Attentie! GROOTE VOORRAAD MANTELS Groote voorraad Laken, Buksking, Kamgaren, enz. rieten mrnmm Koppens Verkoophuis, Hoofdgracht. Eau de Cologne, Haar-olie en Zeepen. Heeren-, Jongeheeren en Kinderkleeding in den Goedkoopen Confectiewinkel P. MOOLHUIJSEN, J. SCHAGEE, KLEEDERMAKERIJ, KANAALWEG. ADVERTENTIEN. H.H. Aannemers! YerkrijgbaarCarbolineum en Asphalt-dakpapier, J. KIKKERT, Het Bier- en Koffiehuis en de Bierbottelarij „de Pool", Opening Dinsdag 6 Mei 1890. THEE Gebr. SNEL, Amsterdam, ANSJOVIS. worden het goedkoopst, spoedigst en netst afgeleverd door D. Koppen Gz., Znidstraat. Ontvangen de nieuwste soorten Heeren- en Dames- Reiskotfers en Tasschen, Porte-monnaies, Sigarenkokers, Albums, Kleêr-, Haar-, Nagel- en Tandenborstels, ivoren en hoornen Stof- en Haarkammen. Alle soorten Luxe- en Huishoudelijke Artikelen. HET GOEDKOOPSTE ADRES Kuiperstraat 14. en alles wat tot liet Mauufacturenvak behoort. tentoonstelling met eerste prijzen bekroond zou worden. De nadruk werd er op gelegd, dat, bij het ver strekken van eene onvoorwaardelijke subsidie, de afdeeling haar geld zou disponibel stellen ook voor hen, die van geen stamboek, welk ook, iets willen weten. Dit zou in Strijd zijn met het doel, dat, bij alles wat van het Rundvee-stamboek uitgaat, deu leden voor het oog moet staan. Daarna werd tot stemming overgegaan. Besloten werd, met 14 tegen 9 stemmen, dat een onbeperkte subsidie niet zou worden gegeven. Het voorstel-Breebaart, om de f 200 te verdeelen als extra-prijzen over de bekroonde beesten (stieren, koeien en pinken), welke reeds zijn of vóór dc ten toonstelling zullen worden ingeschreven in het Ned. Rundvee-Stamboek, werd daarna aangenomen met 16 tegen 7 stemmen. Als plaats voor de volgende afdeelings-vergadering werd Amsterdam aangewezen. Na behandeling van de punten van beschrijving voor de algemeene vergadering der Vereeuiging, op 19 Mei a. s. te Amsterdam te houden, wees de heer J. Zijp Kz. er op, dat onlangs bij de keuring van melkvee te Windsor was verklaard, dat het Nederlandsch melkvee wel de meeste, maar niet de beste melk gaf. Spr. deelde deze meening niet, maar nu het hoofdbestuur voornemens is een wed strijd voor melkstalen uit te schrijven, kwam het hem beter voor een onderzoek te doen instellen naar de kwaliteit van de inlandsche melk aan het proef station. De heer Breebaart deelde mede, dat deze zaak reeds een punt van overweging heeft uitgemaakt bij het hoofdbestuur, dat een som van f 100 be schikbaar heeft gesteld voor een prijsvraag omtrent de beste wijze, waarop een onderzoek naar het melkgehalte onzer koeien zou kunnen worden ge houden. Hierna werd de vergadering gesloten. Kunst- en Letternieuws. Inhoud van «Het Album" (geïllustr. Zondagsblad van onze courant), No. 19. De Speler (Uit de gedenkschriften van een Gouverneur). Russische roman van F. M. Dostojewski. (Vervolg). Collette de la Roche. Historisch verhaal uit de Fransche revolutie, door J. Hendrik van Balen. Over het ijs, door P. van Dam. Van alles wal. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 11 Mei, voorm. 9.30, Schagerbrug, ds. te Gempt. Herv. kerk te Zuidzijpe. Zondag 11 Mei, namid. 1.30, Burgerbrug, ds. te Gempt. Herv. kerk te Eenigenbnrg Zondag n Mei, namid. 1.30, ds. de Boer, pred. te Dirkshorn. Herv. kerk te St. Maarten. Zondag 11 Mei, voorm. 9 u., St. Maarten, ds. Mtlhring. Doopsgez. kerk te Noordzijpe. Zondag 11 Mei, voorm. 10 u., Oudesluis, ds. Calcar. Noord- en Zuidzijpe. 11 Mei ds. te Gempt, Schagerbrug voorm., Burgerbrug nam. 18 Mei ds. Bron, Schagerbrug nam. Burger brug voorm. Huisduinen. 18 Mei ds. v. Kluijve. Wieringen. 11 Mei ds. Fetter, H. vm., d. O. nam. 18 Mei ds. Mtlhring, Oost. v., H. nam. Hoogkarspel. In de plaats van den heer J. Visser, die voor eenigen tijd tot kerkvoogd werd benoemd, en derhalve als Notabele moest aftreden, is gekozen de heer K. Koster. Venhuizen. In de kerkeraadsvergadering werd opgemaakt het navolgend zestal van HH. predikanten J. C. Benit, predik, te Bovenkarspel. H. G. Kist te Oosthuizen J. Kutsch Lojenga te Enkhuizen: H. J. Noordhuis te Oudshoorn; H. Blankstein te Wervershoof: dr. P. Jz. Proost te Koog aan de Zaan; op het drietal werden geplaatst J. C. Benit; J. Kuts Lojenga; dr. P. Jzn.Proost; hierna werd met algemeene stemmen beroepen de heer P. Jzn. Proost, te Koog aan de Zaan, wien daarna de beroepsbrief werd toegezonden. Beroepen bij de Herv. gem. te Venhuizen ds. P. Jzn. Proost, pred. te Koog aan de Zaan. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Graft (toez.) door ds. A. Fetter, pred. te Wieringerwaard. Rechtszaken. De rechtbank te Alkmaar heeft in hare zitting van heden de bestrijders van de wettigheid der erfstelling van wijlen mejonkvrouw Snouck van Loosen in het ongelijk gesteld. Uit onze Koloniën. Batavia, 8 April. Blijkens een van den commandant der zeemacht en chef van het Departement van Marine ontvan gen bericht, is de luit. ter zee 2de kl. Jhr. W. F. van Spengler overleden tengevolge van zijne op Poeloe Waij (Atjeh) bekomen wonde. Buitenland. Frankrijk. Volgens de „Morning Post" ging 't op de laatste samenkomst van de Boulan- gisten met den generaal te Jersey zeer heftig toe. Déroulède moet Boulanger gebrek aan moed hebben venveten en toen moet de generaal woe dend zijn geworden. Déroulède en eenige anderen namen daarop hun ontslag en bedankten voor de uitnoodiging voor het luncheon bij Boulanger. Déroulède en zijn vrienden vertrokken dadelijk naar Londen om bij Rochefort steun te zoeken, maar ook de markies verkoos de vrijheid te Londen boven een Fransche gevangenis. Te Roubaix hebben drievierden der werklieden den arbeid hervat. De werkstaking is geëindigd. Spanje. - De ministerraad heeft besloten ge neraal Daban (onlangs wegehs verzet tegen den minister van Oorlog tot een maand vestingstraf veroordeeld) kwijtschelding van straf te verleenen. Te Barcelona en Valencia'is de werkstaking geéindigd. Turkije. Een Duitsch matroos werd onlangs te Konstantinopel in een staat van kennelijke dronkenschap opgepakt, naar de wacht gebracht en door eenige Turksche soldaten zoo mishandeld, dat hij 14 dagen ziek lag. De Duitsche gezant, von Radowitz, eischte vervolging van de schul dige Turken, waartoe met zeer veel moeite eindelijk werd overgegaan. Nadat zij zes weken hadden gezeten, werden zij echter ontslagen en was de vervolging uit. De Duitsche gezant eischte daarop voortzetting van de vervolging, de Sultan stemde toe, maar de vervolging ging niet door, naar men zegt, omdat de Sultan dit weigert. Reuter seint, dat von Radowitz de zaak hoog opneemt en gedreigd moet hebben Konstantinopel te zullen verlaten, als het recht niet zijn loop heeft! Italië. In antwoord op een adres der Duit sche bedevaartgangers heeft de Paus zijn tevre denheid te kennen gegeven over den Godsdiensti- gen toestand in Duitschland, waar de Oorlog tegen het Katholicisme is opgehouden en de ver- banningswetten worden beperkt. Hij verklaarde te rekenen op de grootmoedigheid van den Kei zer en op de standvastigheid der Katholieken om het werk des vredes te voltooien. Amerika. De bekende fabriek van naai machines van Singer te Elizabeth in New-Yersey is door brand vernield. Omstreeks 3000 men- schen zijn dientengevolge zonder werk. De schade wordt op ruim 1.000.000 dollars geschat. Gemengd nieuws. Texel. Volgens de „Enkh. Ct." is door een visscher van hier dezer dagen van den bodem der zee een kies opgehaald, welke stellig van een voorwereldlijk dier afkomstig moet zijn. Dit kiesje woog 2$ kilogram. Zola op de beurs. Uit Parijs schrijft men jl. Woensdagmiddag verscheen ter beurze een vriendelijk, welgedaan heer. Hij ging on middellijk staan aan de verkoopstafel en keek ijverig rond als wilde hij minstens de heele nieuwe Portugeesche leening verkoopen. Men kende hem niet; daar hij echter een notitie boekje en een potlood in de hand had, bood men hem terstond „Rio Tintos", Egyptenaren en andere mooie zaken aan. De vriendelijke heer scheen zeer ontvankelijk voor al deze aan biedingen, want zoodra iemand hem een cijfer in het oor had gebruld, noteerde hij haastig eenige woorden in zijn boekje. Er bestaat in- tusschen geen kans, dat de verschijning van deze tot dusver onbekende financiéele grootheid heel veel invloed op de beurszaken zal hebben. De vreemdeling was namelijk niemand anders dan Emile Zola, die studiën kwam maken voor zijn nieuwen roman „Geld". Toen dit bekend werd, wilde natuurlijk ieder hem zien. Marktberichten. Texel, 8 Mei. Ongewn3sehen wol f 1 par Kg.6e- viseht Zeegras f 2 a 3, gemaaid id. f 6 a 7, per pak van 100 Kg.Aardappelen f 2 a 4 per HL. Alkmaar, 9 Mei. Aangevoerd 346 heet. Granen, als68 li. Tarwe, f 6.25 a 8 10; 23 li. Gerst f 5.10 a 6.—, id. Clicv. f 6.a 6.35; 143 h. Ilavor, f 4,25 11 4.50 100 li. Booneu 1'narJenboonen f 6.Bruine id. f 6.50 a 8.75; Citroen id. f 10.50 a 11.50; Witte id. f 8 50 a 12.1 h. Kanariezaad (achterst)2 h. geel MostcrJznnd (idem); 2 li. Karweizaa.1 (idem)7 h. Erwten Groene f 11 a 14, Grauwe f 15 alles per hectoliter. Schiedam, 9 Mei.Moutwijn f9.75, Jenever f15.25, Arnst. Troef f 16.50, Spoeling-Beurs f 0.40, Spoeling-Com missie f 0.30. Londen, 8 Mei. Aangevoerd200 Runder. n 4000 Schapen en Lammeren. 150 Kalveren, Zwijucn Prijzen: Runderen 2-4 a 4-8, Schapen en Lammeren 4-2 a 6- Kalveren 3-9 a 6-4, Zwijnen 2-4 a 4-8. V i s s c h e r ij. Enkhuizen, 7 Mei. Gisteren werden door 90 vaar- teigen van 1500 tot 28,000 en heden van 1000 tot 16,000 stnks ansjovis aangebrachtvoor netjes-ansjovis wordt f 6 per 1000 stuks nitbetr.ald; men verwacht, dat de prijs nog mee-: zal stijgen. Ti „Enkb. Ct." zegt: 't Ts alom in de s-'rd, van den vroegen morgen tot den laten avond, een oargtnaam iooueel van bedrijvigheid. Er gaan kapitalen in dat kleine vi.chie om, en daar het verscheideoe malen door de handen moet. van het oogenblik dat het uit zee boven water komt, tot het in het vat ÏDgekuipt ligt, worden er schutten aan ver diend. Scheveningen, 7 Mei. Hedenavond kwamen nog 2 sehuiten nnn met eene besomming van f25 af40; de prij zen der diverse visehsoorten waren evenals Diusdag. 3 Mei. Een 15tal sehui.en kwamen aan met vcrsche levende viseh. De besommingen beliepen van f30 tot f50. Brussel, 7 Mei- Aangevoerd van Holland 181, van Osiende 88, van Frankrijk 10, van Engeland 4 en van Duitschland 6 collis viseh. Tong gold 17 a 105, rig 8 a. 24, schol 3 a 7 en schelvisrh 4 a 9 fr. per inand, kabel jauw 1 a 4, heilbot 5 a 8, tarbot 13 a 20, elft 1.50 a 3 en steur 58 a 188 fr. per stuk. Maildienst. Verzending O.-I. Itlail. Amsterdam (Nederl.)23 Mei. Rotterdam (Lloyd)16 Mei. 30 Mei. Genna (Nederl.)20 Mei. 3 Juni. Marseille (Lloyd)13 Mei. 27 Mei. Marse'lle (Fr. dienst) 17 Mei. 31 Mei. Brindisi (Eng. dienst)23 Mei. Brindisi (Duitsche dienst) 13 Mei. 10 Juni. De Fransche mailbooten doen Riouw, Bankn en Palexa- bang niet aan. itlail Snrinauie. Amsterdam (Nederl.)21 Mei. 11 Juni. Sonthampton (Eng.)14 Mei. 28 Mei. St. Nazaire (Fr.) 9 Juni. itlail Curacao. HÊvre (Fr.) 13 Mei. 28 Mei. New-York27 Mei. Liverpool (Eng.) i. Eiken Donderdag. Op verzoek worden brieven voor Curagao ook met de Snrinaamsche mail over Amsterdam verzonden. Port der brieven en drukwerken naar Nederl. Oost en West-Indic Per mail voor brieven 15 cents per 15 gram, voor druk werken 3 cents per 50 gram. Rechtstreeks-- met de stoomschepen van uit Amsterdam of Botterdam voor brieven 10 cent per 15 gram, voor druk werken i cent per 50 gram. Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. Annonces, onveranderd 4 malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij gelegenheid onzer 25iarige echtvereeniging, betuigen wij onzen harte- lijken dank aan familie, vrienden en bekenden. Waal (Texel), 11 Mei. H. Jz. ROEPER. N. ROEPER—MANTJE. Ondergeteekende, vertegen woor- diger van de Amerikaansche Land en Boschmaatschappij, wenscht zich in ver binding te stellen met landbouwers, die geneigd mochten zijn op zeer aannemelijke voorwaarden met hem te emigreeren naai de Staat Louisiana in Noord-Amerika. Zondag 11 Mei, van af 2 tot 6 uur 's middags, in het Stations-Koffiehuis te Anna Paulowna, kunnen belangstellenden van onder geteekende alle mogelijke inlichtingen bekomen. De vertegentcoordiger van de Amerikaansche Land- en Boschmaatschappij, D. STAPEL, Broek in Waterland. De ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen tot het MAKEN en REPAREEREN van alle mogelijke werkzaamheden, tegen concurreerende prijzen. Agent voor Helder en Texel. Kanaalweg 114. VOORDAM, C. 11, naast de Boekhandelaars HERMs. COSTER ZOON, ALKMAAR, wordt het geëerde publiek van Alkmaar en omstreken beleefd aanbevolen. MUIJS, GOVERS Co. VAN verkrijgbaar te Helder hij Mej. Wed. A. J. LEIJER—UURBANUS, Kanaalweg; Mej. Wed. J. A. EIKEMA, Weststraat; Mej. Wed. VAN GETSEN, Koningstraat; J. J. MOLL, Dijkstraat; J. ESSER, Confiseur, Spoorstraat, 21. Proheer s. v. p. de SOVCHON THEE N°. 3, a f 1.25 per Kilo. Een geaccrediteerd Makelaar in dit artikel met grooten omzet, zoekt voor Amsterdam den Verkoop voor Heeren Kooplieden en Inzouters. Contante betaling tegen ontvangst. Geen berekening van provisie of courtage. Franco brieven, letters 4 L. Z., Algem. Advertentie-Bureau NIJGH VAN D1TMAR, Amsterdam. Door soliditeit der goederen uit dit Maga zijn is de guarantie overbodig te noemen. VOOR is VAN Prijzen naar evenredigheid der kwaliteit. ALS ALTIJD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3