Eervol ontheven 1van het bevel over Z. M. stoomschip „Java", de kapt.-luit. ter zee H. van Broekhuizen en overgeplaatst als commandant van Z. M. stoomschip „Bali" 2. van bet bevel over Z. M. stoomschip „Bali", de luit. ter zee 1ste kl. W. J. Derx en overgeplaatst in de rolle van Z. M. korvet „Soerabaja." Zr. Ms. stoomkanonneerboot „Raaf", comm. de luit. ter zee 1ste kl. K. W. H. Goetz, zal beden van Amsterdam, binnendoor, naar hier vertrekken. Dit vaartuig zal de militaire hydrographïsclie op nemingen uitvoeren in de gaten der Noordholland- sche eilanden. De „Das" is bestemd voor de opnemingen in de Zuiderzee, de „Fret" voor de zeegaten en wateren in bet Zuiderkwartier. Zr. Ms. stoomriviervaartuig „Isala" wordt bestemd om bij de zomeroefeningen dienst te doen, en het commando over dit vaartuig wordt opgedragen aan den luit. ter zee 1ste kl. J. Luytjes. Van Padang verneemt „De Loc.", dat Zr. Ms. „De Ruyter" bij wijze van proef in de Brande wijnsbaai zal ankeren, om na te gaan of een ligplaats in dien inham van den op de West kust zoo woeligen Ind. oceaan, onder alle om standigheden verzekerd kan genoemd worden. Deze bodem zal gaan liggen achter den golf breker, die men nu van de N. W. punt van de baai bezig is uit te bouwen. Door Z. M. zijn benoemdbij den generalen staf, tot majoor, de knpt. A. J. Prins, van dien staf bij bet wapen der inf., bij het reg. grenadiers en jagers, tot commandant van het korps, de luit.-kol. J. II. Verschoor, van het 6de reg. inf.tot 1ste luit. de tweede luit. J. H. F. Graaf Du Moncemi, van het korps; bij het 8de reg. tot maf.', de kapt. A. P. Klercq, van den staf van het wapen, werk zaam bij de Kon. Mil. Academiebij het 4de reg. tot maj., de kapt. W. B. van den Bosch, van den staf van het wapen, adjudant van den commandant der stelling van Arasterdam bij het 5de reg. tot luit.-kol.-, de majoor A. E. L. Wellau, van het korpsbij bet 7de reg. tot maj., de kapt. J. C. van Schermbeek, adjudant van het korps; tot kapt. de 1ste luit. A. Berends, van het 4de reg.en in hun rang overgeplaatst: bij het reg. gren. en jagers, de luit.-kol. R. P. Verspyck, van het 7de, alsmede de maj. J. L. de Bock, van het 4de reg. inf. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 19 April. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 95 korders en beugers 10 tot 50 tongen, 3 tot 18 roggen, 2 tarbotten, 16 knbelj., 160 scltelv., 3 tot 13 mandjes kl. schol en 1 tot 8 manden schar aangevoerdtong gold 60 a 75 cent, rog 50 a 60 cent, tarbot f 10 en f 13, kabelj. f 1.a 1.10 per stuk, schelv. f 24 a f 25 kleine zuster toch iszeide hij bijkans vroolijk, „en hoe moeielijk hare lieve stem te weerstaan. Welnu, Isabella, u en onzen naam ter wille zal ik uwe huisgenooten in het slot gaan opzoeken. Wie wordt er verwacht „Eene vriendin van mij van de kostschool, freule Dagmar von der Ropp ik spits mij daarop Het was goed, dat in dit oogenblik de hoed der jonge dame van den muur afgleed en op zij in de rozenstruiken viel. Isabella boog zich voorover en bemerkte daardoor niet, hoe Desidcre opgeschrikt was bij het hooren van dien naam en verbleekte alsof een dolksteek liem getroffen had. Een oogen blik zat hij onbeweeglijk, naar adem snakkend. „Dagmar von der Ropp?" herhaalde hij eindelijk als in een droom, heeft zij een broer, die kadet is geweest?" „Ja zeker, Frits," zeide zij met korten lach, „een dolle jongen, die reeds na een half jaar uit hèt corps weggejaagd werd en nu in Hollandschen dienst ergens in Oost-Indic te land is gekomen. Waarom vraagt ge dat? kent. gij hem misschien?" Graaf Echtersloh stond driftig op. „Ik moet weer weg, Isabella, ik heb nog wat te doen, neem mij niet kwalijk," stotterde hij overhaast, terwijl hij de hand tot afscheid uitstak, „de zon gaat prachtig onder, het zal morgen mooi weer zijn en hij drukte bij die woorden de hoed zoo diep in de oogen, dat neus, lippen en kin nauwelijks te herkennen waren onder den breeden randalleen de lippen waren bleek en beefden. Isabella sloeg hem ontzet gade. „Plotseling zoo overijld? Vaarwel broeder! en zij hield zijne hand een oogenblik vast, terwijl zij hem smeekend aanzag, „ik kan er op rekenen dat ge tot ons komt in het slot?" In onbegrensde verwarring sloeg Desidcre de oogen neer. Had ik het al beloofd?" „7«ker, zeker, nog geen minuut geleden De slanke gestalte van den graaf toonde fierheid, 't honderd, kl. schol f 1.50 a f 2.25 per mandje en schar f 1.25 per mand. De kotter H. D. 63. sch. Smit, besomde aan tong, rog en schol f 85. Kerknieuws. Beroepen naar de Herv. gem. te Ingen, cl. Tiel, ds. F. W. Drijver, pred. te Warder. De vergaderingen der moderne theologen te Amsterdam zijn ten einde. In het moderamen zijn als nieuwe leden be noemd dr. H. P. Berlage, van Amsterdam, ds. J. W. van der Linden, van Harlingen en dr. P. Tideman Jr., van Haarlem. De vergadering werd ditmaal bijgewoond door meer dan 170 leden, een cijfer in de laatste jaren niet bereikt, en de voorzitter had het recht om aan het slot met nadruk te wijzen op den opge- wekten toon der beraadslagingen en den belang rijken inhoud daarvan en van de referaten. Door prof. A. D. Loman was nog in herin nering gebracht, hoe nu 25 jaren geleden de eerste samenkomst te Amsterdam plaats had van moderne godgeleerden, die tot de oprichting van de vergaderingen besloten, zooals zij in het vol gende jaar de 25ste zullen houden. Hij wilde gaarne alles aan het moderamen overlaten, geen feestelijke viering voorstellen, maar wel vragen of elk die eene bijdrage heeft betrekkelijk deze vergaderingen, deze zou willen inzenden bij het moderamen, opdat zoodoende eene geschiedenis moge kunnen worden geschreven van het belang rijkste in dat tijdperk voorgevalllen. Dit voorstel vond hartelijke instemming bij het moderamen en de vergadering. (Vad.) Buitenland. Frankrijk. Volgens de Patrie is bij het Departement van Binnenlandsche Zaken bericht ontvangen uit Bessèges, dat aldaar krachtig wordt geijverd ten gunste der betooging op 1 Mei. De hoofden der beweging, uit Parijs overgekomen, loopen de werven, mijnen en werkplaatsen "af, onder het-Merspreiden van geschriften, waarin opstand wordt gepredikt. Duitschland. Bij de voortgezette behan deling van de begrooting, gaf de hofprediker Stöcker aanleiding tot een pijnlijk incident door de prostitutie in Berlijn ter sprake te brengen en wel met valsche cijfers, zooals de minister con stateerde. De vrijzinnige afgevaardigde Langer- hans protesteerde tegen de behandeling van deze zaak in de openbare zitting. Vele dames ver lieten de tribune onder de rede van Stöcker. Gisterenochtend om 7 uur ontspoorde een van Kreusz komenden personentrein aan het goederen station te Werbig. Daarbij werd een spoorweg arbeider gedood, vier reizigers ernstig en twaalf licht gewond. De sneltrein van Berlijn naar Koningsbergen is over Frankfort en Questrin vertrokken. Na elf uur was het spoor weer vrij. De werklieden te Ostrau deden in den afge- loopen nacht een aanval op de suikerfabriek van Grosz-Kengendorfif en de sellulosefabriek van Ratenau. Het werk is in deze fabriek gestaakt. Troepen zijn reeds aangekomen. zijn bleek gelaat teekende een sombere, haast hoog moedige trek, terwijl hij zeide „Dan zal ik mijn woord ook houden. Tot ziens, Isabella en met vasten stap ging hij voorbij klimop en steenen door bloeiende struiken het ijzeren bek langs. Het jonge meisje evenwel zag hem hoofdschud dend na. „Wonderlijk, wat dreef hem zoo plotse ling van hier waarom ineens zoo veranderd Kon hij Frits gekend hebben en hem vijandig gezind zijn geweest van wege zijne lichtzinnigheid Daar gaat hij zelfs met groote, haastige stappen weg, alsof de grond hem onder de voeten brandde, geen enkele maal ziet hij cunwanneer ik nu eene vreemde ware, zou ik zeker van hem getuigen, dat hij een zonderling wasnu ik evenwel zijne zuster en getrouwe vriendiu ben, geloof ik zeker, dat alles wat hem misschien in anderer oogen krankzinnig doet schijnen, toch een diepen grond en geheime oorzaak beeftNa deze woorden stond de freule op, hing den hoed weder aan den arm en schreed langzaam door het park huiswaarts, vlak langs den muur heen. Evenwijdig met haar pad liep de rijweg naar Casgamala. Een lichte hoefslag trof haar oor. „Wie gaarne in het leven pronken wil, kleede zich in groene drachthoorde zij tegelijkertijd zingen, en nieuwsgierig trad het jonge meisje naar de borst wering terug, boog voorzichtig de geurende vlier takken op zijde en gluurde naar omlaag. Een jeugdig jager reed doodbedaard den berg op. Het geweer hing hem over den schouder, zijn eng- sluitend donkergroen jagerspak had op dc borst de kleppen breed omgeslagen en overmoedig bedekte een slappe vilten hoed met eene haneveer gesierd, zijn licht, blond haar, dat aan de slapen een weinig krulde. Hij klopte zijne korte pijp uit en borg hanr in den zak, wierp toen het hoofd in den nek en trok ter opwekking de teugels wat strakker aan. Als toevallig glijdt zijn blik over de struiken langs den muur, om plotseling verrast op liet bekoorlijke Brazilië. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat de Regeering het onderwijs in den godsdienst in de staatsscholen heeft verboden. Spanje. Generaal Daban is terstond na zijn aankomst te Alicante naar het fort gebracht ten einde daar zijn gevangenisstraf te ondergaan. Generaal Salzedo, die in een der bladen Dabans verzet tegen den minister van oorlog goedkeurde, is nu eveneens tot 2 maanden arrest veroordeeld. De oude maarschalk Martinez Campos, zeer ver toornd over dit nieuwe besluit van den minister, is terstond naar het paleis gegaan, ten einde bij de Koningin-regentes zijn klachten over deze bejegening in te dienen. Van Koningin Christina is echter geen steun tegen de Regeering te vinden. Gemengd nieuws. Te Callantsoog is bij paal n aangespoeld: het lijk van een man, in vergevorderden staat van ontbinding. Het was gekleed in een flanellen hemd, gestreept flanellen overhemd, bruine wollen borstrok, flanellen onderbroek en geruite tricot bovenbroek. Te Voorburg werd in de vorige week een knaapje van 9 jaar, toen hij uit school kwam, door twee zijner medeleerlingen aangevallen. De een moet hem met een klomp op 't hoofd geslagen hebben, terwijl de ander hem op de buik zou hebben getrapt. Het kind is jl. Don derdagmorgen overleden. Stoomvaart- en Scheepstijdingen. Bantam (s.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 15 April Perim. Prinses Wilhelmina (s.), van Batavia naar Am sterdam, passeerde 17 April Suez. Burgemeester den Tei (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 16 April van Southampton. Prins van Oranje (s.), van Amsterdam naar Bata via, vertrok 17 April van Suez. Voorwaarts (s.), van Amsterdam naar Batavia, pas seerde 18 April Bungeness. Marktberichten. Texel, 17 April. Ongewassen wol f 1.Gevischt Zee gras f 2 a 3, gemaaid id. f 6 a 7 per pak van 100 KG.; Aardappelen f 1.75 a 4. Alkmaar, 18 April. Aangevoerd 836 Hectoliter granen, als: 108 HU. Tarwe f 6.75 a f 7.25, 37 HL. rogge f 6.25, 123 HL. Gerst f 5.50 a 6.— en id. chev. f 6.— a 6.75, 484 HL. Haver f 3.50 a 4.50,1'nardenboonen f5.75 a 6.Bruine id. f 7.a 8 50, 70 HL. Citroen id. f 11. a 12.Witte id. t 11.a 13.2 HL. Karweizaad f 9.50, Groene Erwten f 11.a 14.12 HL. Grauwe id. f 12.50 a 14.—. en Vale f 11.—. 182 stapels Kaas, wegende 56.507 KG., kleine Kaas f33, Commissie, 27 en Middelbare 26.50 per 50 KG. Amsterdam, 18 April. Koolzaad stil. Raapolie prijshoudend1 Sept.-Dec. f 30.75. Lijnolie vast1 Mei f 25.62J, 1 Juni-Aug. f 25.62J, 1 Scpt.-Oct. f 24.871, 1 Sept.-Dec. f 24. AardappelenFriescbe Dokk. Jammen f 2.30 a 2.50, id. Franekcr id. f 2.a 2.30, id 1'lngelsche f 1.50 a 1.70, Zeeuwsche Spuische id. f 1.50 a 3.50, Geldersche blauwe f 2.30 a 2.40, Zeeuwsche dito f J.90 a 2.30, Pruisische Hamburgers f 3.20 a 3.30, alles per hectoliter. Nieuwe Malta 14 a 16 ets. per Kg. Aangevoerd 169 vetle Kalveren, le kwal. f 1, 2e kwal. f 0.80 per K.G., 102 nuchtere dito i 9 a 12, 124 vette Varkens 46 a 50 cent per K.G. beeld te blijven rusten een donker krulkopje, dat nieuwsgierig door de bloeiende takken loert. Isabella ziet verward op hem neer, in zijn frisch, jeugdig gelaat, waaruit twee blauwe guitige oogen haar tegenlachen eu als hij haar stoutmoedig een groet toezwaait, trekt zij zich verschrikt hoog kleurend terug, terwijl de takken hunne bloesems strooien over de begroeide steenen. Het paardje op den straatweg zette liet op een draf en bij de eerste kromming van den weg hoorde zij het nog eenmaal klinken „Wie gaarne in het leven pronken wil, kleede zich in groene dracht!" ZESDE HOOFDSTUK. So kam die Jungfrou und der Mauu des nachts bei ihrer Herberg an. (Hartman von Aue.) In ein Gewebe wanden die Götter Freud und Schmerz S e webten und erfauden ein arines Mènschenherz. Herder. Dagmar von der Ropp was op het slot Casga mala aangekomen. Ze was met groote, nieuws<rieri°- onderzoekende oogen aan den arm van Lothar de trap opgestegen, had den vroolijken welkomstgroet en de teedere omhelzing der gravin von Echtersloh beantwoord en was toeu in gezelschap van Isabella naar haar boudoir gegaan, voor deze gelegenheid bijzonder netjes ingericht, terwijl de met wingerd begroeide boogvensters het een gezellig aanzien gaven. (Wordt vervolgd.}

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5