GHOGOLAAD GROOTES firma E. TER BRAAKE I. F. M-ra Braw. te Almelo. W. V. BRUINVIS. JTATUUfiBOTEHH! Eikel-Cacao, Openbare Yerkooping. De Makelaar L. W. F. Oudenhoven, Openbare Yerkooping, Notaris BACKX Notaris BACKX Aanbesteding. Huisraad en Inboedel Het Twentseh Linnen-Magazijn Onze volledige STALEN- OOLLEOTIëN zijn ter inzage bij Hej. de Wed. Yraag de STALEN ter inzage. „Almelo", n van Porceleiü-, Kristal-, Glas-, Aarde-, Blik-, Hout-, Borstel-, Schuier- en Lederwerk, Messen, Vorken, Lepels, Scharen, Galanteriên, Bijouteriën, Parfumeriën, Toilet-, Reis- en Kantoorbenoodigdheden, nieuw Zilver en Brittannia- Metaal, Verlichtingsartikelen, verlakte Goederen, Schoorsteen- en andere Ornamenten, Japansch Porcelein en Lakwerk, Kinderspeelgoed, enz. VRAAG Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. i. J. DE JONGH. L. M. Zachariassen. M. Th. DE HAAS, W. JAGER GERLINGS, Kraepelien en Holm's Dr. GRAEFF Co. STOOMFABRIEK van ZDIYELBEREIDIN GSSTOFFEN. Er, Graeff's Kaasstremsel en Kaastlenrsel Lood- en Zinkwerken. G. J. DE JONG, te HELD EB, zal, ten overstaan van Notaris Hattinga Raven, ME op WOENSDAG 21 1890, 's avonds 8 uur, in liet lokaal „T I V O L I* te Helder, publiek verkoopen N°. 1. Een HEERENHUIS, hecht en sterk gebouwd, voorzien van gas, waterleiding en alle gemakken, bevattende 8 Kamers, Meiden kamer, ruimen Zolder, Keuken, Kelder, enz., met ERF en BOET, te Helder, aan het Ankerpark, N°. 15, groot 1 are 22 centiaren. Het perceel is voor f500'sjaars verhuurd aan den WelEd. Gestrengen Heer Seret, en is 8 dagen vóór de veiling, 's namiddags na 2 uur te bezichtigen, mits men vooraf belet vrage bij. den bewoner. N°. 2. Een WOONHUIS en ERF, te Helder, aan de Kerkgracht, N°. 53, groot 90 centiaren. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. op WOENSDAG 14 MEI a. s., des voor middags 10 uur, in het Poolsche Koffiehuis aan het Havenplein N°. 12 te Nieuwediep, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., van een compleeten Koffiehuis- en Logements-lnvenfaris, bestaande in: Jl. Een goed loopend Biljart met toebehooren, Tafels, Hfi-Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Glaswerk, Kachels, een antieke, staande Klok, een Barometer, Bedden met toebehooren, Ledikanten, Waschtafels, Vloerkleeden en Karpetten, voorts: een Chiffonnière, een mahonie Linnenkast, Weener- en andere Stoelen, Koper- en Blikwerk, Aardewerk, eene partij Sigaren en hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles daags te voren, van af des morgens 10 uur tot 's namiddags 4 uur, ter voor schreven plaatse te bezichtigen. zal publiek verkoopen te Wieringerwaard, aan den Barsingerweg, op de plaats bewoond door den Heer A. ERIKS, op DINSDAG den 13 MEI 1890, 's voormiddags 10 uur De afbraak eener Boerenwoning, bestaande o. a. in: Balken, Leggers, Zolder-, Vloer- en Schot- deelen, Raam- en Deurkozijnen, Staven,. Ankers, Sparren, eene partij oude Pannen, Brandhout, enz. benevens een bliksemafleider. zal op WOENSDAG 14 MEI 1890. 's morgens 10 uur, ten sterfhuize van FREDERIK VAN ZOONEN, te Wieringerwaard, aan de Tweerwegen, publiek verkoopen Eene partij Manufacturen, waaronder: Blauw en rood Baai, Bukskin, Katoen, Linnen, Flanel, Kepers, Marseilles, wollen Dekens, Molton, Bevertien, Dril, Lama, Rips, Voering, Boezelaars, Borstrokken, Kousen, Zakdoeken, Fluweel, Strikken, Kant, Tafel lakens, Servetten, Cachénez, Overhemden en Boezelaarsbont, Garen, Band, Knoopen, enz. Voorts een zilveren Horloge, en een zoo goed als nieuwe Kar met twee beste Trekhonden. Dijkgraaf en Heemraden van het Heem raadschap Wieringen zullen op WOENSDAG den I4den MEI 1890, des namiddags ten 2 uur, in het Logement «Het Schippershuis', te Hypolitushoef, aanbesteden het maken van 98 Metersteen- glooiing en het verzwaren der dijk. Raming f 3120. Bestekken zijn, zoolang de voorraad strekt, tegen betaling van f 1.te bekomen ten kantore van den Secretaris. Het Bestuur voornoemd, V. HEIJBLOK, Dijkgraaf. C. M. KOORN, Secretaris. De ondergeteekende koopt tegen de hoogste waarde, en alle voorkomende Artikelen. Laat zich aan huis ontbieden. GRIESHAYER, Spoorgracht en Kanaal weg Levert direct aan particulieren bij elke hoeveelheid. Onze STALEN-COLLECTIE be vat de grootste keus, zoowel in g o e d k o o p e als fijnere witte GOEDEREN. Onze linnen GOEDEREN werden herhaalde malen bekroond wegens keurigheid van hewerkiug. Heeren-, Dames- en Kinder- Dag- en NACHTHEMDEN. Heeren-, Dames- en Kinder- PANTALONS. Fijne witte-, gekleurde Flanellen en Piqué ROKKEN. Katoenenen Linnen ZAKDOEKEN. Damast TAFELSTELLEN. Gekleurde DEJEUNERS. Tafelloopers, Tafelkleeden enz. Mcy's boorden, manchetten en voorhemdjes zijn uit een sterk perkainentachtig papier vervaardigd en met eene weefstof overtrokken, die hun, wat het uiterlijk aangaat, verrassende overeenkomst met linnengoed geeft. Iedere boord kan bijna eene geheele week lang gedragen worden men werpt hem dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd eenen nieuwen boord. Itlej'1'» boorden overtreffen echter de linnen boorden door hunne buigzaamheid, waarmede zij zich om den hals, zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken, voegen en daardoor niet het lastige, onaangename wrijven teweeg brengen, dat bij te weinig of te veel gestreken boorden liet geval is. Verder is het lichte gewicht van Mey's boorden eene eigen schap, waarvan men onder het dragen de voortreffelijkheid ondervindt. De knoopsgaten zijn zóó sterk, dat hunne duurzaamheid, als men slechts de juiste halswijdte uitzoekt, niets te wenschen overlaat. ffley'» boorden, manchetten en voorlicmdjc* zijn, wat passen en zitten aangaat, éénig in hunne soort en zijn, afgezien van hunne elegantie en het gemak, dat zij aanbieden, buitengewoon goedkoop. Zij kosten nauwelijks meer dan het waschloon voor linnengoed. Een dozijn licerenboorden, dat f 0.40 kost (jongens- boorden reeds van af f 0.35), is toereikend voor 10 h 12 weken. Voor jongens, die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan, is Mey's Pnpier-liniicii-fabriknnt buitengewoon aan bevelenswaardig, hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik Yan een dozijn zal inzien. Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan, zijn Mcy'M boorden, manchetten cu voorhemdje» voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut. Minder als één dozijn van één formaat en ééne wijdte wordt niet verkocht. Mev'» fabrikaat wordt in bijna elke stad in verschillende magazijnen, welke door plakkaten zijn bekend gemaakt, verkocht. Ook worden deze verkoopplaatsen van tijd tot tijd door middel van annoncen in couranten aangewezen. Wanneer de lezer deze magazijnen niet kent, zoo kan hij Mey's fabrikaat ook direct bij de F 1 r iu Mcy It d I I c li V e s a n d-G eichüft), Lelpzl g-P I n g w 11 z. bestellen, die op verlangen gratis en portvrij een rijk geïllustreerden prijscourant toezendt en het magazijn ter plaatse, waar Mey's fabrikaat is verkrijgbaar gesteld, vermeldt. Gegarandeerd zuiver. LET OP DEN NAAM. Opgericht 1825. De 's Gravenhaagsche Hypotheekbank ver strekt gelden ter leen onder eerste hypotheeair verhand afgeeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 4% in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank (Gedempte Raamstraat 11a) en te HELDER bij den Heer Aan onderstaand adres worden steeds gemaakt en gerepareerd alle soorten van booten, vletten en wat verder tot het scheepstimmervak behoort. Jumbo Poetspomade is de bewle en goedkoopje der wereld. Alom verkrijgbaar in doozen a 5, 1 en 12£ Cents. Cbcinische Fabriek ZEVENAAR. Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. O. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. firma J. H. Enschedé, Wijnhandelaars. Haarlem, DopOt en Kantoor Keizerstraat 103, Helder, bevelen bijzonder aan: Bas Medoca f 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. Bekroond met Zilveren en Gouden Medailles. Aanbevolen door HH. Geneesen Scheikundigen. voedzaam, versterkend, aangenaam van smaak, voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen a J, j en J Kg. KR AEPELIEN HOLM. ZEIST. Te Helder bij de firma P. Boon. ALKMAAR. is steeds zuiver, glashelder Dr. GRAEFF'S munt uit door sterk en KAASSTREfflSEL s,rcmmi"Bt:- KAASKLEURSEL ,WOIf.' .fsleclltj.,!'!ééne van kwaliteit,namelijk de beste. Dr mirrr vervaarlJ'g<l en wordt veel unALl i gezocht om hare prachtige gele kleur en zuivere samenstelling. Bekroond met verschillende medailles op Binnen- en Buitenlandsche Tentoonstellingen, staan ons bovendien tal van gunstige getuig schriften van Nederlandsche Kaasmakers ten dienste. wordt daarom H.H. Kaasmakers met ver trouwen aanbevolen. Verkrijgbaar bij de voornaamste winkeliers. H.H. Wederverkoopers gelieven bestel lingen te richten aan den Heer: V. S. OHMSTEDE J.Czu., Alkmaar, Hoofdagent voor Noord- en Zuidholland. Monsters voor proefneming gratis en franco. Loodgieter, Helder, geeft oj) aanvrage gaarne prijsopgave voor alle hij het bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen. Snelpersdruk van J. H. 'van Palen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4