CACAO GROOTES loofflmclt K. 53 51. NATUÜpÖTEIj!!! Magazijn „De Concurrent". EAU DE COLOGNE, J. VAN WILLIGEN. Koopt geeue NcL9.ilïlëLCllinG alv orens een ECHTE SINGER (fabrikaat der SINGER-MAATSCfLAPPIJ te New-York) op proef ontboden te hebben. Eenig Depót te KTIEUWHDIEP: Noord-Hollandsche Hypotheekbank, H. METMAN ei Mr. H. BOELMANS TER SPILL. Yertoopliaizen: W. Gr. BOELE, Senior. HOFLEVERANCIER, C. J. BOELE ZOON. L'JNDISPENSABLE/3 Cenl. HYPOTHEEK. Waterfilters! EeniE yerlooper yoor Scïapii ei omstreten: D. Roggeveen Cz., RIETEN GORDIJNEN worden het goedkoopst, spoedigst en netst afgeleverd door D. Koppen Gz., Zuidstraat. Grands Vins de Champagne. GELDERMAM, i Ay, W. JAGER GERLINGS, Hd. SMIT, Ruime keuze in Engelsche en Hollandsche Kinderwagens. M. Th. DE HAAS, i. J. DE JONGH. Zeegras. - Oogst 1890. Lood- en Zinkwerken. G. J. DE JONG, Loodgieter, Helder, Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. fa GENEYER Huisraad en Inboedel W. JAGER GERLINGS, W. C. Hattinga Raven, OE UIIGE 4 BE BORMZ, Y PER LITER f 1.25, f 1.75, f2.00, f2.25, f2.50, f3.00. Voor Helder en omliggende plaatsen zijn alle Parfumeriën van den Heer J. C. BOL POOT voor HH. Winkeliers en Slijters tegen prijzen als aan de Fabriek te Amsterdam verkrijgbaar bij L 8788. Weststraat. L 8990. te Alkmaar. De Bank verstrekt geld op eerste hypotheek, op voordeelige voor waarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.f 500.en f 100. uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Kantoor: Laugestraat N°. 39. De Directie, Amsterdam, Vijgendam, en Rémbrandtsplein Rotterdam, Hoogstraat en Wijdemarktsteeg. 's Gravenhage Spuistraat, Leiden Breedestraat. Utrecht, Choorstraat. Groningen, tusschen de Markten. Kampen. Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEN. Gevestigd sedert 1847. Dépdts Schagen. Purmerend. Breda. den Helder. 's Bosch. Koog a/d Zaan. Dordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Wormerveer. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Christiania. Kopenhagen. De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland sluit groote en kleine leeningen, zonder vooruitbetaling van reute, tegen 39/1#, 4 en 4,/10 pet. rente, naar gelang der overwaarde. Oorrespondent voor Haarlem en omstreken D. STORM, Scholer- singel 15, te Haarlem. Wie zijne gezondheid liefheeft, koope een Bnrstow's waterfilter. Deze filter is, vol gens het ^Nieuws v. d. Dag" van 26 Mei 1890, beter nog dan de filters van Cheavin en Maignen. tegenover Hotel #de Roos", te Schagen. Prijseonranteu op aanvraag: gratis. Door soliditeit der goederen uit dit Maga zijn is de guarantie overbodig te noemen. CABINET demi Sec. fl. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD L ACK(goüt anglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flesch. Halve flesschen met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij: Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN. Haarlem. Spaarne 86/". Helder, Keizerstraat 103. Engelsche en Duitsche Graszeisen, Zeisboomen, Strekels, Steenen, 2- en 3-tands Hooivorken, zijn in ruime keuzs voorhanden bij: Heerenstraat 35, Schagen. Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Bellen. A. BRUNSTING Rzn. De 's Gravenhaagsche Hypotheekbank ver strekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verhand en geeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 4°/. in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank (Gedempte Raamstraat 11a) en te HELDER bij den Heer Pachters, die omtrent den verkoop van hun Zeegras (nieuwe oogst) op voordeelige voorwaarden wenschen te contracteeren, worden verzocht zich met opgaaf van hoe veelheid en uitersten prijs, te wenden tot de Firma J. DRAIJEB. ZONEN, Hande laren in gemaaid en gevischt Zeegras, te Amsterdam. geeft op aanvrage gaarne prijsopgave voor alle bij het bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen. Mie»'» boorden, manchetten en voorlicmdjes zijn uit een sterk perkamentachtig papier vervaardigd en met eene weefstof overtrokken, die hun, wat liet uiterlijk aangaat, verrassende overeenkomst met linnengoed geeft. Iedere boord kan bijna eene geheele week lang gedragen worden men werpt hem dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd eenen nieuwen boord. Mley'a boorden overtreffen echter de linnen boorden door hunne buigzaamheid, waarmede zij zich om den hals, zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken, voegen en daardoor niet het lastige, onaangename wrijven teweeg brengen, dat bij te weinig of te veel gestreken boorden het geval is. Verder is het lichte gewicht van llley1» boorden eene eigen schap, waarvan men onder het dragen de voortreffelijkheid ondervindt. De knoopsgaten zijn zóó sterk, dat hunne duurzaamheid, als men slechts de juiste halswijdte uitzoekt, niets te wenschen overlaat. Mley's boorden, manchetten en voorhemdjes zijn, wat passen en zitten aangaat, éénig in hunne soort en zijn, afgezien van hunne elegantie en het gemak, dat zij aanbieden, buitengewoon goedkoop. Zij kosten nauwelijks meer dan het waschloon yoor linnengoed. Een dozijn liecrenboordcii is toereikend voor 10 a 12 weken. Voor jongens, die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan, is Mey's Papler-linnen-fabrikaat buitengewoon aan bevelenswaardig, hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozijn zal inzien. Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan, zijn MleyLs boorden, manchetten en voorhemdjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut. Minder als één dozijn van één formaat en ééne wijdte wordt niet verkocht. Mey's fabrikaat wordt in bijna elke stad in verschillende magazijnen, welke door plakkaten zijn bekend gemaakt, verkocht. Ook worden deze verkoopplaatsen van tijd tot tijd door middel van annoncen in couranten aangewezen. Wanneer de lezer deze magazijnen niet kent, zoo kan hij Mey's fabrikaat ook direct bij de F I r m a Ml c y d I i c la (V c r s a n d-G escliiift), L e I p z i ff-P 1 a g w 1t z. hestellen, die op verlangen gratis en portvrij een rijk geïllustreerden prijscourant toezendt en het magazijn ter plaatse, waar Mey's fabrikaat is verkrijgbaar gesteld, vermeldt. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.45. Opgericht 1823. Ouden en jongen mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med.-Raad Dr. Müller over 'fJrUéewi(/e /^.&nuw- en (.eddac/t/- ^Afe/ae/, met opgave van radicale genezing. Na ontvangst van 60 cent in postzegels, toezending onder couvert. Eduard Bciidt, Braunsehweig. PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk: EI GH TC AP. Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers in gedistilleerd. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P. HOPPE. De ondergeteekende koopt tegen de hoogste waarde, alle voorkomende Artikelen. Laat zich aan huis ontbieden. GIMESHAVER, Spoorgracht en Kanaal weg. firma J. H. Enschedé, Wijnhandelaars. Haarlem, Depot en Kantoor Keizerstraat 103, Helder, bevelen bijzonder aan Bas Medoc k f 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. Hoofd-Agent voor Holder en Omstreken: Knnaalweg 79. De Commissionairs in Effecten TE ALKMAAR, bevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van Binnen- en Buitenlandsche EFFECTEN, het plaatsen en afschrijven van KAPI TALEN in het Grootboek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrek kelijk. Mede hevelen zij zich aan als f.orrcspon- deutcn en 'Agenten van de BRAND- YVAARBORG-MAATSCIIAPPIJ,gevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4