HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT Jaargang 48. M 63. Zondag 25 Mei 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. BERICHT. J. H. YAN BALEN. TWEEDE BLAD. DOOR EIGEN SCHULD, S2> CASGAMALA. (En deaespereert nimmer Jan Pietent. Coen. Het Vaderlandt ghetrouwo Blijf iek tot in den doot. Wilhelmuslied. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal0.70, franco per post f 0.90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maandenf 0.73. Voor de abonnés dezer Conrant in de gemeentef 0.30. u m w buiten de. 0.33. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3, Mededeelingen en aanbevelingen,.10* De Premie-roman: kan tegen betaling van 40 cents en inwisse ling van den bon aan ons bureel worden afgehaald van 95 ure. Nieuwe abonnÓ3 hebben eveneens recht op den premieroman. Binnenland. Alkmaar. Alhier heeft zich eene commissie gevormd om den 18 Juni a. s. feestelijk te her denken door het houden van een historische optocht. Het ontwerp hiervoor werd reeds door den heer Jb. Masdorp gereed gemaakt. Bergen. Toen den 3 dezer een ge deelte van 't bosch werd afgesloten, verloor het bevallig gelegen dorpje zeer veel van zijne aan trekkelijkheid. Bergen, een der bekoorlijkste plekjes van ons land, aan den voet van Hollands duin met zijne schoone wandelingen, zijn statig geboomte en altoos groene lanen Bergen, te midden van 't aloude Kennemerland, door schil ders geroemd, door dichters bezongen en iederen zomer bezocht door tal van vreemdelingen -- wat zou Bergen zijn zonder bosch en zonder duinen Algemeen werd dan ook de genomen maat regel van harte betreurd; inzonderheid door de ingezetenen dier gemeente en door zoovelen uit het naburig Alkmaar, die een hunner meest ge liefkoosde uitstapjes daardoor zouden moeten missen. In dag- en weekbladen werden luide klachten aangeheven en van verschillende zijden werden öf rechtstreeks öf zijdelings verzoeken gericht tot den eigenaar, om op het genomen besluit terug te komen. En werkelijk is reeds voor een deel aan dien wensch gehoor gegeven. Een der schoonste punten onder de zooge naamd „hooge boomen" bij „het Vrouwtje aan 't Duin," aan alle bezoekers van Bergen over bekend, is thans weer voor 't publiek, zonder speciale vergunning, toegankelijk gesteld en zeer zeker zal 'tdaar niet aan bezoek ontbreken. Bovendien blijven hier en daar zeer fraaie wandelingen over, buiten het afgesloten terrein. Alleen op de duinen en in de daaraan grenzende bosschen is de toegang verboden, maar algemeen blijft men hopen, dat ook die bepaling van niet al te langen duur zal zijn. Het beste mid- Feuilleton van de Heideweke- en Nieuwedieper Conrant. Itoman door N. VON ESCHSTRUTH. Ook LotUar week met een plotselingen uitroep van verrassing ter zijde; strak staarde hij in het helle licht, welks onverwachte flikkering hem ver blindde en over alle leden deed sidderen. Als door tooverwoorden opgeroepen, kwam uit het grijze gesteente, weinige schreden van hen ver wijderd, het beangstigend attribuut van den dwaal geest te voorschijneen scherp, wit, verblindend licht. Het was niet mogelijk den omtrek van eene vlam te onderscheiden eu toch bleef het licht op één punt stand houden en bescheen gedurende seconden de geheele kruisgang met de helderheid van den dag. Spookachtig schenen de oude monniksbeelden uit hunne nissen naar voren te komen, plotseling op geschrikt fladderden twee uilen krijschend uit de reten van den muurtoen niets meer, stikduistere nacht omhulde voor een oogenblik de ruïne, totdat het oo" zich langzamerhand weer gewend had aan het matte fakkellicht. „Wat duivel kom tot u zelve, Dagmar, een eerloos spel, maar treffend, steun op mijnen arm ik zal u tot het slot terugleidenstotterde Lothar haastig, boog zich tot haar over en fluister de. terwijl hij snel om zich hfeen zag„Zeg er niets van, anders wil niemand meer hier blijven, het volk is bijgeloovig tot waanzinnig wordens toe 1" Dagmar richtte zich laugzaam en zwaar adem halend op, hare groote, wijd geopende oogen dwaal den zonder glans over de vervallen muren heen, niet angstig maar diep ernstig, zoodat over haar gansche gelaat een strakke kalmte lag uitgespreid. „De dwaalgeest van Casgamalazeide zij dof, del om haar opgeheven te zien, zal wel zijn, dat de talrijke bezoekers, die thans van Alkmaar af, het schoone plekje per tram-omnibus kunnen bereiken, zich onthouden van 't beschadigen van boomen en gewassen en eerbeid hebben voor eens anders particulier eigendom. (N. A. Ct.) Opperdoes. Tot lid van den Gemeente raad alhier (vacature J. Klaver Nz.) is met 38 van de 73 geldige stemmen gekozen de heer K. Rustenburg. Warder, 23 Mei. Hedenavond vergaderden de leden der Lib. Kiesvereeniging „Volksbelang" alhier, ten einde te hooren het verslag van de on langs gehouden vergadering te Purmerend belegd, ter oprichting van een Centr. Lib. Vereenig. voor 't kiezen van leden voor de Prov. Staten. Voorts was aan de orde het verkiezen van een bestuurslid, daar de heer E. W. Drijver, predikant alhier en voorzitter der vereeniging, door zijn aau- staand vertrek naar Grosthuizen genoodzaakt was te bedanken. De heer KI. Wcster werd met meerderheid van stemmen benoemd, en werd daarna tot vice-voorzitter gekozen, terwijl voorzitter werd de heer P. van Doornik. Na afloop der werkzaamheden gaf de heer Drijver den hamer aan zijn opvolger over met toepasselijke toespraak, in welke hij dankte voor de vele mede werking en vriendschappelijke genegenheid, door hem ondervonden. De heer van Doornik aanvaarde den hamer even eens met een korte toespraak, gericht aan zijn voorganger, den heer Drijver, die veel voor de vereeniging had gedaan en «altijd warm belang in haar stelde. Daarvoor bracht die vereeniging bij monde van zijn nieuwen voorzitter u haar dank. Men was nog eenigen tijd gezellig bijeen tot dat eindelijk het uur van huiswaarlsgaan sloeg. Marine en Leger. De minister van Marine heeft aan de Kon. Mij. „De Schelde", te Vlissingen, de vervaardiging van twee stoommachines opgedragen voor een torpedoboot groot model en een dito klein model geheel conform met twee machines van elke soort als reeds aan de genoemde fabriek in aanbouw zijn. De booten worden op de Marinewerf te Amsterdam vervaardigd. Op last van den schout-bij-nacht N. Mac Leod, directeur en commandant der Marine te Hellcvoetsluis, moeten korporaals en mindere schepelingen aldaar voortaan in groot tenue gekleed zijn, wanneer zij zich in 't openbaar vertoonen. Tot nu toe was dit alleen op Zon- en feestdagen het geval. De luit. ter zee 1ste kl. A. L. Boelen, is geplaatst aan boord Zr. Ms. wachtschip alhier. De officieren van gezondheid der 2de kl. van de zeemacht O. Engelken en W. M. Mertens zijn bevor derd tot off. van gez. 1ste kl., evenals de officieren van gez. 2de kl. dr. J. H. P. Walraven, W. Riedel en dr. D. M. Pronk, wegens 8jarigen dienst als officier. De torpedoboot groot model „Idjen", voor reke ning van het Dep«artement van Marine aangebouwd, is jl. Donderdag, in tegenwoordigheid eener Rijks» „zijn licht gloeit nog in mijne ziel, helder, krach tig, betooverend. Ik vrees niets, graaf Lothar Waarom wilt ge 200 haastig weg? Laat mij eerst geheel zien, opdat ik geheel gelooven kan; overtuig mij, dat het geen werk van menschen is, maar een straal uit de wereld van het licht, welks verbor genheden «alleen door geesten kunnen ontsluierd wordenEn Dagmar wendde het hoofd naar den smallen kiezelweg, waarop juist weer eenige arbei ders naderden. „Roep die lieden, graaf, wij zullen de kruisgang doorzoeken." Lothar zag haar aarzelend aan, ze was plotseling geheel veranderd en trotsch, beslist keek zij tot hem op. „Zooals ge wenscht, Dagmar!" Toen riep hij kort bevelend tot de mannen dat zij komen zouden. „Ik heb mijn armband hier in de ruïne verloren, licht mij met uw fakkel bij en laten wij zoeken vroeg freule von der Ropp, en dienstvaardig staken dadelijk twee gespierde vuisten naar voren, om de naastbijzijnde fakkel van den steen los te maken. „Dezen kantlaat ons tusschen de grafsteenen gaan wilt ge niet met ons mee, graaf?" Lothar beet zich op de lippen, hij aarzelde weer. „Ik vind dit zoeken nutteloos, Dagmar, laten wij tot morgen, tot het daglicht wachten Het fakkel licht is gebrekkig en de muren rondom, voorname lijk aan gene zijde, zijn zeer bouwvallig." „Ik ben niet bangherhaalde het jonge meisje met een doordringende blik het was alsof een fijn ironisch lachen om de smalle lippen speelde. „Laat mij gerust alleen gaan en vervul gij dan in dien tusschentijd uwe plichten, om de gasten aan.de poort te ontvangen; in vijf minuten ben ik weer terug." Toen keerde hij zich haastig om en naderde de arbeiders, die reeds tot het eerste steenen beeld vooruitgegaan waren. „Wat denkt ge wel, baronesse, ik verlaat u niet," en met eene onwillige beweging volgde hij de jonge dame, die met gebogen hoofd om de grafsteenen heen liep en oplettend het minste spoor op den grond commissie, alhier ter reede onder stoom beproefd. Het vaartuig heeft daarbij aan de gestelde eischen voldaan. Te Hellevoetsluis zijn van de 7 4 adspirant-machi- nist-leerlingen niet minder dan 35 afgekeurd. Van de 39 jongelingen, die aan het examen hebben deel genomen, kunnen 20 geplaatst worden. Marine-departement in Oost-Indie. Ontslagenop verzoek, eervol uit 's lands dienst, de havenmeester te Anjer (Bantam) II. Krauss. Overgeplaatst: luits. ter zee le kl. J. A. Kloek, van Sambas op Gedeh; C. J. de Vriese, vau Gedeh op Sambas; adelborsten le kl. W. F. van Erp Taalman Kip, van idem op Van Speijk; H. J. Boldingh, van idem op Prins Hendrik der Neder landen; luitenant ter zee 2de kl. E. M. de Meester, van Soerabaja op De Ruyter; luit. le kl. G. H. Posthuma, van Gedeh op Soerabajaoff. van gez.2e kl. K. A. C. Seipgens, van Pontianak op Van Speijkluit. ter zee 2e kl. G. C. D. Br. v. Hardenbroek, van Van Speijk op GedehL. A. van Roijen, van Prins Hendrik der Nederlanden op idem A. F. J. Roraswinckql, van Bandjermasin op idem; H. H. Br. van Heerdt tot Eversberg, van Sambas op idem; J. F. Nijland, van Ceram op idem; F. C. W. Moorrees, van Onrust op idemM. van Nassau, vun Java op Soerabaja; G. A. Rietberg, van Bali op Soerabaja; B. Tack, van Koning der Nederlanden op BandjcrmassinR. van Leent, van Koning der Nederlanden op Sambas; A. J. Kleijnen- berg van Van Speijk op Prins Hendrik der Neder landen M. II. Halewijn, van Van Speijk op Sindoro; Jhr. E. G. Wichers, van Gedeh op JavoP. te te Veltrup, van Gedeh op Onrust; J. O. Stam, van Gedeh op Bali; C. Hooft Graafland, v.an Sindoro op CeramJ. H. Ketjen, van Soerabaja op Bali kapt.-luit. ter zee J. A. Snoek, van Gedeh op Java; adelborst le kl. J. R. v. Osselen, van Prins Hen drik der Nederlanden op Koning der Nederl.anden «adelborst le kl. M. J. Reijnvaan, van Prins Hendrik der Nederlanden op Koning der Nederlandenkapt.- luit. ter zee II. van Broekhuijzen, van Java op Bali; luit. ter zee le kl. W. J. Derx, van Bali op Soerabaja. Vergunning verleend om te rapatrieerenoff. van gez. le kl. dr. C. J. J. Hirschig, langdurig ver blijf; kapt.-luit. ter zee J. J. Stooker, ziekte; off. vnn adm. 2e kl. J. Berkelbach v. d. Sprenkel, lang durig verblijf; luit. ter zee le kl. F. H. Böhtlingk, ziekteluits. ter zee 2e kl. G. 0. D. Br. van Har denbroek, L. A. Roijen, G. K. graaf van Hogendorp, A. F. J. Romswinckel, A. II. Br. v. Heerdt tot Evcrsbrrg en J. F. Nijland, allen overcompleet in hun rang. Benoemingen. Door den minister van Waterstaat, enz. is bepaald dat de nagenoemde ambtenaren bij de administratie der posterijen, te rekenen van de achter hun namen vermelde tijdstippen, hun functiëu zullen uitoefenen als volgtde commiezen der 2de kl. J. P. T. van der Kemp ten postkantore alhier, 1 Juli; K. A. v.an Lnngeraad Jr. ten postkantore te Alkmaar, 1 Juli de surnumerairs L. J. Kuiper, ten poslkantore alhier, 16 Mei en J. lt. Visscher, te Schoonhoven, 1 Mei. beschouwde. „Hier was het," mompelde zij, „en toch geen stofje getuigd van een menschelijken voet, die aan den kant, voor het minst genomen de gras halmen zou geknakt hebben laten wij verder gaan Zij voelde haar hart door een ijskoude siddering bevangen, het roode lakkelliclit danste spookachtig op den grond en de wind suisde door den gescheur- den buitenmuur van de kruisgaDg, koel langs haar voorhoofd strijkend. Lothar stootte wrevelig met zijne hak tegen het verbrokkelde marmer van den pilaar. „Hier eindigt de weg. Rechts zijn de kale, hooge muren van de voormalige sacristie, links een lage muur, door een duizelingwekkende!! afgrond begrensd. Licht eens bij over de borstwering. Zie, hij is diep en zwart, geen menscli kan hier afloopen „Gelooft de freule misschien, dat 'de armband gestolen zou zijn „Ik meende, dat ik had hooren loopen." De oude arbeider schudde geruststellend het grijze hoofd. „Dat is niet mogelijk, freulevan dezen kant klimt zelfs geen kat de kruisgang in en sinds hedenmiddag werk ik met Frits aan het naamschild boven de poort, er is geen levende ziel hier inge slopen die zou ons dan daar straks tegen het lijf zijn geloopenwij kwamen van den uitgang hierheen „Ge hebt gelijk, oude, ik zal mij vergist hebben. Welnu, dan moet ik het er heden maar bij laten, het is ook mogelijk, dat ik den armband beneden in den tuin verloren heb En Dagmar keerde bij deze woorden om en trad in gepeins over het met mos begroeide steen. Toen trok zij langzaam den sluier van het hoofd„De dwaalgeest kan zijn werk alleen af, graaf Echterslohik geloof, dat wij onze komedie wel achterwege kunnen laten." Door Z. M. zijn met 1 Juli bij de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage benoemdtot biblio thecaris, dr. Th. Ch. L. Wijnmalen, thans onder bibliothecaris bij die Rijksinstellingtot onder-bi bliothecarissen, dr. W. P. C. Knuttel, thans tijdelijk ambtenaar en mr. J. H. D. Kreautler, thans ama nuensis bij die Rijksinstelling. Bij koninklijk besluit zijn benoemdtot dijkgraaf van den Sloterdijkermeer, H. Blaauwhof; tot hoog heemraden van Waterland, J. Pronk en A. Wij- lienketot dijkgraaf van Waard Nieuwland op Wieringen, J. Breebaart Kz.tot heeeraraad van de Schermeer, D. Olijtot id. van het Ambacht van West-Friesland, genaamd Drechterland, van wege de Middelkogge en J. Koopman tot hoofd ingeland-plaatsvervanger van West-Friesland, van wege het Ambacht Drechterland, C. de Groot. Onderwijs en Examens. De Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor wegen zal aan de bezoekers der Algemeene Vergade ring van het Ned. Ond. Genootsch.ap, te houden te Middelburg op 30 en 31 Juli en 1 Aug. a. s., op vertoon van hun bewijs van deelneming, op dc lijnen der genoemde Maatschappij tot Middelburg respect, tot de betr. overgangsstations, speciale retour- kaarten, geldig van 26 Juli a, s. tot en met 2 Aug. d. a. v. tegen den prijs der enkele reis doen afgeven. De Directie der Ned. Rhijnspoorweg-maatschappij zal dezelfde reductie toestaan op hare lijnen tot de overgangsstations Botterdam en Utrecht. De Directie der Hollandsche IJzeren Spoorweg- maatsch.appij zal aan de bezoekers der Alg. Verg. aan hare stations retourkaarten doen afgeven, geldig van 29 Juli tot en met 2 Aug. a. s. in locaal ver keer naar hare overgangsstations, tegen den prijs der gewone retourkaarten. Opm. Bij de afreis moet men de kaarten laten merken door den stationschef, indien men gebruik wil maken van het aanbod van vrachtvermindering en verlenging van retour. Warmenhuizen. Den 4n Juni a. s. belooft voor de schooljeugd alhier weer een recht aangenamen dag te worden. Door de commissie voor getrouw schoolbezoek is n.1. besloten, om een 40-tal kinderen, leerlingen der hoogste klasse, een reisje te laten maken per lokaalboot tot Alkmaar en verder per spoor naar Amsterdam en aldaar aan Artis een bezoek te brengen onder toezicht van den heer Benjaminse, hoofd der school en een paar leden der commissie. De andere leden denken op dezelfde dag de overige jongelui, p. m. 120, een genoeglijke dag te laten doorbrengen te Schoorl. Behalve de noodige ver snaperingen zullen daar de kinderen nog ieder prijsjes ontvangen. Geen wonder dat zoowel ouders als begeleiders van'tjonge volkje hopen, dat mooi zomerweer deze „blijde" dag luister moge bijzetten. De gemeenteraad van Nieuwe Niedorp heeftop het verzoek, om vrijgesteld te worden van de verplicht ting tot het heffen van een schoolgeld in die ge meente, «aangedrongen op de volgende gronden: dat de gemeente en de verschillende administra- tiën alle in meerdere of mindere mate in financi- eelen bloei verkeeren, maar dat de burgers over De meeste 'gasten waren vertrokken, alleen eenige heeren en cavalerie-officieren bleven nog wat na in de rookkamer bij een glas punch. Dagmar stond in hare kamer en maakte werktuigelijk het haar loseen groote spiegel weerkaatste haar beeld en gaf een bleek, peinzend gezicht te zien. Was zij dat werkelijk Het was haar als zag zij weer een schel licht voor de oogen flikkeren. Een siddering voer door hare leden en deed haar hart een ondeel baar oogenblik stilstaan. Ja, zij had den dwaal geest gezien en zijn bliksem had haar in het hart getroffen, zijn huiveringwekkende toovermacht haar a.angegrepen, het ongeluk zou haar voortaan op de hielen zitten en ja, had het haar niet reeds in gehaald Haar geluk was vernietigd, als met een tweesnijdend zwaard had de vlam van den dwaal geest twee harten gescheiden op het oogenblik, dat zij voor eeuwig verbonden zouden worden en daarmee nog niet tevreden, scheen het alsof het helle licht haar een sluie» voor de oogen getrokken had, waardoor zij plotseling de ware gestalte vau den uitverkoren man te aanschouwen had gekregen. De toovermacht van zijne schoonheid was verbroken toen hij doodelijk bleek zijne kinderachtige vrees te kennen gaf en toen liij met duisteren blik vol onwil haar toch had gevolgd, zwijgend, mokkend, niet in staat zijn wrevel te overmeesteren, toen had het als een nevelbeeld voor Dagmars ziel zich in de ijle lucht opgelost en wist zij, dat haar ideaal voor eeuwig te pletter was geslagen. Onwillekeurig stelde zij Desidère in zijne plaats. Deze krachtige geest zou niet teruggeschrikt zijn voor het attribuut van zijn huis, zijn voet zou niet bevreesd zijn ge weest voor wankelende steenen, zijne hand zon de hare niet om een luim hebben prijsgegeven Desidèreze wil niet aan hem denken, neen, ze wil het niet. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5