YLEESCH ei VET, Op het bij Soerabaja gelegen land Soekaboemi, administrateur I. M. Tijl, in het district Soekoredjo is een tijger afgemaakt. Door de honden werd aangeslagen en toen iemand met een sterken knuppel, waaraan een scherpe punt was, de snuffelende hon den volgde, stond hij eensklaps voor een vrij groo- ten matjan toetoel. Een juist aangebrachte slag reet het beest den muil open en met behulp der honden en den stok is het verder afgemaakt. Te Batavia is het middelste gedeelte van het dak der roorasch-katholicke kerk op het Watcr- looplein ingevallen. Reeds had men het ongeval zien aankomen en getracht het door het aanbren gen van stutten te voorkomen, maar het mocht niet baten. Niemand is door de neervallende balken en spanten getroffen, maar deze hebben in het kerkgebouw natuurlijk veel vernield, onder andere een deel van het orgel, liet altaar is onbeschadigd gebleven. Buitenland. Duitschland. Het proces tegen de leve ranciers voor de Marine en de ambtenaren, die wegens oneerlijkheid terechtstonden, is geëindigd. Warnebold is veroordeeld tot gevangenisstraf van 2\ jaar en Luebky tot éen maand. Lax en Grabau zijn vrijgesproken. Frankrijk. De werkstaking te Bessèges duurt voort; de werklieden zijn zeer opgewonden. Door gebrek aan brandstoffen zullen in al de hoogovens de vuren worden uitgedoofd. Portugal. De Kamer heeft een voorstel om de voorloopige Regeering van Brazilië te erkennen, verworpen. Zanzibar. Een telegram van 13 dezer meldt, dat Wissmann, na een bombardement van de Duitsche oorlogsschepen, den ioden Lindi heeft veroverd. Transvaal. Aan de „Times" wordt uit Durban geseind, dat de President van Oranje- Vrijstaat eenige wijzigingen in de Grondwet voor stelt, waaronder de toekenning van het veto-recht aan den President der Republiek ten aanzien van met geringe meerderheid van stemmen aange nomen wetsontweipen. De wetgevende Raad van Natal heeft de met den Oranje Vrijstaat gesloten spoorweg-conventie bekrachtigd. Gemengd nieuws. Helder. Tengevolge van een botsing bij het binnenkomen van twee visschersvaartuigen alhier, viel schipper Klaver overboord; een toe geworpen lijn trof geen doel, terwijl verdere hulp niet mogelijk was. De milicien-kanonnier H. Digner, 't ongeluk ziende, stak terstond meteen vlet van 't koepelfort „de Harssens" van wal, en kwam juist tijdig om den drenkeling te redden. (Vad.) Texel. Nadat het jl. Maandagnacht aan de kimmen fel lichtte, brak in den vroegen morgen van Dinsdag een hevig onweder los over dit eiland, vergezeld van plasregens en hagel buien. De bliksem sloeg in de school te Noord- Eierland. Texel. Schipper N. Hoedemaker, die reeds voor eenigen tijd een buitengewoon zware kies, vermoedelijk afkomstig van een voorwereldlijk dier, in zijn net van den bodem der zee op mocht halen, heeft ook op dezelfde wijze een tweede exemplaar in zijn bezit gekregen. De kiezen wegen met elkaar 7 kilogram. De mail uit Australië meldt, dat het schip „Eliza Mary" strandde op Mallicolo, een van de eilanden van de Nieuwe Hebriden. Een-en- vijftig menschen, passagiers en bemanning, moeten door de eilandbewoners gedood en daarna ge braden en opgegeten zijn. Acht-en-twintig per sonen wisten zich te redden. De Araerikaansche Regeering zou een oorlogsschip naar de Hebriden hebben gezonden om de menscheneters te tuch tigen. Een vreeselijke ontdekking werd bij de aankomst te Hongkong aan boord van het Japansch stoomschip „Tushibi Maru" gedaan. Men vond in een hok zeven Japansche vrouwen en een ouden Japanees. De man en drie vrouwen waren dood, de andere vier, waarvan drie jonge meisjes, werden bewusteloos gevonden. Waarvoor de meisjes te Hongkong bestemd waren behoeft geen vermelding. Om transportkosten uit te winnen had de oude schurk zich met haar opgesloten, met niets dan wat brood voor voedsel. Hij was de eerste, die stikte. De laatste nieuwsgierigheid voor de Amerikaan- sche dames is een costuum-album, bevattende portretten van de eigenares in al haar japonnen. Naar „Het Centrum" verneemt, heeft de bevoegde autoriteit den conducteurs verboden bij aankomst aan het station Beest te roepen „Beest uitstappendoch in plaats daarvan duidelijk verstaanbaar „Station Beest" daarvoor in de plaats te stellen. Een Parisiene vroeg, toen er sprake was van een nieuw boek Kan een jong meisje het lezen Een heer antwoordde jawel, met neergeslagen oogen. Stoomvaart en Scheepstijdingen. S u ra n t r a (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 12 Mei van Aden. Prins Frederik (s,), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 13 Mei Ouessant. Burgemeester den T e x (s.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 14 Mei Galle. Koophandel, kapt. Ekamp, arriveerde 12 Mei van Nieuwediep te Gefle. Concordia, kapt. Teensma, arriveerde 13 Mei van Nieuwe diep te Söderhnmn. Marktberichten. Texel. De inarkt van Maandag gaf reeds bewijs van meerdere beteekenis-, aangevoerd werden: 15 Koeien, 13 Nuchtere kalveren, 1 Sclianp, 1 Varken, 17 Biggen. Maaudog a s beginnen de groute lammerenmarkteu. Texel, 11 Mei. Koeboter 60 cent per half Kg., kip eieren f 2 a 2.50 per 100 st., eendeneieren f 3.25 a 3.75, hooi f 13.50 per 500 Kg. Koehuiden 22 cent per Kg., Paarden- f 7.50 a 8.50, Schapen- 3.25 a 3.75 en Lams- Iiuiden f 2.75 a 3.25 per stuk. SCHAGEN, 14 Mei. 10 Paarden f 85 a 215 12 Bokk. en Geit. f 7 Stieren. 30 a 280 180 Geldekoeien 130 a 320 48 Kalfkoeien 150 a 270 18 Vaarzen 110 n 180 4 Mokkel.60 n 125 35 n. Kalveren 6 a 20 230 Schnpen 16 34 890 Lommeren 10 a 18 1 a 950 37 mag. Varkens. 16 a 20 27 Biggen 10 a 13 Kippen c. a Eenden a Boter p. kop 60 a 70 Kaas p. kilogr. 20 a 30 Kip-eieren p. 1U0 250 a 27 5 E.-eieren 290 a Purmerend, 13 Mei. Aangevoerd 237 stapels kleine Kans f 33, 1 slnpel commissie f 25 2476 KG. Boter, Ho.ii- bntcr 90 a 95 cent, Grasbutcr f 1 per KG. Kip-cieren f 3 3.50 en Eend-eieren f 3 per 100 stuks. 442 Blinderen24 Slieren35 Paarden 230 vette Kal veren 70 a 90 cent p. KG. 269 nuchtere dito f 8 a 22 194 vette Varkens 36 a 48 cent per KG.; 245 magere dito f 17 n 32; 496 Biggen f 9 a 14; 1387 Schapen en 1200 Lammeren. Amsterdam, l-LMei. Kolzaad op 800 KG. olie stil. Lijnzaad onveranderd. Raapolie prijshoudend vliegend per 100 KG. f 36.25, 36. 1 Sept.-Dcc. f31.624, 31.87b Lijnolie traag vliegend per 100 KG. f 26.75, 26.50,1 Juni- Aug. f26 75, 26.37i, 26.50, 1 Sept.-Dee, f25.05 1 Jnn.- Mei f24.50. Raapkoeken f60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f8.a 11.75 per 104 stuks. AardappelenFrieschc Dokk. Jammen f 2.60 a 2.80 id. Fran. f2.40 a 2 60, id. Eugelsehe fl.70 a 1.75. Zeeuwsche Spuische f 1.90 3.30, id. Blauwe f2.a f 2.30, Pruis. Hamb. f 3.40 a 3.60, alles per F1L. Nieuwe Malta 10 n 13 ct. per KG. Schiedam, 14 Mei.Moutwijn f 10.Jenever f 15.50, Amsl. Proef f 16.75, Spoeling-Beurs f 0.40, Spoeling-Com missie f 0.30. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 15 Mei. Sedert jl. Dinsdng werden alhier door 54 korders eu beugers 10 tot 40 tongen, -3 tot 34 roggen, 1 tot 5 mnndjes kl. Schol en 1 tot 3 manden schar aangevoerd; tong gold 55 a 60 cent, rog50 a 80 cent per stuk, kleine schol f 4.a f 4.50 per mandje en schar f 3 per maud. ï)e kotter H. D. 63, seh. Smit, besomde voor 300 groote-, 40 middelb. tongen en een partijtje rog, schol en sehelv. f 160. Texel. De ansjovis maakt, dat liet op de dorpen Oosterend en Oudeschild stil is. Bijna de gehecle vloot toch is op de Zniderzce. en blijft ook des Zondags in Enk buizen «f elders. Vooral bij de godsdienstoefeningen kan men merken, dat ,,'t volk" niet thuis is. Uit de berichten verneemt men, dat do vangst ruim is. Sommige schuiten besomden in do afgoloopeu week tot f 250, nieltegestaande maar eukclc nachten gevisebt kon worden. Texel, 11 Mei. De rogvnngst binnengaats leverde in de afgeloopen week een matige vangst op. Naar Belgic werden 38 manden rog verzondcu cn dc rest elders ter markt gebracht. De prijs was 50 a 65 ct per stuk. De Noordzeevissehers besomden van f 75 tot f 250 per schuit. De garnalenvisscbers brachten 79 manden gamelen aan voor de kokerijen en ontvingen f 4 n 5 per mand. Het geep- visscbcn leverde eene matige vangst, de geep gold f 11 a 15 per tal. Door de vissehers, die op de Zuiderzee dc ansjovisvangst uitoefenen zijn in de nfgelonpen weck van 60 tot 100.000 per span gevangen. De ansjovis gold f 4 per 1000 stuks. De Noordzeevissehers brachten elders ter markt3000 tongen, 1000 roggen, 10 groote tarbotten, 25 manden kleine tarbot, 100 manden kleine schol en 60 mailden scharren. De prijzen waren als volgt: groote tongen 35 a 45 cent, kleine en middelsoort 10 a 25 cent, roggen 50 a 69 cent, tarbot f 8 a 11 per stuk; kleine tarbot f 9, kleiue schol f 3 a 5, scharren f 2 a 2.50 per mand. Kolhorn. De overvloedige vangst van ansjovis alhier heeft aanleiding gegeven om eens de proef te nemen met zouten en inkuipen dezer visch. Hoewel de schooumnkcrij enz. nog niet zoo handig gaat als wel gcwcnscht is. toch gaat liet dagelijks vlugger; wat anders elders werd verdiende blijft nu hier. Plannen worden dan ook gemaakt, om een volgend jaar op meer uitgebreide schaal daarmede voort te gaan. Volendam, 12 Mei. Door den zeer harden wind was dc gelegenheid om te visselieu heden minder gunstig. Door ecu span zijn p. m. 48000 stnks Ansjovis aangebracht. Medemblik. Tengevolge van de meer dan ov ervloedige nnsjovisvangst werd jl. Maaudag door de zouters ann de netjes-'en knilvisschers aangezegd, dat tot nader order geen ansjovis meer werd aangenomen, daar niet ineer volk voor dc bereidiug is te krijgen. Jl..Maandag is dan ook geen sehuit voor Medcmbliksehc rekening uitgezeild. Onder leiding van den Rijksadviseur, den beer dr. Hoek, werden jl. Vrijdag in den Rijn aan dc zalmkweekerij van den lieer Op de Macks 418.560 stuks zalmpjcs vrijgelaten. Huu voedsel, pas outwikkclde kuit van Cvprinus Albur- mes (Akertje), bleek in de rivier anuwezig, zoodat de vrij lating op het rechte tijdstip geschiedde. Huizen, 12 Mei. Gedurende dc voorgaande week werden hier door 65 span schuiten bijna 5 raillioen stnks ansjovis aangevoerd. De prijs was f4 per 1000, zoodat er gemiddeld per schuit f150 verdiend werd. Scheveningen, 12 Mei. 14 schuiten ann, binnen lekkers besomden f 40 tot 50 en Noordvaardcrs f 110 tot 140. Aangezien dc schuiten meest binnen vissclien, rekenen dc vissehers om de 14 dagen af, redenen waarom Zaterdag avond laat nog een 16 schuiten aankwamen met verschc visch. Veel werd er gekocht voor op lieden te leveren, welke visch in het ijs wordt goedgehoudeu, waarom de vischprij'en omhoog werden gehouden. De besommingen bleven flink f 60 tot f 95. Slechts ééne gnrnalenboot ving 3 mand, die alles behalve groot van stuk warendaarvoor werd f 2.30 per mand be taald. Twee Katwijker mannen vingen met dc kord 4 manden, flink soort; zij maakten dan ook gret'g f4 per mand. Tien booten (waaronder twee kleine roeibooten) vingen te zanien 30 manden garnalen aan, die f2.55 lot f3.30 golden per mand. Twee schuiten nog laat aangekomen, maakte besommingen van f80. De vischprijzen waren heden lager dan de vorige week. Er werd besteed voortong 65 a 70 cent, tarbot f 6 n 7, kleine schol f 4, brand f 3.50, scharren f 4 en hanen f4. 13 Mei. Dezen morgen zijn slechts 2 schuiten van den rceder J. den Brcems aun, ieder meteen besomming van f 120. Harlingen, 12 Mei. Met dc ansjovisvangst ging het afwisselend; toch zijn eergisteren 20,000 cn gisteren 4000 stuks aangebracht, hetgeen, vergeleken bij andere oor.len, zeer goed te noemen is. Een steur van over de 100 pond is hedeumorgen naar Antwerpen verzonden. De nanvoer van zeeviseh was van 4 tot 11 dezer: 80,000 stuks ansjovis, 74,600 haringen, 20,700 schclv. 3320 roggen, 525 en 3 maud tougeu, 45 kabclj, 1 steur van 110 poud. 47 tarbotten en grieten, 5200 pond kleine schol, 850 pond scharren. 7 mand garnalen 4925 baal mos selen en 294 haal alikruiken. Haring ging aan dc rookerijen alhier, de rog naar Belgie, de ansjovis aan dc zouters te Lemmer, de mosselen, alikruiken en garnalen naar Londen, Hnli en Leithde overige visch kwam aan opkoopers ter verzendeng aan venters en den publiekcn afslag. Schotland, 6 Mei. Een boot van Bnrra heeft de rij der schepen voor de liaringvisschcrij geopend. Hare vangst was onbeduidend. Maandag a. s. vertrekken vele scheepjes naar zee. Te Wiek was de vangst ook zuinig, evenwel is daar nog circa 250 ton haring aangebracht; over het alge meen was het klein soort eu ook niet mooi. Rookcrs kochten ze voor 6 sh. tot 14 sh. per ton. Een overzicht omtrent de Sehotsche en havingvisscherij en handel dezer laatste, v ooral in Duitschland, geef* de volgende resultaten over 1889. In Januari cn Februnri werd er betaald 3738 sh. voor kroonmantjes, ofschoon die vroeger slechts 14—15 sh. konden bediugen. In Maart echter daalden de prijzen aanmerkelijk. Er werden van Yarinoulh alléén 20.000 ton verscheeptvan eene andere Engelsche haven 3000 ton die van Yarmouth werd voor 17 tot 21 sh. verkocht. De Seliotsohe haring vond in Januari 11. nog ferraen aftrek en bedong toen 28 sh.later daalde die prijs weder tot20sh., tengevolge van den invoer van Zweedschc haring. Het saldo haring van 1889 werd tengevolge van het op hullen der groote vasten niet verkocht, zoodat er nog voor raad is. Men verwacht teugevolge der warme natuursgc- steldiieid spoedig uieuvvc aardappelen, en in dat geval wordt de vangst '89 wel opgeruimd, ook omdat de vlecschprijzen steeds naar de hoogte gaan. Een en ander werkt den ver koop van haring don ook zeer in de hand. Burgert ij ke Stand van: Helder, van Dinsdag- tut Woensdagmiddag. Gehuwd -IJ. Mens en A. Smit. J. W. Mannee en N. Va Ier. Schageu, van 10 tot 13 Mei. Overleden A. Ililbrand, 82 j. en 11 m. Texel, van 7 tot 13 Mei. Ondertrouwd K. Lap Sz. en J. Smit. J. Dijkscn Cz. cn C. van Doorn. Gehuwd J. Daalder Jbz, en A. Schuil. K. Krijnen Cz. en T. Boon. Overleden: M. Moojcn. wed. v. R. Nieuwcnhuizen,77j. Medemblik. Ondertrouwd: T. de Jong en N. de Vries. J. Smit en J. Veronica v. d. Meer. Gehuwd: P. Meester en C. Vlaming. GeborenC'ornelis, z. v. H Boekei en P. Stoepker. Dirk, z. v. K. Trnppcl en N. Wnrkum. Maria, d. v. I). Hauwert en C. Bakker. OverledenW. de Vries 2 m. A. Roemer 3 m. N. Wurknm, geb. met K. Trappel, 23 j. A. Cellarius, 31 j. R. de Haaf, 74 j. Wervershoof. GehuwdC. Weel cn A. Meester. D. Haakman en M. Oud. J. Appelman en N. Dekker. P. Oud en T. Oud. Geboren Mnrtha Cntbavina, d. v. J. Neuvcl en T. Blok dijk. Picter. z. v. P. Koopman en T. Neefjes. Jacoba, d. v. P. Buis en A. Kuiper. Maartje, d. v. P. Brandsen en G. Bakker. Venhuizen. OndertrouwdJ. Rnveu eu K. Blokker. P. Koppedrnger en T. Dam. GehuwdC. Schooneman, weduwu. van G. Jong cn J. Dekker. W. Sluis en A. Molenaar. Geboren Adolf, z. v. D. Hoflcr en G. Rein. Theodorus, z. v. D. Konijn cn E. Schoenmaker. Maartje, d. v. G. Pil en K. Pels. Pclronella, d. v. C. Nnn en G. Visser. Overleden T. Klomp, 7 j. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) C Windrichting Barometer mll. Thermometer Cs. p en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 14 14 15 12 8 8 W.t.Z. Z.W. W.t.Z. 7 Kg. 3 4 755.98 -4.72 760.58 -0.12 7G3.96 f3.16 11.4 10.7 11.2 -1.4 -0.3 f 0.2 2' Uren. Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 14 14 15 12 8 8 0.87 0.80 0.77 Helder, mooiweer. id. id. Wciniggolv. Slechtwater. id. Verwachting: Westelijken wind. 122 195 196 571 589 61-3 3816 5128 6723 3924 5172 6785 3938 5227 6S55 3946 5539 7135 7565 333sto Staatsloterij. Vijfde klasse. Tweede lijst. No. 16388 f5000, No.28S7en 2915 ieder f400, Nos. 10218, 15217, 17004 cn 18769 ieder f 200, Nos. 1505, 6915, 7865, 9417, 12700, 17751, 19124 en 19262 ieder f 100. Prijzen van f 70 3590 4862 6713 9247 11461 13485 16903 19453 9293 11551 13613 16911 19717 9418 11587 13637 16973 19790 9442 11677 13685 17014 19823 9510 11905 14026 17100 19960 95IS 11924 14062 17329 19993 4103 5652 7664 9529 12005 14519 17380 20133 1077 4166 5803 7767 9833 12114 14880 17461 20401 1130 4288 5809 7776 10023 12169 14912 17746 20464 1302 4292 5317 7792 10090 12192 14992 17769 20538 1397 4299 5825 7840 10310 12344 1506 4 17881 20652 1560 4407 5892 7857 10673 12359 15150 17979 20692 1945 4415 5S96 7900 10685 12461 15243 18016 20736 1993 4611 6031 8393 10845 12549 15279 18112 20745 2162 4720 6307 8425 109S5 12618 15649 18191 20752 2663 4725 6516 869L 11080 1322S 15702 18206 20835 3449 4795 6542 8703 11191 13329 16487 18319 20847 3483 4S30 6669 8948 11240 13460 16534 18572 20991 Nieten. 2063 4392 7201 9161 11693 14261 16422 18968 2072 4397 7223 9186 11732 14290 16426 18970 2113 4411 7271 9210 11812 14294 16506 19019 2119 4417 7280 9251 11911 14303 16524 19049 2136 4481 7311 9262 11917 14341 16538 19093 2138 4620 7326 9316 11921 14406 16563 19130 2140 4631 7331 9394 11992 14422 16741 19151 2156 4640 7357 9487 11994 14488 16742 19243 2296 4858 7396 9495 12015 14504 16758 19276 2310 4891 7464 9549 12080 14534 16781 19288 2383 4893 7507 9666 12085 14611 16843 19348 2438 4928 7529 9711 12206 14626 16869 19381 2449 5015 7581 9776 12229 14628 16913 19393 2488 5024 7587 9794 12263 14671 17151 19416 2520 5267 7597 9S06 12307 14702 17184 19416 2524 5316 7620 9859 12343 14728 17191 19486 9861 12466 14742 17205 19501 9925 12513 14742 17255 19506 9940 12556 14797 17288 19536 279Ö 5441 7716 10032 12602 14933 17336 19564 2822 5462 7732 10059 12726 15000 17363 19571 2870 5618 7768 10174 12736 15029 17375 19573 2881 5724 7773 10179 12782 15044 17434 19611 2981 5740 7798 10185 12837 15049 17443 19650 2999 5780 7855 10191 12979 15170 17468 19712 3069 5831 7952 10221 13019 15188 17506 19723 3070 5852 7979 10297 13055 15197 1752S 19747 3137 5864 7980 10317 13069 15204 17568 19751 3159 5954 8056 10321 13101 15310 17636 19780 3172 6028 8038 10346 13138 15314 17738 19781 3186 6096 8053 10442 13183 15364 17774 19946 3274 6104 8114 10471 13190 15505 17816 19999 3301 6122 8122 10532 13203 15525 17853 20033 3322 6126 8238 10621 13222 15599 17915 20040 3331 6139 8263 10693 13266 15614 17917 20088 3440 6207 8309 10850 13333 15629 17939 20091 3454 6302 8388 10918 13345 15716 17966 20109 3465 6306 8394 10982 13373 15737 17998 20129 3485 6391 8482 10991 13382 15769 18013 20152 3574 6392 8500 11084 13408 15772 18022 20159 3576 6403 8532 11091 13459 15815 1S060 20194 3606 6425 8596 11110 13576 15935 18182 20271 3631 6641 8598 11162 13G35 15938 18231 20298 3747 6681 8616 11174 13710 .15852 18261 20325 3761 6736 8631 11229 13765 15991 18291 20373 3783 6776 8635 11354 13784 16103 18294 20493 3838 6809 8669 11380 13868 16021 18375 20564 3850 6827 8685 11392 13942 16145 18394 20644 3970 6849 8688 11410 13944 16156 18101 20700 8980 6923 8830 11439 13992 16169 18485 20743 4028 6977 8898 11468 14019 16222 18553 20746 1772 4091 7055 8908 11479 14023 16258 18575 20786 1323 4098 7070 8924 11543 14040 16279 18588 20842 4190 7096 8959 11573 14070 16306 1S609 20904 4195 7100 9002 11591 14107 16365 18614 20904 4204 7158 9092 11605 14110 16393 18715 20942 4218 7155 9135 11672 14191 16402 18794 20999 4308 7167 9155 11673 14214 16410 18832 21000 7572, 19347, 46 152 190 254 270 336 378 381 396 418 526 572 2525 5343 7676 594 2569 5350 7700 607 2600 5383 7705 631 638 675 747 774 861 898 961 1006 1080 1116 1129 1151 1152 1164 1165 1188 1311 1316 1387 1463 1516 1566 1572 1582 1585 1679 1699 1732 1862 1935 1939 1990 1994 2048 Derde lijst. No. 14770 f 1000. Nos. 590, 2431, 12181, 14238, elk f 400. Nos. 1891, 4693, 12177, elk f 200, Nos. 1021, 3357, 3678, 5863, 10623, 13358, 16821, 17212, 19614, elk f 100. Derde lijst. Prijzen van f 70 96 2193 5084 7713 9736 1164" 13753 16506 18828 188 2551 5086 8245 9803 11907 13875 16639 18854 280 2721 5284 8360 10104 11943 14036 16643 18865 339 2721 5750 8443 10148 12006 14064 16988 19342 359 2817 5815 8530 10167 12044 14091 17227 19376 363 31611 5S18 86S7 10289 12115 14093 17246 19663 398 3266 5859 8748 10530 12148 14321 17393 19704 404 3302 6469 S780 10587 12255 14372 17410 19S99 527 3367 6601 8914 10928 12398 14408 17475 19916 565 3445 6649 8917 10938 12519 14820 17525 20043 791 3495 6671 8920 10960 12593 14827 17880 20131 1266 3621 6742 8935 11083 12658 1'878 17882 20175 1339 3952 6806 9001 11127 12881 14988 17955 20341 1647 4347 7023 9100 11152 13307 15139 181.73 20613 1956 4519 7079 9229 11252 13427 15214 18196 20898 1958 4539 7355 92S6 11402 13530 15400 18315 S 025 4564 7426 9300 11406 13580 16048 18358 2034 4673 7593 9422 11478 13652 16158 18536 2205 4742 7598 9466 11542 13693 16197 18576 2422 4919 7612 9996 11607 13738 16532 18710 Ma i 1 d i e n st. Vcrzcuding O.-I. Mali. Amsterdam (Nederl.)23 Mei. 6 Juni. Rotterdam (Lloyd) 16 Mei. 30 Mei. Genua (Nederl.)20 Mei. 3 Juni. Mnvseille (Lloyd) -27 Mei. Marseillc (Fr. dienst) 17 Mei. 31 Mei. Brindisi (Eng. dienst)23 Mei. 6 Juni. Briudisi (Duitsche dienst) 10 Juni. De Fransche mailbooten doen Riouw, Banka en Palem- bnng niet aan. Mail Suriname. Amsterdam (Nederl.)21 Mei. 11 Juni. Southampton (Eng.)28 Mei. St. Nazaire (Fr.) 9 Juni. 9 Juli. Mail Curacao. Hilvre (Fr.)28 Mei. New-York27 Mei. 11 Juni. Liverpool (Eng.) Eiken Donderdag. Op verzoek worden brieven voor Curacao ook met de Surinaamsehe mail over Amsterdam verzonden. Port der brieven en drakwerken naar Nederl. Oost en West-Indië: Ter mail voor brieven 15 cents per 15 gram, voor druk werken 3 cents per 50 gram. Rechtstreeks met de stoomschepen van'nit Amsterdam of Rotterdam voor brieven 10 cent per 15 gram, voor druk werken 2 cent per 50 gram. Laatste berichten. 15 Mei. Zr. Ms. schroefstoomschip „Sommelsdijk", commandant de kapt.-luit. ter zee G. H. van Steijn, bestemd voor de uitoefening van politie toezicht op de visscherij, is hedennacht van Am sterdam alhier aangekomen. Gisterennacht zijn studenten op het Buiten hof te 's Gravenhage slaags geweest met een troepje burgers. De in den aanvang ontstane woordenwisseling, leidde tot een bloedige vecht partij, waarbij tegenover de studenten gebruik werd gemaakt van messen. Een der academie burgers ontving niet minder dan zes messteken en een zijner kameraden twee verwondingen aan het hoofd. Heden zijn door de politie drie personen, die aan deze snijpartij hebben deelgenomen, aange houden. De zwaarterwonde jongeling moest dezen nacht tweemalen verbonden worden. ADVERTENTIE N. Bevallen van een meisje J. SPÓRRY—VISSER. Helder, 11 Mei 1890. - De rekening en verantwoording jn ]ie£ faillissement M. J. WAAS, zal door den Curator worden afgelegd op Vrijdag 23 M e i a. s., des middags ten twaalf ure. De Curator, Mr. F. W. TER SPILL. Gevraagd, om terstond in dienst te treden Een vast WERKMAN, goed kunnende melken, bij J. ZANDER, te Koegras (Callantsoog). Levering van Vleesch en Vei De Garnizoens-Voedings-Coramissie zal op IHXSIHG 27 MEI 1890, des middags ten 12 ure, ten bureele van den Garnizoens commandant, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, aan den minst insclirijvenden in het openbaar aanbesteden de levering van ten dienste van de troepen die het garnizoen Helder zullen uitmaken, over het tijdvak van den 1 Juli tot en met den 31 Decem ber 1890. De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen ter lezing ten bureele voor noemd, van af den 13 Mei tot op het uur der aanbesteding, van des morgens 10 tot des namiddags te 2 ure. Helder, den 6 Mei 1890. De Luitenant-Kolonel, Voorzitter, H. J. G. BENSCHOP. De le Luitenant-Kwart., Secretaris, J. M. VAN BAAK. Ansjovis- en Zegen want en Katoenen Visschersgarens in alle afmetingen, tegen zeer billijken prijs, steeds verkrijgbaar bij C. DIJKHUIZEN, Ko. 25) Haveukade, Schcvculngcn,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3