UITVERKOOP J. SCHAGER, Kanaalweg. KLEEDERMAKERIJ. VOORDEEL! „DE HOOP", Kanaalweg. Openbare Verknoping P, VAN Timmer- en Metselwerken. PARK T1VOLI. Zevende Zomerconcert, der Kon. Ned. Marine, O O N G R E S voor Nijverheidshygiëne en Reddingswezen W erklieden-V ereeniging. licht en zwaar Grenen-, Vuren- en Eiken Ribhout, KIPPENREN. TE KOOP: Een tweepaards D0RSCHMACH1NE (hekel), Notaris BACKX TIVOLI. Zondag a. s. Bal. Nog ENKELE DAGEN zal de van den Manufactuurwinkel „DE HOOP" in de Koningstraat plaats hebben. Een ieder doe nog zijn J. SCHAGrER. Ontvangen eene nieuwe zending of aanvulling van den altijd grooten voorraad LAKENS, BUKSKINS, KAMGARENS en BROEKSTOEFEN. De prijzen zijn naar evenredigheid der kwaliteiten. (Bluf geeft toch niet.) OPRUI IVF I TVT Gr van GEMAAKTE HEEREN- en KINDER-COSTUMES RESTANTEN of LAPPEN BUKSKIN. J. SCHAGER. Het jaarverslag van den Landbouwraad van het Engelseh Departement van Landbouw maakt melding van een proefneming ter bestrijding der klavermoe heid ook eene in onze provincie bekende kwaal een proef, die zeer goede resultaten heeft opge leverd. Het middel, dat werd aangewend, bestond in zwavelzure kali met zwavelzure ammoniak, resp. ongeveer 400 en 140 kg. per HA.deze stoffen werden in 't begin van April uitgezaaid en aan 't einde van Juli was de klaver er geheel bovenop gekomen, in tegenstelling met die, welke op stukken er naast, ook waar andere middelen (als zwavel zuur ijzeroxyd) waren beproefd. In het Weekblad „Sempervirens" van 23 Mei jl. komt voor onder „Vraagborcl" „Welk is het beste middel tegen aardvlooien Hierop kan ik antwoorden, dat, wanneer de aard- vloo zich reeds vertoont, er niet veel meer aan te doen is, doch wel voor dien tijd nm. het Kool zaad, ook wortelzaad en nog andere zaden, wier gewas van de aardvloo te lijden heeft, pl. m. 3 uur lang in zout water of pekel te laten weken. Het is bekend dat de eieren van de aardvloo zich reeds bevinden op het zaad en men alzoo de aard vloo gelijkertijd met het zaad uitzaait. De pekel nu, weekt de aardvloo-eieren van het zaad en be let het uitkomen der eieren. De pekel doet aan de kiemkracht van het zaad geen kwaad, integendeel, men zal ondervinden dat het zaad zich spoediger ontwikkelt. Ik kan er nog dit als een bewijs aan toevoegen: „Ik heb dit raiddel reeds eenige jaren aange wend, ook voor veevoederzaad, o. a. bij het zaad van de Rutabaga. De uitkomst was verrassend, het gedeelte van een stuk land dat door mij bezaaid was met ge pekeld Rutabagazaad, lag te midden van andere stukken, mede met Rutabagazaad bezaaid, doch waarvan het zaad niet gepekeld was. Op het door mij gezaaide gedeelte vertoonde zich slechts hier en daar de aardvloo, terwijl het omliggende schier door de aardvloo werd vernietigd. B. W. G. Wtt. koelies voor Suriname, alhier geworven door den heer E. 't Sas, gemachtigde der Nederl. Handel maatschappij. Voor hun vertrek werden zij door den resident persoonlijk ondervraagd, of zij wisten waarheen zij gingen, voor hoe lang, tegen welk loon, enz. Gemengd nieuws. Callantsoog. In de maand Februari jl. werd de Scheveningsche bomschuit „Cornelis Albertus" toebehoorende aan den reeder P. Knoester, in de Noordzee, ter hoogte van deze gemeente, aangevaren door het te Cardiff thuis behoorende stoomschip „Baljuw", hoewel de bomschuit duidelijk de voorgeschreven sein vuren voerde. De kantonrechter te 's Gravenhage werd dade lijk na terugkomst van de schuit met het voor gevallene in kennis gesteld, en tevens de hulp ingeroepen van den waterschout te Scheveningen, den heer Vemée, dien het gelukte de zaak, zon der proces, voor den reeder Knoester tot een goed einde te brengen, daar de eigenaar van de „Baljuw" de gevraagde schadeloosstelling van f 230 heeft betaald. Enkhuizen. Het visschersvaartuig „W. L. 37", zou jl. Donderdagmorgen de haven alhier verlaten, toen, zonder het scheen te worden op gemerkt, een tjalkschip met volle zeilen binnen kwam de vaartuigen stootten tegen elkander, met het gevolg dat de schuit „W. L. 37" be langrijke schade beliepeen mast stortte over boord, een zeil scheurde geheel, terwijl ook de overige tuigage deerlijk werd gehavend. Woedend over het verlies, sprong de bemanning op de tjalk over en wilde den schipper te lijf; geluk kig voor dezen, kwam er weldra hulp opdagen, en slaagde men er met veel moeite in hem te ontzetten. Oostzaan. Uit de woning van Jan Kater alhier zijn tijdens het houden van den optocht te Wieringen, in „het Fortui n", van D. LONT, op DINSDAG 8 JULI 1890, 's namiddags 6 uur, in bijzijn van den Ed, Achtb. heer Kantonrechter, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van een Rui», Erf, Wel- en Bouwland te Wieringen, Sectie A, No. 1557 en Sectie C, Nos. 579, 602, 820, 849,903,904,2213, 2408, 2409, 2578 en 2614, groot. 8 hectaren, 27 aren 77 centiaren, behoorende aan den Heer M. MINNES c. s. en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 19 Augustus 1890. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voorn. Notaris, alwaar de voorwaarden van af 14 dagen vóór den verkoop voor een ieder ter lezing liggen. Binnenhaven 49. s te geven door het STAFMtJZIEKKORPS onder directie van den Kapelmeester J. KONING, op Zondag 29 Juni 1890. Aanvang 2J uur. Programma: 1. Marche Indiënne sur: Le tour du monde, Desbillemont. 2. Vorspiel zu der Oper: Loreley, Max Brucli. 3. Duo, Ire acte, de 1'opéra: Carmen, Georges Bizet. 4. Balletmusik aus der Oper: „Auf hohen Befehl", Carl Reinecke; a. Einzugsmarsch b. Ménuetto; c. Pastorale und Gavotte. 5. Die beiden Husaren, Ungarische Ouverture, Franz Doppler (eerste uitvoering). 6. Grande fantaisie de 1'opéraLa Juive, J. E. F. Halévy. 7. Fusionen-VValzer, Eduard Strauss. Voor niet-leden is de entrée-prijs Heerenf 0.50. Dames0.25. Namens de Commissie van beheer van het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, de Kapelmeester J. KONING. Kerknieuws. Andijk. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Ger. gem. te 's Gravendeel ds. W. Bosch, pred. alhier. Alkmaar. In de algemeene classicale ver gadering, 25 dezer alhier gehouden, zijn benoemd tot lid van het provinciaal kerkbestuur ds. A. H. Claasen; tot zijnen secundus ds. A. W. van Kluijve; tot assessor van het classicaal bestuur ds. A. C. H. Calkoentot zijnen secundus ds. P. Immink tot quaestor ds. G. E. Bron tot zijnen secundus ds. H. van der Hoeventot secundus van den scriba ds. H. van der Hoeven; tot ledends. J. F. L. Boonacker en ds. A. J. Adrianitot secundi ds. A. G. Reede en ds. J. L. Bommezijn; tot secundus van het lid H. Rezelman, de heer C. P. F. van Bosstraeten. Hoorn. Jl. Woensdag werd alhier de ge wone jaarlijksche Classicale vergadering bijge woond door 26 predikanten en 34 ouderlingen. Benoemd werdenTot leden van het Classicaal Bestuurde predikanten Blanken, van Lutjebroek, Rienstra, van Medemblik en Schuurman, van Hauwert, en de ouderling P. Kroon Hz., van Hoorn. Tot secundi werden gekozende predikanten Homan, van Ursem, Coolhaas van der Woude, van Andijk, Ten Have, vanMidwoud en Tent- hoff, van Hoorn, benevens de ouderlingen D. Scholten en R. J. D. Hastkamp, beiden van Enkhuizen. Als Classicaal quaestor werd herkozende heer van Aalst, en als diens secundusde heer van Doorn, predikanten te Hoom. De voorstellen der Synode werden aangenomen, behalve de Nos. 4, 6 en 8, welke met bijna al gemeene stemmen werden verworpen. Kunst- en Letternieuws. Inhoud van „Het Album" (geïllustr. Zondagsblad van onze courant), No. 26. De Speler. (Uit de gedenkschriften van een Gouverneur.) Russische ro man van F. M. Dostojewski. (Vervolg.) Colette de la Roche. Historisch verhaal uit de Fransche revolutie, door J. Hendrik van Balen. (Vervolg.) Pimpernelle. Naar het Franscli van L. Dourliac. (Vervolg.) Van alles wat. Uit onze Koloniën. In een brief uit Atjeh aan het Vaderland omtrent het jongste gevecht leest men Is 't onnoodig te zeggen, dat de landmacht hier den naam heeft hoog gehouden van dat dappere Indische leger, waar Holland trotsch op moet zijn, eere, wien cere toekomtde landingsdivisie van „De Hendrik" heeft zich kranig gehouden. Deze stond onder bevel van den luit. ter zee lste kl. Kluit, commandant; den Isten luit. der mariniers Schradeu, de luits. ter zee 2de kl. Van der Hegge Spies en Delcourt van Krimpen, en den adelb. lste kl. Boldingh, sectie-commandantenter wijl de adelb. lste kl. Schao de mortier-batterij commandeerde. Naar het „Bat. Ilbld." met leedwezen van Atjeh verneemt, heeft de kapitein van den generalen staf van Heutz wel is waar zijn dienst hervat, maar is hij toch ver van volledig hersteld. De plaats in zijn lichaam, door welke zich de kogel een weg heeft gebaand, doet hem nog altijd pijn, vooral als hij zich een oogenblik vergeet en plotselinge, niet doordachte bewegingen maakt. Tot schrijven is hij niet in staat, zoodat hij zijn chef op dit oogenblik nog alleen met den mond van raad kan dienen. Men zegt evenwel, dat de ge neeskundigen hopen, dat deze ongemakken lang zamerhand en bij de noodige inachtneming geheel en al zullen slijten. Aan boord van een stoomschip, dat van Socra- baja naar Samarang ging, kwamen vier cliolera- lijders voor, die te Samarang naar het hospitaal zijn gebracht. Te Djonga heeft de cholera opgehouden epide misch te heerschen. Uit Solo schrijft men van 16 Mei jl. aan de „Locomotiel" Heden is van hier per spoor naar Samarang ver trokken om daar morgenochtend over te gaan aan boord van de „Devonhurst" de eerste bezending nog eenige andere papieren van waarde gestolen. Haarlem. Jl. Donderdagochtend is alhier een Leidsch student, de heer P. P., bij het mon steren voor den optocht van zijn paard gevallen en kreeg daardoor eene hersenchudding. Arnhem. Menschenroof..... in Nederland in 1890Het klinkt barbaarscher dan het gelukkig is. De Rechtbank alhier veroordeelde nl. twee arbeiders uit Spijk, gem. Herwen-en- Aert, ter zake van het over de grenzen brengen van een verdachte, die toen in Pruisen gearres teerd werd, ieder tot gevangenisstraf van 2 maanden. En dat heet nu in de taal van het nieuwe strafrecht.... menschenroof. Wel een beetje overdreven. Londen. Ook de brandweer komt in be roering. De mannen van een der bureels boden een adres aan, waarin zij om loonsverhooging verzoeken. De beweging moet algemeen steun vinden in het korps. Lansberg. Een telegrafist alhier, die aan tering stervende was, gaf aan zijn vrouw den wensch te kennen, dat zij en de kinderen, 11, 8 en 5 iaar oud, met hem uit het leven zouden scheiden. De ongelukkige vrouw besloot allen door kolen damp te laten stikken. De vrouw en kinderen werden echter in bewusteloozen toestand door de buren gered, terwijl de man was gestorven. Overwegende dat de doctoren 't oneens waren over den geestestoestand der arme vrouw, toen zij de daad verrichtte, sprak de rechtbank haar vrij. Frankrijk. Het hof van assises van de Vogezen heeft tot levenslangen dwangarbeid ver oordeeld zekeren Petit Demange, die zijn iojarig dochtertje met een bijl het hoofd had afgeslagen, omdat het kind, dat hij uit bedelen zond, niet genoeg geld had thuis gebracht Petersburg. - - Aan boord van een stoomboot van hier naar Riga werd een passagier plotseling krankzinnig, trok een mes en ging zijn mede reizigers te lijf. Den kapitein en vier passagiers verwondde hij, maar in een strijd met een der bootslieden leed hij de nederlaag. Deze doodde den krankzinnige. New-York. Het heeft weinig gescheeld, of Sara Bernhardt heeft Maandagavond, na haar optreden te Londen als Jeanne d'Are, zich zelve vergiftigd. In haar hotel komende, na de vertoo ning, ging zij naar bed, maar was zoo zenuw achtig, dat zij den slaap niet vatten kon. Zij nam een geweldige dösis chloral 120 gram zegt men en werd spoedig bewusteloos. Des och tends in de vroegte vertoonde er zich bij haar zulke verontrustende verschijnselen, dat de genees heer van het Fransche gezantschap, dr. Vintras, in allerijl gehaald werd. Door een krachtig tegengif wist deze haar in het leven terug te roepen, maar enkele minuten langer uitstel, zeide de arts, zouden voldoende geweest zijn om alle hulp ijdel te maken. Maildienst. Verzending O.-I. Mail. Amsterdam (Nederl.)4 Juli. 18 Juli. Rotterdam (Llovd)11 Juli. Genua (Nederl.)1 Juli. 15 Juli. Marseille (Lloyd)8 Juli. 22 Juli. Marseille (Fr. dienit)12 Juli. Briudisi (Eng. dienst)4 Juli. 18 Juli. Brindiai (Duitsche dienst) 8 Juli. 5 Ang. De Fransche mailbooten doen Riouw, Bank» en Palem bang niet aan. Mali Suriname. Amsterdam (Nederl.)2 Juli. 28 Juli. Southampton (Eng.)9 Juli. St. Nazaire (Fr.) 9 Juli. 9 Aug. Mail Cnra^ao. H&vre (Fr.)13 Juli. New-York11 Juli. 25 Juli. Liverpool (Eng.)Eiken Donderdag. Op verzoek worden brieven voor Curaijao ook met de Suriaaamsche mail over Amsterdam verzonden. Port der brieven en drukwerken naar Nederl. Oost en Weat-Indië Per mail voor brieven 15 cents per 15 gram, voordruk werken 3 cents per 50 gram. Rechtstreeks met de itoomachepen van uit Amsterdam of Rotterdam voor brieven 10 cent per 15 grain, voor druk werken 2 cent per 10 gram 14 September 1890, te Amsterdam. Circulaire! en Inschr ij vingsbil jetten voor bovengenoemd Congres, zijn voor belangstellenden op franco aanvraag verkrijgbaar bij: Dr. R. H. SALTET, 2e Secretaris, Weateindc 7, v en JU D. LANDRÉ, Penuingmeestcr, Spuistraat 6—8, te Amsterdam. ADVERTENTIEN. Uitkcering dividend Bakker ij MAANDAG en DINSDAG den 30 JUNI en 1 JULI, de3 avonds van half acht tot half tien. Het Bestuur. YOOR BILLIJKEN PRIJS TE KOOP: alsook eene partij gegoten ijzeren 12-pansvallichten. Adres: C. A. VAN NECK, AANNEMER, Binnenhaven 49. Te koop gevraagd een flink Kippenhok met ren, liefst een ren die uit elkander kan worden genomen en een middelmatig HONDENHOK. Adres letters v. B., aan het Bureel van dit Blad. met ijzeren ROSMOLEN, uitmuntend geschikt om peulvruchten te dorschen. AdresJ. REUVERS, Eierland op Texel. zal publiek verkoopen te Egmond-Binnen, op WOENSDAGEN G AUGUSTUS 1890, bij opbod en combinatiën, en 13 AUGUSTUS d. a. v. bij eindtoewijzing, telkens des voor middags 10 uur, in de herberg „liet Haasje'", van J. Pz. Mooij: De kapitale BOEREN PLAATS, genaamd: „Vogelenwater", gelegen te EG MO ND BINNEN, bestaande uitBOEREN- !- WONING, ERF, BOSCH, vruchtbaar WEI- en BOUWLAND en DUIN, samen groot 134 hectaren 39 aren 60 centiaren. Zoomede het recht vnu beweiding van een gedeelte der Zeeduinen onder Egmond Binnen. Eigendom van den Heer P. MOOIJ Klzn. Te aanvaardenHuis met bijbehooren 1 Mei 1891 en de Landerijen met Duin Kerstmis 1890. Uitvoerig bij biljetten. Informatiën geeft de Notaris, met de veiling belast. Aanvang half acht. in verschillende prijzen en van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3