PANORAMA. "9% Bekwame Timmerlieden Notaris" BACKX MUSIS SACEUM. Op verzoek van vele ingezetenen te dezer plaatse blijft liet PANORAMA, uiterlijk nog ter bezichtiging tot en met ZONDAG 11 Mei, als: Dinsdag de Tentoonstelling van Parijs, j 1889, Woensdag Italië, Donderdag Parijs, Vrijdag Duitseh land, in natuurlijke kleuren, Zaterdag Spanje, Zondag Zwit serland. Zondag avond finale sluiting. Eiken dag geopend van 11 tot 5 en van 6 tot 10 uur. Entrée 25 cents, kinderen 15 cents, 10 kaarten f 2.—. burgemeester, om te worden verloot ten vóor- deele van een arm gezin. Het is gevallen op n°. 5, welk nummer gekocht was door den heer H. J. Keijser, te Oosterend. De opbrengst bedraagt f 25. Schipper P. Vonk, van Texel, viel in den nachtvan jl. Woensdag opDonderdag bij Terschel ling, bij het uitzeilen van het net, te water. On geveer na een half uur mocht men er in slagen hem weer aan boord te krijgen. Gedurende al dien tijd was hij drijvende gebleven op een hem toegeworpen boom. Van Terschelling wordt d.d. 2 Mei gemeld Aan boord van den Ned. koopvaarder „IJmui- den" te St. Nazaire binnengeloopen, heeft een stortzee groote verwoestingen aangericht en 4 man overboord geslagen, terwijl 4 anderen ge wond wérden. Aan boord van dat schip be vonden zich 8 eilanders, waarvan 2, zijnde hoof den van gezinnen, jammerlijk verdronkende nagelaten betrekkingen blijven onverzorgd achter. Vele gezinnen zijn hier door dit treffend ongeluk weder in rouw gedompeld. Het „Vad." schrijft: Bij wijze van af scheid zijn de bootmansleerlingen der instructie korvet „Nautilus" Vrijdagavond slaags geweest met de mariniers van het wachtschip te Helle- voetsluis. Er werd met messen gevochten. Vier bootmansleerlingen bekwamen wonden aan hoofd en handen. Het openingsprogramma voor de tentoon stelling te Edinburg vermeldde o. a. psalmgezang, voorafgegaan door gebed. Het koor voor het psalmgezang stond gereed en wachtte op het gebed. Iedereen wachtte, maar niemand hoorde het gebed. De autoriteiten keken elkaar aan, er ontstond eenige hilariteit en gemompel: de dominé is vergeten. De Hertog van Edinburg keek naar zijn laarzen, de Hertogin beet op haar lippen en de burgemeester werd nu rood en dan bleek, maar nam ten slotte een kloek besluit. Hij verzocht het koor te beginnen met het psalm gezang. Inmiddels werd onder de aanwezigen een dominé ontdekt, die na het gezang voor het gebed zorgde. Een dertienjarige Annie te New-York wedde, dat zij tweehonderd maal achter elkaar touwtje zou springen. De weddenschap werd gewonnen, maar het meisje zakte bij haar laatsten sprong in elkaar en stierf. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Sumatra, Tan Batavia naar Amsterdam, vertrok 3 Mei van Colombo. Koningin Emma, (a.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 3 Mei Kaap Itoca. S oen da, (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 Mei van Port-Saïd Prinses Wilhelmina, (s.), arriveerde 4 Mei van Batavia te Amsterdam. V oorwaarts, (s.), van Amsterdam naar Batavia, ver trok 5 Mei van Sucz. P 1 n t n s, kapt. Christiauscn, van Pnrmerend naar Söder- hnmn, passeerde 28 April Kopenhagen. St. Christophorus, kapt. T, L. Teensma, arriveerde 3 Mei van Nieuwediep te Cnrlskronn. Jantje, kapt. |Müller, arriveerde 4 Mei van Stettin te Nieuwedicp. Verwacht wordende passagiers per stoomschip „Prjus Willem III", van West-Indië naar Amsterdam. Do heeren K. Bonsenia, leeraar openbare school, te Cura- ^ao, 1 jaar verlof tot herstel van gezondheid, A. Esser, echtg. en 2 kind., mej. Kleine, de lieeicn J. C. G. Fehrraann en echtg., A. Scharf, D. Nahar en echtg., A. G. Barends, II. Corsten, J. van der Ham, D. Meurs, T. M. Swijt, J. N. Kok, M. Devowc, J. Rijs en L. l.afitte. Marktberichten. Texel, 1 Mei. Ongcwasschen Wol f 1 per Kg; gevischt Zeegras f2 a f3, gemaaid id. f6 a f7 per pak van 100 Kg. Aardappelen f2 a f4 per HL. Terschelling, 3 Mei. Boter f 0.90 per kop, Kip eieren f 2.25 en Eendeieren f 3 per 100 stuks. Lammeren f 11 a 14. Schapen f 18 a 30, Osjes f 60 a 70, Melkvee f 150 tot 300, Werkpaarden f 160 en hooger. Het vervoer van lammeren naar de Hollandsrhe markten is heden be gonnen. Alkmaar, 2 Mei. Aangevoerd 256 stapels Kaas, wegende 71.403 Kg. Kleine f32.50; commissie f27.50 en middel bare f27 per 50 Kg. Alkmaar, 3 Mei. Aangevoerd 88 nuchtere Kalveren, f 8 a 16 480 Schapen, 20 a 35 1977 Lammeren, f 10 a 20 227 magere Varkens, f 19 a 28323 Biggen, f 8 a 12; 17 Bokken en Geiten, f 1 s 10; 16 kl. Bokjes f 0.30 a 0.40, 47 Koeien f 100 a 225 3 Paarden, f 90 a 250. Boter 60 a 70 ct. per kop, Kip-eieren f 2.50 a 3. Eendcicren f 3.per 100 stuks. Amsterdam, 2 Mei. Fijne Zaden. Tot onveranderde prijzen ging een en ander voor export vau de handorders van eenig belang kwamen niet voor. Bruin Mosterdzaad gold f27 a f25; Geel id. f21.50 a f20.en Kannriezaad f9.75 a f9.50 per 100 Kg. Kar- weizaad 1888r f5.62* en id. 1889r f 10.87* a f 11.en Kornnderzaad f 12 a f 13alles per 50 Kg. Alleen voor prima, gezonde kwaliteiten. Amsterdam, 5 Mei. Tarwe op levering hooger; in deze maand f207. Nor. (nieuw reglement) f202. Rogge op levering hoogerin deze maand f 139, 140, 141, 140, Oct. f131, 130, 129. Lijnzaad prijshoudend. Raapolie traag; vliegend per 100 Kg. f36.25, 35.50, 1 Mei f 34.37*, f34.25,34.62*. 34.37*, 1 Sept.-Dec. f31.62*. Lijnolie onveranderdvliegend per 100 Kg. f 26.25, 26, 1 Mei f 25.87*. 26, 25.75, 1 Juni-Aug. f26.12*, 26, 1 Sept.-Dec. f 25. 25.25, 1 Jan.-Alei f24.25. Raapkoeken f60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.a 11.75 per 104 stuks. AardappelenFriesche Dokk. Jammen f 2.50 a 2.70, id. Franeker id. f 2.20 a 2.40, id. Engelsche f 1.60 a 1.70, Zeeuwsche Spuische id. f 1.90 a 3.Geldersche blauwe f 2.10 a 2.30, Pruisische Hamburgers f 3.20 a 3.40, roode f 1.70 a 1.80, alles per hectoliter. Handel gedrukt. Aangevoerd 536 Runderen, 1ste kw. 70 a 75 ct., 2de 65 ct. en 3de 55 ct. per Kg.Melk- en Kalfkoeien f 160 a 280, 87 nuchtere Kalveren f 7 a 13, 551 Schapen en Lammeren f 32 a 8 per stak315 vette Varkens 42 a 47 ct. pr Kg. Schiedam, 5 Mei.Moutwijn f9.Jenever f 14.50, Amst. Proef f 15.75, Spoeling-Beurs f 0.40, Spoeling-Com missie f 0.30. Londen, 5 Mei. Heden werden te Deptford aange bracht Runderen 2145 Araerikaansche de markt was lager prijs 3-8 a 3-10 per stone of 55 a 57* cent per KG. Kal veren 157 Nederlandschede markt was vast; prijs 4-10 a 5-8 per stone, of f 0.72* n 0.85 per KG. Schapen 302 Nederlandsche; de markt veel lager; prijs 4-10 a 5.4 per stone of 72* a 80 per K.G. V I s s c h e r ij. Onze kustvisscherij levert gedurende de laatste dagen bij zonder bevredigende uitkomsten op. Het zijn T-'orA de geep- en de ansjovistrekkers, die over het algemeen schitterende zaken maken. Jl. Zondag en gisteren werd langs den zeedijk veel geep gevangen, die, door bruinvisschcn opgejaagd, bij groote scholen de zeegaten binnenkwamen. Dat 'tniet alleen de visschers zijn die hierbij wél vareu, kau men waarnemen, wanneer men een kijkje neemt in de vischpakhuizen aan de Achter Hoofdgracht, waar dagelijks tal van mannen en vrouwen ijverig werkzaam zijn met het schoonmaken, zou ten en inkuipen van de gevangen geep. Volgens malige berekening werd hier alléén gisteren voor ongeveer f2000 aan ansjovis aangevoerd, die door de trek kers aan de Hors was gevangen. Met het oog op deze gunstige uitkomsten, die zoovele gezinnen ten goede komen, is het zeker niet te verwonde ren dat men iu onze gemeente zoo bijzonder weinig over armoede hoort klagen. De vierde jaarli'ksche algemeene vergadering van de Ver- eeniging ter bevordering van de Nederlandsche visscherij zal 28 Alei te Dordrecht worden gehouden. Onder de puutcn van beschrijving kum n de volgende voor: Voorstel om de Vereeniging te doen besluiten, zich tot den minister van Marine te wenden, met het verzoek om publiciteit te willen geven aan de journalen van de oorlogs schepen, die worden uitgezonden tot bescherming der vis- schersvlootc. q. spreke de vergadering de wenschelijkheid uit, dat een visscher van beroep op dergelijk dienstdoend schip als lood3 worde aangesteld, ten eftde den commandant de juiste plaats aan te geveu, waar zich de vloot ophoudt. Voorstel van de afdeeling „Scheveningen". De Vereeniging trachte verbetering tot stand te brengen in de misbruiken, die bestaan bij de naleving der bepalingen betretfende het vinden en aanbrengen van haringnetten, enz. in en uit zee. Voorstellen van de afdeeling Volendam De Vereeniging wende zich tot de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij met het verzoek de ontworpen spoor- weglijn KwadijkEdara door te trekken tot Volendam. De afdeeling Volendam acht het wenschelijk dat ook niet- visschersvaartuigen van nommers worden voorzien. Voorstellen van de afdeeling „Helder." a. De afdeeling Helder acht het wenschelijk dat de directie van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij besluite versche visch van het station Helder als ijlgoed te verzenden met alle treinen naar alle stations van het Nederlandsche spoorwegnet en dat dc viseh geadresseerd moge worden aau wie ook, hetzij aan particulier of firma. b. dat de versche visch, bestemd voor Duitscblnnd via Amsterdam, van het station Helder naar Amsterdam vervoerd worde per Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij met witten vrachtbrief als ijlgoed tegen vrachtgoederen-tarief en dit wel met het oog op de Duitsche concurrentie. c. De afdeeling Helder acht het in het belang der visscherij op de Noordzee hoogst noodzakelijk, dat de Zwarte Mijlton, gelegen tegenover de Hors op Texel, 150 meter verder uit den wal worde gelegd terwijl toch deze ver legging volstrekt niet schadelijk is voor de gewone scheepvaart. Voorstel van het hoofdbestuur om bij de regeeriug aan te dringen op verbetering van de kustverlichting langs de Noord zee. Voorstel van de afdeeling „Bruinisse" De afdeeÜDg Bruinisse acht het wenschelijk dat het regle ment op de meting van visschers vaartuigen worde gewijzigd. Bespreking van een voorstel om de haven vnu IJmuidcn meer dienstbaar te maken \oor de kustplaatsen. Bespreking van de middelen tot redding van schipbreu kelingen bij voorkomende stranding. Nieuwediep, 6 Mei. Sedert jl. Zaterdag werden alhier door 125 koniers en bengers 20 tot 120 tongen, 3 tot 40 roggen, 3 tarbotten, 3 tot 16 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar en door trekkers 41 tal geep en 285.000 stuks ansjovis aangevoerd tong gold 40 a 45 cent, rog 45 a 55 cent, tarbot f 8 a 9 per stuk, kl. schol f 2.a 2.50 per mandje, seliar f 2.65 a 2.50 per mand, geep f 23 a 26 per tal en ansjovis f 5.a 5.60 per duizend. Texel, 1 Mei. De gamalenvloot, welke thans uit slechts 30 schuiten bestaat, ving in den maand April 671 manden garnalen, die door de kokerijen met f 4 a f 5 per mand betaald werden en verzonden zijn naar Huil, Londen, Parijs en Brnssel. De rogvisscher9 verzonden in die maand naar Antwerpen en Brussel 191 manden rog. Voor de rog werd hier gemiddeld 50 ct. per stuk betaald. Terschelling, 3 Alei. Verscheiden schepen zijn deze week met de lndiug lovende visch ter markt geweest. Ver zonden werden 473 manden viseh. Dc prijzen zijn niet hoog nl. rog 25 tot 30 ct., schelvisch f 9 n 10, en enkele vang sten hooger; kl. schol f 2, handschel f10, toug 50 rt. en tarbot naar de grootte van 50 tot 70 ct. per Kg. Scharren golden van f 1 tot 3 en garnalen f 2.50. Andere soorten werden niet aangevoerd. Kolhorn. De geep- en ansjovisvissehcrij is alhier aangevangen. Van de eerste vischsoort werden al eenige gevangen en voor zeer hoogen prijs verkochtansjovis echter laat zich nog weinig zien. Scheveningen, 2 Mei. Dezen avond kwam nog cenc schuit aan, met besomming van f 60. De prijzeu der visch bleven stationnair, alzoo gelijk aan ons vorig bericht. De boolen brachten 60 manden garnalen aan, die f2.50 tot f3 golden. 3 Mei. De heden bestede prijs was voor tonifcn 50 a 60 ct., tarbot f3 tot f7, schol f3.tot f 3.20, braad f 2.— tot f10, koknat f 1.tot fl.50. De 3 garnalenbooten brachten gezamenlijk circa 50 manden garnalen aan, die voor f2.50 a f3.per mand werden ver kocht. Ruim een oOtal schuiten zijn heden aan. Er zijn besom mingen van f30, maar ook van f100. Brussel, 2 Mei. Aangevoerd van Holland 557, vnn Ostende 60, van Heijst en Blankcnberghe 77, van Antwer pen 80, van Frankrijk 18 en van Duitsehland 6 collis visch. Holl. zalm gold 2.80 fr. per half K.G., tong 15 a 68, rog f 5 a 29, schol 3 a 8 en schelvisch 4 a 9 fr. per maod, kabeljauw 1.a 4.50, elft 2.a 2.50, steur 106 a 129 en makreel 0.50 a 0.70 fr. per stuk. Stettin, 28 April. (Horingbericht). I)e handel iu Schotsche was in de afgeloopen week bevredigend, en wel in alle soorteu, vooral in Varmouther vollede prijzen konden echter geen sland houden, Er werd besteed voor kroonmerk volle 36 a 37 mark, id. maatjes 18 a 21 mark. id. ijle 17 mark, id. gemengd 15* a 16* mark. Yarmouther volle 19 a 21 raork, terwijl winter volle op 26 a 27 mark werden gehouden, bniten de belasting. Van Noorweegsche vette werd ongeveer 1000 ton aangevoerd de vraag daarvoor was niet bijzonder levendig, maar toch namen dc verladinzen een goeden loop; vi.or de fijnste bleven de prijzen tamelijk standhoudendvoor geringer kwaliteiten waren zij echter iets lager: KKK 22 a 26 m. KK 18 a 21 mark, K. 14 a 18 mark, bniten de belasiiug. Zweedsche vonden eenige meerdere vraagde volle bedongen 20 a 53 mark. medium volle 17 a 19 mark, ijle 10 a 13 mark, buiten de belasting. Sardines onveranderd; voor 1885er werd 95, voor 1887er 99 en voor 18S8er 96 mark per anker gevraagd. d. v. K, Minnes en A. Bakker. Gerritje, d. v. J. Hegeman en M: Tijseu. Overleden: N. Knol, 1 j. T. Koopman, wed. v. J. Bakker, 78 j. Zijpe, van 18 April tot 2 Mei. Onderlrouwd S. Schilder, jonkm., 27 j., te Helder, en C'. de Wit, jonged., 29 j. A. Stompedissel, joukm., 24 j., onlangs te Barsingerhorn, en D. Los, jonged., 23 j., te Bar- singerborn. W. Koordes. jonkm., 25 j., te Haringkarspel, en T. DLsel, jonged., 21 j. G. Tuin, jonkm., 32 j., en A. Pater, jonged., 21 j., te Helder. D. Marees, jonkm., 23 j., en D. Bas, jonged., 22 j., te Noord- en Zuid-Schermer. P. Stam, jonkm., 25 j., en G. Kaper, jonged., 22 j. GehuwdJ. Blom en A. Blom. R. Tromp en E. Bijvoet. J. Wijngaard en G. Itijs. S. Schermer en E. Delver. H. Bruin en G. Swuger. A. Hoogland en J. Breed. GeborenSanrtje, J. v. P. Kuiper en N. Schenner. Cornelis, z. v. C. v. d. Sluijs en G. Voorthuijsen. Pieter, z. v. J. Hoogland en C. E. Bruinvis. Cornelis, z. v. J. v. d. Molen en AI. Wit. Overleden Alaartje, d. v. P. Schrieken en G. Swarthof, 1 j. D. Pie, wed. v. II. Pie, eerder gehuwd geweest met D. Visser, 84 j. Jannetje, d. v. M. Schrieken en J. Voort- huijzen, 2 j. T. Blauw, eehtgenoote van J. Out, 71 j- Schagen, van 30 April tot 2 Mei. Gehuwd: A. Brak en N. Wit. J. Alorsch en J. Dekker. R. Bocrsen cn H. Bruin. F. Smit en T. Hamer. Sint-Maarten, van 1 tot 30 April. OndertrouwdC. Rijs en N. Bronder. A. Houtkooper en M. Asjes. W. J. Peetoom en J. Spaans. Gehuwd: A. Houtkooper en AI. Asjes. C. Rijs en N. Bronder. OverledenH. Brouwer, echtg. v. J. de Jong, 85 j. C. Meijles, 48 j. Warmenhuizen, van 1 tot 30 April. Ondertrouwd J. Klingeier, 25 j., en M. Kruit, 23 j. J. Kroon, 25 j., en E. Kooij, 25 j. GeborenEmilia Lucia Theresia, d. v. B. G. Buscher en AI. Beemstcrboer. Overleden: A. Bakker, wed. van J. Bakker, 63 j. W. O. Ligthart, 3 j. Haringkarspel, van 1 tot 30 April. Ondertrouwd: C. Boud, weduwn. v. E. Redeker, 41 j.,te Hoogwoud, en Al. Zoon, wed. van J. Hoedjes. 30 j. P. Bijwoard, jm., 41 j. cn C. Bergen, jd., 32 jte Oude Niedorp P. Spoor, jm., 24 j., en M. Raap. jd., 23 j., onlangs te Nieuwe Niedorp. C. Veldman, jm.. 24 j., te Barsinger horn, eu G. Houtman, jd., 22 j. J. Schipper, jm.,-24 j., en A. Schilder, jd., 22 j. C. Lut, jm., 37 j., te Mcdem- blik, en A. hoppedrager, jd., 21 j. GehuwdC. Boud en AI. Zuon. GeborenAlaartje, d. v. L. v. d. Oord en D. Breed. Jantje, d. v. P. Levendig en G. Rentenaar. Simon, z. v. 3. Boinmer en B. v. Duin. Dirk, z. v. J. Bakker cn T. Stam. OverledenC'. Hof, 18 in. Ecu lcvenl. aang. kind v. h. vr. gesl. v. L. Reuvers en A. Swnn. Barsingerhorn, van 1 tot 30 April. Ondertrouwd: K. Vries en AI. Kooij. J. Raat en N. Rndemnkcr. K. Alijts cn O. Spaans. S. Boerman eu G. Wit. P. Bood eu N. Sluis. J. Zwang en D. Koning. J. vnn Spiritaau eu A. de Jong. S. Stius cn AI. Kossen. GehuwdS. Boersmnn eu G. Wit. K. Vries en AI. Kooij. J. Raat cn N. Rademaker. K. Mijts cn C Spaans. Geboren: Cornelis, z. v. J. dc Boer en A. Haringhuizen. Arie Dirk, z. v. D. Dubbelman cn A. I'ortcgijs. Antje, d. v. K. Brouwer en P. Wngemnker. Geertje Alaartje, d. v. D. Snijder en AI. Mink. Pieter Adolf z. v. P. A. Melehior (overleden) en W. C. Gccrtzcma. Broek op Langedijk, van 1 tot 30 April. OndertrouwdK. Nooij en II. de Ruiter. Gehuwd: K. Ven, weduwn. v. AI. Wageuanr, eu Al. Slot. K. Kroon en AI. Bergman. B. Wielinga en N. Vroegop. BevallenA. Wagenanr, geb. Wognum, D. L. Schoon, geb. Kloosterboer, 1). T. Bakker, geb. Dirkmant, D. D. Blokker, geb. Schoonkoscn, Z. G. Blokker, geb. van der Linden van Sprankhuizen, D. Overleden: G. Pover, 8 j. J. Hillcn, 10 j, Winkel, van 1 tot 30 April. Ondertrouwd: P. Stam, jonkm., 24 j. en T. Smit, jonged., 26 j J. Bijl, jonkm., 26 j. en W. Mol, jonged., 23 j. S. Bakker, jonkm 32 j. cn M. Aij, jonged., 22 j. C'. Raven, jonkm., 25 j. on L. Slptcmaker, jonged., 21 j. N. Krook, jonkm., 30 j. cn Al. Seineius, jonged., 24 j. G. H. Groote- boor, jonkm., 29 j. en A. Dijkshoorn, jonged., 21 j. A. Knptein, jonkm., 21 j. cn A. Brugman, jonged., 22 j. 1'. Zweet, jonkman, 20 j. en T. Molcnmau, jonged.. 27 j. A. Klomp, jonkm.. 22 j. en .VI. Koster, jonged., 25 j. K. Sloo- ves, jonkm., 34 j. en A. Bakker, jonged., 24 j. A. Ileij- ïuans, jonkm., 31 j, en Al. Korll', jonged., 24 j. Gehuwd J. Boogaardt cn G. Lcijdekkev. P. Stam en T. Smit. S. Bakker cn AI. Aij, C. Raven en L. Slotcmaker. J. Bijl en W. Alol. GeborenMntthijs, z. v. W. Fijnheer en C. Tuinman. Tetje, d. v. K. Singer en Al. Keesman. Overleden: S. C. Bakker, 6 j. eu 11 m. A. Molennor, echtg. v. I. Kooraen, 59 j. Oude Niedorp, van 1 tot 30 April. OndertrouwdC. Arisz en T. Wit. J. I.immen en S. Jong. P. Hartsman cu A. Dovis. J. W. A. van Bcrkel en A. Kniest. K. Raudgers cn AI. C. A. Hfieber. H. nollen- berg en G. Bakker. GehuwdJ. Bjjwanrd cn C. Schut. C. Arisz en T. Wit. J. Limmcn en S. J« ng. Overledeu J. Bijwaard, echtg. v. A. Tromp, 67 j. Politie. Gevonden voorwerp Adres bureau IIeen halsband. W'eerk. Waarnemingen te Helder (LandsUeet.) Burgerlijke Stand van: Helder, van Zaterdag- tot Dinsdagmiddag. Bevallen: M. van Til. geb. van Twuijver, D. M. C. Schouten, geb. Schmeddes, Z.E. C. Breet, geb. Wijuvorst, Z. T. Wijker, geb. Hemelrijk, E. M. P. Riesselmann, geb. Peetere, Z. L. M. Deuling, geb. van Tricht, Z. A. A T. Kloprogge, geb. Rijkere, D. A. Kiesliog. geb. van Twuij ver, Z. J. Duivenvoorden, geb. van Driel, Z. E. Alort, geb. Smit, Z. J. van Pelt, geb. Basstra, D. OverledenW. P. J. Hin, 9 mnd. J. N. Lameus, 3 j. Texel, van 23 tot 29 April. OndertrouwdJ. Daalder Jz. en A. Schuil. K. Krijnen Cz. en T. Boon. GeborenAlaartje, d. v. L. Daalder en N. Wuia. Alar- tinns, z. v. J. Kcijzcr en H. Roereen. Cornelis, z. v. J. Schaap en A. Buis. Johanncs Thcodorus, z. v. G. Goverts de Roos en J. Kan. Wijntje, d. v. H. Bruin en F. Kooi man. Paulus Lambertus, z. v. P. Kikkert en A. Huisman. Gerrit, z v. B. Timmer en I. Ruozendaal. Johannes, z. v. R. Smit en M. Hin. Overleden: C. Spreeuw, wednwn. v. C. Schrama, 63 j. Wieringen, van 1 tot 30 April Ondertrouwd: J. Lint en S. Mulder. D. Alulder en T. Kok. A. Annes en G. Tijsen. Geboren: Maria, d. v. J. Wigbont en R. ten Bokkel. A-arcus Cornelis, d. v. P. C. Gazan en S. de Jong. Aatje, '1 Windrichting en kracht. Barometer m.M. Thermometer Cs. Stand. Afw. Stand. Afw. 4 5 6 6 12 12 8 12 N.W.t.W.O.SKg. Oost. 0,5 W.Z.W.' 0 2 N.0 t.N. 0.2 754.60 - 5.50 752.33- 7.87 755.50 - 4.80 755.90 - 4.40 8.7 14.6 10.4 12.7 -32 t 2.6 t 0 2 f 0.6 3 Vochtigh. proeent. Weersgesteldheid. Toestand 4 5 6 6 12 12 8 12 0.95 0.74 0.94 0.82 Mistig, mooiweer. Helder, lichtbewolkt, mooiw. id. id. Vlak. id. id. id. Verwachting: Westelijken wind. Laatste berichten. 6 Mei. Men seint ons dd. 5 dezer van Terschelling „Gestrand op Noordsvaarder en afgebracht door sleepboot „Adsistent" de Eng. schoener „Pearl of Beaumaris", kapt. Leenders, van Port- Madoc met lei naar Hamburg." (Het schip „Pearl of Beaumaris" werd jl. Vrijdag bij Kijkduin, één mijl uit den wal, ge praaid door de loodskotter N°. 7, schipper Dijker, op het punt om in de Haaksgronden te stranden, doch stuurde, na door schipper Dijker op het gevaar opmerkzaam te zijn gemaakt, toen weder op zee. Red.) Zr. Ms. stoomschoener „Dolfijn" kwam giste ren hier binnen en vertrok heden weder naar de Noordzee. Uit het wrak van de Engelsche stoomboot „Newnham" zijn gisteren weder 102 balen katoen geborgen en alhier aangebracht. De werkzaamheden tot wegruiming van de in de Zuiderzee gezonken spoorboot „Fries land" zullen weldra worden hervat. De stoom boot „Neptunus" is hier gisterenavond reeds met de daartoe benoodigde werk- en bergingsvaar tuigen van Maassluis aangekomen. Met het doen van peilingen en opnemingen in onze zeegaten, ten dienste van 's Rijks hy- drographie, is gisteren door de stoomkanonneer- boot „Raaf' aangevangen. Het „Vad." meldt, dat de vice-admiraal de Josselin de Jong te 's Hage is aangekomen. Men schrijft aan het „Hbld." uit den Haag Bij het geneeskundig onderzoek van de lote- lingen der militie werd alhier de zoon van een hooggeplaatst militair geneeskundige, door den beéedigde officier van gezondheid en den bur gergeneesheer, voor den militairen dienst aange wezen. De loteling ging van deze uitspraak in hooger beroep bij Ged. Staten. Bij de herkeuring waren als geneeskundigen werkzaam een burgerdoctor en de vader van den appellant. Op voordracht van zijn vader en diens bur gercollega werd nu de zoon van den militairen geneesheer, ongeschikt verklaard voor den dienst, in strijd met de uitspraak van de eerste com missie van onderzoek. Het gevolg hiervan is, dat een andere loteling, die anders kans liep van niet te worden opge roepen, in zijn plaats zal moeten invallen. Publieke vermakelijkheden, vergaderi ngen, enz. Helder. Dagelijks Panorama (Musis Sncrum). Dinsdag 0 Mei. Toooeelvoorstclling (Tivoli). Huisduinen. AVocnsclag 7 Mei. Opening Badhuis Matinéc Musicale vau 2 tot 4 uren. ADVERTENTIE N. Heden overleed plotseling onze jongste •lieveling WALTHERUS PETRUS I JACOBUS, in den aanvalligën leeftijd van 10 maanden. M. H 1N. A. M. HIN—v. D. WOONING. Helder, 4 Mei 1690. Algemeene kennisgeving. worden gevraagd door D. DE VRIES te Helder. zal op WOENSDAG t4 MEI 1890, 's morgens 10 uur, ten sterf huize vau FREDERIK VAN ZOON EN, te Wieringerwaard, aan de Tweewegen, publiek verkoopen: Eene partij Manufacturen, waaronder Blauw en rood Baai, Bukskin, Katoen, Linnen, Flanel, Kepers, Marseilles, wollen Dekens, Molton, Bevertien, Dril, Lama, Rips, Voering, Boezelaars, Borstrokken, Kousen, Zakdoeken, Fluweel, Strikken, Kant, Tafel lakens, Servetten, Cachenez, Overhemden en Boezelaarsbont, Gareu, Band, Knoopen, enz. Voorts een zilveren Horloge, en een zoo goed als nieuwe Kar met twee beste Trekhonden. Men ziet alles in natuurlijke grootte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5