GROOTE VOORRAAD DE ZON, Kanaalweg. Tapijt-, Spiegel-, ScMWerij- pp Meplialiagazp. Gebroeders Serbrock, Yersche Asperges eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, ISt A TU U ifBOTEI\.1!! PUBLICATIE SCHUTTERIJ. A. J. DE BUNJE, in JAPONSTOFFEN, FANTASIE- KATOENEN, enz., in de nieuwste genres. Uitgebreide keuze in witte en crème VITRAGES, FRANJE, EMRRftSSES, ROÖRBEft, enz. enz. CRUNWALD. DOOR. EIGENT SCHULD, Zuidstraat. D. KOPPEN Gz. Zuidstraat. Specialiteit in Staaf- en Portretlijsten. D. KOPPEN Gz. Damrak H. 61. VISITEKAARTJES. ROUWKAARTJES. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Doct Shalp's Baard-Tinctuur JACQUES TAN ROSENDAEL. De Alkmaarsehe Stoom-steenhouwerij, DE SCHIPBREUK ZONDAG 26 JANUARI 1890, IJzeren Vaartuigen, Deurwaarder H. KWANT, Eene partij gerooide Boomstammen, W£ UI Het verhoogen en verzwaren over 2140 strekkende Meters van den Oostdijk des Polders, M. Th. DE HAA8, Geen grijs haar meer! De nieuwe London JACQUES VAN ROSENDAEL. Holloway's Pillen en Zalf. Schelpkalkfabriek, Annonces, Dinsdags, Donder- igs en Zaterdags niet vóór's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. Annonces, onveranderd 4 malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. ADVERTENTIEN. Getrouwd A. H. BAKKER, 1ste Luitenant der Mariniers, en A. J. YAN HAATTEN. De Heer en Mevrouw BAKKERVAN HAAFTEN betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ontvangen. Alkmaar, 14 Mei 1890. De Heer en Mevrouw BAKKERTUL LENERS en de Heer en Mevrouw VAN HAAFTENKRUIJER betuigen hunnen hartelijken dank voor de belangstelling, bij het huwelijk hunner kinderen ondervonden. Alkmaar, 14 Mei 1890. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder, Gezien Zr. Ms. besluit van den 21 Maart 1828 (Staatsblad N°. 6), houdende reglementaire bepa lingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den 11 April 1827 (Staatsblad N°. 17), in verband gebracht met art. 6, 7, 8 en 9 van gezegde Wet, Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noordholland, dd. 11 April 1828, N°- tIIt (Provinciaal blad N°. 41) omtrent de executie der Wet op de Schutterijen, Hoepen bij dezen op alle Manspersonen, inge zetenen dezer gemeente, welke op den eersten Januari 1890 hun 25ste jaar zijn ingetreden, en alzoo diegenen, welke in den jare 1865 zijn geboren, alsmede de zoodanigen, welke, ofschoon in andere gemeenten ingeschreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zijn komen wonen en op den lsten Januari 11. hun 34ste jaar nog niet hebben voleindigd, en alzoo geboren zijn in de jaren 1855, tot en met 1864, ingesloten de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatste inschrij ving in de termen gevallen zijn, om volgens Art. 2 der Wet van 11 April 1827 als ingezetenen te worden beschouwd, benevens de gepasporteerde Militairen, die, om welke redenen dan ook, zich nog niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresenteerd, ten einde zich in de daartoe gereed gemaakte registers te doen inschrijven, tevens te kennen gevende: Dat de inschrijving zal beginnen den 15denMei aanstaande, en geheel zal moeten zijn afgeloopen den eersten Juni daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier voor de inschrij ving zal worden gevaceerd op alle werkdagen van 's morgens 9 tot 12 ure. En ten einde te voorkomen, dat iemand, in de termen der inschrijving vallende, zich door onwetend heid aan plichtverzuim schuldig maakt, heeft het Gemeentebestuur noodig geoordeeld een ieder bekend te maken met en te herinneren aan de navolgende by de Wet van 11 April 1827 (Staatsblad No. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk zonder onderscheid, of hij mocht vermeenen al of niet onder de bij de Wet vrij gestelden of uitgeslotenen te behooren, verplicht is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijf houden, of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verplicht zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die verschil lende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven in die gemeente, alwaar zij voor de personeele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeente, alwaar zij ambtshalve verplicht zijn hun verblijf te houden Dat degenen, welke van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven, naar het oordeel van het Plaatselijk Bestuur zullen worden ingeschreven, onverminderd de bevoegdheid van de ingeschrevenen, om van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken En dat eindelijk zij, welke bevonden worden zich niet vóór den lsten Juni te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk Bestuur zullen worden inge schreven, en in eene geldboete verwezen worden, terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestond. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten dezer gemeente welke het aangaat, om zich tijdig van een geboorte-extract te voorzien, waardoor zich ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijker tijd tot de inschrijving aan te meiden, teneinde de straf, wegens nalatigheid vastgesteld, te voorkomen. Helder, den lsten Mei 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. BEUKENKAMP. De Secretaris, C. BOON. zijn dagelijks verkrijgbaar bij Kanaalweg, L 130. Bij ondergeteekende is verschenen Roman van ET. S C II OBER, T. 1 deel, 231 pag., prijs f 2. Voor LEESGEZELSCHAPPEN en BIBLIOTHEEKEN zeer aan te bevelen. Beider. J. H. VAN BALEN. P AS S EP A RTO UTS in alle maten en kleuren. Specials inrichting tot het fabriceeren van meubelen. Reparatie-werk spoedig, net en goedkoop. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van in de keurigste dessins. Verkrijgbaar de onderstaande soorten, bedrukt met letter naar keuze: 1°. Gewone kaartjes, dof carton, per 100 ƒ0.70 2°. H u glacé u o 0.70 3°. Dessin-kaartjes (in versch. tinten),, 1.10 4°. Imitatie hout idem u u 1-20 5°. paarlmoer idem u u 1-20 VOOR DAMES: 6°. Ivoor-carton met schuine goudsnede (wit), gewone grootteper 100/1.50 7°. Kleine kaartjes met schuine goudsnede en ronde hoeken (in vei-schillende tinten). u B 1*75 8°. Idem idem, schuin model, met omgeslagen hoek van andere kleur dan de kaart zelf, per 50 stuks ƒ1.—, u 1.90 9°. Idem parelgrijs carton met gekleurde bladeren en figu ren en reliefu u 1*50 10°. Idem in verschillende kleu ren met teekeningen 1-25 11°. Gewone, breedte van den rouwrand 1 c.M. per 100 ƒ1.05 12°. Fijn carton, breedte van den rouwrand 8 m.M. ...uur 1-20 Enveloppes lBte soort 1.10 2de 0.80 Voor gewone enveloppes wordt berekend 0.30 per 100 stuks. Alle visitekaartjes zijn verpakt in nette étuis. Voor buiten de gemeente zende men slechts kaartje of briefkaart met het bedrag, vermeerderd met 15 cent voor postpakket, per postwissel of in postzegels aan de VAN J". ÏL VA.ÏT BAXfEIT, te Helder. geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af. Prijs f 1.20 per flaeou. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij waaraan is verbonden Fabriek Tan MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS, levert goed en goedkoop werk. W. F. STOEL, Alkmaar. Bij J. H. VAN BALEN, te Helder, is verschenen: VAN DE LOCB MOIDART, OP nabij CALLANTSOOG. GEDICHT. Uitgegeven ten voordeele der Prins-Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee, voor de eene helft, terwijl de andere helft bestemd is voor een ander weldadig doel. Dit werkje bevat 12 pag. en omslag met 2 gravures. PRIJS 25 CENTS. De Correspondenten van de Heldersche- en Nieuwedie- per Courant worden beleeld uitgenoodigd op de hun beleende conditiën hunne medewerking te verleenen tot het verkrijgen van inteekenaren op bovenstaaud werkje. Gaarne zullen wij hun op aan vraag eenige exemplaren met intee- kenlijst zenden. Het liefdadig doel van deze uitgave zal zeker velen opwekken zich hiervoor eenige moeite te getroosten. De opbrengst wordt na aftrek van de noodzake lijke kosten geheel uitgekeerd. van ieder model en grootte, worden vervaar digd aan de werf „NICOLAAS WITSEN", van W. F. STOEL, te Alkmaar, aan welk adres worden verhuurd IJZEREN VLETTEN van verschillende grootten. te Helder, zal aldaar, op Woensdag 21 Iflel 1890, voormiddags 101 uur, aan de Vischmarkt, naast de Gèmeenteschool N°. 6, publiek presenteeren te verkoopen: zeer geschikt voor Wagenmakers, etc. DUN XE 8TAHIifiF.IV, geschikt voor hekwerk om landerijen. Wijders een partij HAK- of SNOEIHOUT. V o o r t s eene belangrijke collectie nieuwe VISCHMANDEN, zeer sterk en duurzasm, en een p a r t ij tj e HALF- en K WARTïlUDSMANDEN, ten dienste van den landbouw, zoo ook uitmuntend voor visschers bij het lossen hunner lading naar den vischafslag. Alles op den verkoopdag ter bovengemelde plaatse te bezichtigen voor den aanvang der verkooping. Dijkgraaf en Heemraden van den Anna Paulowna Polder, zullen op Zaterdag 31 Hei 1890, des middags te 12 uur, ten Raadhuize te Anna Paulowna, aanbesteden bij enkele inschrijving en wel van af den Wieringerwaarderdijk tot aan Mandjesbaak. Aanwijzing zal geschieden op Zaterdag 24 Mei 1890, voormiddag 10 uur, aanvangende op den Wieringerwaarderdijk bij den Oost- dijk. Nader inlichtingen zijn te bekomen bij den Opzichter des Polders, te Anna Paulowna, waar de profiel-teekeningen ter visie liggen en bestekken te verkrijgen zijn tegeu betaling van f 0.50. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, C. E. PERK, Dijkgraaf. D. VAN FOREEST, Secretaris. Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorbeen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. is de beste der Parfumerieën om 't grijze baar te doen ver- K dwijnen, is onschadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediepalleen verkrijgbaar bij Prijs 85 Cent per flacon en f 1.50 de dubbele flacon. Deze uitmuntende medicamenten zijn geschikt voor de behoeften van eiken ouderdom, rang en stand van bet algemeen. Verzwe ringen, zeere beenen en uitzettingen der klieren moeten eerst met warm water gebet, en dan met deze zalf ingesmeerd worden. In weinige dagen zal zij bare verkoelende en genezende kracht over de zieke deelen ten toon spreiden. Als bet ongemak ver ouderd is of bet gestel verzwakt beeft, moeten Holloway's Pillen ingenomen worden, terwijl men zijne zalf gebruikt, om het geheele lichaam van- alle besmetting en vuile vochten te bevrijden. Beide, zalf en pillen, kunnen met het grootste vertrouwen gebruikt worden zij bevatten geene bestai.ddeelen die eenig bet minste kwaad kunnen doen, of aan bet zenuwachtigste en zwakste gestel eenigen schok kunnen veroorzaken. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f3.—, f6.75, f 13.50 en f 20.50. Zij worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor H.olloway, 533, Oxford-Street, Londen. Steenkooperij, enz. Alle soorten van bouwmaterialen worden tot de meest concurreerende prijzen gele verd door W. F. STOEL, Alkmaar. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4