h. hhobmt, groo¥vöorraad DE ZON, Kanaalweg*. Bij ondergeteekende is verschenen: Voor LEESGEZELSCHAPPEN en BIBLIOTHEEKEN zeer aan te bevelen. DE GOEDKOOPSTE MFECTIEIIIKEL; Heeren- en Jocgebeeren Demi-Saisons Alles soliede kwaliteit en nette afwerking. P. MOOLHUIJSEN, BON voor den premieroman: L. I F. TjATUUpÓTEÏj!!! WATERFILTERS, ROMAN "VAN 1 deel, 231 pag., prijs f 2. Helder. J. H. VAN BALEN. VERKOOPING ABR. SLOOS, W. J. BLITZ, Tandarts, Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen, Specialiteit in Heeren-, Jongeheeren en Kinderkleeding. HEEREN-COSTUMES van af f7.50, g JONGEHEEREN- „„5.50, KINDER- 1.10, o BUKSKIN BROEKEN 1.75, oo BUKSKIN VESTEN 1.50, in alle soorten. Kuiperstraat, N°. 14. Reparatiên. Goud, Zilver, enz. j Tandarts biersteker, in JAPONSTOFFEN, FANTASIE- KATOENEN, enz., in de nieuwste genres. Uitgebreide keuze in witte en crème VIMGES, FRANJE, EMBRftSSES, RQQRÜEN, enz. enz. CRUNWALD. Crediet-Vereeniging te Amsterdam. DOOR EIGEN SCHULD, i ii A G EN T SCHAP Agentschap der Algemeen e Maatschappij van Levens verzekering en Lijfrente te A m s t e r d a m. AGENTSCHAP Prima Olijfolie, B. MAALSTEED. M. Th. DE HAAS, Koster's Kleinen Winkel A. KOSTER, DOOR EIGEN SCHULD, De Raad van Toezicht van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord is voornemens, onder nadere goedkeuring van Z. E. den Minister van Marine, bij onderhandsche inschrijving j aan te besteden: de levering van versche en gekarnde koemelk van af 16 Juni tot en met ultimo December 1890. Gegadigden worden verzocht hunne inschrijvingsbiljetten vóór of uiterlijk op MAANDAG 2 JUNI a. s., des voormiddags ten 10 ure, in te zenden aan genoemden Raad, terwijl bij den Officier van Admi nistratie van het Instituut de noodige inlich tingen zijn te verkrijgen. Willemsoord, 20 Mei 1890. C. E. UHLENBECK, Voorzitter. J. A. SONNENBERG, Secretaris. op WOENSDAG 28 MEI 1890, des voormiddags ten 9 uur, in de Marine-Cantine te Willemsoord, van 5000 Liter Gort, 6200 Liter Groene Erwten en 300 KG. Suiker. Deze artikelen zijn afkomstig van Zr Ms. Stoomschip „Tromp" en voor verstrekking aan de bemanning afgekeurd. De artikelen zijn te bezichtigen in het Depot Magazijn van Levensmiddelen op 's Rijks Werf, op ZATERDAG 24 en DINSDAG 27 MEI 1890, van 's morgens 9 tot 's middags 4 uur, alwaar ook de voorwaarden ter inzage liggen. De Officier van Administratie le kl., belast met het beheer van het Depót Magazijn, GROENEIJK. Notaris te Winkel, zal, op WOENSDAG 28 MEI 1890, des voormiddags 11 ure, ten huize van P. LIST, in de Geldersche buurt te Anna Paulowna, publiek verkoopen: 3 Kalfkoeien, 1 Geldekoe, 2 Vaarzen, 1 Ilokkeling, 2 Kui- kalveren, 2 Melkschapen, 1 Geit, 30 Kippen met 2 Hanen, 1 Tilbury, Boeren- en Bouwgereedschappen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Nieuw en dijk bij den Dam, 241, AMSTERDAM, is ieder en Donderdag;, 's namiddags van 12 tot 1 ure, te spreken wegens tandheel kundige operatiën en het plaatsen van kunsttanden in het Hotel „Toelast" te Nieuwediep. Ook is hij te spreken des Zaterdag;» in „den Burg" en des Maandags in yde Jager" te Alkmaar, beide dagen tot 's voor middags 11 ure; des Donderdags, tot 's yoormiddags 11 ure, in het Hotel „Vrede- lust" te Scbagen. uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden afge leverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een Ned. ons, met vermelding van nommer en prijs, voorzien van nevensstaand merk, volgens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende, Nieuwediep. A. METZELAAR, Binnenhaven 12. Helder. Wieringen. Schagen. J. BREEBAART, Langestraat J. D. BOERSEN. J. DENIJS. I Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, De ondergeteekende blijft zich steeds ig Woensdag 21 Mei te Helder, Hoofd- nunzaam aanbevelen tot het repareeren van „acht, K. 53 (naast den beer van Rosendael), alle voorkomende werken. j te consulteeren voor tandheelkundige ope- UEd. hoogachtend, j ratiën, vullingen en het plaatsen van kunst- J. DE GROOT, tanden gebitten. Koningstraat, N°. 46. Spreekuren van 12—3) uur. (Opgericht 26 Maart 1853.) Maandclijksclie Staat op 31 Maart 1890. Deelneming f Stortingen der leden. u Reservefonds u Deposito's. Credit-Saldo's van Rekening-Courant Loopende Credieten In herdisconto gegeven u 25 07* 01 87 13350650 1781715 190661 2741053 676744 7326311 2079518 De Directie, BüCHLER, TENCKINCK, BERG. Het Agentschap voor Noordholland is gevestigd ten kantore van DE LANGE en DE MORAAZ te Alkmaar. De deposito-rente bedraagt op heden 27»%. De Voorzitter van Commissarissen, L. C. VAN HEUKELOM. Heldersche- en Nieuwedieper Courant. DOOR XI. SCHOBEJRT, k f 0.40. NAAM: WOONPLAATS: Beledigd Makelaar, Taxateur van Onroerende Goederen, Houder van publieke verkeopingen. der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht, van 't Crédit Foncier de Belgique te Brussel enz. Agentschap der Brand- Maatschappij, opgericht A° 1790, te Amsterdam. der eerste Nederlandsche Verzeke ring-Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. HOLLANDSCHE IJzeren Spoorweg-Maatschappij. ZOMERDIENST. Aanvang 1 Juni 1890. DIENSTBILJETTEN, aanwijzende de uren van vertrek en aankomst der treinen, zijn aan alle Stations en Bestel kantoren verkrijg baar (groote 20 cents en kleine a 2 cents). Evenzoo zal binnen eenige dagen verkrijgbaar zijn, de Officiëele Gids voor 10 cents. De Administrateur. in flacons en per maat. Als EENIGAGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. BerloBt uit te Scliagen. Bij flie zijn pzoMM liefheeft: George Cheavins nieuwe Patent in 1889 te Melbourne bekroonde in gebruik aan verschillende hoven, munten uit door sierlijkheid van vorm en buiten gewone deugd. Velen durven beweren, dat zij onover trefbaar zijn. Dus liebt ge slecht, vuil of stinkend water, vervoeg u dan bij onder geteekende en koop voor een billijken en concurreerenden prijs een nieuwe Patent Waterfilter. Alleen verkrijgbaar voor Schagen en Omstreken, bij Kleine Winkel, Schagen. Snelpersdruk van J. H. van Halen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4