A Gebroeders Serbrock, eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, ,,'T ALGEMEEN BELANG" Bij ondergeteekende is verschenen: Voor LEESGEZELSCHAPPEN en BIBLIOTHEEKEN zeer aan te bevelen. Eene DIENSTBODE, Een flinke Jongen, J. SCHOONDERMARK Jr. Amsterdam, le Helmersstraat 127. Ifr. KlMdtnulnts, Amsteidaaij Damrak H. 61. in de keurigste dessins. Zuidstraat, D. KOPPEN Gz. Zuidstraat. jitol-, SchiMerij- en leiMmapziji. Specialiteit in Staaf- en Portretlijsten. PASSEPARTOUTS in alle maten en kleuren. Spioiali inrichting tot hit fahrieeirsn van minbelin. D. KOPPEN Gz. B0LD00T BOSCHVIOOLTJES, Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij sluit op de voordeeligste voorwaarden verzekeringen tegen schade, ontstaan door brand en door de ter blussching aangewende middelen. Vaste jaarlijksche bijdrage voor Woonhuizen 50 cents per f 1000 per jaar. Voor Winkelhuizen iets hooger, naar gelang van het brandgevaar. Nadere inlichtingen worden versti'ekt door C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. Roode Port a Port W. JAGER GERLINGS, W. C. Hattinga Raven, E. VAN DAM, Alle soorten van open Rijtuigen voor Families disponibel. Geen grijs haar meer! ïn-mirM De nieuwe London JACQUES TAN ROSENDAEL. Riisv«sesiging „Algemeen Belang" P. TIJSEN K. A. KAAN, Doct Shalp's Baard-Tinctuur JiCQDES TUI ROSENDAEL. PTUUpWEÏj!!! M. Th. DE HAAS, WECENSCHOUW. VISITEKAARTJES. ROUWKAARTJES. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Steeds voorhanden de buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. ROMAN "VAN h. s li o im; r t. 1 deel, 231 pag., prijs f 2.—. Helder. J. H. VAN BALEN. MMOMk Annonces, Dinsdags, Donder- BPQlr, dags en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. Annonces, onveranderd 4 malen ÜPSy geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. ADVERTENTIEN. Heden overleed onze jongste lieveling "ANN A, in den ouderdom van circa 7 maanden. K. KOSSEN. D. KOSSEN-GRIN. Helder, 12 Juni 1890. Wordt verlangd, om X Augustus in dienst te treden die goed kan koken en netjes werken. Zich te vervoegen bijMevrouw A. J. KRABBE, Molenplein. Een gepensioneerd onderofficier der Marine (liefst Stuurman of Schrijver) kan plaatsing: bekomen bij eene Stoomvaart-Maatschappij. Salaris f 40 per maand. Vereischten: activiteit, stipte eerlijkheid en begrip van eenige (eenvoudige) administratie. Brieven franco, lett. AAA, Bureel van dit blad. die het letterzetten wenscht te leeren, kan dadelijk geplaatst worden, aanvankelijk als loopjongen. Adres: Bureel dezer Courant. Muziek-Directeur. De ,Harmoniekapel* te Schagen zoekt, op nader vast te stellen conditiën, een bekwaam Directeur. Informatiën worden verstrekt door den Secretaris der Vereeniging. Pension-Haarlem. In het klein gezin van een Prlvaat- Bscent kannen medio Augustus eeu paar jongens geplaatst worden, die ééne der inrichtingen van 1., m. of h. onderwijs moeten bezoeken. Ruime woning, liefder. behand., nauwl. toez. Prima ref., bill. cond. Adres franco, letter A, G E B R. VAN BREDERODE, Boekhandel, Haarlem. is alle werkdagen te consulteeren, van 101 uur, uitsluitend voor Behandeling; met Massage, van 13 uur (voor gehuwden) uitsluitend voor ïacnltatleve Steriliteit* Holloway's Pillen. Verdienste beloond. Dit beroemde, huismiddel heeft de proef des tijds en de zwaarste tegenwerking doorstaan. Deze Pillen zuiveren dadelijk het bloed en alle andere vochten des menschelijken lichaams. Gedu rende den winter, en inderdaad het geheele jaar door, behoorde geen huis of huishouding zonder de middelen te zijn om ziekte in haren aanvang te bestrijden. Zulke middelen worden veilig en zeker aangeboden in deze uitmuntende Pillen, indien zij volgens de daarbijgevoegde aanwijzing ingenomen worden. Holloway's medicijnen verdrijven slechte- en bevorderen eene gezonde spijsvertering; ze werken als een zacht en krachtig purgeer middel. Deze Pillen worden ten sterkste aanbevolen aan personen die een zwak gestel hebben en wier zenuwstelsel door ziekten is geschokt geworden. Aan dezulken zullen zij een onbeschrijfelijk genot verschaffen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50. Zij worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor Holloway, 533, Oxford-Street, Londen. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van Reparatie-werk spoedig, net en goedkoop. VOORTREFFELIJK REUKWATER. Men lette steeds op den naam J. C. BOLDOOT. ZEER GOEDE fl per flesch a contant, in voorraad bij FIRMA J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAARS, HAARLEM. HOOFDAGENT VOOR Helder en omstreken: Keizerstraat 103. Kanaal weg 7 9. N.B. Proeven van deze Portwijn worden gratis verstrekt aan het Depot, Keizer straat 103. Stalhouderij. Breedstraat, Alkmaar. de beste der Parfumerieën om 't grijze haar te doen ver dwijnen, is onschadelijk voorde huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Prijs 85 Cent per flacon en f 1.50 de dubbele flacon. te Anna Paulowna. In de vergadering, gehouden 11 Juni 1890, zijn tot candidaten gesteld voor Hoofdinge landen de aftredende leden, de Heeren: en welke den stemgerechtigden op de verkiezing, welke gehouden zal worden op 14 Juni a. s., ten zeerste worden aanbevolen. Het Bestuur. geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af. Prijs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu wediep alleen bij Als EENIGAGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. Het. Bestuur van dezen polder Helder en Huisduinen maakt bekend, dat de jaarlijksche wegenschouw in dien polder zal gehouden worden op Woensdag den 25sten Juni 1890. Eigenaars of gebruikers van landen worden herinnerd,dat de aan hunne landerijen gelegen polderwegen vóór den dag der schouwing, behoorlijk moeten zijn ingeslecht. De nalatigen verbeuren eene boete van zestig Cents, onverminderd hunne verplichting om de wegen in behoorlijken staat te brengen. Tevens wordt in herinnering gebracht, dat honden, die onbeheerd in den polder loo- pen, zooveel mogelijk onschadelijk zullen worden gemaakt. Helder, 11 Juni 1890. H. SMIDS, Voorzitter. C. BOON, Secretaris. Verkrijgbaar de onderstaande 17 soorten, bedrukt met letter naar keuze: (Bizonder aan te bevelen de schrijfletter, zijnde naboot sing van steendruk.) 1°. Gewone kaartjes, dof carton, per 100 ƒ0.70 2°. glacé *0.70 3°. Dessin-kaartjes (in versch. tinten)* 1.10 4*. Imitatie hout idem 1.10 5°. marmer (glacé carton in verschil, tint.), 1.10 6°. y u (dof cart. gevlekt in verschil, tint.), 1.10 7°. (dofcart.geaderd in verschil, tint.), 1.10 8°. paarlmoer idem 1.20 9°. Fantaisie-kaartjes(bladeren en bloemen) in verschill. tintenper 100/1.10 10°. Fantaisie-kaartjes (vlin ders) in verschill. tinten 1.10 11°. Ivoor-carton met schuine goudsnede (wit), gewone grootte1.50 12°. Kleine kaartjes met schuine goudsnede en ronde hoeken (in verschillende tinten). ,1.75 13*. Idein idem, schuin model, met omgeslagen hoek van andere kleur dan de kaart zelf, per 50 stuks ƒ1.—,, ,1.90 14". Idem parelgrijs carton met gekleurde bladeren en figu ren en relief1-50 15°. Idem in verschillende kleu ren met teekeningen ,1.25 16°. Gewone, breedte van den rouwrand 1 c.M. .per 100 1.05 17°. Fijn carton, breedte van den rouwrand 8 m.M. 1.20 Enveloppes l8te soort f 1.10 0.80 Voor gewone enveloppes wordt berekend 0.30 per 100 stuks. Alle visitekaartjes zijn verpakt in nette étuis. Voor buiten de gemeente zende men slechts kaartje of briefkaart met het bedrag, vermeerderd met 15 cent voor postpakket, per postwissel of in postzegels aan de te Helder. Boekbandelaars genieten rabat. Dljk.trant. Wed. SEVENHUIJSEN. EIGEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4