GHOGOLAAD GROOTES Openbare Verkoaping, ABR. SLOOS, YLEESCH 61 VET, Openbare Besteding, Bduard endtjrauiischwaig. qATUUÏjBOTEIj!!! M. Th. DE HAAS, houdt de lucht zuiver in alle kamers, ziekenzalen schoollokalen, waterclosets, privaten, enz. enz. Verdrijven motten en vliegen uit kleederkasten. Alzoo van ieders gading. J. KIKKERT, Kanaalweg 114. Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. Een flinke Jongen, W. JAGER GERLINGS, W. C. Hattinga Raven, L. H. Zackariassen. RIETEN worden het goedkoopst, spoedigst en netst afgeleverd door D. Koppen Gz., Zuidstraat. Huisraad en Inboedel PARK TIVOLI. Tweede Zoinerconcert, der Kon. Ned. Marine, Concert in den Tuin, Entree 25 cents de persoon, Bad-Hötel „ZEEZICHT", Café - CT] antant-yariée, Prijs-katgooien, 9 op WOENSDAG 28 MEI 1890, des voor- middags ten 11 uur, aan liet Westplein te Helder, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., van Ikauicn, Deuren, Kozijnen, Zolder balken, Vloerlesger», eene partij Dak pannen, eenig Brandhout en wat verder zal worden aangeboden. Daags te voren en op den verkoopdag ter voorschreven plaatse te bezichtigen en de pannen óp het erf van den Heer A. Zwaan, in de Middenstraat te Helder. Notaris te Winkel, zal, op WOENSDAG 28 WEI 1890, des voormiddags 11 ure, ten huize van P. LIST, in de Geldersche buurt te Anna Paulowna, wegens vertrek, publiek verkoopen: 3Kalfkoeien, 1 Geldekoe, 2 Vaarzen, 1 Hokkeling, 2 Kui- kalveren, 2 Melkschapen, 1 Geit, 30 Kippen met 2 Hanen, 1 Tilbury, Boeren- en Bouwgereedschappen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Levering van Vleesch en Vet. De Garnizoens-Voedings-Commissie zal op DINSDAG 27 WEI 1890, des middags ten 12 ure, ten bureele van den Garnizoens commandant, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, aan den minst inschrij venden in het openbaar aanbesteden de levering van ten dienste van de troepen die het garnizoen Helder zullen uitmaken, over het tijdvak van den 1 Juli tot en met den 31 Decem ber 1890. De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen ter lezing ten bureele voor noemd, van af den 13 Mei tot op liet uur der aanbesteding, van des morgens 10 tot des namiddags to 2 ure. Helder, den 6 Mei 1890. De Luitenant-Kolonel, Voorzitter, H. J. G. BENSCHOP. De le Luitenant-Kwart., Secretaris, J. M. VAN BAAK. den 318ten Mei 1890, des voormiddags ten elf uur, aan het Raadhuis te Anna Paulowna, van: het GRINTVERVOER naar- en aan de wegen van den Anna Paulowna-polder. Nadere inlichtingen zijn te bekomen hij den Opzichter des Polders A. Rz. DEKKER. De 's Gravenhaagsche Hypotheekbank ver strekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband en geeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 4"/. in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank (Gedempte Raamstraat 1 ld) en te HELDER bij den Heer 1. J. DE JONGH. Miraculo Praparate, bekroond met gouden medaille, ter genezing van zwaktetoestanden, zenu wen, aandoeningen, gevolgen van losbandigheid, verzwakking, enz. Ge schriften in de Nederlandsche taal, nadere mededeelingen bevattende, worden discreet verzonden tegen toezending van 60 c. Ned. Postzegels. (Deutschland). Zuivere Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. Wcy'» boorden, manchetten en voorhemdje» zijn uit een sterk perkamentachtig papier vervaardigd en met eene weefstof overtrokken, die hun, wat het uiterlijk aangaat, verrassende overeenkomst met linnengoed geeft. Iedere boord kan bijna eene geheele week lang gedragen worden men werpt hem dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd eenen nieuwen boord. Wey's boorden overtreffen echter de linnen boorden door hunne buigzaamheid, waarmede zij zich om den hals, zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken, voegen en daardoor niet het lastige, onaangename wrijven teweeg brengen, dat bij te weinig of te veel gestreken boorden het geval is. Verder is het lichte gewicht van Wcy,f» boorden eene eigen schap, waarvan men onder het dragen de voortreffelijkheid ondervindt. De knoopsgaten zijn zóó sterk, dat lvunne duurzaamheid, als men slechts de juiste halswijdte uitzoekt, niets te wensclien overlaat. Mcy's boorden, manchetten en voorhemdje» zijn, wat passen en zitten aangaat, éénig in hunne soort en zijn, afgezien van hunne elegantie en het gemak, dat zij aanbieden, buitengewoon goedkoop. Zij kosten nauweli jks meer dan het wasch loon voor linnengoed. Ecu dozijn bcerenboordcu, dat f 0.40 kost (jongens- boorden reeds van af f 0.35), is toereikend voor 10 12 weken. Voor jongens, die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan, is Mey's Paplcr-liniien-fabrikaat buitengewoon aan bevelenswaardig, hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozijn zal inzien. Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan, zijn Fllcy'o boorden, manchetten en voorhemdjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut. Minder als één dozijn van één formaat en ééne wijdte wordt niet verkocht. IMey's fabrikant wordt in bijna elke stad in verschillende magazijnen, welke door plakkateu zijn bekend gemaakt, verkocht. Ook worden deze verkoopplaatsen van tijd tot tijd door middel van annoncen in couranten aangewezen. Wanneer de lezer deze magazijnen niet kent, zoo kan hij Slcy''a fabrikaat ook direct bij de Firma Mey d 1 i e h (Verian d-G esclifift), Lclpzi g-P la jw ifz. bestellen, die op verlangen gratis en portvrij een rijk geïllustreerden prijscourant toezendt en het magaaijn ter plaatse, waar Ifley'» fabrikaat is verkrijgbaar gesteld, vermeldt. Verkrijgbaar bij VRAAG Gegarandeerd zuiver. LET OP DEN NAAM. Opgericht 1825. die het letterzetten wenscht te leeren, kan dadelijk geplaatst worden, aanvankelijk als loopjongen. Adres: Bureel dezer Courant. firma J. H. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, Depöt en Kantoor Keizerstraat 103, Helder, bevelen bijzonder aan Bas Medock f 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. Hoofd Agent voor Helder en Omstreken Kanaalweg 79, tevens belast met de inning der gelden aan genoemde firma verschuldigd. Aan onderstaand adres worden steeds gemaakt en gerepareerd alle soorten van booten, vletten en wat verder tot het scheepstimmervak behoort. Door soliditeit der goederen uit dit Maga zijn is de guarantie overbodig te noetnen. De ondergeteekende koopt tegen de hoogste waarde, en alle voorkomende Artikelen. Laat zich aan huis ontbieden. GRIESHAVElt, Spoorgracht en Kanaalweg te geven door het STAFMUZIEKKORPS onder directie vau den Kapelmeester J. KONING, op Maandag 26 Mei 1890, TWEEDE PINKSTERDAG. Aanvang 27 uur. Programma: 1. Grosser Triumphtnarsoh, C. Schula-Schwerin. 2. Ouverture zu der geistlichen Oper: Joseph in Egypten, E. N. Mèhul. 3. Virgo Maria. Prière, Cli. Ober- thür. 4. Paraplirase sur: Les rameaux de Faure, J. H. Bekker. 5. Ouverture: Giralda, Adolphe Adam. 6. Grande fantaisie de 1'opéra Carmen, Géorges Bizet. 7. Angelo, Walzer aus: «Ein Pfingsten in Florenz", Alphonz Czibulka. Nos. 1 en 5 eerste uitvoering. Voor niet-leden is de entrée-prijs Heerenf 0.50. Dames0.25. De Commissie van beheer geeft bij deze kennis, dat het Muziekkorps niet verplicht is de uitvoeringen aan te vangen, zoolang geen vijftien personen aanwezig zijn. Bij zulk ongunstig weder, dat het Concert in den tuin niet gegeven kan worden, heeft dit geen voortgang. Namens de Commissie van beheer voor het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, de Kapelmeester J. KONING. TIVOLI. MAANDAG 26 MEI 1800 (2den Pinksterdag): te geven" door de Kleine Kapel van het Staf- muziekkorps der K. N. Marine, onder leiding van den onder-kapelmeester, den Heer L. A. Schouten. PROGRAMMA: 1. Lustig Voorwaarts, Militaire MarschA. Konig. 2. Ouverture Gartenfest A. Brep-Sant. 3. Lied Ohne Worte E. Bach. 4. Muzikalisclie Bouguet, gros ser Potpourri G. Thinner. PAUZE. 5. Concert Ouverture Keler Bela. 6. Marie, Tyrolienne F. Renaud. 7. Gasparone, Walzer C. Millöcker. 8. HirscliGalopJ. Bohne. 9. Finale. Groole Verlichting der Tuinen, met Bengaalse':, en gewoon vuur. Aanvang des avonds ten 7 uur Het Bureau is geopend ten 6 uur. NA AFLOOP BAL. Egmond aan Zee. bij gelegenheid van de drie Pinksterdagen. Mij aanbevelende, S. OLY. den tweeden Pinksterdag, bij A. DE GRAAF, kastelein te Nieuwesluis, Wieringerwaard. N (O CD NI j7) 'De levcr-ng aanparticciirrer. I/bijdkehon Imd pan mi 1 - 'er. r.'iö*ma.»kte linnen «TO K goeccrer cafelgoeJenr.. lir.ner. loopers.Cafelloopers.Gofdijfdamaycni .Vertegenwoordigd cp bijna alle - plMltenvan Nederland J Volledige r.ialermoilecLe op a3nvra<ag,francoop zich! OP —3 CC3 CQ CD Snelperadrik van J. 11. van Halen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4