HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48, M. 51. Zondag 27 April 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. TWEEDE BLAD. 16> 0 A S G A M A L A. „En deaespereert nimmer 1* Jmh Pieterts. Coen. Het Vaderlandt ghetrouwo Blijf ick tot in den doot. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal0.70, franco per post f 0.90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maandenf 0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. w buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs derAdvertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bfj abonnement, naar gelang van de boeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3, Mededeelingen en aanbevelingen10 NEDERLAND. HELDER, 26 April. Naar de „N. R. Ct." verneemt, is door den minister van Oorlog thans, ter nadere uitlegging van zijne circulaire omtrent het bestuurderschap van coöperatieve verbruiksvereenigingen door officieren, deze gunstige beschikking genomen ten aanzien van de coöperatieve afdeeling van zee- en landmacht te 's Gravenhage, dat in het bestuur daarvan wèl actief dienende officieren mogen zitting nemen, mits zij geene bijzondere functie in het bestuur bekleeden (directeur, voorzitter, secretaris, penningmeester). Arbeidersbewegingen. Amsterdam. Een deel der kolenlossers is aan het lossen van het stoomschip C o 1 s t r u p begonnen, op de oude voorwaarden, met dien ver stande dat a. s. Zondag met de patroons een con tract zal worden gesloten voor een werktijd van 5 7 ure met 2 uren schaftijd. Het loon wordt 5 cent per ton, dat is volgens hun verlangen. Beesterzwaag. De eischen van de baggerlui blijven dezelfde, behalve wat het leggeld betreft, dat van f 1 tot f 2 per dag is verhoogd. Op het oogenblik zijn de socialisten meester van het terrein. Domela Nieuwenhuis zet alles op haren en snaren om deze staking te doen slagen. Dinsdagmorgen werd er te Heets appel gehouden. Het regende gestadigdc werkstakers, pl. m. 1000 personen, wachtten daarom den heer Domela Nieu wenhuis niet, die echter per rijtuig van Drachten arriveerde. Burgemeester, secretaris, rijksveldwacht, maréchausée en infanterie, alles was tegenwoordig. De appclmcester Haukel klom op een tafel en vroeg „Mannen, ben jullie nog dezelfde als van gisteren Een donderend „ja was het antwoord. Toeu werd besloten de verveners, die bereid waren de eischen in te willigen vrij te stellen van de leggel den, die met dit appèl voor de onwillige verveners verdubbeld werden. Een vervener, de Haan, van Gorredijk, verklaarde zich bereid de eischen in te willigen, mits zijn trekkers dadelijk aan het werk gingen. Dit werd geweigerd men zou het toestaan wanneer zooveel bazen toegaven dat alle stakers halve dagen konden werken. Onder een flinke regenbui beklom D. N. de tafel en drong op volhouden aan. Stienstra lns toen de namen der 34 verveners voor en vroeg of zij bereid waren toe te geven, 13 waren bereid, de anderen niet, enkelen waren niet aanwezig. Daarop liet de hier voorgenoemde de Haan zijn trekkers roepen en vroeg hun of zij onder militaire Feuilleton van de Heldersche- en Nieuwedieper Conrant. Roman door N. VON ESCHSTRUTH. Plotseling klinkt een zachtknarsende toon door de overwelfde kruisgang, fijne stofwolken stuiven omhoog en de breede scheur over den schuingestel- den grafsteen wijkt kreunend van elkaar, breeder en telkens breeder gaapt de donkere spleet, de losse aarde rolt aan beide zijden naar beneden, de kalk brokkelt af en de verstijfde grashalmen buigen sid derend op zij, voor het verpletterende gewicht der deksteenen. De voegen splijten tot een lange opening, de oude grafsteen wijkt zachtkens terug en tusschen de scherpe marmeren kanten verheft zich langzaam een menschenhoofd, waarop schouders en borst volgen en zoetjes aan stijgt de hooge gestalte van graaf Desidcre langs een smalle trap omhoog, on hoorbaar en gauw, als een trotsclie schaduw, die omtrent middernacht uit hare groeve verrijst. Hij staat stil en legt een oogenblik de blanke hand op de oogen, als moest hij ze eerst aan het daglicht doen gewennen, dat trillend de ruïne in een valen weerschijn hultdan begeeft hij zich langzaam naar het oude standbeeld in den muur en beschouwd dat met gefronsd voorhoofd. Graaf Echtersloh ziet zeer bleek, zijn lang blond haar liangt verward over voorhoofd en schouders en dieper dan gewoonlijk zijn de schaduwen rondom zijne oogen. Met vaste hand neemt hij den krans van rozen en klimopblacren van het hoofd der roerlooze gestalte en duister rust daarop zijn blik. „Zoo open dan uwe koude lippen, eerwaardige vriend en voldoe aan uwe opdracht," lispelde hij, rozen of doornen zult ge mij aanbieden, haat of liefde, het zij zoo, ik waag den strijd en kies de doornen als zinnebeeld op mijn vaandelDesidère trad in eene opwelling van hartstocht eene schrede vooruit bescherming wilden werken. Dat gaf heel wat op schudding.' Stienstra stelde onmiddellijk voor de H. op de lijst der onwillige verveners terug te brengen. Inmiddels had een stemming plaats die besliste dat allen of niemand aan het werk zouden gaarr. De H. verklaarde toeu misgezien te hebben, waarop hij weer bij de willige verveners werd inge schreven. Daarna had de brooduitdeeling plaats ruim 200 brooden werden uitgedeeld. Enschedé. Door de socialistische partij is besloten op 1 Mei niet te werken maar tot eene algemeene manifestatie over te gaan. De besturen van Patrimonium en de fabrikan- tenvereeniging hebben den toestand besproken. Er bestaat hoop op eenige verbetering van den toestand. Een viertal wevers hebben het werk hervat. Alles is rustig. Joure. In de veenderij De Gr evenlicbben enkele verveners verhooging toegestaandaarop is het werk hervat. Oldelamer. Verveners en arbeiders hebben een accoord getrotfen. De arbeid is in vollen gang. Oldeouwer (gem. Doniawerstal). In de veen derijen alhier en in den grooten veenpolder hebben de arbeiders het werk getaakt. Tijnje. De schepen van de verveners-firma Houwer te Gorredijk zijn onder militaire bescher ming begonnen te laden te Heets wil geen enkel arbeider tot nog toe tot laden overgaan. Er is be sloten dat de goedwillige bazen mogen laden de staking duurt echter voort. Een tweede detachement infanterie is aangekomen en in de school gekazerneerd de jeugd heeft va- cantie en juicht. De schepen zullen onder militaire bescherming laden. De chef van de militaire macht is de kapitein Lecomte van Leeuwarden. Nieuwe Pekela. De veenarbeiders alhier hebben het werk gestaakt. Weststellingwerf. De stakers alhier vragen 90 ct. per M2., terwijl de bazen 85 ct. bieden. Te Scherpenzeel trad een socialistisch spreker op en spoorde aan tot volhouden. Een groote troep stakers ging daarna den veenweg naar Langelille op, waar de maréchausées niet konden volgen. Terwijl deze den kunstweg gingen, keerden de stakers plotseling om en trokken naar Nijetryne, waar zij, vóór de maréchausces er waren, de werklieden tot staking overhaalden. Texel. Door tusschenkomst van de heeren Koning Co. alhier vertrekken 8 Mei a. s. per stoomschip „Rotterdam" van Amsterdam naar Noord Amerika de familie Jannetje de Vogel, weduwe Aris Eelman, Aris Eelman, Willem Eel- -rnan,•Geertje Eelman en Cornelis Dijker. Nog velen maken zich tot de reis gereed. Texel. Ingevolge eene klacht van sommige visschers over het gevaarlijke der wrakken van het verongelukte barkschip „Rohilla", in de Zuider-Haaks, is onder leiding van een ambte naar van den Waterstaat een onderzoek ingesteld, hetwelk, wegens den toestand der zee, nog niet geheel is geëindigd. Lutjebroek-Grootebroek, 25 April. Tot lid van den Gemeenteraad is gekozen den heer J. Briefjes, in plaats van het overleden lid de heer J. C. Buijsman. Binnenlandsch nieuws. Helder. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Postkantoor alhier, gedurende de eerste helft der maand April 1890 A. van den Berg, mej. de Milden en mej. van Woensel, allen te Amsterdam; Joosten, te Delft J. Kuiper, te MaassluisGurssen, te Zevenbergen en M. Houtkooper, woonplaats onbekend. Briefkaarten Q. Pluijlaar, te Amsterdam. en drukte den kleinen krans aan zijne borst. „Dezen krans hebt ge als prijs uitgeloofd, Dagmar, uwe rozen nogmaals in mijne handen gelegd, opdat ze ten tweede male een keerpunt van mijn leven zijn zouden om mij het zwaard in de hand te drukken, die eenmaal den band verscheuren moest tusschen mij en hem, vroeger of later De over winning is mijn, uw loon houd ik reeds in de handen en een ander begeer ik nietJa, de dwaalgeest van Casgamala zal waken over dit slot, anders evenwel dan gij u voorstelt, en de vlam, door de rechtvaardigheid ontstoken, zal zelfs den Helios in het stol doen neerzinken Graaf Echtersloh wendde zich om en zag naar het slot neer, waarover al hooger en hooger de schaduwen ineen smoltenhoog en trotsch richtte de slanke gestalte zich op, en den kleinen krans ernstig en plechtig omhoog houdend, klonk het zacht, nauw hoorbaar van zijne lippen„De dwaalgeest van Casgamala heeft bezit genomen van hetgeen hem toekwam; welnu Lothar, kom waag het eens mij van dezen krans te berooven Stilte heerschte over de donkere boomtoppen, alleen rondom de ruïne piepte het en hoorde, men gefladder als met loomen vleugelslag; het geheele landschap dreef in het opkomende schijusel der maan, dat nog bleek en zonder glans als in trillenden neveldamp het gesteente bescheen. Onhoorbaar verdween de gestalte van den graaf in de duistere aardkloof, de twee marmeren steenen voegden zich knarsend samen boven zijn hoofd, de ruige grassprietjes hieven zich weer snel uit het opstuivend stof omhoog en glad en onbeweeglijk lag de grafsteen in de kruisgang, alsof nooit eene menschenhand haar uitden langen sluimer gewekt had. „Esio mihi in dominum protector em" ps. 31, 3 glinsterde het in half uitgewischte letters, en de oude bisschop staarde met de doode oogen voor zich heen in den stillen nacht. Marine en Leger. Bij Zr. Ms. besluit van 24 dezer no. 1 is de kapitein ter zee AJ. A. Stokman Bossc benoemd tot ridder in de ordo van den Nederluiidsihen Leeuw. Dc kapt.-lnit. ter zee A. J. Krabbe, commandant van Zr. Ms. sloomsclioener „üolfiju", beeft de opdracht ontvangen om. op rijne tochten iu het noordeu van ons land, door het verspreiden van circulaires als anderszins de aanwerving van jeugdig scheepsvolk voor de zeemacht te bevorderen. In zonderheid de van de eilanden afkomstige jongens zijn zeer gewild bij de Mariue. De „Staatscourant" bevat de volgende opgave van geplaatste en overgeplaatste officieren: luit. ter zee 1ste kl. L. C. Koster, (belast met bet bevel over Zr. Ms. stoouikanouncer- boot „Freyr"), van non-actief op de rol wachtschip Amster dam idem 2de kl. Jhr. W. 0. J. Ycrsluys, (gedetacheerd aau boord van Z. Ms. stoomkanonneerboot „Freyr"), van wacht-cliip alhier op de rol wachtschip Amsterdamidem lste kl. W. A. Cambier (belast met het bevel over Zr. Ms. stoomkanonneerboot „Sperwer"), van non-actief op de rol wachtschip Hellevoetsluisidem 2de kl. H. AV. G. vau Bleyswijk Ris, (gedetacheerd aan boord Zr. Ms. stoomkanon neerboot „Sperwer"), van non-actief op de rol vrachtschip Ilellevoetslnisidem lste kl. P. Heyning, (belast met het bevel over Zr. Ms. stoomriviervaartuig „lsala"). van uonaeticf np de r>l wachtschip Hellevoetsluis; id. 2e kl. L J.H.Willinge, (gedetacheerd aan boord Zr. Ms. stoomriviervaartuig „lsala"), van nou-aetief op de rol wachtschip Hellevoetsluisidem lste kl. A. H. Hoekwater, (belast met het bevel over Zr. Ms. stoomkanonneerboot „Das"), in commissie te 's Hage op dc rol wachtschip Amsterdam; idem 2de kl. J. A. M. Bron, (gedetacheerd aan boord Zr. Ms. stoomkanonneerboot „Das"), van non-actief op de rol wachtschip Amsterdam. Amsterdarq^ De kapt.-luit. ter zee P. G. Bruch en de kapt. der mariniers J. B. Verheij hebben hunne functie als ccre-eommissarissen van het marinefonds overgedragen aan dc kapt.-luit. ter zee J. Pichet en den kapt. der mari niers G. J. Visser. De schout-bij-nacht F. W. 11. Cramer, die de vergadering van het hoofdbestuur als eere-voorzitter bijwoonde, betuigde in hartelijke bewoordingen aan de aftredende heeren, wier dienstplichten hen naar elders roepen, zijn welgemccnden dank voor de uitsiekcndc wijze, waarop zij het fonds, dat zij mede hielpen stichten, hadden gesteund. Hij beval de belangen - daarvan ten zeerste bij de nieuwe commissarissen aan, niet twijfelende of ook zij zullen bereid zijn gaarne mede te werken tot den bloei vau het fonds, welks doel cn strekking reeds geloond heeft en zeker verder toonen zal in een lang gevoelde behoefte te voldoen. Voorts betuigde hij zijue bijzondere tevredenheid over de flinke en nauwgezette wijze, waarop door het hoofdbestuur het fonds wordt be heerd. ZEVENDE HOOFDSTUK. Der Vollmond sebwebt im Osten, Am alten Geisterthurm, Plimmt blaulich im bemoosten Gestein der Feuerwurm. Op het terras voor het slot was de thee gebruikt geworden. Nog zat de gravin te midden harer kinderen aan de tafel, waarop het zilverwerk glinster de en de lamp gedempt brandde. Zij leunde beha- gelijk in haren fauteuil en overzag zwijgend den kleinen kring, die zoo geheel en al crème de la ertrne" een verrukkelijk souvenir scheen uit oude tijden, toen mevronw Leontiue nog zoo onnavolg baar den glans van haar trotsch huis wist op te houden. Laubmann stond op eenigen afstand voor de geopende salondeur, gestoken in een veel te nauwe livrei, die zijne forsche gestalte in glinste rend goud omspande en op de borst het roode vest liet zien, dat, met de beste kant van vrouw Sybille versierd, bedekken móest, wat de mot aan het bovengedeelte opgegeten had. Geheel in de puntjes was dit niet, maar nood breekt wet en over het algemeen zag de oude man er zeer deftig uit. Achter den grijzen uilentoren kwam de maan te voorschijn, met haar zilver licht het mooie slot en de omringende ruïne bestralend, terwijl de donkere boomen in een doorschijnenden sluier gehuld schenen, fijn, en glinsterend als in een nevel vati diamant, en toch niet krachtig genoeg om de diepe schadu wen op te lossen. Een milde, streelende zomer koelte speelde om de witte steenen beelden, die geplaatst waren aan beide zijden van het bordes, zoete rozengeuren van het dichtbijgelegen bloembed met zich dragendzacht fluisterde zij met de groote bladeren van het pijpkruid en de clematis- ranken, die in weelderige pracht als wiegende zonneschermen neerhingen over het rasterwerk tusschen de pilaren. „Ge zijt dus bang voor spoken» freule vervolg- De vertrekkende ee re-commisaurissen brachten dank aan het hoofdbestuur, onder de verzekering, dat zij overal en steeds de belangen van het fonds hoopten te blijven behar tigen. Bij min. resolutie zijn toegekend aan den marinier lste klasse E: Heilbron, dienende bij het eskader in Oost-Indië, het eereteeken voor belangrijke krijgs verrichtingen met de gesp Atjeh 1873/28, en aau den tamboer 3de kl. J. Henka de bronzen medaille voor 12-jarigen eerlijken en trouwen dienst. De luit.-generaal J. M. van der Star, chef van den generalen staf, heeft wegens zijn hoogen leeftijd pensioen aangevraagd. Nader verneemt de „N. llott. Ct.", dat de be vordering van den minister van Oorlog, den kolonel Bergansius, tot generaal-majoor, geschied is op voordracht van den ministerraad. De kolonel Bergansius staat in de ranglijst nog No. 5 voor bevordering en is op 2 na de jongste kolonel, tot welken rang hij den 23 Maart 1887 bevorderd werd. Nader kan worden medegedeeld, dat aan den luitenant-kolonel van het regiment grenadiers en jagers Simon, bij zijne plaatsing als adjudant bij 's Konings Militair Huis, de titulaire rang is toe gekend van kolonel der infanterie, een en ander buiten bezwaar van 's Rijks schatkist. De 2de luit. C. E. d'Engelbronner, van het 4de reg. vesting-artillerie alhier, is overgeplaatst bij de 12de compagnie pantserfort-artillerie te IJmuiden. De gouden medaille voor 36-jarigen trouwen dienst is, met de daarbij behoorende gratificatie, uitgereikt aan den sergeant-majoor-vuurwerker H. van den Bosch, van het 4de reg. vest.-art. alhier. De jubilaris ontving bij deze gelegenheid van superi euren en kameradeu stoffelijke blijken van belang stelling en waardeering. Rechtszaken. Jl. Woensdag werd voor het Hof te Amsterdam de zaak tegen Chrislïna Goedvolk in hooger beroep behandeld. Mr. Jolles, ndvoeaat-generaal, trad voor het O. M. op. Spr. wenschtc met een enkel woord terug te komeu op het geen door mr. van Lennep, volgens de verslagen der dag bladen, voor de rechtbank aldaar was aangevoerd. Noch aan gemis aan hulp, noch aan een indiscretie vau een politie beambte was het toch volgens mr. Jolles te wijten, dat de bckl. in haar tegenwoordigen beklagenswaardigen toestand verkeerde. Immers, kort na haar ontslag nit de gevangenis te Gorincliem waar zij 12 jaar doorbracht werd zij geplaatst in het gesticht Beth-Paleth te Nieuweramstel. Zij vertoefde daar onder den naam van de wed. de Graaf en werd van verpleegde tot dieustbode bevorderd. Niemnnd, behalve bet bestuur van liet gesticht, wist, dat zij de wed. vau Jut was. Ilnar gedrag was nauvankelijk bevredigend, maar liet spoedig te wenschen over; zij oefende slechten invloed uit op jeugdige verpleegden en bracht die o. a. in aanraking met een kaartlegster. Zij werd deswege vermaand en vertrok uit het geslicht, zonder het hoofd in den schoot te willen leggen. F.enigen tijd later verdween een minder jarig meisje uit de inrichting. De commissaris van politie te Nieuweramstel verzocht een collega te Amsterdam, de ontvluchte te doen opsporen en voegde ter toelichting er bij, dat het meisje zich denkelijk bij Christina Goedvolk zou bevinden. De politie te Amsterdam zond daarop een tweetal rechercheurs af, ten einde de verblijfplaats van de laatste op te sporeu. De verblijfplaats was iu de Eerste Leliedwarsstraat No. 5. De rechercheurs begaven zich daar heen en wonnen eenige informatiën in. Aan eenige onbe- de Lothar het gesprek, en sloeg achteloos asch van zijne cigarette, die hij opgestoken had om muggen en meer van dat soort te verdrijven. „Dan zou ik haast willen voorstellen, eene wandeling te maken door het oude gedeelte van het slot, om u eens een bewijs te geven welke interessante specie ons rotsennest daarvan leveren kan. Zal ik u eens ver tellen, wat voor zeldzame makkers we ontmoeten kunnen Met een lichten kreet deed Dagmar een stap terug en hield beide handen aau de ooren. „Neen, dat zult ge laten, graaf Lothar riep zij weerspan nig, „ge weet, dat ik anders van angst geen oog kan toedoen en den geheelen nacht aan die grie zelige geschiedenis denken moet! Mij dacht, dat het al genoeg ware, als ik mij verbeeldde in dien donkren hoek Casgamala's dwaalgeest te zienik sidder als ik denk aan die roode vuurvlam!" Freule Dolores zag even opsnel gleed haar blik over het jonge meisje heen, dat zich bij deze laatste woorden tegen de gravin had aangevleid en huive rend de schouders vertrok. „Wees niet bevreesd, mijn hartje!" zei mevrouw Leontine, haar glimlachend liefkoozend. „De man nen houden van vreesachtige vrouwtjes, omdat zij dan voor haar als krachtige beschermers nog meer onmisbaar zouden zijn „Zoo egoïstisch niet, als u denkt, mamaDc jonge officier kon het lachen niet laten. „Eerder zelfs onzelfzuchtig, waut door mijn plageu verspeel ik menig idyllisch tochtje, waarvan ik anders met freule Dagmar in schemering en maneschijn had kunnen genieten. Wat echter den geest betreft, ik hoop u spoedig gerust te kunnen stellen en u den krans weder voor de voeten te leggen, die brutale handen aan het oude standbeeld iu het klooster ontstolen hebbenmeu ziet hieruit, dat Casgamala nog zijn energieken meester mist; zoo dra echter het wonderlijke en raadselachtige spook zijn heer en meester gevonden heeft, zal men ook weinig moeite hebben het te ontmaskeren." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5