Bergen. Wordt 't dorpje „Bergen" meermalen genoemd" als een bijzonder rustig plekje, 't kan er vooral in den „Zomertijd" ook druk en woelig zijn. Zooals Zondag 8 Juni b. v., toen een 140 turners het plaatsje hadden uitgekozen om er een blijde dag door te brengen. Het verrassing- of verscbalkingspel, (we hoorden 't ook spiegel gevecht noemen) door 't gezelschap, daartoe in tweeen verdeeld, uitgevoerd, werd door vele nieuwsgierigen met genoegen gevolgd en een vroolijk „hoera!" ging er op toen een tweetal, als boer en boerin verkleede gymnasten door den tegenpartij in een aankomend rijtuig werden „gesnapt". Een „hiephiephoeravoor Bergen's burge meester, een dito voor den eigenaar van „Duin- vermaak", en de stoet trok in de beste orde, voorafgegaan door 2 hoornblazers, naar Alkmaar, om verder per spoor de terugreis te vervolgen naar Haarlem, de plaats hunner herkomst. Warmen huizen. Er heeft zich hier eene voorloopige commissie gevormd, om bij genoeg zame deelneming der burgerij ,,'t Waterloofeest" te vieren. Dag en wijze van feestvieren zullen nader worden bepaald. Amsterdam. De plechtige opening der veiligheidstentoonstelling alhier, blijft bepaald op Maandag 16 dezer, des namiddags te 2 uur, en zal de Regeering door verscheidene ministers vertegenwoordigd worden. Op dien dag zullen er vermoedelijk ook volks feesten worden gegeven. Amsterdam. De heer Dutoit, uit Transvaal, is gisterenmiddag hier aangekomen met het voornemen, in de volgende week zijne lezingen over de goudindustrie te houden. Aanbestedingen. Zaterdag 14 Juni. Anna Paulowna, 11 ure. Dijkgraaf en heemraden van den Anna Paulownapolder, aan het raadhuis het onder- koud voor het jaar 1890 van de molens, bruggen, duikers, sluizen, enz. Maandag 16 Juni. Haarlem, 11.80 ure. Het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, aan het gebouw van het provinciaal bestuur: het doen vnu vernieuwingen en herstellingen, alsmede het ged. 1890 onderhonden van een gedeelte van den grooten Rijksweg der late kl. No. 7, van Delft tot de Doenkade, deel uitmakende van en behoorende tot de Rijki groote en andere wegen in de provincie Zuidholland, begr. f 3780. Woensdag 18 Juni. Alkmaar, 12 ure. Dijkgraaf en heemraden van het Ambacht van Wcstfriesland genaamd Geestmer Ambacht, in het logement Noord-Hollandhet gewoon onderhoud der Westfriesche dijkswerken. Alkmaar, 12 ure. Dijkgraaf en heemraden van het Ambacht ran Westfriesland genaamd Geestiner Ambacht, in het logement Noord-Hollandhet gewoon onderhond van den Geestmer Ambachtsdijk te Veenhuizen met aanhoorig- heden. Edam, 10 ure. Het gemeentebestuurhet inrichten van het oude telegraafkantoor tot een lokaal voor teeken- onderwijs; aanw. 13 Jnni, nam. 4.30 ure. Willemsoord, 11 ure. De directie der Marinede levering van aardappelen ten behoeve van het hospitaal der marine te Willemsoord, van 1 Jnni tot uit. Oct. a. s. (Zie ons nommer van 8 dezer.) Donderdag 19 Juni. Haarlem, 2 ure. Het gemeentebestuur1. het ver bouwen van en het bjjbonwen aan de burgerschool aan het Klein Heiligland aldaar2. de levering van de daarvoor benoodigde schoolmenbelen, in 2 perceelen en in massa aanw. 13 Juni, nam. 2 ure. Bilj. inz. tusschen 10 en 12 ure. Donderdag 26 Jnni. Haarlem, 10 ure. De genie, op het bureau van de Kinderhuisvesthet maken van eenc dubbele schutsluis, een gedeelte slaperdijk, zandophoogingen voor een fort, enz. ia den Haarlemmermeerpolder nabij Aalsmeer. Begr. f 347.000 aanw. 20 Jnni, 's morgens 11 ure; bilj. inz. uiterlijk 25 Jnni nam. 3 ure. Haarlem, 11 ure. Het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, aan het gebouw van het provinciaal bestuurhet voorzien der boorden van het Noord-Hollandsch kanaal, in 4 perceelen. Begr. perc. 1 f 4000, perc. 2 f 10.000, perc. 3 f 8700. perc. 4 f 2000aanw. 19 Jnni. Marine en Leger. Blijkens een bij het Dep. v. Marine ontvangen tele gram, is Zr. Ms. schroefstoomschip 1ste kl. „Koningin Emma der Nederlanden", commandant kapt. ter zee H. Quispel, gisteren van Vlissingen vertrokken, tot het houden van den voorgeschreven oefenings- tocht op den oceaan en het bezoeken van Stockholm (12 Juli) en St. Petersburg. De tocht zal ongeveer drie maanden duren. kon uitrusten Hij lachte luid en hartelijk, stond snel op en nam den arm van het blozende meisje in de zijnen. „Laat ons dan gaan, om eens voor voorzienigheid te kunnen spelen En de wind fluisterde door de takken en kuste twee meisjesoogen, die door hunne tranen heen glim lachend opzagen naar eene statige mannengestalte aan hare zijdehet traliewerk lieten zij hoe langer hoe meer achter zich, uit rozen en wilde ranken kwamen de witte steenen heelden te voorschijn als tot een groet hieven zij de gebroken armen op en benijdden den vlinder, die, een veelkleurigen droom gelijk, voor het jonge paar heen zweefde. Naast den koepel op den lagen mosbank, dicht onder de opengeslagen vensterramen van de voor hal, half verscholen onder de laag afhangende takken van den rozemarijn en goudenregen, zat I-sabella en luisterde ademloos naar de enkele woorden, die zij kon opvangen en die van tijd tot tijd tot haar overkwamen. Eenige minuten geleden was Malzhoff de verweerde steenen trappen opge klommen naar den toren, zonder rechts of links te zien had hij naar den grond gekeken en nu stond hij hoogblozend voor den majoraatsheer van Cas- gamala, die voor een lage tafel gezeten een paar schrifturen doorzag en onderteekende. Toen richtte deze den blik op zijn bezoeker, vouwde de bladen samen en overhandigde ze aan den jongen opzichter. „Ziehier, Malzhoff, de papieren zijn in orde. Den eerstvolgenden keer zal een ander in mijne plaats het hout moeten keuren, het liefst wilde ik dat gij dat deedthet boschoord „Zwartketel" is te uitgestrekt, dan dat ik het geheel in één dag kan afzien. En nu nog iets van particulieren aard." Desidère legde de papieren ter zijde en de pen op den inktkoker. „Mijnheer voorkomt mijne wenschen," viel haas tig de jager hier tusschenheide, „ik kwam heden juist met een verzoek tot u." (Wordt vervolgd.) Blijkens een hij liet Depart. van Marine ont vangen telegram is Zr. Ms. schroefstoomschip 1ste kl. „De Ruyter", onder bevel van den kapt. ter zee J. P. Mercier, 11 dezer te Simonsstad (Kaap de Goede Hoop) aangekomen. Aan boord was alles wel. Zr. Ms. rammonitor 2de kl. „Pauter" wordt met 1 Juli in dienst gesteld. De état-mnjor van dien bodem bestaat uit den kapt.-luit. ter zee H. li. J. J. Thorhecke, comm.den luit. ter zee 1ste kl. D. A. Mensert, 1ste off.de luits. ter zee 2de kl. L. E. A. F. Ter Haar, J. S. F. Gallay en H. de Booij, den off. vau gez. 1ste kl. D. W. C. vau Dort Kroon en den off. van adm. 2de kl. A. M. Post Uiter- weer. Het machine-personeel bestaat nit den mach. lste kl. v. k. J. G. H. Jordans, den mach. 2de kl. J. P. van der Hijst en die der 8de kl. K. C. Drost en J. A. J. van Horssen. Het detachement van de zeemacht, dat den 12den Juli a. s. onder bevel van den luit. ter zee lste kl. D. J. Boom, uit Rotterdam naar O. I. vertrekt, zal bestaan uit 36 onderoff. en minderen van de mariniers. Het eind-examen voor de adspirant-administrateurs van de oudste afcleeling der opleiding alhier zal in de eerste helft van Juli worden afgenomen door de commissie onder presidium van kolonel J. C. L. K. van Wely, hoofd-inspecteur van admin. der zeemacht. Aan het examen voor den rang van adjunct- administrateur hij de Marine zal door drie adspi- ranten worden deelgenomen. De luits. ter zee 2de kl. J. A. Kool en A. J. Kleijnenherg zijn uit Oost-Indië gerepatrieerd tot herstel Aan gezondheid. Departement van Marine in Oost-Indië. In te trekken De overplaatsing van den off. van adm. 2de kl. W. H. C. Ten Brummeler van Gedeh op Soerahaja. OvergeplaatstUit de rolle van Gedeh in die van Soerahaja, de off. van adm. 2de kl. J. F. baron van Heeckeren van Waliën hij le Gouv.-Marine van „Valk" op „Havik", beiden te Soerahaja, de lste stuurman W. Wink en de 2de stuurman A. C. H. Pleijte, en van „Havik" op „Valk" de lste stuurman W. Vos en de 2de stuurman G. W, E. Esche. Ontslagen Bij den dienst van het loodswezen te Soerahaja Eervol uit zijn betr., wegens ziekte, de loods 3de kl. M. II. F. Landtrecht. Bij de gouvemements-marine benoemd tot 3de stuurman T. W. A. Ludwig tot 2de stuurman tot mach.-leerl. 2de kl. A. J. Dencher. Geplaatstgezagh. 2de kl. M. L. Broos, op Havik2de mach. J. W. F. B. Volbrecht, op Bogor, mach.-leerling. 2de kl. A. J. Dencher op Havik. Overgeplaatstlste mach. W. L. Polak, van Havik op Albatros mach.-leerl. 2de kl. E. O. A. Heussaer, van Havik op Zwaluwgezaghebber 2de kl. G. P. L. Hauct, lste stuurm. J. J. Dekkers, 2de id. E. A. Küchlin alle van Havik op Raaf 3de id. W. Steffens, van Valk op Raaf; lste mach. W. J. Keulcmans, van Havik op Raaf; lste id. W. J. Küchlin, van Bogor op Havik 2de id. W. van Boom, 2de id. J. J. A. Bronsgeëst, beide van Havik op Raafgezaghebber. 3de kl. R. Loman, van Bogor op Albatros lste stuurm. C. C. de Jongh, van Singkawang op Bogor j lste id. E. A. Küchlin, van Raaf op Singkawang 2de id. C. Maas, van Arend op Sperwer2de id. II. van Wijk, van Sperwer op Raaf. De lste luit. der mariniers C. P. van Borselen, heiast met het bevel over het aan boord Zr. Ms. wachtschip alhier ingescheepte detachement mariniers, wordt 1 Juli a. s. ter beschikking gesteld van den commandant van het korps, en vervangen door den lsten luit. A. H. Bakker. De kapt. op non-activiteit J. P. H. van Goens is in actieven dienst hersteld en ingedeeld bij het 5de bat. lste reg. infanterie alhier. Door Z. M. zijn benoemd bij hel wapen der artillerie: hij het lsie reg. vest.-art. tot lste luit., de 2de luit. L. W. Baron van Boetzelaer, van het korps bij het 1de re», vest.-art., tot kapitein, de lste luit. H. E. van Genuep van het korps. Bij Kon. besluit is bepaald, dat de personen, die als militair wielrijder worden aangenomen, de vol gende geldelijke vergoeding hekomen Teruggave van gemaakte reiskosten lste kl. van zijne woon plaats naar de standplaats waar zijn dienst zal aanvangen en omgekeerd voorts eene schadeloos stelling van f 5 per dag. Het nieuwe, rooklooze kruit heeft volstrekt geen overeenkomst met het vroegere buskruit. Het be staat niet uit korrels, maar uit kleine vierkanten van 2 mM. oppervlakte. Het wordt vervaardigd in platen, ter dikte van een kaart, welke door schijnend en sepia-bruin gekleurd zijn. Bij Cadix hebben Zondag de proeven met luit. Peral's onderzeesch schip plaats gehad. Het schip ging onder bestuur vau zijn uitvinder, terwijl het door vele oorlogsschepen werd gevolgd en 65 mi nuten onder water bleef, gedurende welken tijd het 3 mijl had afgelegd. De volgende week zal de Peral een aanval doen op een oorlogsschip met torpedo's. Benoemingen, enz. Door de arrond.-rechtb. te Arnhem is, ter vervulling van een vacature van rechter in dat college, opgemaakt de navolgende alphabetische lijst van aanbevelingmr. H. D. Van Ketwich Verschuur, rechter in de arrond.-rechtb. te Leeu warden mr. C. J. A. Spiering, subst.-griffier hij eerstgemelde rechtbnnk, en mr. G. T. Wttewaal, rechter in de arrond.-rechtb. te Alkmaar. Onderwijs en Examens. De onderwijzers in het arrondissement Medem- blik zullen den ioden Juli a. s. in hunne ver gadering in de Parkzaal te Hoorn, de volgende twee onderwerpen bespreken „De positie van den onderwijzer" en „Het teekenonderwijs op de lagere school." Landbouw en Veeteelt. Texel, 11 Juni. Met de hooiveilingen van de landerijen in den polder „Het Noorden" is het bijzonder meegeloopen. De prijzen waren huiten verwachting hoog. Als oorzaak ;wordt genoemd gedeeltelijke mislukking van het klaver- en lucern- gewas in de polders „Het Noorden" en „Eeierland". Vergadering der Afd. W.-waard der Holl. Mij. van Landbouw op den 6den Juni 1890. Nadat de vergadering geopend was en de notulen waren goedgekeurd, werd mededeeling gedaan van de volgende ingekomen stukken a. Brieven van de kaaskoopers, die den wensch te kennen geven, om elders dan in Alkmaar dc kaas te wegen. b. Een circulaire van het Ned. Landbonw-Co- mité, inhoudende bericht van het welslagen ormr ee-inzendingvop de tentoonstelling te Buenos-Ayres. c. Eene missive van de Commissie tot onderzoek van maatregelen tegen den varkensziekte. d. Programma's van een tentoonstelling en een wedstrijd. e. Een brief van de afd. Waard en Groet over het ongelijke botergewicht op de markten te Schagen, Alkmaar, Hoorn en Purraerend. De heer J. Bakker meent, dat, al wordt het heele of halve kilo als maatstafgewicht aangenomen, de ongelijkheid toch zal blijven bestaan, waartegen de heer Groneman echter opkomt. Rekening en verantwoording over 1889, waaruit blijkt, ontvang f 281.69£, uitgaaf f 231.55, dus batig saldo f50.11^. ff. Rapport van den heer E. Rijkes over de laatste algem. vergad. van Holl. Noorderkwartier. h. Het stellen van een candidaat voor het hoofd bestuur der Mij. van Landbouw, waartoe gekozen werd Jhr. P. J. J. Repelaer. i. Bespreking Wik-en Weegloonen. In te leiden door den heer Groneman. Vooraf doet de voorzitter mededeeling van de pogingen, door de Afd. „Wieringerwaard" aange wend tegen de Alkm. Wik- en Weegloonen. Daarna bekomt de heer Groneman het woord. Deze deelt mede, dat er tusschen hem en den lieer v. d. Kaaij eene briefwisseling heeft plaats gehad over deze wik- en weegloonen. Daaruit bleek, dat de pogingen, die in deze ge daan waren, door de meeste kaaskoopers zelf ver ijdeld waren. Vooral met het oog op de gemeente inkomsten waren de meeste kaaskoopers tegen de opheffing der wik- en weegloonen. In zijn schrijven gaf de heer van der Kaaij nog den raad een particuliere waag met verlaagd tarief op te richten de heer Groneman kan zich wel met dit idee vereenigen, en hij vindt er veel voor te zeggen, maar acht liet wel wat kostbaar. Hij zou wel wenschen dicht bij dc markt een lokaal tot waag in te richten met verlaagd tarief en een goede controle. Na nog eenige besprekingen over dit punt, sluit de voorzitter met een woord van dank aan den heer Groneman en met den wenscli, dat de zuster- afdeelingen tot dit doel hun medewerkiug zullen verleenen, de vergadering. De syndicale Kamer der Fransche suiker-indus- triëelen heeft een wedstrijd uitgeschreven voor bïetenrooiersde vergelijkende proeven zullen ge nomen worden in de maanden September, Octoher en November van het loopende jaar, op gronden van zeer verschillenden aard. Er worden uitgeloofd drie prijzen, ten bedrage van f 1000, f 600 en f 400. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 15 Juni, n.m. 1.30, Schagerbrag, ds. Mühring, (doop.) Herv. kerk te Zuidzijpe Zondag 15 Juni, v.m. 9.30, Burgerbrug, ds. Mtihring. Doopsgezinde Gemeente Zondag 15 Juni, 9.30, Z. Zijpe, ds. van Calcar. Herv. kerk te St. Maarten Zondag 15 Juni, v.m. 9 uur, St. Maarten, ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 15 Juni, v.m. 9.30, ds. Adriani, pred. te Warmenhuizen. Noord- en Zuid-Zijpe: 15 Juni Ds. Fetter, Schagerbr. nam., Burger- brug voorm. 22 Juni ds. Mühring, Oudesluis voorm., Sint- Maartensbrug nam. Huisduinen. 15 Juni Ds. te Gempt, Huisd. voorm. Wieringen. 15 Juni Ds. Pareau, Oost. v., H. n. 22 Juni Ds. v. Kluijve, W. v., d. O. n. Te IJmuiden tracht men eene Chr. Geref. gemeente te stichten. Benoemd door heeren kerkvoogden tot orga nist in de Westerkerk te Enkhuizen, de heerR. G. Crevecoeur te Rotterdam. Rechtszaken. Arrondissements-rechtbank te Alkmaar. Zitting van 10 Juni. H. G., te Alkmaar, oplichting en diefstal, opzen ding naar een Rijks-opvoedingsgesticht tot 1 Maart 1895. A. B., te Alkmaar, diefstal, vrijgesproken. J. B., te Groetpolder, beschadiging en weder- spannigheid, 1 maand gev. P. K., te Poland, als hoven, 3 weken gev. G. L., te Schagen, beschadiging, vrijgesproken. J. G., A. B. en II. K., te Callantsoog, diefstal, de lste 7 dagen gev., de 2de f 6 boete, subs. 2 dagen hecht., de 3de vrijgesproken. G. J. en S. F., te Enkhuizen, verstoring eener openbare vergadering, de lste 12 dagen gev., de 2de 5 dagen gev. V. K., te Grootebroek, diefstal, vrijgesproken. P. O., te de Hom, als hoven, 6 weken gev. J. T., te Bovenkarspel, als hoven, vrijgesproken. R. M., te Uitgeest, Rijksbela9tingzaak, f 25 boete. P. R., te Zwaag, mishandeling, f 1 boete, subs. 1 dag liecht. Tevens werden 5 bedelaars tot verschillende straffen veroordeeld. Uit onze Koloniën. Volgens bericht van den chef over den genees kundigen dienst is de cholera op 28 April jl. te Djokjakarta epidemisch verklaard. Bij beslüit van 26 April jl. is bepaald, dat de ingenieurs bij het Marine-etablissement te Soerabaja zijn. geassimileerd aan de navolgende rangen van de Kon. Ned. Marine hoofdingenieur aan dien van kapt.-luit. ter zee; ingenieur ie kl. aan dien van luit. ter zee ie kl. 2e j. n O 2ekl.; 3e 2n. luit d. mariniers. Na twee jaar op het maximum-tractement ge diend te hebben, worden de ingenieurs 3de kl. bij gebleken geschiktheid en ijverige plichtsbe trachting tot ingenieur 2de kl. bevorderd. Voorts is het costuum van het ingenieurspcr- soneel vastgesteld. Aan een brief uit Atjeh, opgenomen in den „Java-Bode" en gedagteekendKotta-Radja 27 April, ontleenen we het volgende: Den 15 April had voor het front van het geheele garnizoen de uitreiking plaats van de M. W. O. aan den overste De Bank Langenhorst, den Eur. hoornblazer Kooistra No. 16456 en den Eur. fuselier Minkema No. 20443, benevens van liet eereteeken van eervolle vermelding aan den Eur. sergt. Brok No. 23690. In weinige doch kernachtige bewoordingen wees de generaal Van Teijn op de onderscheiding, die dezen militairen te beurt viel eu deed hij uitkomen, dat voor allen, die hun leven en bloed veil hadden voor 't vader land, hetzelfde was weggelegd. Uit Ngawie wordt medegedeeld, dat de lste luit. der infanterie H. .1. Laarhuis, aldaar in garnizoen, op militair geneeskundig spoedcertificaat een twee jarig verlof naar Nederland heeft aangevraagd, cn reeds den 15den aanstaande per stoomer „Noord- holland" derwaarts zal vertrekken. Buitenland. België. Bij de verkiezingen voor de Kamer zijn te Bergen alle liberale afgevaardigden met een meerderheid van 700 stemmen herkozen. Da sociaal-democraat Defuisseaux verkreeg 400 stem men. Te Charleroi zijn de liberale candidaten gekozen. De clericalcn verliezen daar twee zetels. In het geheel winnen de liberalen drie zetels en verliezen een zetel. Er zijn twee herstemmingen te Thuin tusschen twee clericalen en twee liberalen. Duitschland. De afgevaardigde Wedell- Malchow is jl. Maandagavond, op een diner, dat hij bij den minister Bötticher, te Berlijn, bijwoonde, aan een beroerte overleden. In goed onderrichte kringen van Brunswijk wordt, naar een Reuter-telegram meldt, verzekerd, dat Prins Albert van Pruisen als Regent wenscht af te treden. In den Rijksdag kwam gisteren de interpellatie van Richter over den pasdwang bij de Fransche grenzen in behandeling. De Rijkskanselier Von Craprivi antwoordde, dat het groot aantal proces sen wegens hoogverraad dezen maatregel noodig had gemaakt, maar vooral kwamen ook de mi litaire belangen in het spel, terwijl tevens de verplichting tot het aanvragen van passen de ge meenschap tusschen Frankrijk en den Elzas be- moeielijkte en zoodoende de verduitsching van hetrijksland bevorderde. De pasdwang werkt goed. Niet alleen worden daardoor zij geweerd, die het terrein, dat eenmaal in oorlogstijd een slag veld "kan worden, tot een jachtterrein gebruikten, maar eerst in het vervolg kunnen de goede ge volgen van den maatregel blijken. Door een zachte handhaving van den maatregel wordt veel goed gemaakt, maar of de Regeering in dit op zicht nog verder kan gaan, zal afhangen van de houding van hen, die bij den maatregel in de eerste plaats belang hebben. Wat betreft de be trekkingen tusschen Frankrijk en Duitschland, is een aanmerkelijke verbetering te bespeuren. Het zou zeer te betreuren zijn, indien deze ver betering geen stand hield. In geen land is de inter nationale verhouding zoo moeilijk en dient zoozeer rekening gehouden te worden met de gevoeligheid van anderen als in Duitschland. De interpellatie achtte de Rijkskanselier niet in het belang van Duitschland, maar de verantwoordelijkheid, dat weer nieuwe verwachtingen in Elzas en Lotha ringen zijn opgewekt, die niet kunnen verwe zenlijkt worden, laat de Regeering geheel voor rekening van den heer Richter, die de inter pellatie indiende. De aanneming van de legerwet is nu zeker, daar het centrum, ten einde een conflict met de regeering te vermijden, besloten heeft voor het ontwerp te stemmen. De „Hamburger Nachrichten" bevat weer een artikel, dat blijkbaar van Prins Bismarck afkom stig is. Hierin wordt betoogd, dat het niet waarschijnlijk is, dat de Regeering haar ver tegenwoordigers heeft opgedragen om toch vooral de mededeelingen, welke prins Bismarck openbaar maakt, als de meening van een privaat persoon te beschouwen. Dit artikel maakt hier een ongunstigen indruk. Zelfs de „National-Zeiting" verzoekt Bismarck dringend een einde te maken aan dergelijke mededeelingen. Hij zelf heeft ze niet noodig en ze strooken niet met zijn historische grootheid. Oostenrijk. In de Hongaarsche Delegatie, verklaarde Kalnoky nog, dat de betrekkingen tusschen Oostenrijk-Hongarije en Duitschland nog nimmer door grooter vertrouwen werden geken merkt', nog nimmer oprechter en inniger dan thans. De zoo duidelijk gebleken persoonlijkheid van den Duitschen Keizer sluit eiken twijfel daaromtrent uit Oostenrijk-Hongarije ziet met hetzelfde vertrouwen den Rijkskanselier Caprivi aan het hoofd der Regeering van het Duitsche Rijk, als dit met Bismarck het geval was. Ver klaringen, van de meest bevoegde zijde uit Ber lijn en Rome ontvangen, strekken ten bewijze, hoezeer men ook daar overtuigd is van de on wankelbare vastheid van het verbond. Rusland. Volgens officieele berichten, welke tot 7/19 Mei loopen, was de stand der winter granen op 7/16 Mei in het grootste deel van Europeesch Rusland goed en in vele streken zelfs zeer goed. Middelmatig was de stand der win tergranen in Lijfland, Koerland, Polen, Podolie en Bessarabie; onbevredigend in eenige streken van het noordoostelijk Gouvernement. De couranten berichten van groote brandschade en zeer groote verliezen aan menschenlevens in het Uralsche gebied, in de fabrieken van Ufaleisk en Neujansk. 1000 woonhuizen, 4 scholen, 3 kerken, 3 hospitalen, magazijnen enz. werden vernield. 40 personen kwamen in de vlammen om, 18.000 zijn zonder dak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2