aan te dragen. Raden Intan had in vele dagen niets genuttigd, dan hetgeen de bosschen hem konden verschaffen hij zou, alleen tot het ver krijgen van voedsel, de grootste gevaren hebben getrotseerd, en het vooruitzicht op een en goeden maaltijd, bracht dien hongerigen tijger ten val. Nadat men hem eenigen tijd had laten zwel gen, in het genot van zich te verzadigen, en er slechts enkele woorden, over onverschillige zaken, waren gesproken, sprongen Raden Ngarapat en zijne handlangers plotseling op. Met hunne knup pels overvielen zij Raden Intan en zijn half broeder, en weinige oogenblikken later lagen beiden te zieltogen. „Raden Ngarapat spoedde zich nu naar Koen- jaja, om bericht te geven van het gebeurde en kwam des nachts, ten twaalf uur, aldaar aan. Onmiddellijk werden er maatregelen genomen, om de overblijfselen der verslagenen derwaarts te brengen. In welke spanning zij werden ver wacht en hoe akelig het tooneel hunner aan komst was, is u reeds uit den aanvang dezes bekend. „Zóó was het einde van Raden Intan. Wij ijsden bij het vernemen der afgrijselijke bijzon derheden, waarvan het vergezeld ging, en gewis zal het lezen daarvan ook op u eenen pijnlijken indruk maken. „Hoezeer Raden Ngarapat in zachtheid van zeden, zoo als wij gezien hebben, niet uitblinkt boven zijne landgenooten, toonde hij toch eene mate van belangeloosheid en eergevoel, die mij in hem verwonderde. Ik heb hierboven gezegd, dat hem eene belangrijke som was toegezegd, indien hij zijne belofte, ten aanzien van Raden Intan, verwezenlijkte en onze bevelhebber achtte het nu ook plicht, hem die som te doen uitkee- ren. Hij bleef haar echter volstandig weigeren en hield vol, dat hij geene andere belooning be geerde, dan zooveel mogelijk genade voor zijne ongelukkige landgenooten, die vaak tegen wil en dank aan den opstand hadden deelgenomen. De Kolonel meende van zijne zijde, dat het hier al dadelijk zaak was, te toonen, dat de toezeg gingen der kompanie heilig waren en dat door h?ar een gegeven woord nimmer werd verbroken. Hij stond er derhalve op, dat Raden Ngarapat het bloedgeld, waarvan hij zoo afkeerig was, zou aannemen. De strijd duurde lang en hoe wel de zienswijze van den Kolonel gansch niet verkeerd was, had ik toch medelijden met Raden Ngarapat, dewijl er zoo hardnekkig aan werd vastgehouden. De Europeaan behield het over wicht, maar de Indiaan gaf toch niet toe, dan onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat zijn ver zoek, om genade voor zijn landgenooten, even geldig zoo blijven, en dat de geheele handel met den sluier der diepste geheimhouding be dekt zou worden. Wat zullen we hieraan nog toevoegen Het zal wel overbodig zijn veel woorden daartoe te gebruiken. Uit een oogpunt van rechtvaardigheid, van menschelijkheid en Chris telijkheid, maar bovenal uit een oogpunt van ridderlijkheid, moet het ombrengen van een vijand, door middel van sluipmoord ten ernstigste en zonder voorbehoud worden afge keurd. Men behoeft geen Indische specialiteit te zijn om dergelijke handelwijzen te be- en veroordeelen en daartegen ernstig protest aan te teekenen. Aan het Leger en de Marine in de eerste plaats, zij, naar onze meening, de taak van ernstig en waardig protest overgelaten, op dat de schoone bladzijden die van hunne hel dendaden getuigen, niet ontsierd worden door de bloedvlekken van de kris des sluipmoorde naars NEDERLAND. HELDER, 15 Mei. Met genoegen kan het „N. v. d. D." mededee- len, dat de gezondheidstoestand van Z. M. den Koning steeds bevredigend blijft en geen noe menswaardige afwijkingen zijn waar te nemen. In de laatste dagen ontving Z. M. zijn nieuw- benoemden adjudant en ordonnance-officier en onderhield zich geruimen tijd met deze heeren. H. M. de Koningin maakt ruim gebruik van Apeldoorn's heerlijke omgeving en gezonde at mosfeer en doet geregeld twee-, somtijds driemaal per dag een rijtoer. De prinses, die erin haarzomer-costuumaller liefst uitziet, vergezelt meermalen hare moeder en neemt dan natuurlijk de uitverkorene harer poppen mee. De gewone rijtoeren geschieden meesttijds om 10 uur, 2 uur en 8 uur 's avonds. H. M. is 's avonds steeds te 9 uren weder ten Paleize en begeeft zich dan naar de kamer van Z. M. Dinsdagmiddag reed H. M. wederom uit en had toen zelve de teugels van het fraaie twee span in handen, hetgeen men nog niet eerder gezien had. De Eerste Kamer zal eerst in de helft der maand Juli a. s. terugkomen, o. a. tot afdoening van het voorstel tot verlenging van den militie diensttijd. Volgens het blad „Colonies and India" onderhandelen de Regeeringen van Nederland en Duitschland over den verkoop van Neder- landsch Nieuw-Guinea aan Duitschland. Den voormaligen minister, mr. L. W. C. Keuchenius, voor wicn destijds van anti-revolu- tionnaiie zijde een inschrijving geopend was tot bijdragen, om hem een bewijs van erkentelijk heid aan te bieden, zal 20 Mei a. s. dit blijk van waardeering worden aangeboden. Het zal bestaan in een buste van Groen van Prinsterer, en in werken over geschiedenis en letterkunde. De gewone audiëntie van den minister van Binnenlandsche Zaken zal op Zaterdag 17 dezer niet plaats hebben. De minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Hartsen, is jl. Dinsdagmorgen ten 8 ure tot herstel van gezondheid op reis gegaan naar Wiesbaden, vergezeld van zijne echtgcnoote. De minister wordt in het begin der volgende maand in de residentie terug verwacht. In de „Geneeskundige Courant" wordt door de redactie het denkbeeld geopperd om, ter gedachtenis aan prof. Donders en naar den door dien geleerde steeds gekoesterden wensch, een nationaal gasthuis voor ooglijders te Utrecht op te richten en dit te doen door samentrekking van de krachten, die hier en daar worden aan gewend, om plaatselijke stichtingen van dien aard in het leven te roepen. Het antwoord der Regeering op het voor- loopig verslag der Tweede Kamer nopens de spoorwegovereenkomsten mag spoedig worden te gemoet gezien. Arbeidersbewegingen. l)oor ingezetenen van Enschede is het volgende met duizenden handteekeningen voorziene adres ver zonden Aan de Nederlandsche Regeering. Deon- dergeteekenden, allen ingezetenen der gemeente En schedé, geven met verschuldigden eerbied te kennen, dat zij, overwegende dat tengevolge der thans hier heer- schende werkstaking hij de firma Ter Kuile en Mors man, een toestand in het leven is geroepen die onhoudbaar is, overwegende dat de werkstakers on/.es inziens hunnerzijds al het mogelijke hebben gedaan om tot eene minnelijke schikking tc geraken, door hunnen patroons voor te stellen, dat zij allen het werk willen hervatten, op voorwaarde dat hunne patroons openlijk willen verklaren hunne billijke grieven binnen een tijdsverloop van veertien dagen, in overleg met hen uit den weg te zullen ruimen, hetwelk door de patroons beslist is geweigerd, zijn van meening, dat de besluiten thans door de ge zamenlijke fabrikanten genomen en nu reeds in werking zijnde, geheel en al ongemotiveerd zijn en niet kunnen strekken om de rust en orde in onze gemeente te bewaren, daar door dit besluit zes- a, zevenduizend arbeiders gedwongen werkeloos zullen rondloopen en men niet van hen kan verwachten, dat zij bij gebrek aan werk en dus ook bij gebrek aan brood, maar kalm en bedaard zullen dood hongeren, zijn van meening, dat bovengenoemd besluit noodzakelijk oproer en geweld tengevolge moet heb ben, verzoeke daarom dat de llegeering tusschen beiden trede en de wcrkelooze arbeiders op de een of andere manier werk verschafte ten einde zoodoende het belang en de welvaart te bevorderen, opdat de rust en orde in onze gemeente bewaard blijve. 't Welk doende, (Volgen de handteekeningen). Tevens is door hen een manifest aan het Neder landsche volk gericht, waarin een beroep op het volk wordt gedaan. Het eindigt met de volgende woorden En nu, Nederlanders van stad cn dorp, allen die een hart in uw boezem voelt kloppen, wij vragen uw antwoord, wij stellen de rechtspraak in uwe handen, wij verwachten van u de beslissing. Dit manifest, landgenooten, strekt ten bewijze dat onze bedoelingen vreedzaam zijn en wij in weerwil der uittartende houding der fabrikanten, den gelij- delijken en wettigen weg willen bewandelen. Jl. Dinsdag seinde men uit Enschedé het heugelijke bericht, dat de werkstaking is geëindigd. De arbeiders hebben toegegeven dat negen hunner niet in de fabriek der heeren Morsman en Ter Kuile worden toegelaten. Arnhem. Jl. Zondag zou alhier in hetCen- traalgebouw een meeting van de afd. Arnhem van algemeen kies- en stemrecht gehouden worden, waarop de heer Gerhard uit Amsterdam als spreker zou optreden. Des nachts waren er z. g. opruiende biljetten aangeplakt en de Burgemeester wist daar om te bewerken, dat het centraalgebouw voor de meeting niet werd afgestaan. Eerst veel later kon de vergadering in de Nutszaal doorgaan. Waarschijn lijk zal men den pachter van het Centraalgebouw wegens contractbreuk vervolgen. Appelscha. In de veenderij alhier hebben alle arbeiders Dinsdagmorgen het werk gestaakt. In groote troepen trekken zij in optocht door het dorp. Aanleiding tot de werkstaking is een ver schil tusschen de arbeiders en de verveners over het loon voor het droogmaken van turf. De ar beiders vragen f 3 in plaats van f 2 per dagwerk. Binnenlandsch nieuws. Helder. Heeft men het wel eens betreurd dat de tegenwoordig alhier heerschende lust tot bouwen menig lief plekje in onze zoozeer van natuurschoon verstoken gemeente verloren deed gaan en dat onder meer het plantsoen nabij het spoorwegstation door den aanleg van de Station straat en van het verlengde gedeelte der Koning dwarsstraat veel van zijn aantrekkelijks heeft ver loren, het' stichten dier niéuwe straten en ver keerswegen heeft zeker ook in meer dan één opzicht zijne nuttige zijde. Eén der voordeelen van dezen aanbouw is de noodzakelijk geworden demping van een ge deelte der langs het plantsoen tot aan Bellevue loopende „moddersloot". Reeds sedert jaren werd op die demping aangedrongen, op grond dat de omwonenden door de verpestende lucht, welke, vooral in het zomerseizoen, uit die onreine poel opsteeg, aan de gevaren van tal van ziekten werden blootgesteld. Dit bleef evenwel zonder gevolg, totdat nu eindelijk het dempen, voor den aanleg der nieuwe straten noodzakelijk, voor een deel door particulieren werd ter hand ge nomen. De toestand is er echter tot heden nog niet veel op verbeterd, daar de gedeelten der sloot, gelegen tusschen de Koningdwarsstraat en Bellevue en verderop ook achter de Koningstraat ongedempt gebleven en in stilstaande, modderige massaas herschapen zijn, die thans reeds, nu we ons nog volstrekt niet over de warmte te be klagen hebben, een ondraaglijken stank ver spreiden. 't Ligt voor den hand dat de demping door particulieren slechts in zooverre is verricht, als hun belang dit medebracht; zou nu echter ons gemeentebestuur geen termen kunnen vinden om door het dempen van die overgebleven gedeel ten, die tal van ziektekiemen in zich bevatten, voor rekening der gemeente in deze onhoud bare toestand te voorzien Wij houden ons overtuigd dat de kosten daar van niet zullen opwegen tegen hetuut van dezen maatregel, vooral uit een hygiënisch oogpunt beschouwd. Helder. De heer F. M. Engers, ambtenaar iste kl. bij 's Rijksbelastingen alhier, herdenkt heden den dag, waarop hij voor 35 jaren in 's Rijksdienst trad. Helder. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Postkantoor alhier, gedurende de tweede helft der maand April G. Hendriks, mej. Veerman, J. Muller, W. Snel en C. C. Steilberg, allen te Amsterdam Tokkeman, te Culenborg; mej. C. Zanoni, te 's GravenhageRood en Hille, beiden te Nieu- wediepBoelen, te Nijmegen en Bollaan, te Zutphen. Brie fk aarten: Wed. A. Mikkelsen en H. Mercan, béiden te Amsterdam J. Vroomhout Engeland. Brieven G. Wilson, te Londen. A fr i k a. Van Hypolitushoef M. J. Gorter, tejohannes- burg. Texel, 14 Mei. De schippers van Oosterend trachten nog steeds de Regeering te overtuigen van het wenschelijke van eene haven bij de Kaap. In de vorige week is eene deputatie uit de haven commissie op audiéntie geweest naar den minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, om te bewijzen dat eene haven bij de kaapzeergewenscht is, ook als vluchthaven voor de Marineschepen. Dat men ook uit eigen beurs wil bijdragen, blijkt uit de belofte van een paar personen, die naar men zegt, ieder f 1000 willen bijbrengen, terwijl ook nog anderen een kleiner bedrag beschikbaar willen stellen. 'tls te wenschen, dat men eindelijk slaagt, omdat eene haven voor Oosterend langzamerhand eene levenskwestie begint te worden. Texel. Bij het opdelven van een oud graf werd gevonden een munt of medaille van koper, ter grootte van een rijksdaalder. Het voorwerp draagt het jaartal 1677, naast de Nederlandsche muntwaarboven C. R. S.aan de keerzijde staan 2 pijlen kruiselings over elkander, waarboven een kroon, aan weerszijden van de pijlen staan de letters 1. O. R. S. W. Schagen. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Postkantoor alhier, gedurende de tweede helft der maand April Haarlemmerhouttuin 20, te AmsterdamWed. Biersteker, te Helder. Schagen. In de jl. Maandagavond gehou den vergadering der Liberale Kiesvereeniging werden tot afgevaardigden naar de heden te houden bestuursvergadering van den Bond, ge kozen de heeren W. A. Hazeu en C. J. Plomp. Schagen. Het Departement Schagen, der Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen," hield jl. Dinsdagavond ingevolge art. 26 van het huishoudelijk reglement eene vergadering. Medegedeeld werd, dat voor het lidmaatschap bedankt was door de heeren C. de Vries en Th. J. ter Linden. Aangezien het ledental voortdurend afnam, werd besloten een commissie te benoemen, die persoonlijk een bezoek zal brengen aan diegenen onzer ingezetenen, wier maatschappelijke positie en wier persoonlijke richting hun tot zedelijken plicht opleggen, het Departement te steunen. Tot leden dier commissie werden benoemd de heeren P. Buis Jz., Jb. Denijs Jz. en W. A. Hazeu. Tot afgevaardigde naar de algemeene vergad. der Maatschappij werd bij acclamatie gekozen de heer Jb. Denijs Jz. en tot diens plaatsvervan ger de heer van Kluyve. Eveneens werd bij acclamatie de heer A. W. v. Kluyve benoemd tot Voorzitter. Tot com missarissen der afdeeling, werden gekozen de heerenmr. C. H. Beels en Jb. Denijs Jz. Verder hadden de volgende herbenoemingen plaatsTot regent en regentes der Dep. Be waarschool de heer Ph. de Heer en echtgcnoote tot lid der commissie voor de Volksleesbibliotheek, de heer Ph. de Heer; tot lid der comm. v. Volksvoordrachten, de heer C. J. Plomptot lid der comm. v. d. Dep. Zangschool, de heer Jb. Denijs Jz. en tot lid der comm. voor den cursus in Huisvlijtonderwijs, de heer A. W. van Kluyve. (Sch. Ct.) Heer-Hugowaard. Tot tegenschatters der Rijks pers. bel. alhier zijn benoemd de heeren K. Schuit en M. Klaver. Marine en Leger. Een onduidelijk telegram was oorzaak, dat het „Hbld." jl. Dinsdag de bevordering tot baron vermeldde van Jhr. Hartsen. Niet aan dien heer evenwel, maar aan Jhr. Klerck viel deze onderscheiding te beurt. De état-major van Zr. Ms. stoomriviervaartuig „Isala", dat 17 Mei a. s. te Hellevoetsluis in dienst komt, bestaat uit den luit. ter zee le kl. P„ Hey- ning, komraaiulant, en dien der 2e kl. L. J. H. Wiilinge. Voor de behandeling der stoomwerk tuigen zijn op dien bodem geplaatst de mach. le kl. v. k. B. Paling en die der 3e kl. T. J. Galjart. De état-major van Zr. Ms. stoomkanonneerboot „Sperwer", die 17 Mei Mei a. s. te Hellevoetsluis in dienst wordt gesteld, bestaat uit den luit. ter zee le kl. W. A. Cambier, kommandant, en dien der 2e kl. H. W. G. Van Bleiswijk Ris. Voorde behandeling der stoomwerktuigen zijn op dien bo dem geplaatst (1e mach. le ld. W. J. Snaauw en die der 3e kl. G. Wvbrandt. De adelborsten van het oudste studiejaar, bestemd voor officier van het korps mariniers, zijn van hun embarkement aan boord van het instructievaartuig „Urania" thans gedetacheerd aan boord van het instructieschip „Aruba", ten einde gedurende een tiental dagen de ernst-exercitiën aan de Hors bij te wonen, waarna zij tot 22 Juli bij het bataljon mariniers alhier den kazernendienst zullen volgen. De 2de luit. T. F. M. Baeker, van het 4de reg. vest.-art. alhier, is tijdelijk geplaatst bij de pantser fort-art. te 's Hage. De le luit. der mariniers J. C. J. B. A. De Josselin de Jong is van Rotterdam bij het 2e bat. mariniers alhier gedetacheerd, tot het volgen der lessen, gegeven door den kapt. der mari niers J. R. J. P. Cambier, aan de adelborsten van het Kon. Instituut voor de marine. De machinist 3ile kl. A. Van den Berg, dienende bij den torpedodienst te Hellevoetsluis, heeft jl. Dinsdag met zeer voldoenden uitslag het examen voor machinist 2de kl. afgelegd. De machinist 3e kl. J. L. Werner wordt geplaatst bij den torpedodienst te Hellevoetsluis en ingedeeld bij het machine- personeel van Zr. Ms. torpedoboot „Cycloop." Onderwijs en Examens. De Vereeniging „Getrouw Schoolbezoek", te Heer- Hugo waard, zal dit jaar het schoolfeest doen bestaan in voor de oudste leerlingen een reisje naar Am sterdam en voor de jongere een rij toertje. Benoemd tot hoofd der Burgerschool Iste kl. te Hoorn, J. Wolbers, tc Groningen tot onderwijzeres aan die school, mej. A. van Doorn, te Hoorn. Landbouw en Veeteelt. Texel, 14 Mei. De overvloedige regens van gisteren zijn voor ons eiland goud waard. Hoewel de landerijen nog zeer goed stonden, ver langde men toch algemeen naar hemelwater, omdat de grond droog werd en het drinkwater begon iu te korten. Regen valt er in den zomer op Tpxel niet licht te veel. Men kan het beter buiten groote warmte, dan buiten vocht stellen. Het is nu te voorzien, dat dc hooioogst weer rijk zal zijn, ofschoon de behoefte niet zoo heel groot is, daar er nog een flinke voorraad van de vorige teelt aanwezig is. Voor 1000 halve KG. hooi kan men thans met moeite f 9 verkrijgen, terwijl voor dezelfde hoeveelheid iu magere jaren meer dan f 30 werd geboden. Kerknieuw 8. Twaalftal te HelderJ. C. Benit, te Boven- karspelJ. F. L. Boonacker, te Oterleekdr. H. Edema v. d. Tuuk, te WatergangPh. H. Edling, te Limmen A. F. Eilerts de Haan, te BenningbroekA. Fetter, te Wieringerwaard Th. Granpré Molière, O.-I. pred. met verlof; dr. I. M. J. Hoog, te TerwoldeH. G. Kist, te Oosthuizen; W. H. Luttenberg, te Ilpendam;J. A. F. v. d. Meer van Kuffeler, te Moordrecht; dr. P. A. Riedel, te Krommenie. Rechtszaken. Arrondissements-rechtbank te Alkmaar. Zit ting van 13 Mei. F. K. en J. B., te Alkmaar, beschadiging, ieder 2 dagen gev. H. A. en B. N., te Alkmaar, diefstal, de lste 5 dagen gev., de 2de vrijgesproken. S. W. en K. B., te Alkmaar, als boven, opzen ding naar een Rijks-opvoedingsgesticht, de lste tot 1 April 1894, de 2de tot 1 Maart 1894. K. B. en II. A., te Alkmaar, als boven, beiden vrijgesproken. K. B. en J. J. H., te Alkmaar, als boven, 8 dagen uitgesteld. J. V. E., te Helder, wederspannigheid, 1 maand gev. J. C. G., te Helder, beleediging, vrijgesproken. D. I. en J. B. M., te Helder, diefstal, de lste 1 jaar gev., de 2de 6 maanden gev. M. G., te Helder, verduistering, vrijgesproken. D. I. en J. S. Jz., te Helder, diefstal, de lste 6 maanden gev., dc 2de 2 maanden gev. J. S. Sr., te Helder, heling, 1 maand gev. D. I. en J. B. M., te Helder, diefstal, ieder 6 maanden gev. 13 bedelaars werden tot verschillende straffen veroordeeld. Uit onze Koloniën. Een brief uit Atjeli gedagteekend Kota-Radja, 24 Maart en in „De Javabode" opgenomen, deelt 0. a. het volgende mede: De Atjehers hebben thans ook eens de waarheid van het spreekwoord: „die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in" kunnen ondervinden. Hun ijzeren vuurmond, de trots hunner artillerie, die zij gelukkig tot heden nog zonder eenig succes, bij enkele posten iu batterij brachten, dat schoone stuk bestaat niet meer. Voor Siroen, waar het voor eenige dagen aangewend werd, moet het na een viertal granaatschoten uit elkaar gesprongen zijn, waarbij eenige Atjehers gedood en zwaar ge wond werden. Te verwachten is het dus, dat wij voor geruimen tijd van vijandelijk artillerievuur verschoond zullen blijven. Wel moeten nog eenige vuurmonden in hun bezit zijn van grooter kaliber, doch zij missen de daarvoor benoodigde projeclieleu. In de nabijheid van Ketapan, Doea, waar zij in een magazijntje hun voorraad kruit bewaarden en tegelijk de aanmaak van nieuw plaats had, moet het onvoorzichtig omgaan met vuur de oorzaak ge- geweest zijn, dat hun voorraad in de lucht gevlo gen is. In 1886 kwamen eenige Atjehers op de Banjak eilanden en onder voorgeven van gebrek aan water te hebben, vroegen zij verlof hun potje aldaar te mogen koken. Van deze gelegenheid maakten zij tevens gebruik, om na afloop dier bezigheid, twee kleine kinderen, nagenoeg onder het gezicht der ouders, te rooven, waarna zij weder naar hunne haardsteden terugkeerden. Van dien roof lekte toen niets uit. Dezer dagen, terwijl de adsistent-resident voor de belangen der westkust, de heer Ruijssenaers, eene reis langs die kust maakte, werd hem den Atjeher aangewezen, die indertijd den kinderroof pleegde en thans juist de reis mederaaakte. Deze man bekende (le kinderen voor 150 dollars ver kocht te hebben aan den radja van Troemon cn nu werd bij dezen onderzoek daarnaar gedaan, doch deze had ze overgedaan aan een inwoner van Ana- laboe. Het gelukte den heer Ruijssenaers werkelijk *de bedoelde kinderen terug te krijgen. Voorloopig nam hij ze mede naar Kotta-Radja, doch spoedig zullen deze kinderen aan hunne ouders worden teruggegeven. Een woord van lof mag den heer Ruijssenaers niet onthouden worden voor zijn flink en doortastend handelen in deze zaak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2