Schoenen naar maat PANORAMA. Mag legiil 4e Nieuwe Serie ra Duiischlanfl. ijl wan Lnxe- en Hé' De Goedkoope Confectie-winkel. Openbare Verkooping. Notaris HATTINGA RAVEN, Notaris HORDIJK, Een netten en goed onderhouden Inboedel, Openbare Verkooping Makelaar OUDENHOVEN Boelhuis bij K. WIERING, IVlej. kostbare PIANINO, Helders Mannenkoor. Heer L. E. CONCERT Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding, P. M00LHUIJSEN, Kuiperstraat No. 14. MUSIS SACRUM, Zondag laatste dag van de Sclioone Gezichten van Italië. Al deze gezichten ziju in de natuurlijke kleuren verlicht. worden deugdzaam en elegant geleverd door A. ADRIAANSE, Koningstraat. KOPPEN's VERKOOPHUIS, Hoofdgracht, K. 84. scheidenhrid maakten zij zich daar niet schuldig. Maar to«-h raakte het in de buurt bekend, dat de weduwo De Graaf de vrouw van Jut was Tot bespreking van het vonnis des eersten rechters over gaande, betoogde nir. Jolles dat btkl.'s bewering, al zoude zij gestolen hebben om in de gevangenis te komen, niet juist kon zijn, omdat zij. door een winkelbediende van den bazaar naar de herkomst der ontvreemde paraplnies gevraagd, gezegd had, die bij Eden in de Molsleeg te hebben ge kocht. Requisitoir: bevestiging van het vonnis der rceht- bank. De verdediger, mr. van Lennep, handhaafde ract eenige aanvnlliug hetgeen hij voor de rechtbank had gezegd en constateerde dat zijn lezing feitelijk geheel in overeenstemming was met die van het O. M. PI. vroeg geen clementie voor zijn cliënte, maar waarheid en recht. Onderwijs en Examens. (Ingezonden.) Helder. Als een bewijs, dat het de onder wijzers alhier niet aan lust voor hun vak ontbreekt en zij met den geest des tijds medegaan, kan mede gedeeld worden, dat in de laatste vergadering der afdeeling Helder van den Ned. Onderwijzershond met algemeene stemmen besloten is, een cursus in het leven te roepen ter verkrijging van eene acte voor vrije- en ordeoefeningen in de gymnastiek. Hier zijn dus geen dreigementen van B^rg. en Weth., zooals in Enkhuizen, noodig. R. Buitenland. Oostenrijk. De werklieden in de gas fabriek, ten getale van 3000, eischen een werk dag van 8 uren en een loonsverhooging van 50 pCt. Indien hun dit niet wordt toegestaan, dreigen zij den arbeid te staken. Gemengd nieuws. Nieuwe Niedorp. Jl. Maandagavond, om streeks 11 uur, brak een hevige brand uit bij den timmerman A. M., aan de Langereis, zoodat het woonhuis spoedig aan den grond lag. Eenig huisraad kon gered wordenvan zijn medebe woner J. S. evenwel is alles verbrand. Tenge volge van de gunstige richting van den wind, is de schuur behouden gebleven. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Wilhelmina (s.), van Batavia naar Am- ■terdam, vertrok 24 April van Genua. Burgemeester den Tex (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 24 April van Genna. Sumatra (s.), vertrok 23 April van Batavia naar Am sterdam. Marktberichten, Texel, 24 April. Ongewassclien wol f 1 per Kg. Gevischt zeegras f 2 a 3, gemaaid id. f 6 a 7 per pak van 100 Kg.Tarwe f 6.75, Haver f 4.50, Aardappelen f 2 n 4 per hectoliter. Alkmaar, 25 April. Aangevoerd 723 hectoliters Granen, als: 115 HL. Tarwe f 6.50 a 7.25, 2 HL. Rogge f 6.n 5.90, 120 HL. Gerst f 5 a 6, id. Cliev. f 6.a f 6.75, Paardenhoonen f 5.60 a 5.75, Bruine id. f 7 n 8, groene Erwten f 8 a 13, 58 HL. grauwe id. f 10 a 14 en witte id. f 8 alles per HL. Hoorn, 24 April. Ter waag gewogen 202 stapels Kaas, wegende 51.936 Kg. Kleine Graskaas f 33, Com missie id. f 26.50 per 50 Kg. Londen, 24 April. Aangevoerd: 300 Runderen, 2000 Schapen en Lammeren, 150 Kalveren, 10 Zwijnen, Prijzen: Runderen 2-4 a 4-9, Schapen en Lammeren 4-0 a 6-0, Kalveren 3-9 a 6-4, Zwijnen 2-4 a 4-4. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 26 April. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 26 korders en beugers 370 tongen, 195 roggen, 14 kabclj., 230 schelv. en 28 mandjes ld. schol en door trekkers 150 tal baring en 1800 stuks ansjovis aangevoerd tong gold 55 ii 70 cent, rog 55 a 60 eenl, kabelj. 90 cent per stuk, schelv. f22 't honderd, kl. schol f2.60 ii f2.90 per mondje en ansjovis f8 per duizend. De hnring werd bniten afslag verkocht. Scheveningen, 23 April. Prijzen voor vischtarbot f 5 a 7, rog 80 n 85 et., schol f 3, braad f 2, kokaat fl.50, schar f 2.50. Slechts 2 booten waren in zee, die 6 manden garnalen aanbrachten, waarvoor f 4 50 5.30 werd besteed. Brussel, 23 April. Aangevoerd van Holland 225, van Oostende 141, vnn Heijst en Blankenberghe 77, van Antwerpen 150, collis visch. Tong 14 a 59 fr., rog 5 a 33 fr., schol 3.50 a 8 fr., schelv. 5 a 17 fr., en vleet 23 a 29 fr. per mandkabelj. 2 a 4 frheilb. 10 a 29 fr., elft 2.a 2.50 fr. en steur 89 fr. per stuk. Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. OndertrouwdJ. van Doesen, agent vad politie, en G. Kragt. W. van Dam, zeilmaker en M. ter Beek. S. Nieuweuhuis, matroos en E. Prins. C. Neefjes, werkman cn G. Leijen. J. W. Mannéc, stoker en N. 1 ader. Bevallen: J. Reindersman geb. Rensma, z. H. Dijks hoorn geb. Siegers z. A. H. Man geb. van Grnnningen z. Overleden: C. D. Timmers 6 m. 1 levenl. aangegeven. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) =2 H Windrichting Barometer mM, Thermometer Cs. P en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 25 26 26 12 8 12 N.O.t.O. 0.3 Kg. W.t.N. 5 W.Z.W. 6 743.28 - 16.72 749.00 -10 60 750.86 - 8.94 8.1 6.9 8.0 -3.1 -2.5 -3.3 Uren. S- Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 25 26 26 12 8 12 0.91 0.77 0.77 Dichtbew., beneveld, mooi. Lichtbewolkt, helder, mooi tv. Helder, mooiweer. Vlak. Weiniggolv. id. Verwachting: Zuidenwind. Laatste berichten. 26 April. Bij de werkzaamheden op het wrak van de in de Zuidergronden gezonken Eug. stoomboot „Newham" had gisteren een ongeval plaats, dat treurige gevolgen had kunnen hebben. Een der duikers van den heer Weltevreden, in het ruim van de stoomboot bezig om de la ding katoen los te werken, geraakte door een onbekende oorzaak met de aan den duikerhelm verbonden gutta percha slang beklemd, waardoor de toevoer van lucht plotseling werd afgesneden. Door aanhoudende seinen werden de mannen aan de luchtpomp op het gevaar opmerkzaam gemaakt. Toen men er echter in slaagde den duiker boven water te brengen, had deze reeds het bewustzijn verloren en eerst na veel inspan ning mocht het gelukken hem weder uit zijne verdooving te doen ontwaken. Tot de werkelijk heid teruggekeerd, aarzelde de man niet lang zich opnieuw in het duikerspak te steken en, alsof er niets gebeurd ware, daalde hij weinig tijds later weder in het ruim van het schip af, om zijn gevaarvol handwerk te hervatten. Een paar uur daarna in de haven aangeko men, vertelde de man zeer gemoedelijk zijn we dervaren, gelijk een ander de eenvoudigste zaak ter wereld zou mededeelen. Uit het Engelsche stoomschip „Newnham" zijn gisteren 58 balen katoen geborgen. Het stoomschip „Ascania" heeft, na de noodzakelijkste herstellingen te hebben ondergaan, gisteren het droogdok van 's Rijkswerf alhier verlaten en wacht thans in de binnenhaven orders. Door den kapitein, eerstaanwezend ingenieur der Genie alhier werd heden openbaar aanbesteed 1. Het doen van voorzieningen aan en bij mili taire gebouwen in de stelling Ilehler, onder het beheer der Genie alhier. (Raming f 4230.) Ingeko men 7 biljetten, als van de heeren W. dc Jong, ad f 4200; A. Bels f 3988 J. Duijvetter f 3914; J. F. Philips f 3880 G. Moorman f 3874S. Krijnen f 3840 en H. Wijker f 3767. 2. Het doen fan verbeteringen van ondergeschikt belang aan het fort op de Harssens. (Raming f 2400.) Ingekomen 4 biljetten, van de heeren G. Moor man, ad f 8786 D. de Vries f 2212 J« Du ^et ter 2184 en J. A. Zoetelief f 2138. De „Avondpost" meldt, dat de heer H. J. Bool, lid van de Tweede Kamer en wethou der van Leiden, zeer ernstig ongesteld is, zelfs met weinig hoop op herstel. Eervol ontslagen uit 's lands dienst: de klerk bij het Marine-departement in Oost-Indie J. F. van Chambon. Parijs, 25 April. Heden is bevel gezonden aan de regimenten cavalerie te Melun, Fontaine- bleau en Versailles, om zich op 29 dezer naar Parijs te begeven, ten einde ter beschikking te worden gesteld van den gouverneur van Parijs. Leon, de prefect van politie, heeft eene circu laire gezonden aan al de commissarissen van Parijs, met uitnoodiging zich van 30 dezer af voortdurend beschikbaar te houden. Publieke vermakel ij k heden, vergaderingen, enz. Helder. Degelijks Panorama (Musis Sacrum). Zaterdag 26 April. Uitvoering van de Scherm- cn Gymnast -Verecnigiug „Oefening kweekt Kunst" (Tivoli). Zondag 27 April. Vergadering „Ontwaakt b(j Tijds" (Tivoli). Zondag 27 April. Volksvoorstelling tot steuu van liet Reddingsfonds (Tivoli). Diusdng 29 April. Concert „Heldcr's Mannenkoor, (Tivoli). Dinsdag 6 Mei. Tooncelvoorstclling (Tivoli), Schagen. Zaterdag 26 en Zondag 27 April. lOjarig best. „Srbuguns Mannenkoor. Zondog 27 April. Groot Concert-Varié (Noordbollundsch koffiehuis). ADVERTENTIE N. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijn dierbaren Echtgenoot, onzen beminden Vader, Behuwd- en Grootvader, betuig ik namens allen hartelijken dank. Wed. D. JANZENWALRAVEN. Nieuwediep, 27 April 1890. te HELDER, zal O], WOENSDAG 21 MEI 1890, 's avonds 8 uur, in liet lokaal JIVOLP aldaar, publiek verkoopen 1. Een zeer logeabel HEERENHUIS, met ERF, van alle gemakken voorzien, staande en gelegen te Helder, aan liet Ankerpark, No. 15, groot 1 are, 22 centiaren. Verhuurd aan den WelEd. Gestr. Heer Seret, voor f 500 's jaars. 2. Een WOONHUIS en ERF, te Helder, aan de Kerkgracht, No. 344, groot 90 centiaren. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. te Helder, zal in het lokaal „T i v o 1 i", aldaar, op WOENSDAG 30 APRIL 1890, 's morgens 10 uren, publiek verkoopen: bestaande inronde-, vierkante-, Canapé-, Wasch-, Speel-, Dien- en Rooktafels, Stoelen, Canapés, Malioniekasten, Buffet en Secretaire, Spiegels, Klokken, Schilderijen, Oleographiën, Lampen, Pianino, Japansche Dameswerkdoos, Ledikanten met springveeren matrassen, Bedden met toebehooren, Vloerkleeden, Karpetten, Gordijnen, Tafellinnen, Kachels met toebehooren, Glas-, Blik- en Aardewerk en Keukengereedschapvoorts Goud en Zilver en eenig Porcelein, en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen in genoemd lokaal, daags vóór den verkoopdag van 104 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. te HELDER. zal op DONDERDAG I MEI 1890, de3 namiddags 2 uur. publiek verkoopen op de Wert „DE HOOP" alhier, om contant geld: G bussen Parafine, 12 bussen Olie en Verf, 1 bus Lijnolie, oude Zeilen, 2 Gangspillen, Kettingen, 2 zware Ankers, 1 Klipanker, 2 Werpankers, ijzeren Kluis, Blokken, Gereed schap, Davids, koperen Pijpen, eene belang rijke partij Touw, Blokken, Schijven en Zeilen, enz., en hetgeen verder te bezichtigen zal zijn op den Verkoopdag van 's morgens 10 uur. Informatiën te bekomen bij genoemden Makelaar. op Doggersplaat in het Koegras. Makelaar OUDENHOVEN, zal ten over staan van Notaris HATTINGA RAVEN, publiek verkoopen, op DINSDAG 29 APRIL 1890, des voormiddags 10 uur, om contant geld 8 Kalf koeien, 3 Herfstkalfkoeien, 2 Gelde- koeien, 6 Kalfvaarzen, 1 Geldevaars, 4 Hok kelingen, eenige Kuikalveren. Voorts: 1 donkerbruine Ruin (gelijktands), 1 Schaap en 1 Lam, 1 Melkgeit. Verder: Een Hooiliarkmachine, een Zeeuwsclie Ploeg, 2 Hollandsche Ploegen, 2 Eggen, 2 Boerenwagens, een Kar op Veeren, een Melkkar, eenige Tuigen en meerder boe rengereedschap, Kaastobbes, enz., enz. Inlichtingen te bekomen ten kantoren van den Makelaar OUDENHOVEN en Notaris HATTINGA RAVEN. Tegen Augustus of eerder te huur in de Vlootstraat te Helder: Een ruim WOONHUIS, WINKELHUIS en BERGPLAAT SEN, geschikt voor alle affaires, benevens een PAKHUIS in de Kloksteeg. Te bevragen bij M. A. GRUNWALD. Opleiding voor liet EXAMEN in de nuttige en fraaie handwerken.' Half Mei opening der tweede cursus,: UITSLUITEND tot het geven van onderwijs in het vervaardigen van KUNSTBLOEMEN, hij G. KLOTS, Weststraat 110. Een respectabel iemand wil in I bruikleen afstaan eene nog doch slechts daar waar men na eenigen tijd zelf wil koopen of waar kans is tot verkoop voor zeer billijken prijs. Adresmotto #pianino", Bureel dezer Courant. 13 est droog g eb ond en 11.4 VEHSrhOO te koop, voor f7 per wagen a contant. Adres: P. DE JONG, Zwinweg, Anna Paulowna. Wij ondergeteekenden, Commissarissen der Onderlinge Brand waarborg-Maatschappij, Directie DE JONG C0., gevestigd te Amsterdam, hebben het genoegen aan alle daarbij belang hebbenden te berichten, dat gisteren en heden aan ons is gedaan Rekening en Verantwoor ding over de gehoudene Administratie over het jaar 1889, welke door ons in orde bevonden zijnde, met onze goedkeuring is bekrachtigd. Wij ontvingen daarbij in tegenwoordigheid van eenige Heeren Correspondenten en Deel- genooten een nauwkeurig overzicht van den stand der Maatschappij en mochten ons opnieuw van hare bloei en vooruitgang overtuigen. Amsterdam, den 25 April 1890. •Tbr. Mr. C. H. BACKER. Mr. C. H. B. BOOT. Mr. J. H. M. Baron MOLLERUS VAN WESTKERKE. F. W. J. Baron VAN AYLVA VAN PALLANDT. Correspondent voor Helder, enz. de Heer: J. C. van Essen, Spoorstraat 17. op DINSDAG 29 APRIL, in „TIvOL.1", met welwillende medewerking va i Msj. LENAMIE DENIJS, élève-violiste aan h >t Conservatorium te Amsterdam. Aanvang 8 uur. Specialiteit in tegen de minst mogelijke prijzen. Alles solide kwaliteit en onder leiding van de bekwaamste Coupeurs afgewerkt. Geopend van 11 tot 5 en van 6 tot 10 uur. Entree 25 cents. Kinderen 15 cents. 10 kaarten f 2.—. Men ziet alles in werkelijke grootte. Snelpersdruk van J. H. vau Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6