HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M 54. Zondag 4 Mei 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN EALEN. TWEEDE BLAD. BEKENDMAKING. so> 0 A 8 G A M A L A. (En dcMBporeert nimmer!' Jan Pieterts. Coen. Het VaderlanJt ghetrouvre Blijf ick tot in den doot. Wilhelmuslied, Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal0.70, franco per post 0.90. Het Zondagsblad, bekoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. ww» n buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. B§ abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. - Voor liefdndige doeleinden 3 cent pér regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Mededeelingen en aanbevelingen10 Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de tegenschatters voor de Belasting op het Personeel voor het dienstjaar 1890/1891, zijn benoemd de Heeren: J. A. KNAVEN en J. B. BERKELJON. Helder, 2 Mei 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. NEDERLAND. HELDER, 3 Mei. Naar uit 's Gravenhage aan het „Hbld." wordt bericht, zal het aantal in de Tweede Kamer aan gevraagde interpellatien wellicht nog met eene worden vermeerderd, aangezien een der militaire afgevaardigden het voornemen heeft, den minister van Oorlog inlichtingen te vragen omtrent het commando over het veldleger. Arbeidersbewegingen. Amsterdam. Onze stad, zegt het „Hbld.", zag er i Mei uit als altijd. Hier en daar wat drukker dan gewoonlijk wegens den verhuisdag. Alleen werd er wat rumoeriger dan gewoonlijk met „Recht voor Allen" gevent, dat met een feestnummer is verschenen,. Van optochten of groepen geen spoor; ook niet tegen den tijd, waarop 's middags de openbare vergadering in „Plancius" was uitgeschreven. Er waren tegen het begin van de verga dering ongeveer 300 menschen in de zaal, welk getal langzamerhand eenigszins vermeer derde. De heer J. A. Fortuyn wees op de dwaling van het publiek, dat lang van te voren gedacht heeft, dat de arbeiders vandaag eene revolutie kant en klaar uit de bakoven zouden halen. Van 1 Mei willen de arbeiders hun heiligendag maken. Zij willen alléén op dien dag, nog meer dan op alle andere dagen, propoganda maken voor een 8-urigen werkdag. Spr. vond het zeer onrechtvaardig dat den Feuilleton Tan de Helderache- en Nieuwedieper Courant. Roman door N. VON ESCHSTRUTH. Moeder Sibylle zette een oogenblik overleggend de beide armen in de zijde. «Wel nee, freule Bel- laatje, dat kan niet anders en energiek schudde zij eindelijk het hoofd, «het zou een heidensch spektakel geven bij mevrouw en den luitenantEn dan nog die verwende jongens, die mesjeu huzaren, die zullen naderhand den neus voor ons optrekken, als hier niet alles toeging, zooals liet in een grafelijk huis pastWanneer ge niet toekomt, zal ik leenen, zeide mijnheer, uw broeder, en mevrouw, uwe moeder stemde daarmee in Ziet u lieve freule, toen die kleine heks, freule Dagmar gekomen is, ging het lieve leventje zijn gang, en er werd iederen dag gekookt en gebraden, dan zooveel bedieuden en daarbij-die fijne keukenmeid uit de stad, die maar komraandeert alsof hier de vetpotten groeiden als distels op het veld. Ik heb het dadelijk gezegd dat loopt niet goed af en het stadsprinsesje is er de schuld vanNu, ween nu maar niet, freule Bellaatje, ik heb zielsmedelijden met u, ge behoeft u van zijn leven geen verwijt daarvan te maken nu wij eenmaal in het schuitje zijn, moeten we maar meeen wie eenmaal A gezegd heeft, moet ook B zeggen. Er moet morgen nog een tusschengerecht zijn, daarmee basta." En vrouw Laubmann kletste vergenoegd met den houten lepel op het melknapje, hare meesteres .vroolijk daarbij toeknikkend. «Maar wat dan, Sibylle Veel mag hét niet kos ten, want zoo lang wij het vermijden kunnen, mogen wij geen schulden maken." «Dat spreekt, freuleen de marasel keukenmeid mag er niets van merken, hoeveel hoofdbrekens het ons kostWelnu, wat zoud.t u er van zeggen als wjj een duivenfricassee vooraf lieten, gaan Isabella schudde peinzend het hoofd. «Twee keer arbeiders Donderdag een optocht niet was toe gelaten. De heer F. van der Goes keurde eveneens de weigering af om een optocht toe te staan. Een motie werd aangenomen, luidende„de vergadering verklaart, dat de invoering van een 8-urige arbeidsdag een noodzakelijke hervorming is en een der middelen om de loon-slavernij op te heffen." Beets. Alhier was een schipper aan het laden met eigen volk. De werkstakers verhin derden dit, doch spoedig kwam de militaire macht, die hen verdreef. Drachten. Zes mannen, die aan het trekken waren gegaan, werden door hunne vrouwen uit de tenten teruggehaald, daar dezen vreesden dat hunne mannen door de werkstakers zouden worden overvallen. Rotterdam. Jl. Donderdag was het alhier overdag rustig en als gewoonlijk. Des avonds had er in den omtrek van het gebouw der soci aal-democraten eenig tumult plaats, waaraan zeer spoedig op kalme wijze door de politie een einde werd gemaakt. Tijnje. Onder de werkstakers alhier en te Terwispel is op het jongste appèl de eenstem migheid verbrokende groote meerderheid wenschte zich niet te storen aan de besluiten op het groote appèl te Beets genomen, waar o. a. Domela Nieuwen huis het woord voerde en waar besloten werd op alle punten vol te houden. Velen te Terwispel wilden werken, anderen zeiden dit te zullen verhinderen, zoodat het op het appèl vrij rumoerig toeging en de politie tusschenbeiden trad, welke bescherming toezegde aan hen, die wilden werken. Dit had tenge volge, dat Donderdag verschillende trekkers aan den arbeid waren, terwijl de militairen een oog in hét zeil hielden. Een troep werkstakers uit Beets, dit vernemende, trok naar Tijnje op, om de arbeiders van het werk te jagen, "doch de militaire macht zette de rolbrug af, zoodat de bende het voorgenomen plan niet kon uitvoeren. Te Tijnje worden alle dagen schepen geladen zonder militaire bescherming. Binnenlandsch nieuws. Helder. De heer K. Middelkamp, inspec teur van politie alhier, ontving jl. Donderdag avond, ter gelegenheid van zijn 40 jarig jubilé, nog van de Vereeniging voor Volksbijeenkom sten alhier een met zilver gemonteerde en van inscriptie voorziene wandelstok ten geschenke, vergezeld van een sierlijk bewerkt eere-diploma. Een en ander werd den jubilaris in eene bui tengewone vergadering van het bestuur der Ver eeniging, in Tivoli gehouden, door den Voor zitter uitgereikt. Texel. Volgens een globale berekening vertrokken in de laatste tien jaren van hier 800 of 1000 personen, meestal uit den werkenden gevogelte gaat niet en meelspijzen past niet maar wacht, Sibylle, ik heb een prachtigen inval I" En ze sprong juichend op, vatte de korpulente, oude vrouw bij de schouders en zeide «Sibylle, is er visch in «In 's hemels naam, freule Bellaatje visch I" «Zouden er zijn «En flink ookmen heeft niet eens moeite te doen om 7.e te vangenmassa's «Ik zal 't beproevenIk ga hengelen 1" juichte zij met van vreugde stralende oogen, ze greep haren hoed en streek haar rose katoentje glad «ik zal naar den pachter gaan en hem vragen of hij voor mij ook een stok wil afsnijden en nu goeden dag, Sibylle, geloof maar vrij, dat de forelletjes bijten zullen," en haastig de tranen van de wangen vegend, stormde zij de steenen trap af naar de binnenplaats. Met verhaasten tred ging zij door het oude ge deelte van het slot en den tuin naar de tegenover gelegen boerenwoningen, die met hunne roode daken over de dicht begroeide kastanjeboomen heenzagen. In den hof was het stil gedurende de morgen uren. Het bonte hoendervolkje dartelde om een wagen, opgestapeld met korenschoven, de duiven koesterden zich in de zon boven op de dakgoot, en Lisson, de geduchte hofhond, lag traag voor zijn hok, den gelen kop gebogen op de voorste pooten en slaperig glurend naar de gehate kalkoenen, die zoo trotsch en zelfbewust heen en weer stapten op de vloertegels voor de trap der woning. Verderop aan de bron schuurde een roodarmige meid een paar baktroggen en vrouw Mine, de welgedane meesteres van dit vreedzame rijk, kwam juist uit den moes tuin gestapt met een ruiker pieterselie en soep groenten in de hand. Isabella trad haar haastig tegemoet. «Goeden middag, vrouw, is de pachter thuis Mina hield de hand als scherm voor de oogen. «Zoo, wees welkom freuleKomt u weer eens naar ons kijken Dat is goed Er is tegenwoordig veel te doen in het slot, heeft Laubmann mij verteld Uw wilt mijnbeer Kirschner hebben? Ja, thuis is stand naar Amerika. De gelederen der werknemers zijn daardoor belangrijk gedund en de achter- blijvenden hebben bijna allen zoowel des winters als des zomers werk. Er wordt dan ook in de laatste jaren des winters niets meer aan werk verschaffing gedaan. Wieringen. Afloop der stemming voor een lid van den Gemeenteraad alhier, op 29 April jl.Opgekomen 154 kiezers; geldige stemmen 153; 1 biljet in blanco. Hiervan be kwamen de heeren J. Kooijman 84 en S. A. Klein 69 stemmen. Alzoo gekozen den heer J. Kooijman. Schagen. Bij de gisteren alhier gehouden aanbesteding van een gedeelte der vaart aan de Laan en de daarmede gepaard gaande werkzaam heden, is ingeschreven door J. Boekei, voor f 272 en Jb. Goudsbloem, voor f 245. Om bij zondere redenen hebben B. en W. evenwel op deze inschrijving het werk niet gegund. Heer-Hugowaard. Het „Staatsblad" bevat de wetten tot naturalisatie van verschillende per sonen, o. a. van den heer J. H. Hackenitz, alhier. Warmenhuizen. Gedurende de maand April hadden op de Rijkspostspaarbank alhier 14 inlagen plaats, tot een vereenigd bedrag van f166.50 en 4 terugbetalingen, samen f25.32. Koedijk. De heer J. Oud alhier, is her kozen als lid van het bestuur van den polder Vroonermeer. Warder, 1 Mei. Ingevolge de bij het bestuur der Lib. Kiesvereeniging ingekomen mis sive van de Vereeniging te Ilpendam, werd tegen heden avond een vergadering uitgeschreven. Er werd besloten twee HH. afgevaardigden benoemd werden de heeren F. .W. Drijver, pred. en Ph. v. Wester te zenden, opdat dezen zich op de hoogte zouden stellen van hetgeen verhandeld zou worden ter vergadering te Pur- raerend, welke bijeen wordt geroepen met het doel samenwerking te verkrijgen, waar het geldt het stellen en stemmen van een candidaat voor de Prov. Staten in dit district. Marine en Leger. Zr. Ms. instructie-korvet «Nautilus" is heden van de reede te Hellevoetsluis naar de Noordzee ver trokken tot het houden van een oefeningstocht met de bootsmansleerlingen. Den 30 dezer zal dit in- structieschip alhier binnenkomen, ten einde 6 adel borsten 1ste kl. aan boord te nemen. De état-major van bovengenoemden bodem is samengesteld als volgtcommandant de knpt.-luit. ter zee H. G. Hildebrandt, 1ste off. de luit. ter zee 1ste kl. W. Allirolvoorts de luits ter zee 2de kl. F. Smit, A. J. M. A. Ridder Van der Does de Bije, R. Castendijk en S. P. L'Honorc Naber, de off. van gez. 1ste kl. H. W. van der Vegt, de off. van adm. 1ste kl. D. G. Krol van der Hoek en de adelborsten 1ste kl. Jhr. H. J. A. Pompe van Meerdervoort en E. L. T. Bolemei'. hij wel, freule Bellaatje, maar achter in de boom- kweekerij, daar is hij bezig! Weet u den weg? hier door den tuin, recht uit, den paardenstal voor bij 1 Goeden dag, mijnheer von Malzhoff! wat, weer hier, bij deze hitte? Gaat u naar binnen, ik kom dadelijk." Isabella had zich haastig ter zijde gewend en sloeg diep blozend de oogen neder; naast haar klonk een hoefslag, en van den schuimenden vos af groette de jonge jager, die haar vroeger aan den tuinmuur den hoed toegezwaaid had. «Dank je, vrouwtje, ik kan mij niet ophouden vandaag, ik moet dadelijk naar den graaf en weder terugHeida, Hendrik, neem mijn paard eens bij de teugelsen bij die woorden sprong hij handig uit het zadel en klopte met zijne karwats de stof af van zijn groen jachtkostuum. «Zeg Kirschner van mij goeden dag, Mina, en zeg hein, dat hij het mij niet kwalijk neme, dat ik ditmaal geen halt maak, een volgend maal dan des te langerAdieunog een langen sprekenden blik naar bet gebogen ge zichtje der freule en de jonge boschkweeker trad met klinkende sporen over het plaveisel verder. «Wie was dat, vrouw Mina vroeg Isabella snel, toen zijn slanke gestalte achter de poort verdwenen was, «zei u niet Malzhoff?" «Precies, freule, mijnheer von Malzhoffeen jonge, vroolijke bloed, braaf en eerlijk als geen tweede, maar arm als een kerkmuismoest daarom bosch kweeker worden in dienst van graaf Desidère. Ja, ja, het gaat soms wonderlijk toe in de wereld, de ouden verbrassen het, en de kinderen moeten zich bij vreemden afbeulenNu, tot weerziens dan, ik zou wel een eindje met u mee willen gaan, maar deze pieterselie hier moet nog gehakt worden Goe den dag, dus «GoedeD dag, vrouw Mina, dank u voor \iwe vriendelijkheid," en Isabella knikte haar vriendelijk toe en trad door het lage ijzeren hekje in den bloementuin. Malzhoff evenwel bleef halverwege staan en dacht na. Eeu paar grasraaaisters kwamen hem tegen De luit.-kolonel P. A. Schcltus, van het4dereg. vest.-art. te 's Gravenhage, is belast met" de leiding der in Juni a. s. te houden schietoefeningen met kustgeschut alhier. De oefeningen .beginnen den 3den Juni met de 3de compagnie van 's Gravenhage, onder bevel van den Kapitein J. L. Vogel. Onderwijs en Examens. Door Z. M. zijn, op grond van den uitslag van het door hen afgelegd examen, met 16 Mei be noemd tot surnumerairs bij het vak der Posterijen, buiten bezwaar van 's Rijks schatkistL. J. Kui per, alhierJ. Kaan, te Wieringerwaard en N. Kluyver, te Koog aan de Zaan. Akte-examens voor onderwijzer te Amsterdam, gehouden op 1 dezer. Geëxamineerd 8 candidaten toegelaten 0. m. de heeren C. Thomassen, en Chr. Ponger van Texel en C. Schuil, van Alkmaar. Te Leiden is geslaagd voor het eerste gedeelte van het arts-examen de heer II. W. A. M. Nuijens, te West woud. Kerknieuws. Beroepen bij de Doopsgez. gem. te Drachten ds. J. F. Bakker, pred. te Twisk. Nu door ds. Gelderman, pred. te Texel, het beroep naar Opperdoes is aangenomen, is het te hopen, dat het classicaal bestuur van Alk maar terstond tusschenbeide treedt en bijv. den ring Scharwoude opnieuw uitnoodigt Texel te hulp te komen. Warder. De h°er F. W. Drijver, pred. alhier, heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep naar Ingen (cl. Tiel) en heeft aange nomen het beroep naar Grosthuizen en Aven- horn (cl. Hoorn). Buitenland. Frankrijk. Tegen 5 uur in den namiddag van den 1 Al ei ontstond te Parijs in de nabijheid van het Elvsée eene botsing tusschcn eene met knuppels gewapende bende en 50 politie-agenten die over vleugeld, doch bij het ontvangen van versterking weder ontzet werden. Een honderdtal personen zijn gearresteerd. Te Marseille zijn den 2 Mei Eenige troepen leven makers zijn door de infanterie uiteengejaagd. Eenige personen zijn in hechtenis genomen. Te Troyes hebben den zelfden dag ernstige ongeregeldheden plaats gehad. De troepen joegen de deelnemers aan de betooging uiteen. Een com missaris van politie werd gewond. Engeland. In eene te Hackneyfield (voorstad van Londen) den 1 Mei gehouden meeting van den bond voor handwerk en nijverheid zijn heftige rede voeringen gehouden, doch te Londen zelf bleef alles zeer rustig. De sprekers zeiden dat op 1 Mei van het volgende jaar eene demonstratie der werklieden zou plaats hebben, in weerwil van de stokken der politie-agenten en de bajonetten der soldaten. De betooging in Hvdepark,waaraan 2000 werklieden deelnamen, is volkomen rustig afgelooieu. met eenen geuri ;en last op liet hoofd. «Heida, Lizedient ge ook op de pachthoeve De arbeidster bleef staan en zag verlegen op. «Ja, mijnheer klonk het eindelijk uit haar breed getrokken mond. «Zeg dan ereis, gij wandelende grasvink, kent gij de jonge dame, die nu daar is ze heeft zwart haar en een ronden hoed op, en wanneer ik mij niet vergis, een rosc japonnetje aan met van onderzoo wat kant er op, wel, kent gij haar?" Lize lachte. «O, mijnheer meent zeker juffrouw Maaltje, die juist bij de oude vrouw Kirschner te logcercn is Ja, die heeft zwart haar en komt uit de stad en kan vreeselijk hoog zingen, ze is geloof ik ondeiwijz.eres «Goed, goed Dus juffrouw MaaltjeNu, God behoede u, het beste Wanneer men een eindweegs den kronkelenden straatweg van den slotberg afdaalt, dan staat men plotseling op eene breede houten brug, onder wier gewelfde bogen het groene Meerlbeekje voortkabbelt, rustig en langzaam, reeds vermoeid van den dollen dans over rotsen en gesteente, waar door bet van den oorsprong af met inspanning zijnen weg had moeten banen. Aan beide oevers groeien struiken en strekt zich een lommerrijk bosch uit, waarboven de hooge, scherp gekante rotsen uitsteken, op welks oostelijke helling de trotsche muren van Casgamala zich verheffen. Mijnheer Kirschner had gezegd, dat er hier veel visch zou zijn, en daarom rat Isabella boven op de brug. Het uitgewassclien katoenen japonnetje had zij uit voorzorg samengenomen en een vlieg aan den door ouderdom zwak geworden beugel van den pachter bevestigd, die door tijd en motten zoozeer verteerd was, dat er wel de naïveteit van een visch voor noodig was, om toe te bijten. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1