Notaris P. S. HORDIJK, Vijftien perceelen BOUWTERREIN, De NotarisP. S, HORDIJK, Wed. H. WEENINK Tabak- en Sigaremagazijff, Kanaalweg, I. 83. T H E Gebr. SNEL, Amsterdam, Lood- en Zinkwerken. G. J. DE JONG, Kunst- en Letiernieu'ws. Inhoud van „Het Album" (geülustr. Zondagsblad van onze courant), No. 21. De Speler, (Uit de gedenkschriften van een Gouverneur). Russische roman van F. M. Dostojewski. (Vervolg.) Colette de la Boche. Historisch verhaal uit de Fransche revolutie, door J. Hendrik van Balen. Een Zomerdag (gravure). Van alles wat. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 25 Mei (iste Pinksterdag), Oudesluis, voorm. 9.30, ds. Pareau. Maandag 26 Mei (2de Pinksterdag), geen dienst. Herv. kerk te Zuidzijpe. Zondag 25 Mei (iste Pinksterdag), St. Maar tensbrug, nam. 1.30, ds. Pareau. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 25 Mei (iste Pinksterdag), nam. 1.30, dr. Gemser, pred. te Broek op Langedijk. Herv. kerk te St. Maarten. Zondag 25 Mei (iste Pinksterdag), voorm. 9 uur, Valkoog, ds. Mtihring. Maandag 26 Mei (2de Pinksterdag), St. Maarten, voorm. 9 uur, ds. Mtlhring. Doopsgez. kerk te Noordzijpe. Zondag 25 Mei (iste Pinksterdag), voorm. 9.30, Zuid Zijpe, ds. van Calcar. Maandag 26 Mei (2de Pinksterdag), voorm. 10 uur, Oudesluis, ds. van Calcar. Beroepen naar de Herv. gem. te Kropswolde de heer G. Timmer, cand. alhier. Uit onze Koloniën. Men schrijft aan „Het Vad." uit Atjeh „Op de Noord- en Oostkust is er in de laatste 14 dagen niets bijzonders voorgevallen. Edie is tegen den peperoogst onrustig. De „Hendrik" blijft daar nu voorloopig liggen, terwijl de ruim 100 man sterke landingsdivisie herhaaldelijk oefeningen houdt met de troepen uit de benting. „Van Telok-Semaé tot Kwala Atjeh ('t blok- kadegebied) ook kalm. Daar liggen onze 4e klassen rustig te slingeren naar de verschillende kampongs erg warm! en vervelend. „Van Speijk" en „Koning" houden zich steeds op in de buurt van 'tEdische. Segli is nog steeds 't kwade plekje. „Op Groot Atjeh geen noemenswaardige ge beurtenissen. Nu en dan een schot uit de remboe op onze posten. Overigens ongekende rust. „Op de Westkust daarentegen zwaait Toekoe Oemar nog den scepter over den kuststreek, om vattende Rigos tot en met Kelempoeng; de „Samarang" heeft 'tdaar in de laatste 14 dagen druk gekregen. „Behalve voor 't vriendschappelijke Kroet en Patti is nu ook de vischvangst verboden voor alle Staatjes. Geen vischvangst, geen scheepvaart, ergo ook geen vaartuigen te water noodig. „Alles wat maar prauw heet wordt dan ook ingepikt, of met een paar granaten den volke kenbaar gemaakt, dat de compagnie van geen vaartuigen te water gediend is. „Zoo waren den 19den dezer bij Kelampoeng ook een 4-tal prauwen te zien. „De baai instoomen en een granaat in die richting gooien was 't werk van een oogenblik. Maar om op eenige honderden meters met een bewegend schip, slingerend door de deining, met kanonnen raak te schieten is zeer lastig. (Ach!! die kanonneerbooten van ons in Hol land „Enfin, menig schot was gedaan, eer de voor naamste prauw te gronde ging. Óndertusschen hadden de heeren Atjehers zich handig tusschen de rotsen en achter boomen opgesteld en vlogen ons kwtstig de kogels om de ooren. „Menig Beaumont-pilletje kwam in desloepen en 't boord terecht. Ook kregen wij vuur uit 2 lila's die op een heuvel waren opgesteld. Gelukkig hebben de Atjehers 't in artillerie nog niet ver kunnen brengen; zoo handig als zij 't geweer gebruiken, zoo onhandig zijn zij nog steeds met hun geschut. Ook nu waren alle lilla-schoten mis. „Hoeveel Atjehers er zijn gevallen, is niet uit te maken. Op de „Samarang" kreeg een onder- oflf. een kogel in den schouder. „Die kleine schietpartij bracht weereens eenige emotie overigens is 't daar op die Westkust wel zeemannenen dat met zoo'n oude 4e klas, die volle kracht 5 mijl, zegge vijf mijl loopt. „Laatst komende van Oleh-leh, werd een prauw gezien in de Suratie-passage met een paar zeilen bij, liep 't oorlogsschip bijna 6 mijl. „In de Straat echter ging een stroom ook van pl. m. 6 mijl 't oorlogsschip werd er gewoon uitgegooid, en binnen een uur was er van geen prauw meer iets te bekennen"t is ook te hopen dat er niet te veel zware westbuien op komen zetten, anders zou 'twel eens kunnen gebeuren dat de telegraaf op een goeden dag 't minder aangename bericht bracht, dat er nu geen „Nise- ro!" maar een van Zr. Ms. schepen van oorlog op de Atjehwal was verzeild geraakt!!!" Is de „West-Indiër" wel ingelicht, dan pas- seeren de goudzoekers de militaire posten bij de Lawavelden, onder voorwendsel naar concessiën te gaan, om echter, zoodra zij uit het gezicht zijn der militaire bewakers, naar den Holland- schen oever van de Lawa over te steken en op het goudveld te gaan stroopen. „Een opdracht aan de militaire posten aan de Lawa, om een kijkje te gaan nemen op het betwiste grondgebied, ter hoogte van de monding der Ininiekreek, zal verrassende resultaten ople veren zegt het blad. Ingezonden Stukken. Voor den inhoud ttelt de Redactie zich niet aansprakelijk!] De ondergeteekende had het voordeel, in 't begin dezer maand'met den heer A. Klik een buitenlandsch reisje te ondernemen. Terwijl aan den Helder de natuur nog in diepen rust lag en slechts hier en daar zich een groen knopje vertoonde aan de boomen onzer lanen en in 't plantsoen, werden wij getroffen door het weelderige groen, dat zich, naarmate wij verder reisden, aan ons oog vertoonde. Wel begrepen wij dat de voor eiken plan tengroei ongunstige ligging van den Helder de hoofdreden onzer achterlijkheid op dit ge bied moest zijn en was onze verzuchting Ach hadden ivij maar een Hein deel van dat schoons," een uitvloeisel der liefde voor de plaats onzer inwoning. Thans zijn wij op het eind der Mei maand. Ofschoon de weergesteldheid niet al te gunstig was, prijkt nu ook ter dezer plaatse boom en struik met prachtig groen, en bespeuren ook wij hier de verschenen lente en begroeten haar met een dankbaar hart. Nu wensch ik te vragen: „Hoe toch zijn wij aan die boomen, aan 't plantsoen enz. gekomen Heeft de natuur ze ons geschonken, of wel zijn wij een en ander verschuldigd aan de vaderlijke zorg van vroegere bestuurders der gemeente en als dit laatste het geval is, is dan nu reeds de maat vol zijn er niet nog honderden plaatsen en plekken, er thans kaal en naar uitziende, die een sieraad der gemeente zouden kunnen zijn Zou de wensch, door het raadslid, den heer Klik, in de zitting van den 20 dezer geuit, niet samenhangen met onze verzuchting: „Ach, had den wij ook bij ons maar een klein deel van dat schoons!" en zoude door vereeniging van krachten niet ook van den Helder iets te maken zijn, waarvan wij allen genot hadden, waar onze rijk geworden medeburgers en vreemdelin gen gaarne zouden blijven vertoeven Ik meen van jaen kom daarom met het voorstel tot oprichting van een algemeenen bond, ten doel hebbende verfraaiing der gemeente en van hare omstreken. Bij algemeene deelneming behoefde de con tributie niet hoog te zijn, b. v. f 1.'sjaars en kon uit deze vereeniging het initiatief uit gaan tot vele en nuttige zaken, allen strekkende tot verheffing van den Helder. Ondergeteekende is gaarne bereid gedurende 8 dagen ten zijnen huize cene lijst neer te leg gen, en worden de geachte plaatsgenooten uit- genoodigd, door onderteekening van hunne voor- loopige adhaezie blijk te geven. GUST. BUHSE, Hoek Kruisweg. Wij ontvangen een ingezonden stuk van „Een Infanterist", namens velen van het garnizoen alhier. Daar plaatsgebrek ons tot bekorten noopt, nemen wij slechts op wat de hoofdzaak is. De inzender klaagt dat men tegenwoordig den soldaat een last oplegt, die boven zijn krachten gaat. De nieuwe uitrusting is volgens hem vol strekt niet gemakkelijker te dragen dan de oude en veel te zwaar. Op volledig gewicht gebracht, weegt zij p. m. 30 kilo. Bij marschen of oefe ningen in de duinen, soms gedurende 4 uren, en bij uitrukken zooals o. a. Maandag jl., bij groote warmte bijna 3 uren zonder rust, is zulks niet te doen. Bij aankomst in de kazerne konden de manschappen geen stap meer doen van vermoeid heid. Schrijver noemt zoo'n behandeling niet ge schikt om vaderlandslievende gevoelens aan te kweeken, noch om de steeds erger wordende onte vredenheid in het leger te bestrijden. Gemengd nieuws. In de afgeloopen week is een heer te 's Gravenhage des nachts op straat zoodanig mis handeld, dat daardoor inwendige bloedstorting is ontstaan, die gevaar voor zijn leven doet vree zen. Een onbekende jongen, die den verwonde huiswaarts heeft gebracht, wordt thans door de politie ijverig opgespoord. Onder datum van 7 dezer is een bevel van gevangenneming door het Groothertogelijk Ba- densch Ambtsgericht te Freiburg i. B. uitgevaar digd tegen mevr. de wed. Bulkleij, geb. Becking, vroeger woonachtig te Scheveningen, ter zake van aansporing tot het misdrijf van moord en aanzetting tot laster. Met bijvoeging van signalement is opsporing, aanhouding en opzending naar de gevangenis te Freiburg verzocht, Dr. Obersteiner waarschuwt in de „Nie- deroesterreichische Schulzeitung" tegen het meer en meer veld winnen van de toepassing der suggestie op kinderen om hun slechte gewoonten en ondeugden af te leeren. Deze herhaalde hypnotische invloeden ver oorzaken bij kinderen vooral neiging tot hysterie, spontaan somnambulisme en andere zenuwziekten, die vooral op later leeftijd tot gevaarlijke toe standen kunnen leiden. Hij raadt daarom aan, de hypnose te laten rusten en liever van de andere middelen gebruik te maken, welke ouders en leermeesters bij de opvoeding ten dienste staan. Koningin Victoria is ten huwelijk gevraagd. Een jong weverszoon, die voor dominee stu deert, vroeg H. M. schriftelijk om haar hand en hart. Het antwoord van H. M. is nog niet bekend. Inmiddels is de jeugdige minnaar, die steeds om het paleis van zijn geliefde rond dwaalde, opgepakt. De politie beweert, dat de jongeling niet goed wijs is, maar dat wordt meer van verliefden gezegd. Te New-York is een nieuwe mode uitge broken. De gegoede Amerikaansche meisjes ver namen, dat de Hertogin van Fife, die een reisje naar Amerika maakte, zeer bekwaam is in het boterkneden en daar zeer trotsch op is. Het is nu ook in de Vereenigde Staten hooge mode geworden, brood te bakken en boter te kneden, in plaats van met waterverf te kleuren, te boet- seeren of verzen te schrijven. 333ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Vijfde 2321 4302 6336 2340 4348 6378 2342 4370 6408 2362 4381 6417 2365 4396 6504 2379 4422 6535 2407 4423 6547 2420 4465 6566 2464 4480 6587 2545 4495 6605 2573 4503 6632 2584 4516 6642 2585 4529 6661 lijst. Nietes. 8638 10831 13436 8675 10887 13447 8758 10951 13484 8813 11078 13511 8866 11129 13568 8868 11364 13755 8879 11365 13758 8907 11366 13773 8913 11408 13838 8943 11485 13853 8960 11511 13859 8983 11532 13889 8984 11555 13821 16003 18682 16007 18697 16057 18778 16129 18813 16137 18843 16153 18904 16179 18949 16238 18956 16245 18957 16287 18966 16337 18971 16418 18991 16428 19004 341 379 49 j 501 537 576 2691 4560 6675 2877 4588 6676 2914 4594 6684 2930 4601 6691 2934 4613 6726 2946 4650 6759 2953 4663 6761 2998 4679 6763 3004 4687 6769 3046 4702 6780 3097 4712 679S 3153 4718 6817 3169 4728 6877 3212 4766 6914 3257 4784 6921 3288 4832 6937 3326 4856 7005 3342 4881 7071 3363 4940 7076 3379 4952 7089 3381 4993 7151 3385 5035 7179 3408 5038 7183 3422 5077 7231 3426 5148 7243 3442 5169 7281 3456 5238 7307 3469 5250 7317 3480 5264 7320 3507 5282 7337 3514 5312 7384 3525 5317 7390 3526 5359 7402 3585 5406 7439 3645 5433 7444 3651 5438 7493 3659 5469 7497 3692 5476 7499 3720 5479 7505 3734 5496 7510 3737 5508 7514 3746 5515 7591 3829 5640 7603 3841 5706 7657 3867 5741 7690 3869 5771 7770 3887 5773 7830 3934 5811 7931 3957 5836 8028 4027 5880 8105 4075 5894 8106 4099 5900 8156 4105 5911 8260 4118 5983 8332 4122 5991 8359 4123 5997 8391 4143 6083 8399 4149 6098 8451 4161 6140 8475 4179 6227 8513 4255 6233 8558 4259 6266 8570 4261 6282 8615 4296 6317 9043 9101 9108 9124 9131 9152 9165 9169 9175 9189 9205 9222 9257 9287 9299 9305 9310 9389 9436 9452 9485 9535 9553 9567 9569 9581 9596 9601 9614 9615 9684 9715 9772 9851 9856 9936 9938 9985 9986 10121 10129 10143 10164 10210 10307 10316 10324 10378 10405 10441 10468 10480 10503 10549 10565 10596 10633 10053 10675 10677 10690 10786 10818 646 682 714 864 913 954 969 971 1016 1057 1078 1095 1107 1112 1178 1196 1287 1350 1355 1363 1367 1443 1491 1514 1517 1543 1550 1559 1568 1584 1593 1595 1599 1660 1668 1697 1764 1817 1830 1840 1844 1948 1977 2015 2070 2077 2104 2170 2175 2181 2213 2261 2263 2264 2265 2280 Zevende 6805, 7257, 2735, 3061, Nob. 3848, 18692 ieder 125 2868 143 2879 240 2924 529 2986 552 3036 598 3085 629 3311 661 3398 816 3497 903 3552 1015 3553 1022 3605 1166 3640 1368 3724 1418 3814 1425 3858 1562 3860 1673 3949 1708 4010 1842 4353 2229 4408 2276 4433 2487 4438 2489 4442 2679 4737 2850 4773 Achtste lijst: Nos. 1293, 4114, 9611, 17484, 19207 en 20895 ieder f 1000. Nos. 549. 6858, 10101, 16443 en 16530 ieder f 400. Nos. 633. 15417 en 19714 ieder £200. Nos. 938, 3287. 4044, 4557, 6011, 7338, 7365, 10669, 14567, 18143, 19319 en 20201 ieder f 100. 11626 13930 11700 18934 11751 13978 11765 14024 11790 14082 11901 14083 12060 14115 12098 14145 12132 14172 12170 14213 12185 14218 12186 14219 12193 14272 12213 14274 12220 14337 12298 14354 12301 T4359 12320 14376 12330 14524 12331 14525 12380 14550 12391 14557 12403»14605 12416 14672 12421 14647 12479 14753 12483 14808 12532 14810 12539 14849 12542 14895 12555 14901 12594 14922 12656 15024 12711 15069 12731 15074 12771 15091 12779 15193 12836 15325 12869 15328 12893 15392 12903 15431 12930 15437 12951 15454 13016 15168 13018 15498 13038 15514 13052 15520 13054 15533 13098 15578 13136 15581 13139 15594 13229 15603 13257 15643 13283 15608 13306 15690 13309 15762 13317 15773 13318 15784 13319 15810 13340 15813 13383 15836 13394 15889 13433 15945 16442 19135 16454 19189 16486 19202 16490 19261 16520 19312 16523 19331 16539 19358 16570 19407 16572 19472 16609 19618 16647 19625 16659 19644 16682 19683 16708 19745 16714 19763 16726 19807 16733 19845 16757 19849 16773 19877 16779 19878 16792 19910 16803 19956 16880 19963 16924 19987 16932 19997 16967 20002 17019 20019 17175 20055 17213 20068 17229 20117 17242 20137 17287 20172 17365 20176 17376 20182 17428 20195 17444 20202 17446 20272 17464 20279 17499 20813 17556 20330 17572 20337 17717 20375 17791 20389 17854 20400 17958 20455 17959 20494 17982 20515 18097 20518 18133 20593 18166 20606 18220 20629 18235 20660 18237 20674 18304 20690 18307 20696 18341 20698 18399 20720 18450 20807 18507 20865 18539 20882 18607 20929 18639 20957 18657 20965 4846 7458 4944 7511 5207 7536 5288 7707 5297 7757 5339 7841 5364 7938 ijst: Nos. 4764 en 20231 ieder f 1000. Nos- 7264, 17306 en 19316 ieder f 400. Nos. 70, 5309, 9086, 10263 en 15793 ieder f 200. 8040, 12329, 12649, 15275, 18011, 18669 en f 100. Prijzen van f 70 4841 7132 9141 12140 14582 16423 18558 9184 12154 14704 16459 18583 9213 12232 14710 16463 18646 9235 12370 14825 16500 18683 9302 12393 15004 16517 18721 9421 12476 15008 16595 18757 9484 12506 15025 16634 18812 9668 12622 15114 16636 18848 5434 7997 10110 12677 15122 16753 18983 5499 8025 10206 12755 15186 17181 18985 5545 8046 10348 12759 15191 17250 19439 5556 8229 10369 12814 15388 17261 19459 5561 8251 10481 13094 15485 17271 19789 5727 8292 10486 13106 15620 17406 19802 5744 8294 10609 13270 15672 17454 19813 5764 8392 10629 13330 15872 17689 20120 5860 8404 10749 13483 15936 17716 20225 5994 8555 10757 13529 15955 17756 20360 6034 8595 11126 13747 15963 D862 20366 6198 8785 11171 13775 16008 17972 20392 6257 8832 11264 13870 16015 1SÜ04 20547 6357 8972 11324 13910 16208 18074 20634 6398 9020 11618 14013 16241 18198 20694 6471 9106 11646 14104 16260 18221 20757 6640 9129 11715 14424 16332 18152 20963 6895 9134 12008 14467 402 452 548 639 819 925 1145 1161 1467 1587 1638 1872 1991 2111 2114 2146 2193 2256 2405 2482 2559 2704 2860 2973 3185 3255 3334 3348 3349 3448 3478 3685 3744 3S92 4004 4129 4150 4152 4173 4271 4320 4349 4360 4508 4930 4976 5012 5255 5256 5274 Prijzen va 5300 7542 9796 5711 7565 9824 5820 7574 9842 5823 7662 9976 5840 7672 10216 5893 7758 10224 5918 7797 10276 5938 7820 10557 5944 7852 10647 5990 7956 10705 6042 7975 10816 6136 8016 10956 6204 8192 11112 6404 8211 11173 6405 8234 11298 6607 8345 11302 6609 8493 11326 6653 8529 11481 6778 8649 11419 6857 8741 11608 6881 8814 11779 7035 8971 11830 7188 9509 11950 7195 9520 11959 7296 9770 12002 1 f 70: 12092 12109 12141 12204 12292 12373 12676 12832 12861 12999 13006 13048 13342 13827 13839 13943 14C72 14334 14442 14502 14570 14754 14773 14842 14943 14978 15161 15227 15250 15851 15379 15411 15526 15678 15847 16024 16177 16206 16313 16320 16333 16404 16408 16471 16575 16604 16620 16676 16679 16807 16949 18932 17022 19136 17082 19139 17097 19284 17118 19298 17247 19354 17293 19384 17533 19552 17626 19654 17704 19750 17737 19756 17765 19970 17782 20030 17792 20046 17828 20185 17981 20212 18040 20286 18159 20412 18387 20535 18473 20580 18617 20667 18673 20791 18696 20852 18849 20973 18910 Maildienst. Verzending; O.-I. Wall. Amsterdam (Nederl.)6 Juni. Rotterdam (Lloyd)30 Mei. 13 Juni. Genua (Nederl.)3 Juni. 17 Juni. Marseille (IJoyd)27 Mei. 10 Juni, Marseille (Fr. dienst) 81 Mei. 14 Juni. Brindisi (Eng. dienst)6 Jnni. Brindisi (Duitache dienst) 10 Juni. 8 Juli. De Fransche mailbooten doen Riouw, Banka en Palem- bang niet aan. Mail Suriname. Amsterdam (Nederl.)11 Jnni. 2 Juli. Southampton (Eng.)28 Mei. 11 Juni. St. Nazaire (Fr.) 9 Jnni. 9 Juli. Mail Cnracao. Havre (Fr.)28 Mei. 13 Juni. New-York27 Mei. 11 Juni. Liverpool (Eng.)Eiken Donderdag. Op verzoek worden brieven voor Curagao ook met de Surinaamsche mail over Amsterdam verzonden. Port der brieven en drukwerken naar Nederl. Ooit en West-Indië Per mail voor brieven 15 cents per 15 gram, voordruk werken 3 cents per 50 gram. Rechtstreeks met de stoomschepen van uit Amsterdam of Rotterdam voor brieven 10 cent per 15 gram, voor drnk werken 2 cent per 50 gram. Annonces, Dinsdags, Donder dags en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. Annonces, onveranderd 4 malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. ADVERTENTIEN. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij liet .overlijden mijner geliefde Echtgenoote, betuig ik mijn oprechten daik. A. ERIX. Wieringerwaard, 23 Mei 1800. Die te vorderen heeft van schuldig is aan of borgtochten heeft, geteekend door den HoogWelGeboren Heer Jhr. E. A. D. E. VAN FRANCKEN- BERG EN PROSCHLITZ, laatst gewoond hebbende te Rijswijk en aldaar overleden, wordt verzocht daarvan vóór 10 Juni a. 8. opgaaf en betaling te doen ten kantore van den Notaris P. S. HORDIJK. te HELDER, zal op WOENSDAG 4 JUNI 1890, 's avonds 8 uur, in het lokaal „MUSIS SACRUM," aldaar, pnbllck verkoopeu: aan de Molenstraat te Helder, zooals die op het terrein zijn gekaveld. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. te HELDER, tal op WOENSDAG 18 JUNI 1890, JU."® 'S avonc's 8 uur, in liet lokaal „Tivoli" aldaar, publiek verkoopen, de volgende Perceelen te Helder: 1. Een HUIS, in drieën bewoond, met BOET, BLEEKVELD en ERF, aan de Smidstraat, get. 18, 5a en 5b, groot 2 aren 23 centiaren. 2. Een HUIS, in tweeën bewoond, en ERF, naast het vorige perceel, get. 16, groot 1 are. 3. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 14, groot 25 centiaren. 4. Een HUIS en ERF, achter het vorige perceel, get. 12a, groot 1 are 78 centiaren. 5. Een HUIS en ERF, aan de Smidstraat, get. 21, groot 89 centiaren. 6. Een HUIS en ERF, aan den Dijkweg, get. 1, groot 80 centiaren. 7. Een HUIS en ERF, aan de Schagenstraat, get. 37, groot 72 centiaren. 8. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 39, groot 72 centiaren. 9. Een WERKPLAATS en ERF, naast het vorige perceel, get. 41 en 43, groot 1 are 44 centiaren. 10. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 45, groot 72 centiaren. 11. Een WINKELHUIS, waarin Koek-en Banketbakkerij, en ERF, aan de Spoorstraat, hoek Koningstraat, get. 41, groot 1 are, 57 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. opent Zaterdagavond 24 Mei het Beleefd verzoekende gunst en recommandatie. VAN verkrijgbaar te Helder bij Mej. Wed. A. J. LEIJERUURBANUS, Kanaalweg; Mej. Wed. J. A. EIKEMA, Weststraat; Mej. Wed. VAN GETSEN, Koningstraat; J. j. MOLL, Dijkstraat; J. ESSER, Confiseur, Spoorstraat, 21. Probeer s. v. p. de SOUCBON THEE N°. 3, a f 1.25 per Kilo. Loodgieter, Helder, geeft op aanvrage gaarne prijsopgave voor alle bij het bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3