GROOTElfÖORRAAD DE ZON, Kanaalweg'. Bölyer Zoon, Versche Asperges Hotel en Stalhouderij van A. VADER, te Schagen. LIJKKOETS. Theehandelaars te B o 1 s w a r d. Hofleveranciers. AANBESTEDING A. J. DE BÜNJE, 1 had f 0.40; 10 f3.50: 25 1150. MARKTTREIN lioudt de lucht zuiver in alle kamers, ziekenzalen schoollokalen, waterclosets, privaten, enz. enz. Verdrijven motten en vliegen uit kleederkasten. Alzo o van ieders gading. J. KIKKERT, Kanaalweg 114. m JAPONSTOFFEN, FANTASIE KATOENEN, enz., in de nieuwste genres. keuze in witte en crème VITRAGES, C R U N W A L D. Nieuwe Niedorp. De Nieuwe Niedorper Vereeniging voor Ijs- en Volksvermaak beeft in eene onlangs gehouden vergadering, op voorstel van haar bestuur, besloten, op den iSJunie. k. den 7 5jarigen gedenkdag van den slag bij Water- loo feestelijk te vieren. Een programma is vastgesteld, dat behoudens later noodzakelijk gebleken wijzigingen, die aan het oordeel des bestuurs worden overgelaten, be staat uit: i. een feest voor alle tot deze gemeente behoorende schoolgaande kinderen. 2. volksver maken van verschillenden aard. 3. uitreiking van bons voor verteringen aan min- en onver- mogenden en 4 muziek, afgewisseld door voor drachten van een gevierden spreker, die daartoe zal worden uitgenoodigd. Het doel is dien dag voor jongen en ouden, voor armen eu rijken tot een dag van gemeen schappelijke vreugde te maken. De geraamde kosten zullen geheel ofgrooten- deels uit de in kas aanwezige gelden kunnen bestreden worden. Amsterdam. Bij de jl. Dinsdag door de Directie der Marine alhier gehouden aanbeste ding voor de levering van verschillende hout waren, waren o. a. laagste inschrijversvoor Noordsche houtwaren de heer H. J. Janzen Snz., te Haarlem, ad f 3985 en voor greenen balken, Noordsche- en Pruisische deelendeheer A. Brand, te Helder, ad f 3117. Enschedé Donderdagmiddag om zes uur werden alle fabrieken gesloten, ingevolge het besluit, dat de fabrikanten genomen hadden op 18 April 11. om gedurende twee dagen per week de fabrie ken te sluiten, zoolang de werkstaking bij de firma Ter Kuile Morsman nog voortduurt. Donderdag avond was het tamelijk kalm op straatde politie en infanterie patrouileerden. Enkele arrestaliën hadden nog plaats. Een persoon werd o. a. gearre steerd die de patrouilleerende infanterie steeds belee- digende woorden toevoegde. Toen hij op het polietibureau onderzocht werd, bleek het, dat hij een revolver, geladen met zes kogels, bij zich droeg. Gisteren patrouilleerden infanterie, politie en de marechaussees te paard steeds door de verschillen de straten der stad. Tot nu toe is alles nogal rustig. De firma Elderink Co. heeft in de fabriek een publicatie aangeplakt, waarin zij haar arbei ders bekend maakt, dat zij heden en morgen haar fabriek zal sluiten en dat de arbeiders verzocht worden om Maandag den 12den Mei e. k. hun katoen, die nog op de weefgetouwen zit, te komen afweven, omdat de firma de fabriek voor goed sluiten wil. 11. Voorstel van het Bestuur naar aanleiding Marine en Leger. Door den minister van Marine is afwijzend beschikt op een adres van de 2de smeden-geweermakers bij 's Rijks zeemacht, waarbij door deze onderofficieren om lotsverbetering werd gevraagd, 0. a. met het oog op de gunstiger positie van hunne vakgenooten bij de landmacht. De adj.-administrateurs J. H. van Trooijen, C. Mathol en J. van Rijn van Alkemade, dienende aan boord Zr. Ms. wachtschip «Prins van Oranje" te Hellevoetsluis, zijn met ingang van 17 dezer ge plaatst op het schroefstoomschip 1ste kl. «Koningin Emma der Nederlanden". Het eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtin gen met gesp Atjeh 187385, is aan boord van Zr. Ms wachtschip te Amsterdam uitgereikt aan den marinier lste kl. R. Veldhorst. Aan de schietoefeningen met het kustgeschut, die dit jaar door het personeel van het 4de reg. vest.- art. alhier zullen worden gehouden, neemt de lste compagnie, in garnizoen te Helle voet sluis, onder bevel van den kapt.-commandant W. J. G. van der Veur deel van 2 tot 14 Juni d. a. v.de 3de en 4de compagnie, resp. in garnizoen te 's Hage en Wil lemstad, onder bevel van de kapiteins J. L. Vogel en L. C. Dijxhoorn, van 16 Juni tot 28 d. a. v. en de 5de compagnie, in garnizoen te 's Gravenhnge van 30 Juni tot 12 d. a. v. onder bevel van den kapitein G. A. Jong, terwijl van de 12de (pantser fort) compagnie, in garnizoen te IJmuiden, de oefe ningen alleen zullen worden bijgewoond door het kader en de vrijwilligers van 14 Juli tot 26 d. a. v. onder commando van den kapitein K. Bomberg. Onderwijs en Examens. ♦In het negende jaarlijksche verslag (1889) van de Hoofdcommissie van het Ondersteuningsfonds, opgericht door het Nederlandsch Onderwijzers-ge nootschap, leest men o. m. het volgende «In Noordholland verspreidde de Gewestelijke Commissie in groot aantal eene circulaire tot aan prijzing van ons fonds, die goede vruchten droeg. De deelneming onder de onderwijzers in de Zaan streek neemt toe. Der Sub-commissie te Amster dam wordt weder een woord van lof gebracht voor baar fiink optreden. En verder deelt de Geweste lijke commissie mede dat zij steeds in voeling bleef met de Sub-commissiën en Correspondenten, ook om hun nieuwe wegen te wijzen, ten einde steeds tot meer nut van het fonds werkzaam te zijn een maatregel, die aan de Hoofdcommissie hoogst wenschelijk voorkomt." Het verslag eindigt met de woorden «Trachten wij dan elk in onze omgeving sterker liefde en ruimer steun voor het edele doel te wekken, opdat ons Ondersteuningsfonds ten grooten, heerlijken zegen worde voor de onderwijzers en hunne dierbare betrekkingen in ons bemind Vaderland." De Staat van het Vaste "Fonds op 1 Jan. 1890 was f70500, welk bedrag geplaatst is in de Onder wijzers-Spaarbank. De Balans van de Levensverzekering-Maatschappij van het Ned. Ond. Gen. sloot op 1 Jan. 1890 met een batig saldo van f 186,666.37^, terwijl de Staat der bezittingen eene som aanwijst van f 1145,105.68^. ♦De beschrijvingsbrief voor de 46ste jaarlijksche algemeene vergadering der Gewestelijke Vereeniging «Noordholland" van het Ned. Ond. Gen., te houden op Zaterdag 24 Mei a. s. te Purmerend, bevat o. m. de volgende punten 10. Bepaling van de plaats, waar de jaarlijksche algemeene vergadering der Gew. Vereeniging in 1891 zal worden gehouden. Voorgesteld worden Haarlem en Amsterdam. j van het amendement van den Afgevaardigde van Helder in de vorige vergadering om het schoolmu- seum te schenken eene som van f 50, en aan het Bestuur van dat museum te verzoeken, den Directeur te machtigen, op elke jaarlijksche algemeene verga dering het belangrijkste, dat in den loop van het jaar in het Museum is gekomen, te exposeeren. 12. Bespreking van «de Vrije- en Ordeoefe ningen op de lagere school" door den heer C. I Jpma, te Purmerend. 14. Bespreking van «het zangonderwijs op de lagere school," naar aanleiding van een achttal stel- liugen. Inleider de heer G. C. Weeven, te Haarlem. 15. Uitvoering van de Kindercantate: «In den zomer uit"; woorden van AIj. de Rop, mnziek van R. Hol. 16. Bespreking van «Aankweeking van Taal gevoel in de Nederlandsche volksschool." Inleider de heer W. Leeksma, te Purmerend. Benoemd tot onderwijzer, tevens voor gymnastiek onderwijs aan de R. K. jongensscholen te Alkmaar de heer J. P. H. Weusten. Mej. M. C. van de Ven, onderwijzeres te Zijde wind, gem. Oude Niedorp, is benoemd tot onder wijzeres te Angeren, gem. Bemmel. Benoemd tot onderwijzeres L. O. te Zandvoort, mej. M. Bruijn, te Barsingerhorn. Correspondentie. N. V. T. te W. Wij plaatsen nimmer iets als de inzender niet bij ons bekend is. Als ge uw naam had opgegeven zouden wij het hebben opge nomen. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Araalia (s.), vertrok 7 Mei tan iintavia naar Amsterdam. S o c n d a (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 8 Mei Malta. Koningin Emma (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 8 Mei van Genua. Barsingerhorn, kapt. S. H. v. d. Wonde, van Nieuweilicp naar Jtafsö, passeerde 6 Mei Elsenenr. Antilope, kapt. H. J. Ilut. vau Arasterdam naar Sundswall, passeerde 7 Mei Elsenenr. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 10 Alei. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 115 korders en hengers 20 tot 150 groote-, 10 tot 100 midd. tongen, 3 tot 30 roggen, 2 tot 16 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar en door trekkers 78 tal geep en 265.000 stuks ansjovis aangevoerd gr. tong gold 40 a 50 cent, middelb id. 20 11 25 cent, rog 45 a 55 cent per stuk, kl. schol f4a f4 50 per mandje, schar f3 per mand, geep f 13 f 15 per tal en ansjovis f 4.a f 4.50 per duizend. Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. OndertrouwdW. van de Graatr, scheepstimmerman en M. J. Schade. C. G. Nimrat, treinsmid en J. AI. Timmerman. Bevallen: E. de Graaf, geb. van Halen, z.Al. Daalder, geb. koorn, d. T. Stieltjes, geb. Ham, z. G. Krijneu, geb. Pijper, d. Overleden C. L. de Meijer, 43 j. A. J. van der Sande, geb. Knpteiu, 55 j. M. E. T. van der Wel, 3 j. L. Oos terhuis, 26 j. G. J. Hasselaar, 18 j. Wieringerwaard, van 1 tot 30 April. Ondertrouwd: A. ltaven, jonkrn. en T. Kossen, jonged. D. Waiboer, jonkm., van Anna Paulowna en T. Bakker, jonged. Gehuwd: T. Jonker, jonkm.van Hoogwoud en A. Kees man, jonged. J. C. Johannes, jonkm., vau Zijpe, en N. Zander, weduwe v. A. Kuiper. A. Raven, jonkm. en T. Kossen, jonged. Geboren Trijntje, d. v. C. Bellis en C. Kossen. Adri- anntje, d. v. A. Braaf en IJ. Constand. Grietje, d. v. S. Kater eu A. Gorter. Cornelis, z. v. J. Breed en A.Duin. Nibbixwoud. OndertrouwdW. Berkhont en T. Reijnders. L. Laan en G. Komen. C. Knol en A. Grooteman. GehuwdE. I.aan en G. Komen. W. Berkhont en T. Reijnders. C. Knol en A. Grooteman. Geboren Jan, z. "V. P. Schouten en T. van Berkel. Bavo en Jacob, zs. van J. Kiellcuburg en A. Broers. Alaartje, d. v. Jb. Helder en Al. Kooij. Jacob en Alaria, z. en d. v. Jb. Groot en L. Water. Overleden N. Brugmnn, 6 m. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) 1 P Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer C 8. Stand. Afw. Stand. Afw. 9 10 10 12 8 12 N.O.t.O. 15 Kg. Z.t.O. 6 Z.t.O. 6 751.06- 9.34 750.43 - 10.07 751.30-— 9.20 11.5 11.6 13.6 -0.2 11-1 1.1 P Vochtigh. procent. Weêrsgesteldheid. Toestand van de zee. 9 10 10 12 8 12 0.91 0.87 0.82 Bewolkt, helder, wind, buiig. Bcw., betr., mooiwccr. id. Golveud. Weiniggolv id. Verwachting: Zuidoostelijken wind. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau II1 hoepel1 onderstuk van een lelletje, 1 koperen bus van een rijtuigwiel. Adres Bureau Raadhuis1 annband1 mandje. Adres Hoofdgracht 67, Jhr. Orth 1 armband. Laatste berichten. 10 Mei. Ter gelegenheid van de feestelijke opening van het „Badpaviljoen Huisduinen" op jl. Woens dag, werd de nieuwe inrichting met de naaste omgeving door den heer E. Dulfer, alhier, ge- photografeerd en, naar ons thans blijkt met het beste gevolg. Op de proef afdrukken, ons door den heer D. getoond, wordt het feestterrein met al zijn leven en bedrijvigheid tot in de kleinste bijzonderheden weergegeven. Het nette pavil joen komt met zijn vlaggentooi gunstig uit, te midden van de vele honderde menschen die het omringen en waarvan de meesten op de pho- tografie te herkennen zijn. Dit laatste zal ongetwijfeld velen aansporen om, wanneer de photografiCn eenmaal in den handel zijn gebracht, zich er een aan te schaffen. Door de politie alhier is tegen een tapper proces-verbaal opgemaakt wegens het in zijne tapperij ter er!:oop in het klein voorlvnd hebben van s.erken drank, zc der van de oe vereischt wordcaue vergunning te zün \oo Gemelde tapper is nl. in ge r :ke g *.b even vóór den 1 Mei jl. z'"n verschuldigd vergun ningsrecht voor dit termijn te voldoen, waardoor deze vergunning van rechtswege is vervallen. Wil hij vergunning behouden, dan zal hij deze opnieuw bij Burg. en Weth. moeten aanvragen. Een waarschuwend voorbeeld voor vele ande ren Publieke vermakelijkheden, vergaderingen, enz. Helder. Dagelijks Panorama (Mnsis Sncrum). Huisduinen. Badpaviljoen. Texel. Maandag 12 Alei. Groot Bal. Lokaal «Ver gulde Kikkert." ADVERTENTIE N. Bevallen van een Meisje: G. KRIJNEN—PIJPER. Helder, 10 Mei 1890. Hedenmiddag ontsliep, zacht en kalm, in den ouderdom van 66 jaren, onze I I innigst geliefde Moeder en Behuwd- moeder, Mejuffrouw ANNA CATHARINA ELIZABETH DE BOER, Weduwe van den Heer H. Cremer. Leeuwarden, 7 Mei 1890. J. CREMER. J. B. CREMER—DE BOER. B. CREMER—CAMMENGA. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij gelegenheid onzer 45jarige echtvereeniging, betuigen wij onzen narte- 1 ij ken dank aan vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen de gemeente. Jb. CRUM en Echtgenoote. Anna Paulowna, 10 Mei 1890. „DB ROOS," Ondergeteekende bericht, dat liij heeft aangeschaft een geheel iilciiw-uioricl Het tarief blijft onveranderd. Onder minzame aanbeveling, A. VADER. Bij de verknoping op Woensdag 21 Mei 1890,Vs avonds 8 uur, in „T i v o 1 i" te Helder, door den Makelaar OUDENHOVEN en ten overstaan van den Notaris IIATTINGA RAVEN (zie pag. 4, Eerste Blad), moet nog worden bijgevoegd N°. 3. Een PAKHUIS en ERE te Helder, aan de Wagenstraat 23, groot 1 are, 2 centiaren. De uitbesteding van de herbou wing der Boerenhofstede in den Anna Paulownapolder, op 12Mei a.s., zal geen voortgang hebben. Johs. DRAIJEB Hz. op WOENSDAG 28 Mei e. k., in het Wa pen van de Zijpe aan de Schagerbrug, van het eenjarig onderhond der poldcrgc- boiiwcn, bruggen enz. in de Zijpe, waar van het bestek, 14 dagen te voren, zal ter lezing liggen en voor 50 cents verkrijgbaar zijn in bovengenoemd logement en ter Sec retarie van de Zijpe te Alkmaar. K. BIERSTEKER, Dijkgraaf. A. P. BURGER, Secretaris. Beschikbaar: Een éénjarige Stier, ingeschreven in het N. R. S., tegen een dekgeld van 1 gulden, bij K. K. KAAN, W ieringerwaard. zijn dagelijks verkrijgbaar bij Kanaalweg, I. 130. Badpaviljoen „Huisduinen". r I t s t c k c II d c gelegenheid tot bet gebruiken van zee- en binnenbaden, is dagelijks geopend. Prijzen der baden Abonnement voor de zeebaden gedurende bet geheclc seizoen f10.per persoon. Badstoelen beschikbaar a 10 ct. HOLLANDSCHE IJzeren Spoorweg - Maatschappij. op WOENSDAG 14 MEI 1890: V. van HELDER naar SCHAGEN, voorm. 7.56, stoppende te Anna Paulowna en Oudesluis. Bovendien stoppen op genoemden datum te Oudesluis trein 107 van Alkmaar en te Zijdewind trein 131 en 103 van Alkmaar en trein 130 en 112 van Schagen. 2°. Van UITGEEST naar SCHAGEN, voorm. 6.15. Terug van Schagen naar Uitgeest, nam. 12.00. De Administrateur. Verkrijgbaar bij Snelpersdruk van J. II. van Baleu, Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6