KINDERWAGENS. HANDEL |iu Wijnen, Bieren, Gedistil- i leerd, fijne Chartreuse, Ver- mouth van Regaldi Co. te Torino, Sherry Brandy, Crème de Cognac. Wed. J. Daarnhouwer. Zie de keuze en lage prijzen der Kinderwagens. Zoo even ontvangen: Engelsche SPORTWAGENS f 10.- K 84. KOPPEN'S VERKOOPHUIS, Hoofdgracht. K 84. bet algemeen behoeftig zijn, terwijl de gemeente slechts enkele gegoede inwoners telt; dat, om deze reden, de gemeenteraad verplicht zou zijn, bij eventueele invoering, het schoolgeld zoo laag mogelijk te stellen, n. 1. op f 0.20 per maand voor ieder schoolgaand kind; dat verder van dc ongeveer 230 leerlingen in de gemeente slechts p. m. 70 tot de zoogenaamd vermogenden kunnen gerekend worden en p. m. 80 tot de minvermogenden, terwijl p. m. 80 tot de onvermogenden gerekend moeten worden, zoo dat de heffing van schoolgeld met alle kosten van invordering daaraan verbonden voor de gemeente financieel eer nadeelig dan voordeelig zou zijn; (Tat vervolgens in deze gemeente woont een groot aantal zeer kleine landbouwers, die niet geheel tot onvermogenden of bedeelden gerekend kunnen wor den, maar financieel vaak nog armer zijn dan dezen, waaruit voortvloeit, dat bij de invoering van school geld, al is dit ook laag, het schoolbezoek wat thans merkwaardig getrouw is, op onrustbarende wijze zal afnemen, omdat aldaar sedert onheugelijke jaren geen schoolgeld is geheven; dat eindelijk in deze gemeente niemand, zoover bekend is, naar de invoering van schoolgeld ver- langt door de bijzondere omstandigheid, dat aldaar geene antirevolutionairen wonen, en slechts klein gedeelte van deze gemeente, omstreeks een eene meer uitsluitend katholieke bevolking heeft, welke laatste grootendeels onvermogend en gedeel telijk minvermogend zijn, zoodat er in deze ge meente, in de naaste toekomst althans, volstrekt geen 9prake kan zijn van de stichting of oprichting vau bizondere scholen, waaruit van zelf voortvloeit, dat door de invoering van schoolgeld een aantal kinderen geheel verstoken zou zijn van onderwijs, afgezien nog van de omstandigheid, dat de harmo nie tusschen roomsclien en onroomschen, die thans niets te wenschen overlaat, op jammerlijke wijze verbroken zou kunnen worden. Om alle deze genoemde redenen neemt de ge meenteraad de vrijheid beleefd doch dringend te verzoeken, de gemeente Nieuwe Niedorp vrijstelling te verleenen van de verplichting om schoolgeld te heffen, althans zoolang er in deze gemeente geene sprake is van stichting of oprichting van bijzon dere scholen. De commissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koop vaardijschepen, hield van Dinsdag 13 Mei tot en met Donderdag 22 Mei zitting te Rotterdam. 29 candidaten hadden zich aangemeld, en wel voor de groote stoomvaart als 1ste stuurman 3, waarvan een volgens programma B, als 3de stuurman 1. Voor de groote zeilvaart 1ste stuurman 1, 2de stuurman 8, 3de stuurman 15, waaronder 1 voorprogramma j B een die zich had aangemeld voor een aanvul lingsexamen stoomvaart, kon niet worden toege laten, op grond van het K. B. 18 Jan. 1815 no. 10, alinea twee der overgangsbepalingen. Geslaagd zijn groote stoomvaart A 1ste stuur man, J. C. de Roever, M. C. Haye3de stuurman D. J. Visser. Groote zeilvaart A. 2de stuurman, W. J. Pet, D. H. Doeksen, J. Werkhoven, 3de stuurman K. Wijgers H. Aarents, H. Kool, S. Kruisinga, J. Klijn, W. Kuiper, G. Mulder, H. Bloem, P. Burghout. Nog werd door J. Werkhoven en H. Kool met gunstigen uitslag aanvullingsexamens afgelegd voor de groote stoomvaart A. Naar aanleiding van het bericht in de „School wereld", dat alle R. K. pastoors van hunne bis schoppen een omzendbrief ontvangen hebben, waarin aan alle pastoors, rectors en kapelaans gelast wordt van bunnen invloed op het volk gebruik te maken, om naast de openbare school een bijzondere te erlangen, schrijft de heer Bottemanne, bisschop te Haarlem, aan de „Haarl. Ct.": „Indien alle R. K. pastoors van hunne bisschop pen dien „omzendbrief" ontvangen hebben, dan moet een dergelijk schrijven ook van mij zijn uit gegaan. Intusechen is mij daarvan volstrekt niets bekend. Zelfs zou ik de poging ongeoorloofd noemen om boeken, gebruikt in de openbare school waar derhalveniet-Katholiekezoowelals Katholieke kinderen onderwezen worden te doen vervangen door R. K. werkjes. De soldaten dreven eerst de werklieden terug en maakten, toen dit niet hielp, een charge. De werklieden wierpen toen de soldaten met steenen, waarop deze vuur gaven. Drie werklieden werden gedood en velen werden ernstig gewond. Een luitenant ontving een ernstige wond aan het hoofd tengevolge van een steenworp. In de Kamer werd de Regeering over dit gevechtgeïnterpelleerd. Dehecr Crispiantwoordde, dat hij tot zijn leedwezen moest bevestigen, wat de „Tribuna" hierover had medegedeeld. De Paus kreeg in de vier eerste maanden van dit jaar circa 6 millioen frs. van de pelgrims die hem bezochten. Het meest gaven de Ame rikanen (300.000 frs.) Noord-Amerika. De„ New-York Herald" maakt bijzonderheden openbaar omtrent een komplot, hetwelk ten doel heeft de losmaking van beneden-Califomie van den Mexicaanschen staat, en de vorming van eene zelfstandige repu bliek, welke later bij Noord-Amerika zou worden ingelijfd. Het komplot zou uitgaan van Engel sche kapitalisten, bij de „International Company of Mexico" alhier betrokkenzij zouden 100,000 dollars hebben bijeengebracht, waarvoor reeds wapenen op groote schaal zouden aangekocht zijn. Het hoofdkwartier de samenzweerders was San Diego het plan bestODd 1 Augustus met een wapenkorps binnen te nikken. Ensenada te bezetten, de republiek uit te roepen, en eene voorloopige regeering te vormen. Haarlem, 21 Mei. Koeien f 130 a 280 Schapen f22 a 34, Lammeren f 14 a 20, nuchtere Kalveren f 8 a 14, vette Kalveren f 50 per stuk. Schiedam, 23 Mei. Moutwijn f 10.—, Jenever f 15.50, Amst. Proef f 10.75, Spoeling-Beurs f 0.50, Spoeling-Coin- missie f 0.30. Londen, 22 Mei. Aangevoerd -. 600 Runderen, 4000 Schapen en Lammeren, 200 Kalveren, 13 Zwijucn: Prijzen: Rundcreu 2-4 a 4-6, Schnpen en Lammeren 4-2 a 6-, Kalveren 3-9 a 6-0, Zwijnen 2.4 a 4.2. Londen, 22 Mei. Heden werden te Deptford aange bracht Runderen 3189 Amerikaansehede markt was lager prijs 2-10 a 3-0 per stone of 42J a 45 cent per KG. Kal veren 417 Nederlnndschede markt was lagerprijs 4-4 a 5-2 per stone, of f 0.65 a 0.774 per KG. Schapen 511 Nederlandschede markt onverand.prijs 4-4 a 5.2 per stone of 65 a 77i c. per K.G. Buitenland. Engeland. In antwoord op een interpel latie over de onderhandelingen tusschen Engeland en Duitschland over Oost-Afrika en tusschen Engeland en Portugal over het Shiré-gebied, deelde de minister Ferguson mede, dat een be spreking van deze kwesties niet wenschelijk was. De Regeering zou moeilijk in alle bijzonderheden kunnen mededeelen, hoe zij over deze zaken denkt en daarom zou zij licht aan een verkeerde beoordeeling blootgesteld kunnen worden. In elk geval echter verzekerde de minister, dat de Engelsche regeering bij haar onderhan delingen aan Duitschland geen van Engelands belangen zal opofferen. De Engelsche belangen zullen overal worden gehandhaafd. De onder handelingen met Duitschland worden overigens op zeer vriendschappelijke wijze en met weder zijds vertrouwen gevoerd. Wat de Zambesi betreft, handhaaft de Engel sche regeering haar rechten betreffende de scheep vaart. De regeering zal er naar streven nieuwe jregen voor Engelands handel te openen. Ten opzichte van het geschil tusschen Duitschland en Engeland over Lamur, dat op Duitschlands voor stel door een scheidsrechter is uitgemaakt, is de beslissing gunstig voor Engeland uitgevallen. De gevraagde kredieten zijn door het Lager huis goedgekeurd. Duitschland. De parade was gisteren te Ber lijn schitterend. Nadat de Keizer langs de troe pen had gereden, liet hij het garnizoen twee maal defileeren. De Keizerin woonde met de Prinses van Meiningen in een open rijtuig met zes paarden, de parade bij. Na afloop reed de Keizer aan het hoofd van de vaandelwacht naar het paleis, met geestdrift begroet door een dicht opeengedrongen menigte. Italië. Aan de „Tribuna" wordt uit Lugo gemeld, dat de werklieden, die gebruikt zijn bij de rivieren van Conselice, zich jl. Woensdag naar het stadhuis begaven, ten einde werk te vragen en verhooging van loon, welke de werkgevers hun niet wilden toestaan. Gemengd nieuws. Jl. Dinsdagmorgen, circa 8| uur, had Vlissingen het volgende ongeval plaats aan boord van Zr. Ms. transportvaartuig Coertzen, staande in het droogdok der Koninklijke Maatschappij De Schelde. Bij het aanbrengen van nieuw want op genoemd stoomschip was een tuiger in een bootsmansstoeltje aan den voormast geheschen, toen de mast eens klaps begon te wankelen en omver viel, doch gelukkig op den schoorsteen bleef hangen. Bij onderzoek bleek, dat de mast bij het dek ver- vuurd en daardoor afgebroken was. De tuiger, zekere Visser, maakte gedurende den val eenige slingeringen en bekwam daardoor aandebeenen en andere plaatsen van het lichaam kneuzingen, die echter, naar men hoopt, geene ernstige ge volgen zullen hebben. Het Engelsche stoomschip „Dacca", met 4x9 passagiers op weg naar Australië, is, na de Roode zee te zijn doorgevaren, op het Daeda- lusrif gestooten, dat gerekend wordt omstreeks 400 Engelsche mijlen van Suez te zijn' gelegen. Het schip 'bleef nog gedurende 4 uren vlot, zoo dat allen konden gered worden. De landver huizers, waaronder vele jonge vrouwen waren, werden op de rotsen gebracht, maar stonden daar in het water, sommigen tot aan het middel. Slechts eenige konden in den vuurtoren een on derkomen vinden. Gelukkig kwam het stoom schip „Rosario" de bemanning redden, die nog op het zinkende schip was, dat, spoedig daarna in dieper water afgedreven, zonk. Een weinig later kwam het kolenschip de „Palamcotta", dat alle schipbreukelingen op het rif opnam en naar Suez terugbracht, waar de openbare liefdadig heid in hun eerste behoeften voorzag, daar allen alles hadden verloren. Het bericht omtrent de gevangenneming van Eyraud, (den moordenaar van den Parijschen deurwaarder Gouffé) wordt bevestigd. Hij werd tp I-Iavannah (waar hij gevat is) herkend door een gewezen bediende van hem, die thans daar woont. Eyraud trachtte bij zijne gevangenneming zelf moord te plegen, maar hij werd na een heftige worsteling door de politieagenten ontwapend. In de gevangenis trachtte hij zich de polsaderen te openen met een glas van zijn lorgnet. Hij was in zijn hötel ingeschreven als Miquel Boski. Zijn uitlevering zal onverwijld worden aangevraagd. In een lokaal te Weenen heeft een duel plaats gehad tusschen een jong arts en de 19 jarige jonge dame Sla va v. M. De arts had de uitdaging der jonge dame afgewezen, die hem daarop met een rijzweep sloeg oni hem tot het duel te dwingen. De arts werd licht gewond. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Koningiu Emma (3.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 21 Mei van Aden. urgemeester den Tex (s.), arriveerde 22 Mei van Amsterdam te Bntavia. O onrad (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 22 Mei van Genua. Catharina, kapt. Ganne, arriveerde 21 Mei van Londen te Nienwediep. G1 e a n e r (a.), vertrok 21 Mei van Nieuwcdiep naar Yarmouth. A. R. Falck, kapt. T. A. Ruijg, arriveerde 21 Mei van Nienwediep te Gamle Karleby. Hernösand, kapt. A. Hanssens, vertrok 21 Mei van llernösand naar Zaandam. Sylvanus, kapt. Hansen, arriveerde 22 Mei van Dram- en te Nieuwcdiep. St. Christophorus, kapt. T. L. Teensma,lag23 Mei te Cariskrona zeilklaar naar Purmerend. Marktberichten. Texel, 20 Mei. Commissiehandel. Vette Koeien f195 a 250; Melkkoeien f 100 n 190; Geldekocien f155 a 185; Kalfkocion f210 a 245 Geldevaarzen f75 a 140; nuchtere Kalveren f 13 a 20; gcldeschapen f 24 a 30, schrammen f 16 a 18, Lammeren f 13 a 16.75, Venlens f 80 a 110, Werkpaarden f 140 a 230. Rijpaarden f 225 350, Oude Paarden f 50 a 90, Biggen 12 a 13 per stuk. Vette Varkens 21 a 22 cent per half KG. Texel, 22 Mei. Ongewasschen wol f 1 per Kg.; Gcvischt Zeegras f 2 a 3 en gemaaid id. f 6 a 7 per pak van 100 Kg.; Aardappelen f 2 a 3 per HL. Alkmaar, 23 Mei. Aangevoerd 194 h. Granen, als: li. Tarwe, f 7.50 a 7 909 h. Gerat f 6 en id. Cliev. f 6 10; 80 h. Haver f 3.50 a 4.40 42 h. Boonen Bruine 6.75 a 8.50, Citroeu Boonen f 11, Witte Boonen f 12 2 h. Erwten: Groene 10 a 13, 2 li. Grauwe f 14. Amsterdam, 22 Mei. Koolzaad op 800 KG. olie stil. Raapolie hooger; SeptVDec. f 30.50. Lijnolie vastJnnj f 26, Sept.-Dec. f 25. Petroleum vastAmerik. loco f 8.30 E., Sept.-Dec. f 8.60 E., Nobel onveranderd. Aardappelen: Friesche Dokk. Jammen f3.a 3.25; id. Fran. f2.80 a 3.10, id. Engelsche fl.70 a 2.90, Zceuwsche Spnische f2.50 3.25, id. Blauwe f 2.20 a f 2.40, Pruis. Ilamb. f 3.a 4.50, alles per HL. Nieuwe Malta 16 a 18 ct. per KG. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 24 Mei. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 80 kordevs en beugers 20 tot 100 groote-, 10 tot 60 kl. tongen, 2 tot 50 roggen, 1 tarbot, 1 tot 3 mandjes kl. schol en 1 tot 2 manden schar cn door trekkers 25 tal geep cn 145.000 stuks ansjovis aangevoerdgr. tong gold 40 a 45 cent, kleine id. 20 cent, rog 35 ii 45 cent per stuk; de tarbot fS, kl. schol fl.70 a f4.50 per mandje, schar f4 per mand, geep 18 A f19 per tal en ansjovis f3.50 a f3.80 per duizend. Andijk. Dc tegenwoordig bniiengewoon rijke ansjovis vangst heeft alhier \an twintig boerenarbeiders vissebers gemaakt, die, spade en ploeg verlatend, ieder op eigen ge legenheid ter ansjovisvangst varen en un al zooveel verdiend hebben, dat zij bet geheele jaar, den volgenden winter in cluis, bun nooddruft kannen bekomen, terwijl in hun vorig bedrijf iederen winter hun in dit opzicht een zworen strijd opleverde. Enkhuizen, 22 Mei. Heden werd alhier door 144 vaartuigen van 10,000 tol 43,000 stuks netjes-ansjovis aan gevoerd. Met den kuil werd door 32 spnnschuiten van 8000 tot 36,000 stuks ansjovis per span (2 schuiten) gevangen prijs f 3 per 1000. Scheveningen, 22 Mei. Nog laat kwamen 5 Knt- wijksche karren met 10 manden garnalen ten verkoop, waarvoor f 2 n f 3 werd besteed'8 booten hadden eene gezamenlijke vangst van 21 manden, waarvoor f 2.50 a f 3,50 werd betaald. 23 Mei. Een 12tal schuiten kwamen hedenochtend aan. De vangst van sommigen was, tengevolge vau wind stilte, zeer gering. De besommingen beliepen f 12, f 18 tot f 35. 23 Mei. De prijzen der visch waren heden zeer hoog. Er werd besteed voor tongen f0.90 a fl.tarbot f4 a f10, schol f7 a f8, schar f5.25, braad f4 a f4.50. Nog 2 schuiten na vorig bericht aangekomen hadden besomming van f40. Eene boot bracht 2 mand garnalen aan, waarvoor f2.25 a f250 werd betaald; later kwamen nog 8 booten aan,die 12 manden in afslag brachten. Voor dezen werd f2, tot zelfs f4.50 bedongen. Natuurlijk waren de laatsten flink mooi, levend goed. Brussel, 22 Mei Heden werden alhier aangevoerd van Holland 137. van Ostende 145, en vuu neijst en Bluu- 'kenberghe 15 collis visch. Tongen gold 6 a 43, rog 5 a 18, schol 2 a 7 en schel- visch 6 n 9 fr. per mand; kabeljauw 1 n 4, heilbot3a 5, tarbot 7 a 16 en steur 29 fr. per stuk. Stettin, 19 Mei. Haringbericht. De handel in Schotsche was gedurende de nfgeloopen week vrij kalm er was wel voortdureud eenige vraag, maar de omzet bleef beperkt tot kleine partijen. Ook in Xoorweegsche vette cn in Zweedscbe was de handel allesbehalve levendig. Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. Ondertrouwd A. Jansen, broodbakker en Al. Riekwel. J. Boon, torpedist en B. Lastdrager. Bevallen: A. M. Iloogerwerf, geb. Ruhland, d. A.M. an Rijswijk, gcb. Strikter, z. M. Kramer, geb. vau Pelt, z J. Gerritsen, geb. Former, d. W. F. Sandijck, geb. van der Wolt, z. J. Lavell, gcb. de Ruijter, d. C. J. Kuiper, geb. Sleijboom, d. C. Dienaar, geb. Muije, z. Schönlau, geb. Hngen, d. Overleden: M. dc Boer, geb. Sehnitnnan, 84 j. Gehuwd Geboren Texel, van 14 tot 20 Mei. C. A. F. Meijer en A. H. Walter. Trijntje, d. v. C. Visraan cn D. Visser. Schagen, van 17 tot 20 Mei. Geboren: Pietertje, d. v. L. Zondervon en M. Schouten. Maria Suzanna, d. v. C. II. Beels en G. J. P. Schimmel- penninck. Enkhuizen. Gehuwd J. Menscb en D. Moscb. J. Kok eu A. Lak. GeborenJan, z. v. J. de Veen en M. Frankfort. Levenl. aangeg. z. v. M. Ruiter. Overleden H. Stavenuiter, 9 m. E. Wondenburg, wed. P. Giskes, 90 j. F. Bootsman, 4 in. J. N. van Hanja, geh. m. C. AI. Kettmann, 78 j. L. Heijmnn, wedn. v. J. Takes, 41 j. AI. Brander, geh. m. K. v. d. Hoff, 63 j. W. Swier, 18 d. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) P Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer C«. Stand. Afw. Stand. Afw. 23 24 24 12 8 12 N.O.t.N. 2 Kg. 0.t.N. 6 0.t.N. 5 768.3l!f 8.21 765.95 f5.75 765.62 f5.42 i OO O» f2.1 f3.8 f3.4 2' Uren. Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand de zee. 23 24 24 12 8 12 0.75 0.82 0.72 Helder, raooiweer. id. id. Weiniggolv. Golvend. Weiniggolv. Laatste berichten. 24 Mei. Een jl. Donderdag bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouver neur-Generaal van Ned.-Indiö meldt, ter aanvul ling van 't vorig bericht, dat de drie gesneuvelde fuseliers inlanders waren, en dat de gewonde officieren slechts licht gekwetst zijn. Den 1S dezer is andermaal troepenversterking uit Kota-Radja gezonden. - Zr. Ms. instructiekorvet „Nautilus", com mandant de kapt.-luit. ter zee H. G. Hildebrandt, is van zijnen oefeningstocht met bootsmansleer lingen in de Noordzee hedennacht alhier aan gekomen. Het schip zal hier tot de volgende maand verblijven en vertrekt alsdan naarChris- tiania. Zr. Ms. stoomkanonneerboot „Freyr," com mandant de luit. ter zee ie kl. L. C. Koster, is heden, langs de zuiderzee, van Amsterdam alhier aangekomen. Uit het Eng. stoomschip „Newnham" wer den jl. Donderdag 86 en gisteren 101 balen katoen geborgen en alhier aangebracht. Door het kiescollegie der Herv. gemeente alhier is, ter voorziening in de bestaande predi- kants-vacature, met groote meerderheid van stem men, beroepen ds. Th. Graupré Molière, O.-I. predikant met verlof h. t. 1. Naar wij vernemen, zal de heer B. L. Vries, Leeraar aan het Kon. Instituut voor de Marine alhier, met 1 September a. s. gepension- neerd worden. 't Zal zeker velen onzer lezers genoegen doen te vernemen dat de Commissie, die zich alhier gevormd heeft tot het inzamelen van gelden voor de stichting van een gedenkteeken voor wijlen den officier van gezondheid dr. Vogel poel, ook uit onze overzeesche bezittingen tal rijke blijken van instemming en fmancièelen steun heeft ontvangen. Het plan tot oprichting van een monument in deze gemeente, heeft, naar wij vernemen, thans alle kans van slagen. Naar „De Tijd" verneemt, is het rapport van den Raad van State over de militiewet thans definitief vastgesteld, zoodat de indiening van dit wetsontwerp bij de Tweede Kamer binnen zeer korten tijd te verwachten is. Naar het Vaderland verneemt, zal leeraar Hubrecht weldra, voor een deel van het geld op de Indische begrooting voor wetenschappe lijke doeleinden uitgetrokken, voor zoölogische onderzoekingen naar Indie vertrekken. Het beschikbare kapitaal moet echter niet voldoende zijn voor het bekende diepzee-onderzoek. Jl. Donderdagmorgen is te Haarlem onder verdachte omstandigheden dood gevonden een elfjarige knaap, een vóórzoon van eene vrouw, die sedert met een fabrieksarbeider daar ter stede was getrouwd. Den vorigen avond had de jongen, die niet schoolging, maar met lucifers aan de huizen bedelde, garnalen en radijs gegeten. Spoedig daarop klaagde hij over onpasselijkheid en neiging tot braken en ging vroeg naar bed. Den vol genden morgen vond de moeder hem dood. Gisteren is het lijk naar het gasthuis overge bracht om gerechtelijk te worden onderzocht. De knaap was in een begrafenisfonds voor f 125 verzekerd. -* Pretoria, 23 Mei Paul KrOger diende zijn ontslag in tengevolge van verwerping van enkele regeeringsvoorstellen, maar nam later, op aandrang van den voorzitter van den Volksraad, zijn ont slagaanvrage terug. Publieke vermakelijkheden, vergaderingen, enz. Helder. Zondag 25 Mei2de Zomerconcert. Tuin Tivoli. w 25 Vergadering «Ontwaakt bij Tijds".Tivoli. Maandag 26 Concert. TuinTivoli. Huisduinen. Badpaviljoen. Gelegenheid voor binuen- en buitenbaden. ADVERTENTIE N. Bevallen van een (loeliter: E. SCHÖNLAU, geb. HAGEN. 23 Mei 1890. Verwachting: Oostelijken wind. eene groote sorteering Engels.he Kinderwagens f 14.— Engelsche Kinderwagens iet gnmmibanden f 16-50 Engelsche Kinderwagens zender gnminihanden f 14.50 Gewone Kinderwagens van af f 7.50 Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6