NEDERLAND. HELDER, 24 Mei. Naar Zuid-Afrika. De heer Canisius, Neder- landsch consul te Bloemfontein in den Oranje-Vrij staat, besluit zijn belangrijk verslag over 1889, met de volgende algemeene beschouwingen «Uit al het bovenstaande blijkt voldoende^ dat de Oranje-Vrijstaat gedurende het jaar 1889 aan merkelijk is vooruitgegaan, en door zijne natuur lijke bronnen van rijkdom, welke meer en meer worden ontdekt, in welvaart zal blijven toenemen, terwijl de thans aangelegd wordende spoorweg, waardoor deze Staat met de Kaapkolonie en de Transvaal zal worden verbonden, daartoe niet wei nig zal bijdragen. Het behoeft dan ook geen be toog, dat het vroeger zoo weiuig bekende Zuid- Afrika thans een ruim veld aanbiedt voor handel en nijverheid, zooals maar zelden na zulk een kor ten tijd van ontwikkeling met eenig ander land het geval is geweest. Geen wonder dan ook, dat uit alle oorden der beschaafde wereld honderden en duizenden naar herwaarts komen, om hun geluk te beproeven. En het is dan ook te hopen, dat Nederland in deze landen meer en meer mag wor den vertegenwoordigd en nevens andere natiën eene eervolle plaats moge innemen, niet enkel door kleine maatschappijen, die wegens gebrek aan kapi taal vaak spoedig weder verdwijnen, maar door een degelijken Hollandschen handelsstand, welke, door bijeenbrengen van aanzienlijke kapitalen, degelijke handelskennis en wakkeren ondernemingsgeest even groote zaken tot stand kan brengen als eenig ander volk ter wereld. «Intusschen meent de consul ook van deze ge legenheid te moeten gebruik maken, om zijne land- genooten ernstig te waarschuwen tegen ondoordachte plannen en onberaden stappen. Hij bedoelt hier bijzondere personen uit alle standen der maatschappij. Velen toch geraken op een dwaalspoor, door over dreven berichten of valsche voorstellingen op hunnen eigen bijzonderen toestand toe te passen, om later niet anders dan geldverlies en bittere teleurstelling te ondervinden, en zulks vooral' ten aanzien van de goudvelden in de Transvaal. Bij de gedachte aan goudvelden denke men niet direct aau goud voor zich zeiven. Goudmijnen worden door maatschap pijen met groote kapitalen geëxploiteerd en de nieuw aankomende heeft daaraan niets; doch door de welvaart, welke dientengevolge wordt verspreid, is er gelegenheid om door allerlei handelsspecula- tiën, industrieën enz. in het groot en klein, uit oefening van ambachten enz., gepaard aan energie en werklust, goud in handen te krijgen. Fatsoen lijke, bekwame en oppassende jongelieden hebben, indien zij de middelen bezitten om eenigen tijd te- kunnen wachten, altijd kans de eene of andere be trekking te vinden. Wezenlijk bekwame, oppas sende ambachtsliedentimmerlieden, metselaars, smeden, ververs en kamerbehangers, kleermakers, schoenmakers, meubelmakers, blikslagers, bakkers, slachters en meer anderen, zullen in de meeste ge vallen een ruim bestaan vinden, ofschoon het leven ook zeer duur is, vooral in de Transvaal. Alvo rens tot een besluit te komen, onderzoeke men alles eerst goed en rrage men zich zeiven af: «Waarvoor ben ik geschikt? Wat zal ik in Afrika «doen? En bezit ik eenig geld, niet alleen voor «de reis, maar ook om ginds eenigen tijd zonder «verdiensten te kunnen leven Personen, die ten gevolge van een los leven, drankmisbruik en dus danige oorzaken in Holland niet kunnen bestaan, zullen in Afrika van kwaad tot erger komen door de meerdere verleiding, waaraan zij zijn blootge steld, vooral te Johannesburg, Pretoria en dergelijke plaatsen, en gelijk, helaas! zoo dikwijls het geval is, een te vroegtijdig graf vinden." Overzicht der Per!. De vorming onzer officieren. In het «Hbld." verdedigt Mars de stelling, dat theoretische opleiding als de hoofdzaak moet worden beschouwd bij de vorming van den officier, al moet de praktijk haar aanvullen. Beide tegelijkertijd beoefenen kan men niet. Ingespannen geestesarbeid na lichamelijke inspanning kan men niet verrichten's morgens exerceeren en 's middags studeeren is niet vol te houden, tenzij de oefening ingericht wordt uitsluitend met het oog op de belangen der leerlingen, zooals bv. aan de Kon. Mil. Acad. het geval kan zijn. Opleiding van adspirant-offi eieren bij den troep, deelnemende aan de gewone oefeningen en bovendien studeerende,-zou falen. Dat is ook nooit gebeurd; de jongelieden bij een cursus leefden altijd naast, afgescheiden van den troep. Ook het telkens af breken der omvattende studie door practische oefe ningen heeft bezwaren. De feiten, dat men gemak kelijker leert in de jeugd en dat gelegenheid tot verdere bekwaming op practisch gebied na de bevor dering tot officier overvloedig aanwezig is, pleiten eveneens voor de theoretische opleiding als hoofdzaak. Voor de practijk blijve over: de inwijding in het militaire huishouden, waardoor de geleidelijke over gang uit het burgerleven tot den militairen stand plaats heeft. Voorts make men de jongelieden door aanschouwing bekend met militaire voorwerpen en toestanden, ter tegemoetkoming aan het theoretisch onderwijs. Komt de leerling tegen het eind van zijn theor. opleiding wat meer tot de practijk, dan doet zich de vraag voor: Indeeling bij de troepen of onderwijs door eigen leeraren, waarbij troepen worden beschikbaar gesteld? Mars verklaart zich voor het laatste. Bij de gewone troepenoefeningen worden fouten gemaakt, ook door officieren, waarop het minder gewenscht is de adspiranten opmerkzaam te makenook ont breekt de gelegenheid om al datgene te behandelen, wat de onderwijzers noodig achten. Eindelijk kan men de adspiranten, die op het punt zijn den officiersrang te bereiken, de meer uitgebreide oefeningen bij de korpsen eenigen tijd doen bijwonen. Uitsluitende opleiding aan de Academie gesteld dat die om andere redenen werd gewenscht is niet in beginsel te veroordeelen met het oog op de eischen der practijk. Arbeidersbewegingen. Apelscha. - De Werklieden-Vereeniging heeft jl. Donderdag besloten de werkstaking vol te houden. Heden zal er een brooduitdeeling plaats hebben. Maandag vertrekken eenige ar beiders naar Duitschland. Kuilenburg. Een algemeene werkstaking is uitgebroken onder het werkvolk der glasfabriek van den heer Hoytema. Het vólk moet schan delijk hebben huisgehouden. Een deel der werklieden wilde niets weten van het werkstaken en was.als gewoonlijk ook aan het werk gegaan. De andere troep is toen de fabriek binnenge drongen en heeft de goedgezinden met gloeiende ijzeren vorken en blaaspijpen uit de werkplaatsen verdreven. Vooral de jongens doen hard mede. Binnenlandsch nieuws. Texel. De burgemeester dezer gemeente brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de landmeter van het Kadaster te Alkmaar in het begin der volgende maand deze gemeente zal komen bezoeken tot opneming der kadastrale veranderingen. Texel. Uitslag der gehouden verkooping op Dinsdag 20 dezer, aan den Burg, ten over staan van den notaris Coninck Westenberg 2.559.10 weiland, „Zuidveld"; kooper J. Jzn. Roeper, voor f 900. 0.51.50 weiland, „Lage Koeienweid", en 1.18.80 id. „Middelste Koeienweid"kooper J. Eelman, voor f 1250. 1.14.10 hooiland, „het Marsje"; kooper J. H. Moojen, voor f 1030. 1.16.00 weiland, de „Voorste Zandkuil", en 1.23.20 id. „de Achterste Zandkuil" kooper W. Pz. Smit, voor f 1550. Oude Niedorp. Tot lid van den gemeente raad alhier, vacature wijlen den heer J. Nagelhout, is gekozen de heer A. Strijbis met 49 van de 95 uitgebrachte stemmen. De heer K. Bos ver kreeg 24 stemmen, terwijl eenigen nog enkele stemmen op zich zagen uitgebracht. Nieuwe Niedorp. Den 17 dezer is, volgens ontwerp van den heer R. Swagerman, alhier voor rekening van de Ned. Herv. kerk aanbesteed, het bouwen eener boerderij, waarvoor de begroo ting f 4550 bedroeg. Ingeschreven was door de heer Jb. de Vries, voor f 4605 J. Rutsen f 4572, K. Olie f 5522, Rezelman en de Heer f4366, J. en J. L. Timmer man f 4252, allen van hier. Aan den laagsten inschrijver is het werk terstond gegund. Barsingerhorn. Het nieuwe spreekge stoelte, dat in het kerkgebouw der Doopsgezinde gemeente alhier de vroegere preekstoel heeft ver vangen, is jl. Zondag in gebruik gestelduit blank eikenhout vervaardigd, mag dit fraai in Gotischen stijl bewerkt gestoelte een sieraad in het kerkgebouw genoemd wordenhet sterkt den ontwerper, tevens vervaardiger, den heer J. Roggeveen Wz. te Schagen, tot eer. Hoorn. De Gemeenteraad heeft met 9 tegen 4 stemmen besloten, aan den heer W. H. Arkes, directeur der naamlooze vennootschap „Paardetram HoornEnkhuizen" eene subsidie te verleenen f 20.000 voor den aanleg van een stoomtram tusschen hier en Schagen. Het bedrag der subsidien voor die stoomtram is thans reeds gestegen tot f115.500, waaruit blijkt, dat de ontworpen verbinding zeer gewenscht wordt, vooral indien men bedenkt, dat deze som gegeven is geheel ter bevordering van plaatselijke belangen. Enkhuizen. Naar de „Enkh. Ct." uit goede bron verneemt, zal het heden vijfentwintig jaar geleden zijn, sinds de heer H. van Simmeren door Z. M. benoemd werd tot kapitein en com mandant bij de dd. schutterij alhier. Enkhuizen. Afloop der jl. Dinsdag in het Drechterlandsche huis alhier gehouden aanbesteding van de uit te voeren werken aan de Drechterlandsche zee- en ringsloot waterkeerende dijken. Noorderdijk. Perceel 1. J. Zwaan, Lambert- schaag, f 3100 2. Jn. de Vries Dz., Andijk, f 3130 3. J. Bot, id., f710; 4. G. de Vries Jz., id., f 700 5. C. Bot, id., f 4606. W. Rienderliof, alhier, f350; 7. Wagtendonk eu Zoon, id., f1080 8. T. van Dam, id., f2240. Zuiderdijk. Perceel 1. P. Mantel Cz., Araster dam, f 1000 2. D. Beunder, Scharwoude, f 3940 3. H. Vollewens, Hoorn, f 6504. D. Betinder, Scharwoude, f 1940 5. Jb. Kok, Venhuizen, f 530 6. L. Groot, id., f580 en 7. J. Kramer, Ouden dijk, f660. Westerdijk. Perceel 1. G. Renooij, Wester blokker, f520; 2. D. Beunder, Scharwoude, f 610; 3. D. Beundcr, id., f 5604. D. Beunder, id., f505; 5. G. Renooij, Westerblokker, f410; 6. D. Beunder, Scharwoude, f 550 en 7. J. Kramer, Ouden dijk. f1660. Binnendijk. Eenig perceel. J. Hille, Ursem, f1090. Winkelerdijk. Eenig perceel. J. van den Berg, Hoorn, f1630. Het driejarig onderhoud van de gebouwen, behoo- rende aan Drcchterland. W. Rienderhof, alhier, f234 per jaar. Amsterdam. In de jl. gehouden vergadering der Vrije Vrouwen-Vereeniging, die weder door mej. Drucker gepresideerd werd, besloot men in een adres aan de Regeering en Kamers te vragenschrapping der artikelen 342, 343 en 344 van het Burgerlijk Wetboek. Amsterdam. De Noordhollandsche Ver- eeniging het Witte Kruis telt thans, blijkens Dinsdag alhier gehouden algemeene vergadering 17 afdeelingen, met 940 leden. Vele afdeelingen richten volksbaden op of maken barakken voor besmettelijke ziekten, terwijl veel zaken in voor bereiding zijn, dank den gunstigen toestand der kas, die f 5612 batig saldo heeft. Voor wijlen dr. Stephan werd dr. Ferf te Koog en verder de doctoren Niemeijer te Bloemendaal en Schuijt te Beverwijk tot hoofdbestuurders gekozen. Haar lem werd als afdeeling erkend en aan haar alsnog f 5000 subsidie toegestaan. Een voorloopig reglement voor het herstellingsoord te Hilversum werd goedgekeurd, waarna enkele huishoudelijke aangelegenheden behandeld en afgedaan werden. Haarlem. De Vereeniging „Volksbelang" heeft zich tot den Raad gericht met het verzoek het voorbeeld te volgen van Amsterdam en den Haag, en in de bestekken voor de gemeente werken een bepaling op te nemen, nopende tot collectieve verzekering der werklieden tegen on gelukken. In hun praeadvies zeggen B. en W. van mee ning te zijn daartegen niet langer bezwaar te moeten maken, en verder, dat het voorbeeld van Amsterdam meer navolging verdient dan dat van den Haag, omdat niet alle werken gevaar opleveren, en het dus niet noodig is de verplich ting bij alle werken op te leggen. Wat betreft het verdere verzoek om bij de uitvoering van gemeentewerken te zorgen voor voldoend en zuiver drinkwater, voor eene be hoorlijke loods, waarin de werklieden gedurende de oogenblikken van rust kunnen vertoeven, en bovendien voor één of meer privaten, zeggen B. en W., dat dit naar hunne meening in geen geval tot eene tusschenkomst van gemeentewege kan leiden, daar te dien aanzien de gemeente is gelijk te stellen met eiken anderen werkgever, en er dus geen aannemelijke grond aanwezig is om van den tot nu toe gevolgden weg af te wijken. Vlaardingen. De stalen logger „Maria", gebouwd voor rekening van de heeren Schippers en Muller alhier, op de werf van den scheeps bouwmeester J. S. Figee, is jl. Dinsdag met goed gevolg van stapel geloopen het schip is bestemd voor de haring- en kabeljauwvisscherij en zal gevoerd worden door schipper A. van Leeningen. Dit is het eerste stalen schip, dat hier gebouwd is, en, volgens deskundigen, voldoet het aan alle eischen. Marine en Leger. De prijs van het pantserdekschip. De heer Land schrijft in het „Vaderland": De Koninklijke fabriek van stoom-en andere werktuigen te Amsterdam heeft surséance van betaling gevraagd. In een tijdvak van 20 jaren, van bloei, van overvloed van gouvernements- en particulier werk zijn bijna 4 millioen gulden verloren. Het opheffen dezer fabriek zou een ramp zijn voor het land, voor Amsterdam, voor de vaderlandsche industrie. Bij de beoordeeling van den tegenwoordigen toestand moet in aan merking worden genomen de aard en het waarschijnlijk voor- of nadeel der loopende contracten. Hieronder behoort het contract omtrent den bouw van het pantserdekschip. De contractprijs bedraagt f 2.557.000. Hierbij moet echter wor den in aanmerking genomen, dat de gevraagde prijs was f 2.644.400. Door een minstens kleinen en noodeloozen administratieven maatregel zijn daarvan f 87.400 afgenomen, die later uit art. 12 zouden worden betaald, ook aan de fabriek. Dit hulpmiddel diende alleen om den prijs, het aan de Volksvertegenwoordiging gevraagde bedrag, schijnbaar tot f 2.557.000 terug te brengen, in werkelijkheid is die t 2.644.400. Is dat te laag, zooals bij de interpellatie op S Mei 11. werd beweerd „Meerdere deskundigen zijn van oor deel, dat het pantserdekschip voor den gecon- tracteerden prijs niet zonder verlies en zelfs belangrijk verlies men spreekt van meerdere tonnen gouds, ja van een hali millioen zal kunnen worden gebouwd"; zoo is gezegd. Die bewering van meerdere deskundigen is onjuist en moet worden geécarteerd ten bate eener zuivere opjectieve beschouwing bij de te nemen beslissingen. Reeds 25 September jl. verklaarde onderge- teekende in de openbare vergadering der T. K.„Ook is het vreemd, dat de minister, nu een verhooging met 4-j ton gouds noodig is, in de Memorie van Antwoord den opgegeven prijs zelfs laag noemt. Ik deel die meening niet. Wanneer men berekent 4600 ton waterverplaatsing tegen f 375, waaronder echter 475 ton aan compound-pantser tegen f 1000 en 175 ton aan metalen stevens, houten en koperen dubbeling tegen den hoogeren prijs van f 770 per ton, benevens 5000 indicateur-paardenkracht tegen f 210 per i. b. k., alle zeker normale en goede prijzen, dan komt men tot een totaal van f 2.640.000." De bij die rekening aangenomen eenheids prijzen waren inderdaad hoog. Het Engelsche gouvernement, dat nu voor 10 millioen ponden sterling aan oorlogschepen laat bouwen bij parti culieren, betaalt zeker goede prijzen. Welnu, uit het nummer van Engineering van 12 Maart jl. bladz. 360 blijkt, dat per ton displancement (1000 t. d. 1016 Nederl. ton) wordt betaald bij battle-ships f 312.27; first-class protected cruisers f 318.22; second-class id. id. f 317.23, en voor den unit of power respectiev. f 85.25, f 95.84 en f 92.84. Wanneer wij nu hieruit de grootste prijzen nemen van f 318.22 per ton waterverplaatsing en f 95.84 per i. p. k. en de bovenvermelde berekening met die gegevens herzien, dan komt de prijs van het pantserdekschip op f2.432.175. (Hierbij is in aanmerking genomen, dat de machine 5900 i. p. k. sterk zal zijn). Wel verre dus, dat op het pantserdekschip eenige tonnen gouds zouden moeten worden verloren, is de som van f 2.644.400, die er voor betaald zal worden, ruim twee ton gouds hooger dan bij gunning uit de hand aan een Engelsche fabriek zou moeten worden besteed. Het kan zijn nut hebben daarop bijtijds te wijzen en de legende van een te lage aannemingssom van het pantserdekschip te bestrijden. Zr. Ms. raraschip «Buffel", gestationeerd te Hellevoetsluis, znl de volgende maand in dieDst worden gesteld tot het houden van oefeningen in het Noorderkwartier. Zr. -Ms. monitor «Cerberus", commandant kapt.- luit. ter zee J. R. Eek, kwam Donderdagmiddag uit de Zuiderzee ter reede te Amsterdam aan en stoomde vervolgens het Marinedok binnen. Na aanvulling van den kolenvoorraad, enz. zullen de oefeningstochten weder worden aangevaugen. De plaatsing van den luit. ter zee 1ste kl. G. J. Sluyterman aan boord van Zr. Ms. torpedo-instruc tieschip «Marnix", wordt met 16 Juni a. s. inge trokken. De luit. ter zee 1ste kl. W. Römer, commandant van den Marine-torpedodienst te Hellevoetsluis, wordt vervangen door den luit. ter zee lste kl. B. de Groot. Ter vervanging van den machinist 2de kl. J. Gresliotf, die met 16 Juni a. s. geplaatst wordt op Zr. Ms. schroefstoomschip «Van Galen", wordt bij de opleiding van machinist-leerlingen te Hellevoet sluis geplaatst de machinist lste kl. v. k. W. F. van der Waarden. De lste luit. der mariniers, J. A. van Toorenburg is met 1 Mei jl. eervol ontheven van de waarne ming der betrekking van adjudant bij het 3de bat. mariniers, en daarin vervangen door den lsten luit. A. J. Paehlig. Overgeplaatst van het 4de reg. vest.-art. alhier naar 's Hage de 2de luits. L. Hanau en T. F. M. Bucker. Het eind-examen voor de cadetten van het 4de studiejaar aan de K. M. Academie heeft op 21 dezer een aanvang genomen. Den 16 dezer is de lijst gesloten van adspiranten, die voor eene plaatsing als cadet bij de Koninklijke Militaire Academie in aanmerking wenschen te komen. In het geheel hebben zich voor een dergelijke plaatsing 243 jongelieden aangemeld. Het aantal opengestelde plaatsen bedraagt bij het leger hier te landeinf. 22 cavalerie 8 artill. 6 genie 4 totaal 40 bij het leger in Ned. Indicinf. 22 caval. 8 artill. 4; genie 3; totaal 32; totaal van beide legers 72. In 1888 en 1889 waren voor den dienst hier te lande 44 en 47 en voor den dienst in Neder- landsch-Indië 35 en 35 plaatsen beschikbaar, terwijl het totaal aantal adspiranten destijds 233 en 286 bedroeg. Benoemingen, enz. Door Z. M. is H. J. Balk, te Medemblik, benoemd tot hoofdopzichter in 's Rijkskrankzinnigengesticht aldaar. Met ingang van 1 Juli a. s. is de heer W. F. van Oldenborgh, thans commies der posterijen van de 3de klasse te Alkmaar, bevorderd tot commies van de 2de klasse. Als stnndplaats is hem aange wezen de gemeente Leeuwarden. Onderwijs en Examens. De toelatingsexamens voor den cursus 1890/91 aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen zullen omstreeks half Juli plaats hebben. Aangiften van nieuwe leerlingen worden vóór 1 Juli ingewacht. Aan hen, die leerlingen wenschen te plaatsen, wordt aangeraden, bij den directeur, den heer L. Broekeraa, tijdig inlichtingen in te winnen. Programma's, waarin ook de eischen van toelating om schreven zijn, worden, op verlangen, gratis toegezonden. De Rijks-commissie voor de examens ter ver krijging van eeu diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen znl, aanvangende den 10 Juni, te 9£ uur, zitting houden te Amsterdam, in het Raadhuis aldaar. Om tot een van die examens toegelaten te worden, zal de candidaat, onder overlegging van eene ge boorte-akte en met opgave van woonplaats, de aan vraag hiertoe vóór 3 Juni schriftelijk en portvrij bij den voorzitter der commissie den heer J. II. 1'. E. Kniphorst, te 's Gravenhage, moeten inzenden, waaruit dan tevens moet blijken, voor welke vaart, groote of kleine, voor welk diploma, zeil of stoom, en voor welken rang hij verlangt geëxamineerd te worden. Mocht de candidaat het examen volgens een der programma's B of nog in dezelfde zitting een aanvullingsexamen wenschen af te leggen, zal hij ook dit moeten vermelden. Zie verder de be palingen in de «Staatstcourant" No. 116. Aan de «Schoolwereld" van 15 dezer schrijft X., met medeweten en instemming van drie zijner col lega's, onder meer het volgende «Dezer dagen hebben alle R. K. pastoors van hunne bisschoppen een omzendbrief ontvangen. In dit stuk wordt allen pastoors, rectora en kapelaans gelast van hunnen bekenden invloed op het volk gebruik te maken, om naast de bestaande openbare school eene bijzondere te erlangen. «In dit stuk wordt bevolen, dat op kleinere plaatsjes, waar de oprichting onmogelijk blijkt, de pastoor moet trachten te weten te komen, welke boeken in de openbare school worden gebruikt, cu dat hij alles heeft aan te wendeu, om ze vervangen te krijgen door R. K. werkjes. «Verder wordt de wenk gegeven, dat de pastoor van elk dorp of van elke stad streng toezicht heeft te houden op den handel en wandel van elk open baar onderwijzer in zijne parochie." Landbouw on Veeteelt. De landbouwer M. Wijdenes Kz., te Opperdoes, heeft de eerste Opperdoeser aardappelen van den kouden grond Z. M. den Koning aangeboden. Na de aardnoten- eu kokosmeelkoeken als veevoe der zonder de lijnkoeken te rekenen wordt nu de hennipkoek als de goedkoopste koeksoort voor veevoeder aangemerkt. Het gehalte aan pro teïne wisselt af tusschen 27 en 32 pet., dat van vet tusschen 8 en 19 pet. Men moet hennipkoeken luchtig eu droog bewaren nat gaan ze spoedig tot schimmelvorming over en sterk geroosterd verkoolen de voedingstoffen. Deze koek, afgewis seld met knollenhaksel en hooi, is een uitnemend paardenvoeder, en is ook zeer geschikt voor schapen en melkkoeien daar de grasetende dieren, volgens genomen proeven, de hennep in vrij groote hoeveel heid kunnen verdragen in weerwil van de harcofi- sche stoffen, welke de hennip bevat. Te Enkhuizen is door den heer Ouwerkerk eene kaasfabriek opgericht, waarin aanvankelijk de melk van 52 koeien verwerkt wordt. Hoe het heerlijke Meiweder het gewas in de omstreken van Enkhuizcu begunstigt, kan men daaruit afleiden, dat de Meirapen reeds flink van stuk worden geplukt, evenals opengronds-peen. Beide werden de «Enkh. Ct." al sedert eenige dagen aangeboden door den tuinman B. Koolhaas, die ook Woensdag de eerste bloemkool sneed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2