Kerknieuws. Beroepen bij de Herv. gera. te Egmond aan zee (toez.) de heer H. L. Kniphuizen, cand. te Abbekerk. Beroepen bij de Herv. gem. te Middelie ds. A. Fetter, pred. te Wieringerwaard. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Visvliet en Pieterzijl (toez.) de heer G. Timmer, cand. te Alkmaar. Door het classikaal bestuur van Alkmaar is besloten, de ring Scharwoude te belasten met den predikdienst te Oudeschild en den Burg op Texel. De kerkeraad van laatstgenoemde ge meente heeft ïeeds toezegging van beroep gedaan aan den heer Osinga, cand. te Utrecht. Uit onze Koloniën. Volgens een telegram, 2 Mei door het „Bat. Nieuwsblad" ontvangen en 1 Mei van Penang verzonden, hebben onze troepen te Edi den van te voren aangekondigden aanval van den vijand niet afgewacht, maar versterkt door de mariniers van het oorlogsschip „Prins Hendrik", hem na een hevig gevecht met achterlating van acht dooden en twee en veertig gewonden uit zijne stellingen verjaagd, terwijl aan onze zijde acht soldaten en de officier van gezondheid van der Wal gewond werden. De Regeering zond 3 Mei aan de Indische bladen het volgende berichtVan den militairen commandant te F.di is via Penang dit telegram onvangen29 April zijn ééne compagnie inf. en eene landingsdivisie van het oorlogsschip „Prins Hendrik" tegen den vijand opgerukt, die 200 man sterk bij Pedawa Pontong was gelegerd er werd uitsluitend een vuurgevecht geleverd. Wij namen vele geweren en twee bentings, de vijand werd verdreven en trok in den nacht terug. De officier van gezondheid dr. van der Wal en acht soldaten werden gewond, de eerste licht; de vijand kreeg zeven dooden en veertig gewonden. Buitenland. Frankrijk. In de couloirs te Parijs werd medegedeeld, dat de Regeering voornemens is een wetsontwerp in te dienen, om den wettelijken werkdag in fabrieken op 10 uren te stellen. De rechtbank te Bessèges veroordeelde vijf leiders van de laatste werkstaking tot gevange nisstraffen van 1 tot 5 maanden wegens aansla gen tegen de vrijheid van arbeid en aansporing tot samenscholingen. Oostenrijk. Volgens berichten uit Sofia zou de Bulgaarsche Regeer ing de doodstraf van majoor Panitza veranderen in 15 jaren dwangarbeid. Men zou dan van de gelegenheid gebruik maken om hem gratie te schenken. Italië. De Kamer heeft met 329 tegen 61 stemmen de motie van vertrouwen door Bacelli, naar aanleiding van de interpellatie van Bovio, voorgesteld, aangenomen. Vóór de stemming zeide Crispi, dat de tegen hem ingebrachte be schuldigingen niet hadden kunnen worden be wezen. Hij heeft nooit een dictatuur, maar wel een sterk gouvernement en een machtig Parlement gewild. Hij is altijd geweest en zal altijd zijn een verdediger van de vrijheid. Het sociale vraagstuk dringt zich op. Het is hoog noodig aan de loonarbeiders te denken. De verhouding van Italië tot alle andere Staten is hartelijk. Hij verwachtte van de Kamer een votum van ver trouwen. Transvaal. De Volksraad heeft met alge- meene stemmen aan de Regeering machtiging verleend om terstond over te gaan tot den aanleg van een spoorweg van Pretoria naar de Vaalrivier, als voortzetting van den Delagoabaai-spoorweg, met inbegrip eener spoorlijn van Pretoria naar Johannesburg. Noord-Amerika. De „New-York Herald" meldt, dat de New-Yorksche beursmakelaar Wolff vermoedelijk naar Europa verdwenen is met 15000 dollars, zijnde het geld van arme emigranten, dat hij beloofd had, hunnen verwanten in het buitenland te zullen toezenden. Een groote brand is in Fort Worth uitgebarsten. Er zijn twee dooden en dertig gewonden. Gemengd nieuws. De heeren von Oterendorp en Slis alhier hebben te Kolhorn eene ansjovis-zouterij opge richt, welke aan vele handen werk geeft. Dezer dagen vertrekt de haringvloot naar de Shetlandsche eilanden, zoodat de nieuwe Hollandsche haring binnenkort kan worden te gemoet gezien. In den nacht van Donderdag op Vrijdag hebben er op de Zuiderzee verschillende ongeval len plaats gehad. Van een Urker schuit is een jongen overboord geslagen en verdronken. Het Enkhuizer visschersvaartuig E. H. 110, is met verlies van alle zeilen binnengesleept. De Andijker vlet A. D. 5 is door een rukwind omgeslagende opvarenden zijn door een Wie- ringer visscher gered. 'Onlangs werd door een onbezoldigd rijks veldwachter van Heiloo, tegen zekeren R. G. te Alkmaar, proces-verbaal opgemaakt wegens het vervoeren in verboden tijd van eene jonge lijster, teiwijl beklaagde zich tevens tegen ge noemden veldwachter verzette, toen deze den vogel in beslag wilde nemen. De vrouw, wonende in de Bloemstraat te 's Hage, verdacht van met haar isjarige dochter door mishandeling den dood te hebben veroorzaakt van een Sjarige knaap, is voorloopig in hechtenis gehouden en jl. Vrijdagavond naar het huis van bewaring overgebracht. De dochter is op vrije voeten gebleven, maar wordt mede in de vervolging betrokken, aangezien ook tegen haar zware vermoedens zijn gerezen van deelneming aan de hardhandige kastijding van den armen jongen. Een der lezers van het „Hbld." schrijft „De beschuldigingen, die telkens opduiken tegen de Israëlieten, als zouden zij voor gods dienstige doeleinden bloed van Christenkinderen gebruiken, vinden een zeer merkwaardige toe lichting in een voorval, dat onlangs te Haaks bergen is gebeurd. Daar is op den eersten Isr. Paaschdag van dit jaar, 5 April jl., in den wa terput achter de woning van den heer J. H. F., een Israëliet, het lijkje gevonden van een pas geboren kind. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat een ongehuwde Katholieke vrouw, de moeder, het lijk in den put had geworpen. Zij heeft deswege voor de rechtbank te Almeloo terecht gestaan, en is, daar kindermoord niet was bewezen, wegens hare nalatigheid om tijdige voorzorgen te nemen, tot 2 maanden gevangenis straf veroordeeld. „Ware het lijkje in een groote stad met katho lieke bevolking aldus gevonden, waar de opspo ring der werkelijke toedracht minder gemakkelijk is, wie weet welke bloedbeschuldiging weder tegen de Joden te berde ware gebrachtHet is van belang, dat goed geconstateerde feit niet te ver geten." Omtrent de aanhouding te Keulen, van twee Duitschers, die verdacht werden handlangers te zijn van mevr. Bulkley, wordt gemeld, dat de beide aangehoudenen uit Keulen afkomstig zijn en beide handelaars zijn, wier financien in slechten toestand verkeeren. Een hunner moet reeds failliet zijn verklaard. Zij ontkennen niet van mevr. Bulkley de opdracht te hebben ont vangen haar schoonzoon te vermoorden, maar beweren die opdracht slechts te hebben aanvaard, teneinde, met behulp van de hun geboden som, zich uit financieele moeilijkheden te redden,zonder plan te hebben gehad den moord werkelijk te plegen. Met hoeveel overleg mevr. Bulkley te werk ging, wordt hieruit afgeleid, dat aan diezelfde twee Duitschers werd gelast aan haar adres te Scheveningen telegrammen af te zenden, welke den indruk moesten vestigen, alsof haar schoon zoon, tegen wien zij het moordplan ondernam, zijnerzijds zulk een misdaad tegen haar beoogde. Mevr. Bulkley moet gedurende een groot deel van den afgeloopen winter te Freiburg hebben doorgebracht, o. a. daar een geschrift hebben verspreid, om haar schoonzoon bij diens bekenden in een slecht daglicht te stellen en ook, met behulp van een advocaat, pogingen hebben ge daan om den heer Hoek uit zijne voogdij, uit sluitend over zijn oudsten zoon, te ontzetten, welke pogingen volkomen faalden. De Duitsche bladen, welke natuurlijk bij deze gelegenheid de geheele geschiedenis der zaak ophalen, melden als curiosum, dat door een rechtscollege in het kanton Tessino men her innert zich, dat ook te Lugano een tafereel is afgespeeld indertijd een vonnis is geveld, dat twee dagen vóór de uitspraak in een Nederl. blad te lezen stond. Vijfvoudige moord. Te Cordova (Spanje) heeft een boerenknecht zijn baas en vier andere personen, waaronder twee kinderen, vermoord, naar men meent, omdat hem niet was toegestaan een stierengevecht te gaan bijwonen. Hij werd in hechtenis genomen op het oogenblik dat hij het terrein verliet. Te Ann Arbor, Michigan, hebben een aantal studenten in een paardenspel de vertooners uit gefloten het dienstpersoneel viel hen met stokken aan, over en weer schoot men met revolvers en 20 studenten en tal van andere personen werden gekwetst. Van de eersten waren twee stervende. Een „geneesheer van den ouden stempel" waarschuwt tegen dunne kleeding en het zich bloot stellen laan tocht bij het sterk afwisselend weder dezer dagen. De gevolgen der influenza zijn nog verre van geweken en wie er zich door wollen kleeding niet tegen wapent, kan nog licht een slachtoffer worden. Het verblijf des avond in de open lucht, in tuinen en parken, op balkons, zonder voortdu rende beweging, is niet van gevaar ontbloot, zoo lang het weder niet zachter en bestendiger wordt. Na de wittebroodsweken. „Lieve man! Ik schrijf je omdat ik niets te doen heb Eenige regels verder„en nu eindig ik omdat ik niets heb te schrijven." Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Am al ia (s.), van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 1 Juni te Suez. Prinses Mar ie (s.) van Amsterdam naar Batavia, passeerde 31 Mei Sagres. Sumatra (s.), van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 2 Juni te IJmuiden. Chipchasc (s.), arriveerde 1 Juni van Newcastle te Nienwediep. Noord-Holland, kapt. T. B. Bloos, arriveerde 16 Mei van Zaandam te Hernösand. Sylvanus, kapt. Hausen, vertrok 2 Juni van Nienwe diep naar Drammen. Marktberichten. Texel, 2 Juni. Op de heden alhier gehouden derde lammerenmarkt waren aangevoerd 1486 stuks. Bij vluggen handel bleef bijna niets onverkocht. Prijzen f 12 tot f 16 per stuk. Terschelling, 31 Mei. De handel in rundvee is gering, die in lammeren is bijna geëindigd. Een partijtje is nog verkocht voor f 12 tot 14. De jonge reulens zien er prachtig uit. Grasboter f 1, Eend-eieren f 3, Kip-eieren f 2.25 a 2.50, "Wol 65 a 70 ctDuinaardappeleu f 1.60 tot f 1.80 per IIL., met vrij wat verzending. Alkmaar, 30 Mei. Aangevoerd 428 stapels Kaas, wegende 126.661 Kg. Prijzen: kl. Graskaas f 29.50, id Hooi f 28.50, Commissie Gras f 25.50, middelbare Hooi f 26.50 per 50 Kg. Alkmaar, 31 Mei. Aangevoerd 40 nuchtere Kalveren, f10 a 22; 140 Schapen, f20 a 34; 816 Lammeren, f 10 a 20; 171 magere varkens, f18 a 24; 259 Biggen, f9.50 n 12.50; 13 Bokken en Geiten, f4 a 10; 7 kleine Bokjes, f0 60 n 1.25; 10 Koeien, f70 a 240 en 6 Paarden, f80a 300; allen per stuk. Boter 65 a 75 ct. per kop; Kipeieren f3 a 3.75Eend- eieren f3 per 100 stuks. Bovenkarspel (Station), 31 Mei. Heden besteedde men voor Meirapen f 3.25 per 1000 stuksaanvoer 75.000 stuks. Streeker Muizen f 8.50 a 9 per half hectoliter aanvoer 6 mandjes. 2 Juni. Meirapen f3 per 1000 stuks aanvoer 150.000 stuks. Streeker Muizen f 7.50 a 8.per halve HL.aan voer 10 mandjes. Amsterdam, 30 Mei. Weekbericht. Margarine met fliaken omzet tot grootendeels onveranderde prijzen. Fijne zadenBruin Mosterdzaad f 27.50 a 25.50, Geel Mosterdzaad f 21.50 a 20.Kanariezaad f 10, Karweizaad I888r f 10.50, Karweizaad 1889r f 10.75 a 11.Blauw Maanzaad f 12 a 13. De omzet blijft onbeteekenend, in Karweizaad ging tot lagere prijzen iets om. Koolzaad stil. I.ijuzaad met weinig kooplust. Baapolic dadelijk flauw en verloor circa f 2. Op levering sloot de prijs crcnwei nagenoeg als vorige week. Lijnolie verbeterde einde week op de hoogere Engelschc noteeriugen ruim f 0.25 in prijs en bleef goed gevraagd. Schiedam, 2 Juni. Moutwijn 110.Jenever f 15.50, Ainst. Proef f 16.75, Spoel ing-Beurs f 0.30, Spoeliug-Com- missie f 0.30. Londen, 2 Juni. Heden werden te Dcptford aange bracht Runderen 3068 Amerikaanscbe de markt was hoog; prijs 3-6a3-10 per stone of 52£ a 571 cent per KG. Kal veren 450 Nederlandschede inarkt was lagerprijs 5-0 a 5-10 per stonc, of f 0.75 a 0.871 per KG. Schapen 1214 Nederlandschede markt onverand.prijs 5-0 a 5.8 per stone of 75 a 83 c. per K.G. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 3 Juui. Sedert jl. Zaterdag werden alhier door 30 bcugers 780 roggen en door trekkers 3 t.ilgecpen 1500 stuks ansjovis aangevoerdrog gold 50 a 60 cent per stuk, geep f 15 per tal cn ansjovis f 3.80 per duizend. Texel, 1 Juni. Met de geeptrekkerij werd in de afgeloopen week weinig voordeel behaald. De vangst was gering; de geep gold f 17 a 20 per tal. De rogvangst binnengaats was ook niet voordeelig. Naar Brussel eu Ant werpen werden 74 manden rog afgeleverdde prijs was 45 a 60 c. per stuk. De Noordzeevisschers besomden van f 50 tot f 65 per schuit. De palingvangst in de binnen wateren was nog niet zeer voordeeligpaling gold van 20 tot 50 cent per half kilogram. Enkele garnalenvisschers waren nog bezig en leverden 28 manden garnalen aan de kokerijende visschers ontvingen f 4 per mand. De gar nalen werden verzonden naar Londen, Hnll en Parijs. Terschelling, 30 Mei. De visschers klagen tegeu* woordig zeer over het vuil, dat ze iu hunne netten krijgen, woardoor de vangst ook zeldcu boven het middelmatige is. De visscherij is anders mooi te noemen; vooral tong en kleine schol wordt nogal gevangen. Verzonden werden 484 mnnden visch het meeste werd echter levend verscheept. De prgzen zijn als volgtrog 25 ct., schelvisi h f 6 a 8, kl. schol f 2, schar f 2 tot f 5. levende hnnJschol tot f 12 tong 30 tot 75 ct., tarbot naar de grootte garnalen f2.50 a f8.en paling 40 tot 70 ct. per Kg. Enkhuizen. Men schrijft het aan den sterkeren wind uit 't N.W. toe, dut in het laatste etmaal de netjesvisschrs zuinige vangst hadden, hoogstens een 3 of 4 duizend. Kuilders van 10 tot 20 du zend. De prijs houdt bc9t stand en is zelfs"hooger, kuilvisch wordt betaald met f3 50 en netjesvisch met f4 per duizend stnks. Volendam, 31 Mei. Aangevoerd van 15 tot 24.000 stuks ansjovis per span. De vangst wordt minder. Scheveningen, 30 Mei. Een 4tal schuiten, gedeeltelijk Noordvaarders, hadden besommingen van f 50 tot f 100 de door hen aangebrachte schol en schar werden grootendeels door de drogers genomen, ter expeditie naar Belgic (Ant werpen, Brussel eu Gent). De daarvoor bestede prijzen beliepeu f5 a 1'6 voor dc mand schol. Enkele schuilen trokken ann strand ter uitrusting voor dc haringvisscherij. 31 Mei. Dezen ochtend zijn 50 schuiten aan met be sommingen van f20 tot f80. Eukelc schuiten einiligcn weder inet de \ersche visscherij. Een 6tal schuiten, welke Donderdag 11. in zee trokken voor de haringvisscherij, staan tengevolge van N.W. wind en hooge zee nog aan het strand. Met den Zaterdag zijn dc vischpri'zeu niet zoo hoog als andore dagen. Er werd besteed voor tarbot f3 a f 10,ton gen 30 a 80 ct., srhol f6.50 a f7.hanen f5 a f6. scharren f5.a f5.25. Rog wordt zeer weinig aangevoerd of gevnngen. Met eene besomming van f90 kwam aan schipper Jb. Pronk, alsmede G. Blok, die evenwel slechts f80 had. De eerste bsrichten omtrent de haringvisscherij luiden niet gunstigtengevolge van het koude weder werd door Scheveningsche schepen nog geen enkele haring gevaugen. Vlaardingen, 31 Mei. Van de beug visscherij ia heden binnengekomen „Vlaardingen", met 70 ton zontevisch. 333ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Negende lijst. Nieten. 15 2009 5004 7236 9765 11840 14283 16752 18969 117 2043 5026 7251 9800 11857 14301 16798 18972 161 2099 5037 7274 9832 11179 14360 16820 18997 174 2100 5068 7275 9882 11890 14375 16849 18999 175 2127 5071 7316 9945 11989 14378 16870 19026 184 2137 5131 7325 9982 11991 14411 17015 19044 187 2154 5216 7367 9999 11997 14494 17037 19059 197 2209 5240 7387 10024 12071 14496 17038 19092 199 2228 5265 7404 10072 12110 14503 17052 19174 202 2303 5279 7416 10095 12116 14598 17069 19209 217 233G 5285 7478 10155 12198 14613 17077 19214 236 2459 356 7568 10159 12290 1453g 17086 19254 255 2484 5385 7623 10181 12304 14056 17127 19271 282 2505 5398 7626 10256 12368 14G60 171S6 19277 289 2527 5402 7647 10266 12384 14669 17199 19300 298 2543 5409 7G87 10271 12408 14083 17217 19326 304 2560 5423 7754 10293 12409 14694 17221 19339 344 2570 5487 7762 10343 12435 14705 17243 19375 358 2660 5524 7769 10368 12480 14748 17258 19385 400 2703 5527 7787 10377 12485 14751 17262 19423 413 2739 5543 7795 10381 12574 14840 17311 19424 442 2797 5566 7861 10414 12576 14894 17313 19476 478 2901 5607 7939 10445 12609 14900 17383 19481 499 2903 5610 7963 10452 12623 14967 17395 19499 515 2968 5654 5985 10453 12638 14975 17401 19526 518 3080 5700 8006 10462 12690 15028 17418 19544 524 3110 5712 8043 10467 12724 15052 17429 19546 635 3164 5769 8080 10483 12752 15065 17432 19550 655 3166 5850 8120 10567 12839 15082 17450 19584 659 3181 5857 8178 10570 12892 15146 17466 19615 690 3190 5866 8190 10587 12960 15167 17489 19665 693 3204 5878 8248 10606 12967 15174 17496 19701 723 3259 5899 8267 10637 12991 15187 17513 19724 728 3394 5916 8376 10655 13004 15221 17519 19808 743 3397 5955 8445 10681 13086 15265 17521 19821 761 3409 5960 8453 10683 13109 15276 17538 19867 803 3473 6013 8506 10692 13130 15281 17578 19871 817 3517 6052 8576 10709 13144 15338 17639 19882 827 3527 6107 8582 10740 12150 15342 17644 19904 876 3538 6125 8589 10809 13152 15347 17645 19912 878 3571 6141 8665 10826 13157 15357 17653 19936 887 3581 6154 8727 10827 13256 15359 17715 19953 916 3660 6176 8744 10834 13290 15387 17739 19981 950 3668 6184 8787 10942 13293 15406 17784 20004 967 3732 6214 8862 10947 13348 15408 17786 20021 1001 3773 6328 8864 11087 13315 15483 17789 20038 1028 3786 6356 8869 11098 13426 15487 17809 20058 1053 3808 6361 8894 11111 13438 15498 17830 20114 1084 3811 6376 8903 11143 13471 15543 17888 20178 1123 3864 6386 9075 11160 13547 15580 17931 20183 1169 3907 6434 9103 11209 13563 15640 17961 20257 1174 3962*6438 9130 11244 13606 15717 17975 20346 1181 4034 6461 9168 11270 13611 15776 18008 20380 1338 4086 6468 9187 11275 13604 15788 18052 20413 1351 4110 6501 9233 11290 13708 15S20 18059 20318 1392 4170 6550 9309 11313 13780 15840 18157 20439 1511 4235 6565 9328 11323 13795 15842 18168 20442 1526 4281 6635 9331 11345 13837 16065 18176 20456 1530 4283 6638 9341 11440 13850 16067 18210 20467 1540 4316 C665 9347 11447 13866 16072 18268 20503 1555 4324 6686 9352 11455 13474 16092 18296 20530 1646 4326 6696 9355 11580 13880 16105 18321 20591 1653 4357 6737 9398 11536 13897 16185 18380 20604 1698 4479 6775 9408 11634 13935 16203 18391 20615 1723 4480 6782 9411 11648 13962 16220 18403 20679 1724 4500 6795 9423 H684 13990 16316 18487 20722 1730 4540 6810 9476 11685 13996 16414 18616 20764 1745 4670 6818 9530 11692 14005 16416 18638 20813 1812 4731 6828 9589 11702 14016 16445 18640 20812 1828 4759 6833 9591 11712 14011 16456 18714 20827 1841 4791 6Ö87 9605 11714 14164 16478 18719 20848 1853 4821 7089 9624 11723 14183 16526 18768 20449 1S59 4831 7053 9679 11731 14199 16553 18805 20870 1915 4837 7077 9699 11743 14921 16557 18815 20925 1932 4906 7112 9727 11757 13226 16582 18877 20970 1934 4918 7125 9733 11786 14250 16626 18896 20974 1943 4935 7138 9738 11698 1427l 16632 18916 20977 1964 4970 7218 9756 11801 14278 16703 18948 20998 1989 Burgert ij ke Stand van: Helder, van Zaterdag- tot Dinsdagmiddag BevallenG. Ras, geb. Woord, z. J. M. Huigen, geb. Fehres, z. J. Zwaan, geb. Klinkert; z. M. C. Bijl, geb. de Smit, z. G. Visser, geb. dc noer, d. G. Telinan, geb. van der Weg, d. D, Wasten al, geb. ven der Brugge, z. J. Bakker, geb, Hen, d. N. E. Smits, geb. Kwast, z. W. C. Murk-, geb. Doesburg, d. Overleden: P. Schouten, 10 m. G. Strooker, 1 m. H. de Wqn, 25 j. D. Kuust, 70 j. Zijpe, van 23 tot 30 Mei. Ondertrouwd: J. \au der Fluit, juukiu., 25 j. en A« Kooijman, 22 j. Gehuwd: M. Vrijger eu IJ. Vos. Geboren Dieuwertje. d. v. A. Brak cn A. Kater. OverledenT. Krabman, echtg. v. J. Delver, 73 j. Sint-Maarten, van 1 tot 31 Mei. OndertrouwdC. Renteuaar en K. ke Geus. GehuwdW. J. Peetoom, joukra., 26 j., en J. Spaans, jonged., 20 j., te Haringkarspel. C. Rentenaar, jonkm., 32 j., te Hariugkarspel, en R. de Geus, jonged., 31 j. Barsingerhorn, van 1 tot 31 Mei. OndertrouwdP. Schager en D. Dikstaal. H. de Boer en M. Smit. GehuwdJ. van Stipriaan en A. de Jong. S. Stins eu M. Kossen. F. Bood en N. Sluis. J. Zwaag en D. Koniug. P, Schager en D. Dikstaal. H. de Boer en M. Smit. Geboren Guurtjc, d. v. D. de Beurs en T. Hoogschagen. Neeltje, d. v. G. Blaauboer en N. Fok. Cornelia, d. v. J. Tuinman en J. M. C. Dubbelman. Medemblik. OverledenJ. M. v. Gastel, 3 m. J. de Vries, 1 j. Andijk. Geboreu: Emmetje, d. v. J. Hooiveld en E. Bout. Overleden: G. Vlaar, 2 j. We8rk. Waarnemingen te Helder (Land skeet.) S Windrichting raM. Cs. en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 1 12 W.t.N 5 Kg. 762.44 f 1-14 9.8 -5.1 2 12 N.W.l.N. 6 758.54'-2.76 12.0 -3.0 3 8 Z.W. 15 760.17- 1.13 13.0 -0.3 3 12 Z.W. 14 761.53 f 0.23 13.7 - 1.4 .A lép' Toestand 3 t- Weêrsgesteldheid. van de zee. 1 12 0.78 Bewolkt, regenb., koudweer. Wciniggolv. 2 12 0.75 Bewolkt, helder, goedweer. id. 3 8 0.8; Bewolkt, onstuimig, buiig. Golvend. 3 12 0.79 id. De gemiddelde declinatie van de magneetnaald ten Westen, namiddag 2 uur, bedraagt over dc maand Mei 15° 18' 50". Verwachting: Westelijken wind. Maildienst. Verzending O.-I. Mail. Amsterdam (Nederl.)6 Juni. 20 Juni. Rotterdam (Lloyd)13 Juni. 27 Juni. Genua (Nederl.)17 Juni. Marseille (Lloyd)10 Juni. 24 Juni. Marseille (Fr. dienst) 14 Juni. 28 Juui. Brindisi (Eng. dienst). 6 Juni. 20 Juni. Brindisi (Duitsche dienst) 10 Juni. 8 Juli. De Fransche mailbooten doen Riouw, Banka en Palena bang niet aan. Mail Suriname. Amsterdam (Nederl.)11 Juni. 2 Juli. Southampton (Eng.)11 Juni. 25 Juni. St. Nazaire (Fr.) 9 Juni. 9 Juli. Mail Cura^ao. Hüvre (Fr.)13 Juni. 28 Jnni. New-York11 Juni. 24 Juni. Livcrpool (Eng.)Eiken Donderdag. Op verzoek worden brieven voor Cura9ao ook met de Suriaaamsche mail over Amsterdam verzonden. Port der brieven en drukwerken naar Nederl. Oost eu West-Indië: Ter mail voor brieven 15 cents per 15 gram, voordruk werken 3 cents per 50 gram. Rechtstreeks met de stoomschepen van uit Amsterdam of Rotterdam voor brieven 10 cent per 15 gram, voor druk: werkeu 2 cent per 50 gram. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau 11 boezelaar, 1 mannenpet, 1 kruiwagen. Bureau Raadhuis: 1 portemounaie, waarin eenige centen, Adres: J. Janzen, Smidstraat 12, 1 zilveren nrmbaudje. Laatste berichten. 3 Juni. Zr. Ms. schroefstoomschip xste kl. „Van Galen", commandant de kapt. ter zee C. A. Ie Bron de Vexela, is hedenmorgen van Batavia alhier ter reede aangekomen. Zr. Ms. instructiekorvet „Nautilus", com mandant de kapt.-luit. ter zee H. G. Hildebrandt, is hedenmorgen van hier naar zee vertrokken, met bestemming naar Christiania. Door de gamizoens-voedingscommissie al hier werd gisteren openbaar aanbesteed de leve ring van aardappelen, ten dienste van de mena ges der alhier garnizoen houdende troepen, ge durende het tijdvak van 15 Juni tot 1 Novem ber 1890. Ingekomen waren 3 biljetten, als van de heeren S. Van Amesfoort, ad 1 1.98; F.Th. de Haas, f 1.88 en C. Postma f 1.75 per H. L., wegende 68 kilogram. Door de Arrond.-Rechtbank te Dordrecht is, ter vervulling van de vacature van kanton rechter te Gorinchem, opgemaakt de navolgende alphabetische lijst van aanbevelingMr. A. J. Blom, griffier bij het kantongerecht te Tiel Mr. J. D. Van Kuyk, kantonrechter alhier en Mr. D. Wesseling, kantonrechter te Heusden. De heer A. Deelder, onderwijzer aan de school No. 7a. alhier, is geplaatst op de voor dracht voor hoofd der school te IJzendijke. Publieke vermakelijkheden, vergaderingen, enz. Huisduinen. Badpaviljoen. Gelegenheid voor binuen-» eu buitenbaden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5