J. SCHAGER, Kanaalweg. GROOTE VOORRAAD MANTELS i«r- PANORAMA J. SCHA GEB, Groote voorraad Laken, Buksking, Kamgaren, enz. STRANDSTOELTJES, GROOTE VOORRAAD. Kleeder-Magazijn. In het Verkoophuis „DE R00DE KOUS", Openbare Verkooping. De Makelaar L. W. F. Oudenhoven, Openbare Verkooping, Jokannes Draijer Hz, L. M. Zachariassen. Badpaviljoen „Huisduinen." Koppen's Verkoopbuis. Magazijn van Amerik. Artikelen. MUSIS SACRUNI. ZATERDAG eii ZONDAG tot slot: tweede gedeelte van de Tentoonstelling van Parijs 1889 en de schoone Wereldstad Parijs. Let wel: ZONDAG laatste dag. KLEEDERMAKERIJ, KANAALWEG. en alles wat tot liet Manufacturenvak behoort. Verkoophuis „de Koode Kous," Hoofdgracht, K. 53 54. Ruime keuze voor Heeren, Dames en Kinderen in: -Krabbers, Nagelscharen (vernikkelde van af f 1.—), Nagelsehuiers, -Mesjes en -Vijltjes, enz. JACQUES VAN ROSENDAEL. Heeren-, Jongeheeren- en Kinder- Door de groote drukte is het ons niet altijd mogelijk om op tijd aan alle aanvragen op zicht te voldoen, waarom een ieder zoo mogelijk, ook in zijn eigen belang, verzocht wordt aan den winkel te komen, waar gelegenheid tot passen is; kan men niet, dan wordt er natuurlijk zoo spoedig mogelijk gestuurd, J. SCHAGER. Duitschland. Volgens de berichten, welke nu uit de meeste fabriekssteden in Duitschland zijn ontvangen, zijn nergens ongeregeldheden voorgekomen. Oostenrijk. Enkele rustverstoringen worden gemeld uit den omtrek van Weenen, waar een 200-tal personen waren bijeengekomen, om de huis waarts keerende werklieden af te wachten. De som matie der politie om uil een te gaan werd beant woord met uitjouwen en het werpen met steenen. De inmiddels uit den Prater teruggekomen werk lieden trokken onmiddelijk partij voor de politie en hielpen de belhamels gevangen nemen. De optocht der werklieden in het Prater geschiedde in volko men orde. Belgie. Een troep van 10,000 werklieden doorliep de straten van Brussel, roepende om in voering van den achtuurs-werkdag, alles is zeer kalm gebleven. Een talrijke menigte was op de been. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Burgemeester den T e x (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 1 Mei van Suez. Prins Frederik (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 1 Mei van Pórt-Snul. Bantam (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 1 Mei te Padang. S o e n d a (s.). van Batavia naar Amsterdam, vertrok 30 April van Djeddah. Prinses Wilhelm ina (s,), van Batavia naar Am sterdam, passeerde 2 Mei Quessant. Marktberichten. Alkmaar, 2 Mei. Aangevoerd 274 hectoliters Granen als50 Hl. Tarwe f 6.50 a 7.75 57 Hl. Gerst f 4 50 a f 6.— en id. Chev. 6.— a 6.50; 103 Hl. Haver f 4.12* a f 4.50; 57 III. citroenboenen f 5.:a 8.50; witte idem f 10.a 12.50; 1 Hl. Koolzaad 1 Hl. Blauw maanzaad groene Erwten f 10 a 145 Hl. grauwe idem f 15. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 3 Mei. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 90 korders en beugers 20 tot 100 groote-, 680 middelb. tongen, 3 tot 40 roggen, 5 tarbotten, 12 kabelj., 90 schelv., 2 tot 12 mandjes kl. schol en enkele manden schar en door trekkers 323.000 stuks ansjovis aangevoerd gr. tong gold 40 a 50 cent, kleine id. 20 a 25 cent, rog 45 a 55 cent, tarbot f 10 n f 12, kabelj. f 1 per stuk, schelv. f 14 't honderd, kl. schol f 2 a f 2,50 per mandje, schar f 1.75 per mand en ansjovis f 4.50 u f 5 per dui zend. Burgert ij ke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. Ondertrouwd J. Verschoor, machinist, en A. n. M. Brakke. IJ. Alens, vischkooper, en A. Smit. J. Sondermeijer, ma troos, en C. Berkhout. Bevallen: A. W. Timmerman, geb. Bergmaon, 2 D. M. van der Wal, geb. Blok, Z. J. de Jager, geb. Knik, Z. H. C. Blom, geb. Dokker, Z. hl. C. Pronk, geb. Tielrooij, D. Overleden: C. C. Betzoldt, 58 j. G. Kunis, 37 j. J. N. Kreulen, 61 j. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Uren. Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Cs. Stand. Afw. Stand. Afw. 2 3 3 12 8 12 N.t.O. 9 Kg. N.N.W. 6 N.W. 5 759.4o|- 0.60 757.52- 2.58 757-65 - 2.45 10.6 8.5 9.2 -1.1 -1.5 -2.6 Uren. j Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 2 3 3 12 8 12 0.73 0.90 0.86 Helder, winderig, goedweer. Lichtbewolkt, mooiweer. Bewolkt, mooiweer. Golvend. Weiniggolv. id. Vervrachting: Noordoostenwind. Laatste berichten. 3 Mei. Baron van Asbeck, luitenant der artillerie, die benoemd was tot ordonnance-officier van Z. M. den Koning, heeft voor die benoeming bedankt. In zijn plaats is benoemd de luit. der grenadiers en jagers graaf Dumonceau. Rijssel, 2 Mei. Te Tourcoing en Boubaix is een groote werkstaking uitgebroken. Troepen werkstakers loopen de landstreek af, overal daden van geweld plegende. Het aantal stakers wordt op 40.000 geschat. Versterking van troepen is in der haast aange vraagd. De prefect van het Noorder-departemeDt is te Roubaix aangekomen. De werkstaking schijnt zich nog uit te breiden. Een troep van 5000 werk stakers uit Roubaix heeft Toucoing overi ornpeld. Madrid, 2 Mei. De lle<?eering beeft uit Bar- celona eene dépêche ontvangen, waarin melding wordt gemaakt van ernstige wanordelijkheden in die stad. De gouverneur-generaal had gendarmes gezon den om de lieden uiteen te jagen, maar dezen boden tegenstand. Eenige personen zijn gedood of gekwetst. Publieke vermakelijkheden, vergaderingen, enz. Helder. Dagelijks Panorama (Musis Sacrum). Dinsdag 6 Mei. Tooneel voorstelling (Tivoli). ADVERTENTIE N. Dinsdag 6 Mei hopen onze geliefde Ouders: CORNELIS KOSSEN en j AALTJE BRUGMAN, hunne 35jarige echtvereeniging te 1 herdenken. Uit naam hunner dankbare kinderen, - heliuvd- en kleinkinderen. Koegras, Mei 1890. j Geboren: CATHAR1NA WILHELMINA, dojhter van J. PRONK en M. C. PRONK—TIELROOIJ. Helder, 2 Mei 1890. Heden overleed, tot onze diepe droef heid, in den ouderdom van 58 jaren, onze geliefde Vader en Behuwdva Ier, de Heer C. C. BETZOLDT. Helder, 1 Mei 1890. Ciir. BetzoldtRoozeboom. F. Roozeboom. A. BetzoldtUden Masman. P. Uden Masman. C. Betzoldt. Cor. Betzoldt—Beekman. J. Pu. Beekman. Heden overleed, na eene korte onge steldheid, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten, mijn geliefde Echt genoot G E R RIT KUNIS, in den ouderdom van 37 jaar. Wed. G. KUNIS, geb. Stroom er. Ivoegras, gemeente Helder, 2 Mei 1890. Mede uit naam der Familie. Algemeene kennisgeving. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ontvangen bij de geboorte van onzen zoon, betuigen wij onzen hartelijken dank. A. SOMERWIL Azn., J. C. SOMERWIL—BOON Leiden, 2 Mei 1890. HOOFDGRACHT, K. 53 54, is eene zeer uitgebreide sorteering TAND MIDDELEN voorhanden, als: TANDENBORSTELS (ook Gutta-Percha). ODOKTIKE. MONDWATERS, a f 1.f 1.50 en f 2.50 per flacon. TANDOPIAT. TandenponnGa. TA NDEN STOKERS, C'urieuse vormen. Tandpoeders, wit en rood, met en zonder geur. TANDPASTA. Tandenstoker standaar cis, enz JACQUES VAN EOSENDAEL- te HELDER, zal, ten overstaan van Notaris Hattinga Raven, op WOENSDAG 21 MEI 1890, 's avonds 8 uur, in het lokaal JIVALI" te Helder, publiek verkoopen N°. 1. Een HÉERENHUIS, hecht en sterk gebouwd, voorzien van gas, waterleiding en alle gemakken, bevattende 8 Kamers, Meiden kamer, ruimen Zolder, Keuken, Kelder, enz., met ERF en BOET, te Helder, aan het Ankerpark, N°. 15, groot 1 are 22 centiaren. Het perceel is voor f 500'sjaars verhuurd aan den WelEd. Gestrengen Heer Seret, en is 8 dagen vóór de veiling, 's namiddags na 2 uur te bezichtigen, mits men vooraf belet vrage bij den bewoner. N°. 2. Een WOONHUIS en ERF, te Helder, aan de Kerkgracht, N°. 53, groot 90 centiaren. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. op WOENSDAG 14 MEI a. s., des voor middags 10 uur, in het Poolsche Koffiehuis aan het Havenplein N°. 12 te Nieuwediep, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., van een compleeten Koffiehuis- en Logements-lnventaris, bestaande in: Een goed loopend Biljart met toebehooren, Tafels, «^Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Glaswerk, Kachels, een antieke staande Klok, een Barometer, Bedden met toebehooren, Ledikanten, Waschtafels, Vloerkleeden en Karpetten, voorts: een Chiffonnière, Koper en Blikwerk, Aardewerk, eene partij Sigaren en hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles daags te voren, van af des morgens 10 uur tot 's namiddags 4 uur, ter voor schreven plaatse te bezichtigen. z a 1, namens z ij n e 11 p r i n c i p a a 1, publiek 'uitbesteden: Het herbouwen eenev Boeren hofstede in den Anna Paulowna- polder, nabij de Oudesluis. Bestek en teekening zullen 5 IKci ter visie liggen voor belanghebbenden, in het Logement te Oudesluis van C. SLIKKER. Inscluijvingsbiljetten worden vóór of op 12 Mei e. k. ingewacht aan het adres van JOIIANNES DRAIJER I-Izn., 84 Brouwers gracht, Amsterdam. Tegen Augustus of eerder te huur in de Vlootstraat te Helder: Een ruim WOONHUIS, WINKELHUISenBERGPLLAAT- SEN, geschikt voor alle affaires, benevens een PAKHUIS in de Kloksteeg. Te bevragen bij M. A. GRÜNWALD. Aan onderstaand adres worden steeds gemaakt en gerepareerd alle soorten van booten, vletten en wat verder tot het scheepstimmervak behoort. Ter gelegenheid van de opening op WOENSDAG 7 MEI 1890: Matinée Musicale, van 24 uur, te geven door de Kinine Kapel van het Stafmnzieïlcorps ier K. N. Mariue, onder directie van den Onder-Kapelmeester L. A. Schouten. Hoofigraclit K. 81, Nieawediep. De nieuwste Amerik. Sportwagens, voor kinderen van 5 tot 14 jaar, munten uit door sierlijkheid, soliditeit en gemakkelijk loopen. Aanbevelend, G. KOPPEN Hoofd graclit. Geopend van 11 tot 5 en van 6 tot 10 uur. Entree 25 Cent, KINDEREN 15 Cent, 10 KAARTEN f 2.—. Prijzen naar evenredigheid der kwaliteit. ALS ALTIJD Draagbare met en zonder leuning, van af f 1.60. Badzeep (Drijfzeep), Louffa-sponzen, Rugborstels en Aanbevelend, Aanbevelend, Snelpersdruk raa J. H. tu Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2