GEVRAAGD: Gehuwde lieden, om in een Kaasfabriek werkzaam te zijn. Een flinke Jongen, Openbare Verkooping. Notaris BACKX, Notaris BACKX Notaris BACKX Notaris P. S. HORDIJK, Vijftien perceelen BOUWTERREIN, ~De Notaris P. S. HORDIJK, Verkooping van Grasgewas Verhuring van Etgroen, W. JAGER GERLINGS, W. C. Hattinga Raven, draailicht op liet eiland Marken in plaats vnn een va»t licht8. van verschillende maatregelen in het belang dar mosselvisscherij tot aaalegging van mosselbanken aan de kabeljauwsplaats en die in het openbaar te verpachten, ten einde kwade praktijken te veorkomeu. B. en W. van Amsterdam zonden overwegen in hoever door het houwen eener nieuwe vischmarkt aan de bestaande bezwaren kan worden tegemoet gekomen. De H. IJ. S. M. nam het station IJmuiden op in het binnenlaudsche rechtstreeksche ijl- en vrachtgoederentarief voor geheele waggonladingen en versche visch in elke hoe veelheid. De visscherübeurs, bij wgze van proef in „Krasnapolsky* gehouden, bleek nog geeu levensvatbaarheid te hebben. Verbinding der visaehersplaatsen door een locaalspoorweg (zooals in België) kan tot den bloei onzer visscherijen veel bijdragen. Ten e.nde gegevens te verkrijgen aangaande het politie toezicht in de Noordzee werden circulaires verspreid. De Vereeniging telt thans 15 donateurs en 684 leden. De aftredende vijf leden van het hoofdbestuur werden met algemeene stemmen herkozen. Hierna kwam het voorstel van het bestuur der Vereeniging aan de orde om te besluiten, zich tot den minister van Marino te wenden, met het verzoek openbaarheid te willeu geven aan de journalen van de oor logsschepen, die worden uitgezonden tot bescherming der visschersvloot. Bij acclamatie werd besloten zich tot de Begcering te wenden* met het verzoek 1. openbaarheid te willen geven aan de journalen der oorlogsschepen, belast met het politietoezicht, wat betreft de nommers der ont moette schepen; 2. een visscher van beroep nis gids op die vaartuigen mede te geven3. die oorlogsschepen in Sept., Oct. en Nov. een verscherpt toezicht in zee te doen houden op de haringvisscherij en in de wintermaanden op de beugvisscherij. Het voorstel der afdceling Schevcningen om de pogingen te steunen, die door de permanente commissie te Scheve- ningen bij den Gemeenteraad te 's Graveuhage worden aan gewend ter verkrijging van eene visschershaven, werd even eens aangenomen. De afgevaardigde uit Katwijk leidde daarop in het voor stel, dat de Vereeniging verbetering trachtte te brengen in de misbruiken, die bestanu bij de naleving der bepalingen betreffende het vinden en aanbrengen van haringnetten, enz. in en uit zee. Hij deed uitkomen, dat gemerkt visch tuig soms als zee- vondst werd beschouwd. Op voorstel van den voorzitter werd besloten, dat het hoofdbestuur werkzaam zal zijn tot het vaststellen van een voor allen geldende regeling der schadeloosstelling voor gcvischte netten. De afdeeling Voleudam hnd de volgende punten op den beschrijvingsbrief gebracht a. De Vereeniging wende zich tot de Hollandschc IJzeren Spoorweg-Maatschappij met het verzoek de ontworpen spoor- weglijn KwadijkEdam door te trekken tot Volendam. b. De afdeeling Volendam acht het wenschelijk dat ook niet-visschersvaortuigen van nummers worden voorzien. c. De Vereeniging wende zich tot den minister van Marine met het verzoek een wrak te willen doen opruimen, zich bevindende in de Zuiderzee ten W. N.-W. van het fort Pampus en ten N.-O, teu Oosten van Muiden, hetwelk gevaarlijk is voor de scheepvaart en de visscherij. Omtrent pnnt a werd besloten dat het hoofdbestuur die zaak krachtig zal ondersteunen. Omtrent punt b zal het hoofdbestuur zich tot den miuiater van Waterstaat wenden. Ook punt c. dat nu reeds voor de derde maal iu de ver gadering in behandeling kwam, werd aangenomen. De voorstellen van de afdeeling Helder om pogingen aan te wenden tot het verkrijgen van een betere wijze vischver- zending uit Helder en om de wpnschelijkheid uitte spreken dat dc Zwarte Mijlton tegenover de Hors op Texel 150 meter verder uit den wal wordt gelegd, werden eveneens goedgekeurd. De afgevaardigde van Katwijk verdedigde punt XIII: ,Hct hoofdbestuur dringe bij de Regeering aan op ver betering van de kustverlichting langs de Noordzee. Daar de kustvuren der visschcrsplaatsen Katwijk, Noord- wijk cn Egmond door de visschers worden behartigd eu gedoofd worden als de vloot thuis is, geeft dit voor dc koopvaardij vaak aanleiding tot vergissing en daarom zou het goed zijn, indien het Rijksvnren werdcu. Ook voor de visschersvloot in zee, die niet in de betrokken plaatsen thuis behoort, is dit noodig. De vergadering stemde, na enkele opmerkingen met dit voorstel in. Op voorstel van de afdeeling Bruinisse zal de Vereeniging zich wenden tot de Regeering met het verzoek dat dc pu blieke verpachting van de aan den Staat behoorende oester- en mosselbanken in het Volkenrak, de Krammer, in het Hollandschc deel van dc Grevclingen, de Hals en de Vlieger en in het Springersdiep geschiede voor één jaar, met het recht aan den pachter om deze pacht telkens voor één jaar voort te zetten, behoudens dat de pucht in geen geval laugcr duren zal dan dc vastgestelde pachttermijn. Op haar voorstel werd daarop ook de wenschelijkheid betoogd dat van regee- riugswege cene sleepboot in de kanaalhaven te Hansweerd worde gestationneerd, ten dienste van de vaartuigen, bij het verlaten van de haven aldaar. Daarop was ann de orde het voorstel om er op aan te dringen dat de haven van IJmuiden meer dienstbaar worde gemaakt voor de kustplaatsen. De voorzitter wees op de plannen, die de tegenwoordige Regeering heeft om langs de Hollandsehe kust een spoorweg, heirbaan enz. te maken. Hij stelde voor dat de Vereeniging hare ingenomenheid aan de Regeering zal betuigen met deze plannen. Aldus werd besloten. De afgevaardigde van Katwijk leidde vervolgens in „de bespreking van de middelen tot redding van schipbreukelingen bij stranding. Hij beval den vlieger aan als middel om verbinding met den wal te verkrijgen. De afgevaardigde uit Helder beval het Amerikaansche kanon aan en de uitvinding van den heer Koning (een drijvende bol van metaal.) Bij stranding is, meende men, het beste middel tot redding, dat men van boord tracht verbinding met den wnl te ver krijgen. Als plaats voor de vijfde vergadering werd gekozen Sche- veningen. Vóór het sluiten der vergadering wees de Voorzitter nog op eenige voorbeelden van nadeelige gevolgen van de slechte regeling van afslag, o. a. te Amsterdam. Het aanstellen van gemeente-afslagers werd door hem aanbevolen. De afgevaardigde van Schevenitgen ondersteunde dit voorstel ten sterkste. Het hoofdbestuur zal in die richting de noodige stappen doen bij de gemeentebesturen. Nadat nog enkele andere punten besproken waren, werd de vergadering gesloten. (Hbld) Door het bestuur der afdeeling Scheveningen van de Ver eeniging ter bevordering der Nederlandsche zeevisscherij is, naar aanleiding van het besluit, genomen in de vergadering van 21 Mei 11., een schrijven gericht nan het College van Zeevisscherij, waaraan wij het volgende ontleenen De afdeeling Scheveningen betreurt ten zeerste het ge nomen ontslag van het College zij zou het een ramp achten voor onze visscherijen, indien het College op dat besluit niet kon terugkomen, met het oog op het vele goede, gedu rende zijn langdurig bestaan bewezen en meent dat het College om zijn gewichtige diensten door geen ander lichaam te vervangen zou zijn. 333ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Achtste lijst. Nieten: 32 2457 4331 6811 8835 11449 13655 15756 18366 54 2486 4359 6848 8855 11454 13660 15874 18382 103 2507 4362 6870 8859 11472 13681 15897 18384 105 2508 4496 6875 8881 11495 13689 15900 18415 128 2554 4568 6893 8901 11524 13698 15937 18419 156 2556 4614 6898 8921 11667 13715 15950 18444 213 2571 4665 6913 9029 11697 13719 15986 18461 232 2576 4684 6939 9094 11746 13723 15998 18517 243 2602 4772 6952 9116 11749 13757 16001 18534 290 2621 4777 6962 9143 11750 13849 16016 18577 313 2629 4810 6971 9148 11851 13894 16088 18586 317 2657 4813 7004 9174 11861 13915 16109 18623 339 2695 4836 7037 9194 11888 13924 16112 18642 346 2699 4850 7108 9196 11915 13950 16119 18644 349 2709 4889 7164 9198 11969 13960 16141 18689 850 2722 4927 7178 9291 11982 13967 16160 18709 388 2732 4985 7193 9382 11987 13973 16165 18735 500 2765 5031 7203 9403 12050 13977 16185 18744 556 2796 5048 7206 9439 12055 14000 16280 18782 595 2819 5048 7235 9500 12009 14060 16323 18816 601 2825 5060 7258 9502 12086 14089 16340 18820 634 2865 5101 7279 9570 12104 14092 16349 18885 665 2917 5121 7380 9588 12158 14096 16379 18934 698 2925 5133 7381 9606 12173 14111 16421 18959 707 2929 5150 7391 9653 12175 14140 16469 18992 775 2962 5166 7398 9755 12282 14149 16485 19097 796 2966 5183 7403 9774 12287 14156 16499 19102 839 3006 5208 7483 9789 12382 14180 16513 19109 854 3022 5271 7516 9801 12390 14208 16543 19120 894 3037 5323 7520 9836 12396 14241 16671 19246 976 3055 5352 7534 9855 12419 14264 16689 19454 989 3065 5355 7541 9871 12430 14325 16720 19458 1008 3087 5360 7560 9873 12469 14391 16722 19477 1070 3131 5457 7588 9879 12475 14413 16725 19528 1093 3139 5489 7596 9899 12491 14149 16777 19540 1108 3155 5519 7624 9946 12493 14460 16838 19580 1204 3158 5530 7632 9993 12503 14481 16855 19596 1227 3175 5557 7645 9997 12507 14530 16892 19606 1231 3177 5589 7684 10039 12544 14561 16935 19698 1208 3272 5658 7699 10055 12559 14583 16989 19719 1310 3312 5667 7708 10060 12562 14589 16990 19726 1340 3369 5675 7712 10101 12617 14636 17098 19822 1360 8386 5694 7720 10165 12621 14655 17124 19841 1384 3396 5710 7764 10175 12635 14666 17129 19909 1388 3403 5728 7785 10187 12673 14703 17134 1993S 1389 3414 5752 7854 10233 126S4 14739 17139 19948 1459 3472 5767 7858 10254 12749 14771 17207 19953 1474 3487 5794 7876 10270 12764 14802 17223 19958 1525 3510 5826 7891 10295 12772 14812 17293 19974 1552 3573 6021 7912 10358 12808 14843 17325 20016 1586 3588 6065 7916 10502 12826 14845 17332 20029 1603 3613 6127 7921 10535 12924 14863 17368 20126 1605 3623 6141 7954 10602 12953 14868 17458 20161 1608 362S 6147 7996 10613 12956 14893 17492 20173 1625 3637 6152 8000 10668 13009 14902 17505 20222 1717 3054 6165 8031 10714 13070 14960 17563 20250 1760 3715 6166 8066 10716 13080 15022 17571 20319 1763 3727 6187 8068 10723 13143 15034 17579 20324 1784 3745 6200 8137 10724 13174 15245 17628 20313 1821 3851 6208 8180 10737 13239 15248 17659 20371 1854 3895 6236 8206 10762 13250 15288 17665 20415 1893 3920 6242 8216 10785 13251 15305 17705 20441 1910 3922 6279 8223 10800 13303 15307 17755 20495 2037 3927 6308 8233 10829 13409 15319 17795 20498 2038 3944 6314 8246 10848 13457 15322 17799 20513 2058 3972 6349 8352 10888 13474 15391 17822 20525 2101 4037 6366 8386 10937 13489 15413 17885 20543 2112 4043 6383 8422 10967 13501 15494 17891 20605 2144 4063 6411 8523 10994 13524 15512 17904 20666 2172 4064 6456 5826 11051 13534 15534 17945 20710 2187 4138 6486 8557 11052 13554 15557 18032 20724 2204 4159 6505 8603 11184 13593 15583 18058 20726 2219 4221 6571 8627' 11186 13608 15615 18215 20774 2289 4228 6578 8648 11239 13612 15617 18251 20804 2350 4234 6588 8654 11358 13616 15624 18289 20837 2401 4237 6637 8672 11398 13617 15680 18306 20892 2437 4245 6687 8632 11409 13644 15683 18317 20966 2443 4277 6689 8689 11417 13649 15703 18332 Elfde lijst. No. 9931, 15501, 16S97, 17470 en 18350 ieder f 1000. Nos. 2415, 7642, 8253, 12738 en 14698 ieder f 400. Nos. 7765, 8990 en 18770 ieder f 200. Nos. 793. 2118, 2292, 6413, 7290, 7460, 7667,15623,18506 en 18901 ieder f 100. Prijzen van f 70 164 1829 5463 8125 10419 12996 14823 16670 18747 170 1S36 5553 8289 10498 13015 14968 16701 18766 201 1861 5578 8312 10549 13036 15118 16702 18824 285 2141 5604 8365 10641 13039 15148 16747 18940 800 2255 5655 8512 10678 13046 15149 16921 18943 465 2367 5665 8608 10718 13064 15164 16926 19075 542 2513 5804 8639 10804 13149 15679 16984 19168 553 2724 5913 8651 10819 13166 15712 17012 19215 608 2760 6038 8683 10836 13209 15732 17080 19395 715 2940 6110 8767 10916 13271 15816 17273 19451 740 3082 6189 8846 11147 13379 15827 17437 19491 860 3336 6215 9015 11194 13490 15886 17455 19512 932 3500 6515 9064 11234 13491 15926 17546 19535 995 3533 6646 9145 11506 13575 16040 17590 19Ó5S 996 3565 6651 9183 11579 13579 16069 17609 19735 1007 3729 6672 9241 11654 13754 16084 17661 19740 1035 3777 6734 9435 11752 13908 16086 17700 19833 1042 4112 6892 9450 11807 13928 16090 17744 19944 1117 4128 6900 9464 11903 14022 16093 1"768 19961 1232 4131 6925 9874 11965 14134 16133 17802 20052 1252 4224 7034 9903 12009 14202 16200 17808 20157 1257 4263 7042 9907 12014 14207 16225 17887 20177 1343 4463 7083 10033 12053 14209 16328 18018 20198 1398 4535 7406 10134 12100 14296 16368 18293 20296 1446 4697 7658 10139 12315 14410 16377 18470 20590 1664 4716 7723 10140 12345 14692 16413 18555 20797 1611 4834 7781 1023812371 14778 16472 18561 20800 1743 4878 807810288 12643 14811 16488 18580 20894 1801 5341 Twaalfde lijst: No. 5414 f 100.000. Nos 11624en 11881 iader f 1000. Nos. 14244 en 20831 ieder f 400. Nos. 1470, 3188, 3537, 3797, 4547.9424,11238,13458, 14279, 16721, 18379, 19106 en 19643 ieder f 100. Prijzen van f 70: 17 2176 4955 6790 8333 10595 13108 16396 18578 23 2283 4996 6878 8505 10646 13198 16397 18705 25 2535 5001 6919 8662 10729 13393 16409 18783 27 2542 5152 6945 8680 10766 13543 16420 18806 216 2564 5344 6958 8716 10791 13549 16491 18878 297 2579 5366 7041 8779 10868 13632 16535 18938 301 2601 5413 7099 8836 10970 13677 16581 19018 314 2777 5525 7103 8927 10997 13769 16608 19183 373 2809 5865 7137 8932 11027 13792 16705 19242 410 2821 5883 7161 9009 11059 13805 16748 19310 765 3231 5926 7162 9226 11079 13902 16835 19378 781 3258 6037 7569 9253 11215 14001 16886 19402 924 3475 6069 7622 9392 11253 14065 16910 19538 939 8594 6101 7714 9405 11331 14198 17099 19568 1000 8693 6161 7760 9438 11350 14247 17162 19589 1002 3712 6212 7775 9513 11385 14361 17330 19620 1011 3750 6237 7799 9561 11389 14426 17498 19664 1167 3797 6253 7804 9713 11391 14592 17516 19771 1326 3876 6274 7888 9799 11818 14631 17564 19831 1312 3880 6284 7901 9809 11966 14734 17632 19884 1394 3928 6347 7944 9881 12031 14826 17635 19951 1420 3958 6367 7957 9948 12C87 14984 17648 19954 1563 3967 6394 7976 10016 12159 15209 17666 20027 1649 4275 6420 8047 10086 12303 15249 17913 20031 1725 4428 6486 8054 10163 12363 15445 18064 20072 1870 4605 6484 8064 10209 12365 15598 18125 20163 1880 4617 6596 8077 10367 12613 15661 18281 20859 1953 4688 6619 8097 10425 12876 15854 18311 20426 2076 4705 6623 8228 10459 12945 15870 18406 20570 2098 4827 6673 8255 10540 12989 16166 18412 20575 2133 4902 6680 8291 10573 13087 16174 18490 20636 2149 Maildienst. Verzending O.-l. Mail. Amsterdam (Nederl.)6 Juni. 20 Juni. Rotterdam (Lloyd)18 JunL Genua (Nederl.)3 Juni. 17 Juni. Maracille (Lloyd)10 Juni. 24 Juni. Maraeille (Fr. dienst) 31 Mei. 14 Juni. Brindisi (Eng. dienst)6 Juni. 20 Juni. Brindisi (Duitsche dienst) 10 Juni. 8 Juli, De Fransche mailbooten doen Riouw, Banka en Palen- bang niet aan. Mail Suriname. Amsterdam (Nederl.)11 Juni. 2 Juli. Southampton (Eng.)11 Jnni. 25 Jnni. St. Nazaire (Fr.) 9 Jnni. 9 Juli. Itlall Curacao. Hüvre (Fr.)13 Juni. 28 Jnni. Ncw-York11 Juni. 24 Juni. Liverpool (Eng.)Eiken Donderdag. Op verzoek worden brieven voor Curacao ook met de Surioaamsche mail over Amsterdam verzonden. Port der brieven en drukwerken naar Nederl. Oost en West-Indië Per mail voor brieven 15 cents per 15 gram, voordruk werken 3 cents per 50 gram. Rechtstreeks met de stoomschepen van uit Amsterdam of Rotterdam voor brieven 10 cent per 15 gram, voor druk; werken 2 cent per 50 gram. Annonces, Dinsdags, Donder - dags en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. £|§jgg^ Annonces, onveranderd 4 malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. ADVERTENTIEN. Tot onze diepe smart overleed heden ons eenig overgebleven kind JAN CORN EL1S, bijna 8 maanden oud. A. P. TIMMERS. A. G. TIMMERS—REICH. Nieuwediep, 29 Mei 1890. Zich aan te melden vóór of op 5 Juni a. s. bij den Heer J. VAN DER IIORST, te Barsingerhorn. die het letterzetten wenscht te leeren, kan dadelijk geplaatst worden, aanvankelijk als loopjongen. Adres: Bureel dezer Courant. GRATIS en FRANCO zendt D. L. Staal, te Haarlem, de volledige lijst van Komische Voordrachten voor Brui loften en alle feestelijke Gelegenheden. Ook bij de meeste Boekhandelaren verkrijgbaar. Magazijn van Maskers, Neuzen, Baarden, Pistaches, Komische Mutsen, Lampions, Vuurwerk, Versieringen, enz. enz. Belangrijke 'resideerende te Wieringerwaard, zal publiek verkoopen, op Woensdagen 2 Juli 1890 bij opbod, afslag en combinatie en 9 Juli d. a. v. bij eindtoewijzing, telkens de3 voormiddags 11 uur, in de ,/Vlas- en Korenbeurs'' te Anna Paulowna. De kapitale BOEREN PLAATS, genaamd „Margaritahoeve allergunstigst aanéén gelegen te Anna Paulowna, aan den Grasweg, Middenvliet en Middenweg, nabij het Spoor wegstation en bestaande uit: eene hechte, uitstekend onderhouden Huismanswoning; Graan- en Wagenschuren, Dorsch, ruime Hooiberging, Stallingen voor 42 stuks Rundvee en 6 Paarden, Tuin, Werf en diverse perceelen BEST WEI- en BOUW LAND, samen groot 56 hectaren, 26 aren, 50 centiaren. Te aanvaarden: het Bouwland met het ontblooten van de Schoof, het Weiland Kerstmis 1890 en de Gebouwen met bijbehooren bij de ontruiming uiterlijk 1 Mei 1891. Notitieboekjes met Kaart en uitvoerige beschrijving der perceelen, zoomede alle inlichtingen te verkrijgen ten kantore van den Notaris, met de veiling belast. zal publiek verkoopen, te Wieringen, op Hypolitushoef, in de herberg »'t Fortuin", van den heer LONT, op DINSDAG 10 JUNI 1890, 's avonds zes uur: Een WOONHUIS met PAKHUIS en ERF, te Wieringen, aan de Haukes, Sectie D, No. 1154, groot 4 aren, 50 cent. Een perceel LAND, aldaar, genaamd „Frederiksoord", Sectie D, No. 569, groot 36 aren, 10 cent. Eigendom van den Heer PlETER JANSZ. DE VRIES. En een PAKHUIS, te Wieringen, aan den Oever, Sectie A, No. 2054, groot 3 aren, 20 cent. Eigendom van den Heer M. Koorn en cons. Voorts nog een nieuwe Zecgrasper» zonder vijzel, 5 Kruiwagen», Schalen, Gewichten en Hijschtoestel met takel blokken. zal publiek verkoopen, te Alkmaar, in het Koffiehuis tfde Nachtegaal", van den Heer HARP, op WOENSDAGEN II JUNI 1890 bij opbod en 18 JUNI d. a. v. bij afslag, telkens des avonds 6 uur. Een WOONHUIS met ERF en TUIN, te Alkmaar, aan de Choorstraat, Sectie A, No. 1845, groot 95 cent. Behoorende tot den boedel van den Heer J. G. Lijnbach. Inlichtingen ook te bekomen bij den Makelaar H. LIJNBACH, te Alkmaar. te HELDER, zal op WOENSDAG 4 JUNI 1890, 's avonds 8 uur, in het lokaal „MUSIS SACRUM," aldaar, publiek Terkoopen aan de Molenstraat te Helder, zooala die op het terrein zijn gekaveld. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. teHELDER, tal op WOENSDAG 18 JUNI 1890, 's avonds 8 uur, in het lokaal „Tivoli" aldaar, publiek verkoopen, de volgende perceelen te Helder: 1. Een HUIS, in drieën bewoond, met BOET, BLEEKVELD en ERF, aan de Smidstraat, get. 18, 5a en 5b, groot 2 aren 23 centiaren. 2. Een HUIS, in tweeën bewoond, en ERF» naast het vorige perceel, get. 16, groot 1 are. 3. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 14, groot 25 centiaren. 4. Een HUIS en ERF, achter het vorige perceel, get. 12a, groot 1 are 78 centiaren. 5. Een HUIS en ERF, aan de Smidstraat, get. 21, groot 89 centiaren. 6. Een HUIS en ERF, aan den Dijkweg, get. 1, groot 80 centiaren. 7. Een HUIS en ERF, aan de Vijzelstraat, get. 61c, groot 68 centiaren. 8. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 61 d, groot 68 centiaren. 9. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 61e, groot 67 centiaren. 10. Een HUIS en ERF, aan de Visch- straat, get. 70, groot 1 are 89 centiaren. 11. Een HUIS en ERF op Onrust, get. 17, groot 1 are. 12. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 18, groot 54 centiaren. 13. Een HUIS en ERF, aan de Scliagen- straat, get. 37, groot 72 centiaren. 14. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 39, groot 72 centiaren. 15. Een WERKPLAATS en ERF, naast het vorige perceel, get. 41 en 43, groot 1 are 44 centiaren. 16. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 45, groot 72 centiaren. 17. Een HUIS en ERF, aan de Dijkstraat, get. I, groot 3 aren 30 centiaren. 18. Een WINKELHUIS, waarin Koek- en Banketbakkerij, en ERF, aan de Spoorstraat, hoek Koningstraat, get. 41, groot 1 are, 57 centiaren. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag van 104 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. en op DONDERDAG 5 JUNI 1890, des middags 12 uur precies, in de Landbouw- Societeit ,/Cérés", te Schagen. De Makelaar 0. DE KIEVIET zal, ten overstaan van den Deurwaarder J. VAN DER MA ATEN, te Schagen, ver koopen het GRASGEWAS van 2 perceelen best Hooiland, gelegen aan den St. Maartens- weg, gem. Zijpe, genaamd tfde Ossenweiden*, daarna verhuring van het ETGROEN dier perceelen. Eigenaar den WelEd. Heer G. C. VAN BALEN BLANKEN, te Benningbroek. Inlichtingen verstrekt de Heer A. K. KAAN, te Wieringerwaard. ZEGT HET VOORT! firma J. H. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, Depót en Kantoor Keizerstraat 103, Helder, bevelen bijzonder aan Bas Medocf 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. kf 1.80perflesch. Hoofd Agent voor Helder en Omstreken Kanaalweg 79, tevens belast met de inning der gelden aan genoemde firma verschuldigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3