CACAO GROOTES GROOTE VOORRAAD Willis „DE ROODE KOUS", HoolraÉ! 53 54. DE ZON, Kanaalweg. W. V. BRUINVIS. RIETSCHOUW L. M. Zachariassen. Koopt geeno NddiïïlclChillG alvorens een ECHTE SINGER (fabrikaat der SINGER-MAATSCHAPPIJ te New-York) op proef ontboden te hebben. Eenig Depót te NIEUWEDIEPi Magazijn van Porcelein-, Kristal-, Glas-, Aarde-, Blik-, Hout-, Borstel-, Schuier- en Lederwerk, Messen, Vorken, Lepels, Scharen, Galanteriên, Bijouteriën, Parfumeriên, Toilet-, Reis- en Kantoorbenoodigdheden, nieuw Zilver en Brittannia- Metaal, Verlichtingsartikelen, verlakte Goederen, Schoorsteen- en andere Ornamenten, Japansch Porcelein en Lakwerk, Kinderspeelgoed, enz. Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. Depót te Helder: Weststraat 103, houdt de lucht zuiver in alle kamers, ziekenzalen schoollokalen, waterclosets, privaten, enz. enz. Verdrijven motten en vliegen uit kleederkasten. Alzoo van ieders gading. J. KIKKERT, Kanaalweg 114. Eduard Besdt.Brauusehweig. HYPOTHEEK. Vertoottaizen: W. G. BOELE, Senior. HOELEVERANCIER, C. J. BOELE ZOON. G0RDON 2/2Cent Dépóts In JAPONSTOFFEN, FANTASIE- KATOENEN, enz., in de nieuwste genres. keuze in witte en crème VITRAGES, Eft, enz. enz. GRUNWALD. voor den Anna Paulowna-polder, op WOENSDAG den 28*<™ MEI 1890. Aan onderstaand adres worden steeds gemaakt en gerepareerd alle soorten van booten, vletten en wat verder tot het scheepstimmervak behoort. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.45. Opgericht 1825. Vereeniging van Ned. Sigarenfabrikanten TRIO 8telt zich ten doel, door verkoop zonder bemiddeling van winkeliers, de sigaren tegen den minst mogelijken prijs direct aan particulieren te leveren. onder leiding van den Heer L. VAN ES. Algemeen worden de TRIO-sigaren geroemd neemt eens proef met de merken O O k 2 c., B B k 2 c., P h. 2* c., P P iv 2* c., R H c, D D D a 3 c. Bestellingen worden franco huis bezorgd. Naar buiten bij vooruitzending van postwissel franco toezending. Verkrijgbaar bij Miraculo Praparate, bekroond met gouden medaille, ter genezing van zwaktetoestanden, zenu wen, aandoeningen, gevolgen van losbandigheid, verzwakking, enz. Ge schriften in de Nederlandsche taal, nadere mededeelingen bevattende, worden discreet verzonden tegen toezending van 60 c. Ned. Postzegels. (Deutsehland). De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland sluit groote en kleine leeningen, zonder vooruitbetaling van rente, tegen 39/i#, 4 en 4*/l0 pet. rente, naar gelang der overwaarde. Correspondent voor Haarlem en omstreken D. STORM, Schoter- tingêl 15, te Haarlem. N to ('TN irecie levering ajnpailx .neren I bjelhehocïetlneid van gemaa*!? V^/'én ongemaakte linnen en Katoenen 1 f* goederen, (Tafelgoederenlinnen Loopers.iTafelloopers C-ordijnda" jyem t Vertegenwoordigd op b^na alle piaalser. van Nederland v Volledige sialeriKOlleciie '"opaanvr?.ag.fr3rroop aichi' Amsterdam, Vijgendam en Rembranittplein Rotterdam, Hoogstraat en Wij demarklateeg. 's Gravenhage Spuistraat. Leiden Breedeitraat. Utrecht, Choorstraat. Groningen, Insteken ie Markten. Kampen. Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEN. Gevestigd sedert 1847. s y Schagen. Purmerend. Breda. den Helder. 's Bosch. Koog a/d Zaan, Dordrecht Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Worm erve er. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Christiania. Kopenhagen. Mey's boorden, manchetten en voorlicindjcs zijn uit een sterk perkamentachtig papier vervaardigd ep met eene weefstof overtrokken, die hun, wat bet uiterlijk aangaat, verrassende overeenkomst met linnengoed geeft. Iedere boord kan bijna eene geheele week lang gedragen worden men werpt hem dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd eenen nieuwen boord. Mey's boorden overtreffen echter de linnen boorden door hunne buigzaamheid, waarmede zij zich om den hals, zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken, voegen en daardoor niet het lastige, onaangename wrijven teweeg brengen, dat bij te weinig of te veel gestreken boorden liet geval is. Verder is liet lichte gewicht van Mey's boorden eene eigen schap, waarvan men onder bet dragen de voortreffelijkheid ondervindt. De knoopsgaten zijn zóó sterk, dat hunne duurzaamheid, als men slechts de juiste halswijdte uitzoekt, niets te wenschen overlaat. Mey's boorden, manchetten en voorhemdje» zijn, wat passen en zitten aangaat, éénig in hunne soort en zijn, afgezien van hunne elegantie en het gemak, dat zij aanbieden, buitengewoon goedkoop. Zij kosten nauwelijks meer dan het waschloon voor linnengoed. Een doziju hecrenboorden, dat f 0.40 kost (jongens- boorden reeds van af f 0.35), is toereikend voor 10 u 12 weken. Voor jongens, die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan, is Mey's Pnpicr-IInneii-fabriknat buitengewoon aan bevelenswaardig, hetgeen iedere huisvrouw 11a het gebruik van een dozijn zal inzien. Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan, zijn Mey's boorden, manchetten cu voorlieuidjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut. Minder als één dozijn van één formaat en ééne wijdte wordt niet verkocht. Mey's fabrikaat wordt in bijna elke stad in verschillende magazijnen, welke door plakkaten zijn bekend gemaakt, verkocht. Ook worden deze verkoopplaatsen van tijd tot tijd door middel van annoncen in couranten aangewezen. Wanneer de lezer deze magazijnen niet kent, zoo kan hij Mey's fabrikaat ook direct bij de Firma M e y 4 «I I I c li (Versan d-G «schaft), Leipzi g-P I a g w 11 z. bestellen, die op verlangen gratis en portvrij een rijk geïllustreerden prijscourant toezendt en het magazijn ter plaatse, waar Mey's fabrikaat is verkrijgbaar gesteld, vermeldt. Snelpersdruk van J. I4. van Halen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6