ffliracll 153 8151. CACAO GROOTES Fijne 2-cents-Sigaar. Koopt geeiie Naaimachine alvorens een ECHTE SINGER (fabrikaat der SINGER-MAATSCHAPPIJ te New-Tork) op proef ontboden te hebben. Eenig Depót te 3>J" I Eï XJ "SZW E3 H> I E» I3 Eduard Beadt JraunschwoSg. Verkrijgbaar: Depót te Helder, Weststraat 103. Noord-Hollandsche Hypotheekbank, houdt de lucht zuiver in alle kamers, ziekenzalen schoollokalen, waterclosets, privaten, enz. enz. Verdrijven motten en vliegen uit kleederkasten. Alzoo van ieders gading. J. KIKKERT, Kanaalweg 114. Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. RtlTEÜ 60RQUNEN worden het goedkoopst, spoedigst en netst afgeleverd door D. Koppen Gz., Zuidstraat. Lood- en Zinkwerken. G. J. DE JONG, m s Tertoojlnizsii: W. G. BOELE. Senior. HOELEYERANCIEfi, C. J. BOELE ZOON. Grands Viiis de Champagne. lïliraculo Praparate, bekroond met gouden medaille, ter genezing van zwaktetoestanden, zenu wen, aandoeningen, gevolgen van losbandigheid, verzwakking, enz. Ge schriften in de Nederlandsche taal, nadere mededeelingen bevattende, worden discreet verzonden tegen toezending van 60 c. Ned. Postzegels. (Deutschland). De Sigaar, uitmuntende boven alles, vrat in den prijs van f 20 per mille wordt gefabriceerd, is het mftrlx C>C^, waaraan de Vereeniging van TRIO Ned. Sigarenfabrikanten mede te danken heeft den naam van het l ede te leveren tegen de laagste prijzen. 0.0. ƒ20.per mille, gepakt in l/10 kistjes. (de Heer L. VAN ES.) Neemt tevens proef met de merken: BB k 2 c„ Pk 21 c., PP k 21 c., K k 3 c., DDD k 3 c. te Alkmaar. De Bank verstrekt geld op eerste hypotheek, op voordeelige voor waarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.f 500.en f 100. uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Kantoor: Langeetraat W°. 39. De Directie, H, METMAN en Mr. H. BOELMANS TER SPILL. 0 Verkrijgbaar bij Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.45. Opgericht 1825. Door soliditeit der goederen uit dit Maga zijn is de guarantie overbodig te noemen. Loodgieter, Helder, geeft op aanvrage gaarne prijsopgave vonr alle bij het bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreer end e prijzen. cr? O =*1 CO e-t- N <Q CD l jAiitCf levering ;jnpsil"< !ir:er. I bij>8<f hOev-tlN-U vo.-fgrr- j- J or.genuaiiie hn-.en en beloeren oc .'drrer. (Tafelgoederen, iir.r.en I Locöers.'ïafft.'loppers.Gofdiindaniayeni Verlege.iwoordigd opb/jna alle j p'aatser,van Nederland OP r:3r.vrëag.f'ar.'oop zicht' m -3 CO cca CD cd t llley'i» boorden, manchetten en voorhcunljcs zijn uit een sterk perkamentachtig papier vervaardigd en met eene weefstof overtrokken, die hun, wat het uiterlijk aangaat, verrassende overeenkomst met linnengoed geeft. Iedere boord kan bijna eene geheele week lang gedragen worden men werpt hem dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd eenen nieuwen boord. Mey's boorden overtreffen echter de linnen boorden door hunne buigzaamheid, waarmede zij zich om den hals, zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken, voegen en daardoor niet het lastige, onaangename wrijven teweeg brengen, dat bij te weinig of te veel gestreken boorden liet geval is. Verder is liet lichte gewicht van Mey's boorden eene eigen schap, waarvan men onder het dragen de voortreffelijkheid ondervindt. De knoopsgaten zijn zóó sterk, dat hunne duurzaamheid, als men slechts de juiste halswijdte uitzoekt, niets te wenschen overlaat. Mey's boorden, manchetten eu voorhemdjes zijn, wat passen en zitten aangaat, éénig in hunne soort en zijn, afgezien van hunne elegantie en het gemak, dat zij aanbieden, buitengewoon goedkoop. Zij kosten nauwelijks meer dan het waschloon voor linnengoed. F.cn dozijn hcereiiboordrn is toereikend voor 10 ii 12 weken. Voor jongens, die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan, is Mey's Papicr-llnueii-fabcfknat buitengewoon aan bevelenswaardig, hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozijn zal inzien. Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan, zijn Mey's boorden, manchetten en voorhemdjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut. Minder als één dozijn van één formaat en ééne wijdte wordt niet verkocht. Mey's fabrikaat wordt in bijna elke stad in verschillende magazijnen, welke door plakkaten zijn bekend gemaakt, verkocht. Ook worden deze verkoopplaatsen van tijd tot tijd door middel van annoncen in couranten aangewezen. Wanneer de lezer deze magazijnen niet k^nt, zoo kan hij Mey's fabrikaat ook direct bij de Firma Hl c y 4 d 11 e li (T e r s a n d-G eschiifl), l.clpzi g-P I n nl I z. bestellen, die op verlansen gratis en portvrij een rijk geïllustreerden prijscourant toezendt en het magazijn ter plaatse, waar Mey's fabrikaat is verkrijgbaar gesteld, vermeldt. Amsterdam, Vijgen dam en Iiembrandtsplein Rotterdam, Hoogstraat en TVijdemarktsteeg. 's Graven hage Spuistraat. Leiden Breedestraat. Utrecht, Choorsiraat. Groningen, tusschen de Markten. Kampen. Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEN. Gevestigd sedert 1847. Dépöts Schagen. Purmerend. Breda. den Helder. 's Bosch. Koog a/d Zaan, Dordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Wormerveer. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Christiania. Kopenhagen. Ay. fl. 3.85 3.85 CABINET demi Sec. JOCKEY-CLUB Sec. GOLD LACK(goüt anglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flescli. Halve flesschen met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij W. JAGER GERLINGS, Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN, Haarlem, Spaarne 86/8. Helder, Keizerstraat 103. De 's f -avenh aagscli e Hypotheekbank ver strekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband enjgeeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 4% in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank (Gedempte Raamstraat Ha) en te HELDER hij den Heer 1. J. DE JONGH. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4