Italië. Te Florence is jl. Zondag eeu stand beeld voor Garibaldi onthuld. De geheele stad was op de been en alle huizen waren versierd, waaronder vele ook met Fransche vlaggen. Gemengd nieuws. Door een ambtenaar van den Waterstaat is jl. Maandag een onderzoek ingesteld naar de ligging van het wrak op den bodem vanTexel- stroom, waaraan de garnalenvisschers zoo dikwerf vastloopen- en netten verliezen. In den vorigen winter gingen op die wijze negentien netten ver loren. De visschers hebben toen opruiming of betonning van bedoeld wrak gevraagd. Aangaande een te Rotterdam gepleegden moord, bevat het „U. D." de navolgende bij zonderheden „Er heeft hier jl. Dinsdag een moord plaats gehad door een man op zijne vrouw gepleegd, die hem sedert een paar weken had verlaten. De man, Jan ten Poerik geheeten, was jaren lang aan den drank verslaafd en dientengevolge leidde het echtpaar een zeer oneenig leven. Alles wat zij bezaten, werd door hem doorgebracht, ook een erfenisje, dat hun in het vorig jaar ten deel viel en ten slotte verkocht hij zelfs het huisraad, om aan zijn rampzaligen hartstocht voor den drank te kunnen voldoen. Toen verliet de vrouw met haar beide kinderen de echtelijke woning. „Ten Poerik echter wenschte weder met haar samen te wonen en beloofde beterschap. De vrouw liet zich overhalen om Dinsdagochtend eene samenkomst met hem te hebben ten huize zijner moeder, eene 92jarige vrouw, die op eene bovenwoning in de Dirksmitstraat woont. In tegenwoordigheid dezer oude vrouw vroeg hij haar of zij weder met hem samen wilde leven, en toen de vrouw daarop een weigerend antwoord gaf, haalde hij plotseling een revolver voor den dag en schoot haar dood. De vrouw had op dat oogenblik haar kind van drie maanden op den arm, dat, met haar bloed bespat, mede tegen j den grond sloeg. „De man richtte terstond, nadat hij den moord had gepleegd, het wapen tegen zich zeiven en joeg zich een kogel door den hals, waarop hij over het lijk zijner vrouw heen ter aarde stortte. „De oude vrouw, getuige van dit vreeselijk tooneel, viel in onmacht. „Eenige buren kwamen op het hooren van de schoten toesnellen, verwijderden in de eerste plaats het kind en gingen de politie halen. Ook een geneesheer was spoedig ter plaatse, die den dood der vrouw constateerde en bevond, dat de wond, die Ten Poerik zich toégebracht had, ge vaarlijk voor zijn leven was. Op raad van den geneeskundige werd de moordenaar naar het ziekenhuis vervoerd. „De 92jarige moeder verkeert tengevolge van den hevigen schok, welke hare zenuwen onder gingen, in een beklagenswaardigen toestand, maar was toch nog in staat den commissaris van politie eenige inlichtingen te geven." Kilogrammen en vijfonsen, liters en vijfkop pen, meters, weegschalen, gasmeters, alles moet, krachtens de wet, nauwkeurig geijkt worden, ter voorkoming van bedrog bij verkoop. Zoo is men bij 't koopen van aardappelen, kersen, bessen enz. tamelijk zeker, als men goed uit zijn oogen kijkt, volle maat of gewicht voor zijn geld te krijgen. Enkele artikelen ontsnappen echter aan dat toezicht der wet, en daaronder nemen de aard beziën een zeer bevoorrechte plaats in. Ooglui kend heeft de wet, die strenge straffen bedreigde, bv. tegen den verkoop van linnen bij de „oude el," het venten van die vrucht bij potjes blijven toelaten. Maarmet elk jaar worden die potjes kleiner. Reeds hebben zij door het ijverig streven om ze zoo mikroskopisch mogelijk te maken, bijna de grens bereikt, dat één ietwat groote aardbei niet meer in een potje kan. Dat is een wel wat al te ruim gebruik van de toegevendheid der autoriteiten. Zou het dan niet tijd worden om èn van overheidswege af te kondigen, dat voortaan de verkoop van die vrucht bij dat inkrimpende maatje verboden is, zoodat ook aardbeziën met liters of gedeelten daarvan moeten worden toegemeten, èn van wege het publiek te eischen, dat de handelaars voortaan ook die vrucht verkoopen hetzij bij geijkte maat of bij 't gewicht Langs de Z.-W. klist van Ierland wordt door de tolbeambten, evenals door den stoom- kotter „Havery", nauwkeurig gelet op het bin nensmokkelen van goederen, welke, volgens rap port, door Hollandsche (Dutch) schoeners aan visscherlieden en schepen, die naar Queenstown bestemd zijn, verkocht worden. Voornamelijk heeft dit betrekking op tabak, sigaren en bran dewijn. Elk te Queenstown aankomend schip wordt nauwkeurig onderzocht. Bij aankomst van het Noorsche schip „Mentor" van Buenos-Ayres, werd 30 pond tabak gevonden, behoorende aan een matroos. De tabak werd in beslag en de schuldige in hechtenis genomen. Deze werd veroordeeld tot 100 pd. st. boete, of zes maanden hechtenis. Op het sqjiip is voorloopig beslag gelegd. De vermaarde Fransche panter- en leeuwen jager Bombonnel, is dezer dagen overleden. De 74jarige grijsaard, die sinds lang zijn bedrijf had opgegeven, waarbij hij een oog en verscheidene stukjes van zijn lichaam verloor, was sinds 1850, toen hij zijn eersten panter doodde in Algerie, de jager bij uitnemendheid. Waar men last had van een leeuw of een panter, werd hij geroepen, en doorgaans met het gewenschte gevolg. Bom bonnel woonde te Bouïra, bij Algiers, waar hij vele goedbetalende aanzienlijke gasten ontving, die met hem kwamen jagen. De dappere leeuwenjager was in Algiers alge meen hoog geacht om de vele goede diensten door hem bewezen; maar hij ging niet uit louter menschlievendheid te werk. Toen de leeuwen schaars begonnen te worden, droeg hij zorg, zijn vijanden wat te sparen, opdat zij niet zouden uitsterven. Hij moet zelfs zeer in het geheim eenige jonge leeuwtjes bij zich te Bouïra hebben opgefokt. Een paar malen was Bombonnel bijna veron gelukt. Eens rolde hij met een panter in een afgrond, maar hij wist zich nog onder het vallen vast te grijpen. Later bood die jacht hem minder gevaren. Hij had toen namelijk ontdekt, dat panters geen reuk hebben en dat men, goed verborgen en onbeweeglijk stil blijvend, voldoende veilig voor hen is. Bombonnel was ridder van het legioen van Eer en hij verkreeg dit op een eigenaardige manier. Toen hij namelijk eens ergens geroepen was om jacht te maken op een panter, weigerde het dorpshoofd hem een geit te geven (met welk diertje hij gewoonlijk de wilde dieren lokte). Eerst toen hij uit Algiers een bevelschrift van hooger hand had gehaald, kreeg hij de geit. De „Caïd", die hem zoo behandelde, verklaarde later „ik dacht, dat hij gek was, omdat hij alleen in den nacht op de panterjacht wilde gaan en ik twijfelde aan zijn moed, want alle Franschen, die moedig zijn, hebben een rood lintje in hun knoopsgat en dat had hij niet." Men zorgde toen, dat ook Bombonnel zulk een kenmerk van moed ontving. Een Jezuïet, pater Muller, te Mangalore, beweert, dat hij verscheidene melaatschen genezen heeft, door de electrisch-homoeopatische genees wijze van graaf Mattei. Ook een heer te Cal- cutta verklaart door dezelfde middelen lijders aan de tot dusver ongeneeslijk geachte ziekte te hebben genezen. Een kleine verbetering! De Romeinsche correspondent van een blad te Warschau sprak in zijn brief van „den stadhouder Christi". De censor, overwegende, dat sinds 1863 in Polen de titel van stadhouder was afgeschaft, schrapte dit woord en schreef er bovengouverneur- generaal. Te Salem, Noord Dacota, viel een bende gemaskerde roovers een trein aan, schoot op den machinist en den stoker en dwong hen te stop pen. Na den postwagen te hebben geplunderd dreigden zij den machinist en stoker, die licht gewond waren, te zullen doodschieten, als zij de reis niet dadelijk voortzetten. Er is nog geen spoor van de dieven gevonden. Duitsch-Afrikaansche reclame. Op de deur van een koffiehuis bij Berlijn kan men de volgende aankondiging lezen: „Levend te zien! Twee Oost-Afrikaansche marters, door een matroos van majoor Wissmann meegebracht. Zij kunnen elke minuut jongen werpen!" Stoomvaart en Scheepstijdingen. PriuB Alexander (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 8 Juni van Aden. Prinses Wilhelmina (a.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 10 Juni van Southampton. Prinses Mar ie (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 11 Juni van Port-Saïd. Heem se, kapt. W. W. Visser, van Hcrnösand naar Purmerend passeerde S Juni Drngör. Koophandel, kapt. Ekamp, vertrok 8 Juni van Gefle naar Londen. Nicolette, kapt. Jorgensen, arriveerde 10 Juni van Li ver pool te Quebec. A. R. Palck, kapt. Ruijg, lag 11 Juni te Gamle Kar- leby zeilklaar naar Purmerend. Volgens particulier bericht is het Ncd. schip S d c r h a m n, 2 dezer af- en te Helsingfors binnengebracht. Marktberichten. Texel, 10 Juni. Commissiehandel. Vette Koeien f 190 a 230, Melkkoeien f 145 a 175, Kalfkoeien f 175 a 225, Kalfvaarzen f 175 n 220, Gelde id. f 110 a 125, Nuchtere Kalveren f 14 a 19, Gcldeschapen f 28, Schram men f 19 a 28, Werkpaarden f 150, Rijpaarden f 225 a 325, Oude Paarden f 65 a 90 en Biggen f 11 a 12.50, allen per stukVette Varkens 21 cent per half Kg, l)c aanvoer op de vierde groote Lammerenmarkt bedroeg 697 stuks. De prijs liep van f 11 tot 15 per stuk. SCHAGEN, 12 Juni. 10 Paarden f 65 a 350 Stieren. a 18 Geldekoeien 130 a 260 20 Kalfkoeien 180 a 240 Vaarzen a Kokkel.a 25 n. Kalveren 8 a 24 132 Schapen 20 a 30 425 Lammeren 12 a 16 13 Bokk. en Geit. f 25 a 10 33 mag. Varkens. 16 a 20 39 Biggen 8 a 13 14 Kippen c, 75 a 120 Eenden a Boter p. kop 65 a 70 Kaas p. kilogr. 25 s 35 Kip-eieren p. 100 300 a 325 E.-eieren 290 a Alkmaar, 9 Juni. Aangevoerd 11 Koeien, f 200 a 275 279 vette Kalveren, f 40 a 9630 nuchtere dito, f 10 a 20 57 Schapen, f 30 a 331 kl. Bokje, f 0.60 1 Geit, f 5, en 54 mngere Varkens f 16 a 20 per stuk 245 vette Varkens, 40 a 46 ct. per Kg. Bovenkarspel (Station), 10 Juni. Meirapen f 3 per 1000 stuks (aanvoer 50,000. Streeker Muizen f 4 a 4.25 per half H.L. 11 Juni. Meirapen f 3 per 1000 stuks (aanvoer 125,000). Streeker Muizen f 3.50 a 4.per half H.L. Purmerend, 10 Juni. Aangevoerd 471 stapels Kaas, kleine 30, 1 stapel middelbare f 26.50 per 50 Kg.; 2151 Kg. Boter, Hooiboter f 1.05 a 1.10 per Kg.Kip-eieren f 3.25 a 3.75, Eend-eieren f 3.per 100 stuks. 255 Rundereu; 16 Stieren; 76 Paarden; 262 vette Kal veren, f 0.70 a 0.90 per Kg.202 nuchtere dito, f 8 a 20 125 magere Varkens, f 15 a 25 266 Biggen, f9 a 12, per stuk859 Schapen en 350 Lammeren202 vette Var kens 40 a 46 ct. per Kg. Amsterdam, 11 Juni. Koolzaad op 800 Kg. olie stil. Lijnzaad flauw. Raapolie traagvliegend per 100 Kg. f 26.50, 1 Juni f 26.25, 26.371, 1 Juni-Aug. f 26.12f, f26.25, 1 Sept.- Dec. f 25.25, 1 Jan.-Mei f 24. Lijnolie traagvliegend per 100 Kg. f 26.75, 26.50, Juli-Kug. f 26.25, Sept.-Dec. f 24.75, Jan.-Mei f 23.75. Raapkoeken f 60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8 a 11.75 per 104 stuks. 490 Runderen, 1ste kw. 83, 2de 73 en 3de 63 ct. per Kg.; Melk- en Kalfkoeien f 160 a 275 per stuk; 1 vet Kalf47 nuchtere dito f7 a 1440 Schapen, f 25 a 32 600 Lammeren, f 10 a 16, per stnk. 383 vette VarkenB, 38 a 44 cent per Kg. Haarlem, Koeien f 150 a 290, vette Schapen f 18 a 30, Lammeren f 11 a 17, nucht. Kalveren f 8 a 14, vette idem f 35, alles per Btuk. Schiedam, 11 Juni. Moutwijn f 10.Jenever f 15.50, Amst. Proef f 16.75, Spoeling-Beurs f 0.60, Spoeling-Com missie f 0.50. Londen, 9 Juni. Aangevoerd2600 Runderen, 15000 Schapen en Lammeren. 190 Kalveren, 10 Zwijnen: Prijzen: Runderen 2—4 a 4-8, Schapen en Lammeren 4-2 a 5-9, Kalveren 3-9 a 6.2, Zwjjnen 2-6 a 4-0. V i 8 s c h e r ij. Nieuwediep, 12 Juni. Sedert jl. Dinsdag werden alhier door 102 korders en beugers 10 tot 70 groote-, 10 tot 30 kl. tongen, 4 tarbotten, 8 tot 95 roggen, 1 tot 4 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar en door trekkers 5 tal geep en 180.000 stuks ansjovis aangevoerd gr. tong gold 45 a 50 cent, kleine id. 20 cent, tarbot f 8 a f 9, rog I 55 a 60 cent per stuk, kl. schol f 2.25 a f 3.90 per mandje, schar f 4.a f 5.50 per mand, geep f 17 a f 18 perj tal en ansjovis f 4.60 a f 5.per duizend. Texel, 9 Juni. Door de Noordzeevisschers van hier zijn in de afgeloopen week elders ter markt gebracht800 tongen, eenige tarbotten, 200 roggen, 10 manden kleine tarbot, 70 manden kleine schol en 60 id. schar. Groote tong gold 45 n 50 c., kleine cu middels. 15 a 20 c., tarbot f 5 a 10, rog 45 a 55 c. per stuk, kleine tarbot f 10, kleine schol f 2 a 3, scharren f 3 a 4 per mand. De ansjovis- visschers op de Zuiderzee hadden van 32,000 tot 125,000 per span gevangen, tegen f 4 per 1000 stuks. Scheveningen, 7 Jnui. Ken 6tal schuiten waren dezen avond nog aan, met besommingen als de vorige. Twee echter hadden eene besomming van f 150, sch. Dijkhuizen en No. 2 van f 260sch. A. Pronk, de laatste, had veel schol voor de drogerijen, waarvoor nog ferme prijs werd betaald. 9 Juni. Vijf garnalcnhooten brachten gezamenlijk 18 manden aan voor doode werd f 2.50 en voor levende f 4 per mand betaald. De vischprijzen waren heden hoog; gr. tong gold f 0.90 a f 1.—, kl. id. 30 a 50 c„ lev. schol 25 a 30 e., schar f 6.a 6.25, groote tarbot f 8 a 9 en kl. id. f 4.— a 4.50. 10 Jnni. Vijf booten kwamen aan met eene vangst door elkander van 4 manden, waarvoor 2 a 3 gulden werd besteed. Vier Katwijksche korders hadden 13 manden die voor de booten aan het strand waren en f 2.50 tot 3.50 per mand maakten. De prijzen der visch waren heden voor tongen 50 a 90 cent, tarbot 8, schol 7, kleine schol f 4, scharren f 6, braad f 2.50. Vooral wordt voor droogschol hooge prijzen be steed. Brussel, 9 Jnni. Aangevoerd van Holland 34, van Ostende 92, van Heijst en Blankenberghe 34, van Frankrijk 13 collis visch. Hollandsche zalm 1.80 a 3.en Dnitsche zalm 0.80 a 1.50 per half Kg tongen 14 a 38, rog 7 a 17. schol 3 a 7, scbelvisch 4 a 5.50 fr., per mand; heilbot 3 a 12, tarbot 10 a 23, steur 59, Makreel 0.20 a 0.40 fr. p. stuk. Grimsby, 7 Juni. Voor de versche visch werden de volgende prijzen betaald: groote tarbot f 1.80a2..kleine id. f 1.20 a 1.50, groote tong f 1.70 a 1.85, kleine idem f 1 20 a f 1.30. kabeljauw 25 a 40 c., schelvisch 25 a 30 o., groote schol 50 a 60 en kl. id. 20 a 40 c., alles per K.G. Als eerste haringjager zal dit janr dienst doen, het stoom schip „Wodan", en alt tweede het stoomschip „Ingerid". Beiden zullen te Vlaardingeu hunne ladingen lossen. Te Vardo liep een schip binnen met 1300 zeehonden aan boord en berichtte, dat de geheele vloot, die op zeehonden- vangst was uitgegaan, van Maart tot 8 Mei in het ijs had vastgelegen, zoodat de vangst van jonge zeehonden mis lukt was. In April werden 70 walvisschen gevangen op de knsten van Oost-Fiiunarken. 9 61 119 124 215 274 305 390 391 393 395 407 427 458 480 482 502 517 636 641 652 712 736 823 829 845 853 855 978 980 1009 1029 1063 1085 1118 1126 1150 1202 1205 1215 1258 1272 1274 1333 1361 1370 1372 1422 1507 1524 1626 1634 1657 1662 1706 1710 1715 1719 1727 1759 1762 1770 1781 1809 1856 1886 1901 1936 1985 2020 2004 2057 2067 2074 2188 2223 333ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Twaalfde lijst. Nieten: 2254 4380 7060 9318 12046 14644 16958 18362 2267 4513 7144 9358 12113 14682 17071 18395 2272 4538 7154 9391 12144 14686 17075 18503 2304 4572 7160 9416 12161 14714 17076 18529 2317 4595 7177 9492 12216 14740 17120 18543 2329 4647 7186 9501 12219 14790 17126 18633 2333 4692 7225 9603 12230 14807 17156 18641 2346 4700 7322 9639 12235 14884 17170 18645 2377 4763 7440 9677 12684 14927 17187 18662 2394 4779 7513 9687 12309 15038 17234 18731 2480 4811 7546 9693 12321 15048 17272 18764 2474 4859 7567 9710 12347 15493 17281 18768 2616 4876 7576 9750 12425 15108 17282 18817 2626 4924 7606 9782 12433 15124 17285 18821 2635 4981 7618 9789 12534 15130 17366 18826 2643 4994 7659 9826 12535 15155 17373 18880 2687 5050 7719 9891 12541 15176 17381 18941 2702 5082 7763 9968 12547 15233 17388 18951 2714 5093 7837 9973 12579 15238 17409 18955 2729 5159 7906 10035 12660 15260 17417 18958 2758 5242 7925 10037 12698 15270 17441 18961 2764 5247 7940 10078 12725 15289 17463 18973 2775 5319 7978 10135 12775 15384 17471 19039 2808 5346 7995 10249 12788 15398 17481 19182 2823 5403 8032 10251 12855 15496 17514 19222 2854 5405 8042 10319 12886 15528 17535 19281 2863 5411 8050 10330 12919 15549 17537 19377 2980 5446 8051 10333 18025 15559 17569 19425 2982 5477 8073 10340 13073 15569 17592 19462 2992 5509 8086 10355 13114 15621 17597 19480 3016 5511 8174 10464 13140 15625 17599 19518 3021 5534 8200 10514 13177 15682 17620 19556 3088 5577 8215 10575 13210 15692 17642 19582 3113 5587 8225 10636 13216 15711 17663 19603 8223 5616 8256 10642 13269 15745 17675 19686 3320 5630 8288 10652 13299 15807 17687 19710 3337 5680 8380 10665 13327 15848 17702 19796 3360 5693 8382 10682 13374 15853 17719 19828 3365 5849 8396 10698 13387 15890 17726 19869 3382 5907 8413 10708 13413 15925 17734 19875 3438 5933 8420 10715 13417 15970 17760 19914 3468 5935 8427 10730 13453 15994 17807 19964 3481 5961 8430 10731 13472 16036 17820 20017 3493 5987 8467 10792 13475 16050 17825 20082 3500 6105 8496 10793 13497 16063 17860 20108 3536 6157 8514 10803 13510 16083 17S93 20110 3537 6164 8334 10821 13610 16140 17900 20154 3548 6194 8536 10858 13662 16188 17916 20160 3559 6199 8607 10919 13684 16229 17920 20187 3570 6211 8621 10978 136*8 16250 17921 20226 3600 6273 8692 10986 13811 16359 17924 20232 3610 6275 8730 11017 13818 16373 17942 20263 3611 6300 8732 11040 13834 16400 17951 20334 3643 6303 8738 11205 13839 16429 17970 20379 3683 6345 8751 11306 13882 16546 17973 20411 3728 6368 8756 11416 13900 10569 17676 20422 3739 6385 8778 11432 13904 16652 18012 20428 3767 6401 8788 11487 13929 16656 18024 20433 3772 6415 8791 11498 13993 16663 18027 20474 3782 6439 8824 11512 14041 16683 18093 20485 3834 6467 8825 11517 14047 16682 18105 204S8 3872 0594 8970 11575 14061 16719 18113 20512 8905 6610 8978 11671 14105 16751 18117 20517 3910 6674 9011 11699 14138 16769 18134 20519 3959 6712 9014 11788 14259 16772 18163 20533 4017 6740 9033 11810 14300 16789 18189 20608 4040 6746 9070 11814 14318 16809 18214 20669 4042 6752 9071 11827 14322 16848 18240 20711 4048 6814 9087 11835 14431 16871 18246 20715 4060 6829 9102 11853 14470 16872 18273 20744 4062 6851 9114 11882 14511 16875 18300 20762 4184 6853 9167 11918 14542 16902 18323 20921 4254 6864 9250 11972 14547 16905 18329 20930 4265 6954 9258 12024 14554 16922 18384 20945 4282 7033 9297 12042 14577 16984 18357 20978 4318 Burgerlijke Stand van: Helder, van Dinsdag- tot Donderdagmiddag. Gehuwd: L. Jonkman en G. Minnes. A. Jansen en M. Riekwel. BevallenT. Beers, geb. V een, z. C. H. Cornelisae, geb. Rijk, d. A. G. de Haan, geb. Kragt, d. M. J. van der Horst, geb. van der Lis. 2 z. J. Goedhart, geb. Mens, z. H. G. de Wijn, geb. Strikker, z. Overleden: J. v. d. Menlen, geb. de Rooij, 40 j. A. Kosseu, 7 m. Callantsoog, van 1 tot 31 Mei. Ondertrouwd: P. Weij, jm., 26 j. en A. Bakker, jd., 21 j. GehnwdG. Mosk en N. Schagen. P. Bakker en A. Schouten. K. Bras, en T. Langereis. P. vau der Werf en A. de Graaf. Geboren: Antje, d. v. K. Hollander en R. Keizer. Dirk, z. v. D. Boet en N. de Lange. Cornelis, z. v. J. Baken en M. Kapitein. Cornelis, z. v. J. Ooathuizen en N. Vries. Schagen, van 7 tot 10 Juni. Geboren: Maria Catharina, d. v. C. Huibertsjen C. Bakker. j}-.- Overleden: J. de Vries, 79 j. en 11 m. G, Mareea, 70 j. en 11 m. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Thermometer g Windrichting mM. Ca. ts P en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 11 12 Z.W.t.Z. 20 Kg. 753.22 -8.18 15.4 -0.6 12 8 Z.t.O. 1.5 753.67 -7.73 14.6 10.2 12 12 Z.W.t.Z. 0.2 754.90 -6.50 14.4 tl-7 2 Toestand g -f? 8 Weersgesteldheid. van d zee. 11 12 0.81 Lichtbewolkt, onstuimig. Hol in zee. 12 8 0.81 Bewolkt, mooiweer. Vlak 12 12 0.78 Betr., regenb., mooiweer. id. Verwachting: Zuidwestenwind. M a i I d ie n s t. Verzending O.-I. Mali. Amsterdam (Nederl.)20 Jnni. 4 Juli. Rotterdam (Lloyd)13 JnnL 27 JunL Genua (NederL)17 Juni. 1 Juli. Marseille (Lloyd)24 Jnni. 8 Juli. Marseille (Fr. dienst) 14 Jnni. 28 Juni. Brindisi (Eng. dienst)20 Juni. 4 Juli. Brindisi (Duitsche dienst) 8 Juli. 5 Aug. De Fransche maiibooten doen Rionw, Banka en Palen - bang niet aan. Mail Suriname. Amsterdam (Nederl.) 2 Juli. Southampton (Eng.)25 Juni. St. Nazaire (Fr.) 9 Juli. 9 Aug. Mail Cnra$no. HSvre (Pr.)13 Juni. 28 Juni. New-York24 Juni. Liverpool (Eng.)Eiken Donderdag. Op verzoek worden brieven voor Cura$ao ook met de Surinaamsche mail over Amsterdam verzonden. Port der brieven en drukwerken naar Nederl. Ooit en West-Indië Per mail voor brieven 15 cents per 15 gram, voordruk werken 3 cents per 50 gram. Rechtstreeks met de stoomschepen van nit Amsterdam of Rotterdam voor brieven 10 cent per 15 gram, voor druk werken 2 cent per 50 gram. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau Raadhuis1 schoentje, 1 bewijs van koop met recht van wederinkoop. Adres Bureau II1 boezelaar. Laatste berichten. ia Juni. De heer ds. Th. Granpré Molière, O.-I. predi kant met verlof h. t. 1., heeft het op hem uitge bracht beroep naar de Herv. gemeente alhier aangenomen en voor dat naar Noord-Zijpe bedankt. Zr. Ms. schroefstoomschip „Sommelsdijk", commandant de kapt.-luit. ter zee G. H. van Steijn, is den 9 dezer van hier te Leith aange komen. Door de Directie der Marine alhier werd gisteren openbaar aanbesteedde levering van 1.500.000 KG. Engelsche Cardiffkolen. Inge komen waren 3 biljetten, als van de heeren Hoven Zn., te Amsterdam, ad f 14.49J. R. Veder Zn., Rotterdam, f 13.25 en P. en N. de Jong, Amsterdam, f 13.15 per 1000 KG. Jl. Dinsdag zijn uit het Eng. stoomschip „Newnham" 84 balen katoen geborgen. De minister van Marine brengt ter kennis van zeevarenden, dat in het begin der maand Juli a. s. de roode bol aan den grooten mast van het lichtschip „Haaks" als topsignaal zal vervangen worden door een rooden omgekeerden kegel. Vacante Betrekkingen. Agenten van politie 2de klasse (2) niet boven 85 jaar te Arnhem; hon. f550 met vrije nniformkleeding en schoeisel. Adr. tot 15 Jnni, den commissaris van Politie aldaar. Conciërge tevens amanuensis, bekwaam in het vervaardigen van natuurkundige instrumenten aan de Hoogere Burger school en Teekenschool te Stad Almelohon. f 650 met vrije inwoning, vuur en licht. Adr. vóór 15 Juni, den Burgemeester. Gasbaas, bekend met fitwerk aan de gasfabriek te Eind hoven hon. f 14 per week met vrije woning, vuur, licht en belasting. Adr. den Directeur. Gemeente-Architect te Bolsward; hon. f 1000 en f75 voor bureau- en reiskosten. Adr. vóór 25 JimL den bnrge- meester. Jongmensch, bekend met correspondentie in de moderne talen en boekhouden op een assurantiekantoor-, voor loopig hon. f800. Adr. „Nieuws van dan Da»" Ltt. IJ. J. 311. Klerk (gengr.) met telegraaf radicaal aan het post- en telegraafkantoor te Wolvega; hon. f300. Adr. den Directeur. Klerk (1ste kassier) ter gerasente-secretarie van Delfland hon. f1000, borgtocht f5000. Adr. vóór 10 Jnni den secretaris-rentmeester VBn Delfland te Delft. Leeraar (die met goed gevolg het candidaats of doctoraal examen iu de wis- en stemkunde of wis- en natuur kunde heeft afgelegd) in de wiskunde voornamelijk om onderwijs te geven in de hoogere stelkunde, goniometrie en trigonometrie aan hat Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoordhon. f2500 tot f2800.-Adr. vóór 21 Juni den kapitein ter zee, commandant van genoemd instituut, C. E. Lhlenbeck aldaar. Machinist-Bankwerker bij de waterleiding der gemeente Nieuwer Amstel; hon. f900 met vrije woning, vunr en vrijdom van de 3 eerste grondslagen van de perao- neele belasting. Adr. vóór 15 Jnni den burgemeester. Machinist-Timmerman op de steenfabriek van de firma S. van Yelzen, te Alphen, Z.-H. Stalbaas, goed bekend met de behandeling vau paarden en materieel. Adr. in persoon, kantoor van GendenLoos van Hogendorpsplein 24, te Rotterdam. Publieks vermakelijkheden, vergaderingen, enz. Huisduinen. Badpaviljoen. Gelegenheid voor binnen- en buitenbaden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3