HELDERSCHE- NIEUWEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M 78. Zondag 29 Juni 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. TWEEDE BLAD. Aan onze Abonnés. 50> CASGAMALA. „En degospereert nimmer I' Jan F iet erss. Gom. Het Vnilcrlnndt ghetrouwe Blijf ick tot in den doot. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal0.70, franco per post ƒ0.90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden0.75. Voor de abonués dezer Courant in de gemeente0.30. bniten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der A dvertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Mededeelingen en aanbevelingen 10 Naar aanleiding van een Kon. besluit, kan men zich, te rekenen van 1 Juli a. s., bij directeuren van Postkantoren slechts tegen vooruitbetaling abonneeren op couranten en tijdschriften. Abonnés op ons blad, die bij directeuren van postkantoren (geen brievengaarders) geabonneerd zijn en die geen lust mochten hebben op die wijze geabonneerd te blijven, worden beleefd ver zocht zich rechtstreeks bij ons of door bemiddeling van boekhandelaars te abon neeren, daar alsdan geeri9 vooruitbetaling wordt gevorderd. Binnenlandsch nieuws. Helder. Wij zijn aan onze lezers eene ver klaring schuldig, waarom in onze kolommen geen melding is gemaakt van de pogingen om alhier een roei- en zeilwedstrijd te doen plaats hebben. Nu andere bladen, ook buiten deze gemeente, hiervan melding maakten en nu in de gemeenteraadszitting van jl. Dinsdag voor dat doel een subsidie van f 100 is toegestaan, mogen wij met die verklaring niet langer wachten. Zooals bekend kan zijn, is de eerste vergade ring tot dat doel gehouden Vrijdag 20 dezer in het hotel Bellevue. Die vergadering was bezocht door pl. m. 50 belangstellendener werd eene Commissie gekozen en staande de vergadering werd vooreen bedrag van pl. m. f 180 ingeschreven, terwijl als datum van uitvoering "werd bepaald 30 Augustus a. s. Dit alles was, naar onze be scheiden meening, in het belang der zaak, wel der moeite van vermelding waard en wij waren dan ook van plan het verslag dier vergadering den anderen dag in ons blad op te nemen. Bij het sluiten van de vergadering verzocht echter de tijdelijke voorzitter aan de Pers geheimhouding van het besprokene, onder mededeeling dat vanwege de commissie gegevens zouden worden verstrekt, die zij in het belang der zaak wenschte gepubliceerd te zien. Ofschoon ons dit wel be vreemde, daar wij niet konden begrijpen dat het doel door mededeeling van het verhandelde kon benadeeld worden, hebben wij aan dat verzoek gevolg gegeven. Tot heden echter hebben wij van de Commissie noch iets ter plaatsing ont vangen nóch eene verklaring, dat het in andere bladen gepubliceerde buiten haar medeweten is geschied en niet van haar is uitgegaan, wat toch, na het tot d e Pers gerichte verzoek en het inwilligen daarvan door ons, naar onze be scheiden meening, wel had mogen geschieden. Feuilleton Tan de Hclderschc- en Nieuwedieper Courant. Roman door N. VON ESCHSTRUTH. (Slot.) EENENTWINTIGSTE HOOFDSTUK. Und nun risz in ick Gott, der mnthig mieh weckte zur Freude, Friach in das Leken kinein. Hoffnung und Glaube ging mit, Undickbeschaute dieStndte and Lander undSitter der Mensehen, Hatt' ick ja lange genug cinsam raicli selbst nur geschaut (E. M. Arndt.) Weer was de zomer in liet land, de zon straalde in vollen glans, tot dank zond de aarde uit duizend schoone bloemkelken hare liefelijkste geuren omhoog en de harten der menschen openden zich om liefde, licht en gelukzaligheid in te drinken, God dankend voor zooveel schoons. Tusschen liefelijke bergen verscholen, als een weergevonden paradijs beroemd vanwege hare heil zame bronnen, ligt de /parel der Europcesche bad plaatsen". De natiën geven elkaar hier een rendez- vousal wat deze negentiende eeuw aan elegance, schoonheid en verloopen fortuinzoekers kan aan wijzen, verzamelt zich hier jaarlijks ter fancy fair, de muziek mengt vleiend hare tonen daartusschen, bont gedecoreerde zalen noodigen de jeugd tot dans en spel en de oude ruïne blikt ernstig van hare hoogteop dit schouwspel neder en zingt stil voor zich heen bij de zachte tonen van den melancho- lieken Aeolusharp, het eeuwigdurend refrein der vergankelijkheid. Volgt men de drukbezochte wandelpaden, waar langs het zilveren beekje vloeit, dan ziet men vóór zich op een kleine hoogte, half verscholen onder schaduwrijke boomtoppen en door een terrasvor- migen parkaanleg omgeven, een schitterend witte villa te voorschijn komen, waar met gouden letters op den gewelfden hoofdingang tc lezen staatVilla Monbonheur." Aan weerskanten van de schoone fontein, waar het water overmoedig omhoog spuit, Texel. Het verlies van een groot aantal netten door een voorwerp op den bodem van Texelstroom, waarvan onlangs is melding ge maakt, werd veroorzaakt door twee zware ankers. De duiker, die van de bergingstoomboot „Nep- tunus" naar omlaag ging, vond deze ankers zoo vol netten zitten, dat hij bijna geen plaats kon vinden om er een ketting aan te bevestigen. De schadelijke hindernissen zijn nu verwijderd. Vermoedelijk zijn de ankers afkomstig van het in 1867 nabij Texel gestrande barkschip „Pallandt van Rosendael". Texel. Vanwege Z. M. den Koning is verlof gegeven aan de commissie tot stichting van de Prinses Wilhelmina-Bewaarschool te Oudeschild tot het houden van een groote ver loting van 5000 nummers, tegen 25 cent per lot. De commissie heeft reeds vele prijzen voor het goede doel ontvangen. Egmond-binnen. Tot lid van het bestuur van de oningepolderde landen is benoemd de heer Corns. Zonneveld. Egmond aan zee. Bij de op 25 dezer gehouden verkiezing van een lid voor den ge meenteraad, in plaats van nu wijlen den heer Albert Wijker, zijn uitgebracht 45 stemmen. Eene herstemming zal nu plaats vinden over de heeien K. Pluimgraaf! en P. de Graaff Cz. Koedijk. Met ingang van 1 Juli a. s. is benoemd tot brievengaarder alhier C. Sander. Alkmaar. Door den heer mr. H. Cosman is aan de provinciale Staten van Noordholland het verzoek gericht, de voordracht van Gedepu teerden, betreffende het verleenen van subsidie aan de heeren Bosman en De Lange voor een locaalspoorweg tusschen de gemeenten Alkmaar en Hoorn, niet aan te nemen. Verder worden door hem de voordeden be toogd van een stoomtramweg boven een locaal spoorweg, bestaande ten eerste in goedkooperen aanleg en exploitatiekosten, waardoor de tarie ven voor personen- en goederenvervoer van een stoomtrammaatschappij lager zullen zijn, dan die van een locaalspoorweg. Bovendien zal, indien een subsidie voor een stoomtram maatschappij gevraagd mocht worden, deze veel lager zijn dan die voor een locaal spoorweg. Alkmaar. De polder Mijzen, die verleden jaar door dijkbreuk zooveel van overstrooming te lijden had, is nog niet tot den normalen toe stand teruggebracht. Slechts in een klein gedeelte is het gras zoo gegroeid, dat het tegenwoordig gemaaid kan worden, hoewel op de hoedanig heid van het hooi niet geroemd zal kunnen worden. In ongeveer 5/8 van den polder valt intusschen aan hooioogst niet te denken, terwijl evenmin sprake kan zijn van de bebouwing der akkers. Vele ingezetenen zullen dan ook nog staan twee marmergroepen, welks vrouwefiguren een verwonderlijke gelijkenis hebben met de jouge mees teres dezer buitenplaats, die kortelings geleden aan den arm van haren echtgenoot den met bloemen versierden drempel overschreden heeft. z,Een schoon, interessant paarwordt er van hen gezegd, en als de jonge man met stralende oogen door de menigte heendringt, volgt menige blik zijne sierlijke gestalte, en de jonge vrouw aan zijnen arm zou zeker jaloersch worden als zij het oordeel uit menigen schoonen mond, over de //prach tige oogen" vernam. Maar Dagmar hoort de men schen niet. Zij is volmaakt gelukkig, zij zou met geen koningin willen ruilen, zij is een vroolijk, verstandig, liefhebbend vrouwtje geworden. Desidère had haar dadelijk den dag na die ongelukkige gebeurtenis in Casgamala naar de residentie teruggebracht, hij was haar gevolgd naar de badplaats, waar een hardnekkig knielijden van haren oom den majoor de geheele familie von der Ropp te zamen had gebracht. En verrukt over de heerlijke natuur had het jonge paar beslo ten zich hier te vestigen gedurende de zomermaan den, om hunne wittebroodsweken in //Duitschlands paradijs" door te brengen. Desidère dacht niet gaarne aan Casgamala terug. De dood had vreeselijk in het leven der bewoners ingegrepen, en kon men vroeger reeds Casgamala een onaangenaam verblijf noemen, nu was het zoo in den volsten zin van het woord, want zijne muren herbergden eene waanzinnige. Toen het nauwelijks te herkennen lijk van Lothar naar het nieuwe gedeelte van het slot gedragen werd, naar de vertrekken der gravin, en Desidère levendiger en gelukkiger dan ooit haar met ernstig verwijt in de oogen had gezien, toen Dolores koud en hard op de baar had gewezen en hare moeder in het oor geroepen had//„Mij is de wrake, ik zal vergelding zendenspreekt de Heer"", toen was de oude dame met een schril lachen teruggewan keld. „Helios, mijn zonnegodwaren hare woorden; zij had zijne verstijfde armen geschud en vol ongeduld geroepen „Wat ligt ge daar en slaapt? Waarom bedekt gij het aangezicht? Haast u Aan het werk, voordat het onweer aftrekt lang de schade gevoelen, hun door de over strooming toegebracht. Enkelen, wien het niet aan de noodige middelen ontbrak, hebben den polder metterwoon verlaten. Spierdijk. De heer J. Buis Pzn. en 55 anderen, allen woonachtig in of nabij deze ge meente, hebben aan Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland een adres gericht in zake de ontworpen richting voor den lokaalspoorweg AlkmaarHoorn, namelijk van Alkmaar naar Rustenburg (station), van Rustenburg naar de Grost (station) en vandaar langs de zuidzijde van Berkhout tot Hoorn of de lijn Enkhuizen Amsterdam, waarvan het gedeelte Rustenburg Hoorn hun niet doelmatig voorkomt, daar de lijn alsdan voor een zeer groot gedeelte door schraal bevolkte streken zal loopen en de af stand voor de bewoners der omliggende gemeen ten te groot zal zijn voorts omdat een lokaal spoorweg langs de hiervoren omschreven richting, naar hun oordeel, niet in het algemeen belang is, wijl door den grooten afstand de voeding van het gedeelte RustenburgHoorn niet dan zeer gering kan zijn. Zij achten het in het algemeen belang wensche- lijk de richting dier lijn te wijzigen als volgt van Rustenburg naar Zuid-Spierdijk met een station zooveel mogelijk nabij de kerk aldaar, vervolgens vandaar tusschen den Bobeldijk en de noordzijde van Berkhout tot de Kerkbuurt aldaar (station) en vandaar tot Hoorn. Wordt bij den te maken lokaalspoorweg Alk maarHoorn deze richting gevolgd, dan zou de lijn door bevolkte streken loopen en kan die gevoed worden door de bewoners van de Wog- meer, Spierdijk, Zuidermeer en Bobeldijk, ter wijl daarenboven het station Spierdijk van Span broek en Zandwerven per rijtuig in 30 k 35 minuten te bereiken zal zijn. Om deze redenen vertrouwen de adressanten, dat Gedeputeerde Staten hun invloed zullen aan wenden om den ontworpen lokaalspoorweg Alk maarHoorn in hierboven omschreven richting te doen verkrijgen. Hoorn. Woensdag 2 Juli aanstaande zal het 2ojarig bestaan der Vereeniging voor volksvermaken alhier feestelijk worden herdacht. Er zal des rnorg. te 11 uren een optocht worden gehouden, waarbij verschillende andere vereenigingen zich zullen aansluiten. Eene gymnastiek-vereeniging zal op het feestterrein en 's avonds in het Park eenige werkzaamheden verrichten. 's Middags te 1 uur zullen er volksspelen en .wedstrijden plaats hebben. 's Avonds zal er concert en tuinverlichting zijn in het Park. Tegen 11 uren zullen de feestelijkheden met vuurwerk worden besloten. Bij optocht en feestviering zal dc muziek der dd. schutterij zich doen hooren. En toen de doode zich niet verroerde, liet zij sidderend de banden los. „Hij is mijn Lothar nietHij is boven in mijn kamer en wacht mij, om mij te vertellen dat alles gelukt is fluisterde zij tot Dagmar en onhoorbaar vloog zij door de laDge rij van kamers naar haar boudoir, waar het portret hing van haren afgod, levensgroot geschil derd. De gravin vlijde zich tegen hem aan, streelde zijne banden en wangen en knikte hem liefdevol toe: „Mijn Helios, mijn zonnegod!" Dit was het begin van den waanzin, dié bleef tot op den huidigen dag. Onveranderlijk zit de oude vrouw voor het portret van haren lieveling, spreekt met hem zacht en fluisterend, schrijft brieven aan woekeraars in Berlijn, leest hem die voor en vraagt of hij er mee tevreden is. Zij teert weg tot eene schaduw, zij heeft nauwelijks meer de kracht om zich op te heften en zinkt dan met een glimlach in de stoelkussens terug, uitroepend: „Helios! mijn zonnegod!" Deze krankzinnigheid is niet gevaarlijk, daarom laat men de patiënt ongestoord de laatste dagen van haar bestaan in dit eenzaam rotsennest doorbrengen. De trouwe Sybille en twee verpleegsters zijn door Desidère aangesteld voor haar zorg te dragen, want kinderen heeft de gravin niet meer en ze verlaugt ook niet naar hen. Freule Dolores vertrok nog denzelfden dag, waar op de koepel in rook en vlammen opging, naar een nonnenklooster iu de nabijheid, waar zij reeds den sluier als bruid des hemels heeft aangenomen. Isabella bracht nog eenige dagen in stil geluk door bij hare schoonmoeder, een zachtzinnige, ziekelijke dame, die in eene naburige stad verblijf hield, tot dat Alexander het goed zijner voorvaderen wederom in het bezit had gekregen en de beide vrouweu kwam halen om in de bekoorlijke Tkuriugsche dre ven vredig te wonen. Dat was ver van Casgamala verwijderd. Isabella fleurde in haar jong geluk als eeu roos, cn toen Desidère en Dagmar op hunne huwelijksreis het geliefde paar kwamen verrassen, vonden zij den jongen meester en meesteres op de parkbrug, een hengel in de hand, maar geen enkele forel in de mand, want Isabella beschouwt dit ge- als een vroolijke herinnering aan vroeger en Hoorn. Een dertigtal veehandelaars uit deze omstreken, Amsterdam en uit het zuiden des lands hebben per circulaire bekend gemaakt, dat zij voortaan niet meer Vrijdags de markt te Purmerend, maar die te Hoom zullen bezoeken. In het vervolg zal daarom de Hoornsche vee markt niet meer op Donderdag, maar op Vrij dag gehouden worden. Amsterdam. In de gisterenmiddag alhier gehouden algemeene vergadering van aandeel houders der Maatschappij tot het fabriceeren van garens, visclmetten en zeildoek, te Scheveningen, is tot commissaris, in de plaats van wijlen den heer A. H. Hagedoorn Sr., benoemd de heer A. H. Hagedoorn Jr., en tot directeur de heer Warncke. Blijkens het verslag nopens den toe stand der Maatschappij is deze geheel vrij van schuld en verkeert zij in gunstigen staat. Een voorstel 0111 het bestuur te machtigen, eene obli gatie-leening te sluiten ten bedrage van f 100.000, werd aangenomen. Amsterdam. Door den afdeelings-consul van den Algemeenen Nederlandschen Wielrij ders-Bond voor Noord-Holland is tegen Zondag 6 Juli a. s. een afdeelingstocht uitgeschreven van hier naar Loenen aan de Vecht, zijnde een dfstand van ongeveer 44 KM. Het vertrek zal plaats hebben bij het Amstelhótel, des voormiddags om 9I uurer zal gereden worden met een snelheid van 12 KM. per uur. Amsterdam. Van de geldleening ad f900.000 voor den bouw van den stadsschouw burg alhier, is tot heden voor f 800.000 getee- kend. Zijn de overblijvende f 100.000 niet vóór 1 Juli a. s. bijeengebracht, dan zal het comité verplicht zijn, zijn mandaat neer -te leggen, om dat de verbintenis der inschrijvers op 1 Juli eindigt. Amsterdam. Op i September e. k. en volgende dagen zal alhier in het Paleis voor Volksvlijt een Nederlandsch Congres gehouden worden voor Nijverheidshygiëne en- Reddings wezen, met gelegenheid om van gedachten te wisselen. Het Congres zal vier dagen duren. Des voormiddags zullen sectie-vergaderingen, des namiddags algemeene vergaderingen gehouden worden. Er zullen vier sectien zijn 1. eene, waar zaken van industrieelen aard zullen behandeld worden, als het nemen van veiligheidsmaatregelen bij verschillende werktuigen in fabrieken, bij het mijnwezen, de uitvoering van bouwwerken, het gebruiken van stoomketels, het leggen van elec- trische geleidingen, enz.; 2. eene, waar zaken van medischen aard zullen besproken worden, zooals die betrekking hebben op de hygiënische inrichting der werkplaatsen, tot bestrijding van vervuiling van lucht, bodem en water door fa- brieksvuil en rook, de voordeelen van het genees- zoo dikwijls Alexander de glinsterende vlieg over het water laat dansen, zingt zij om het hardst met de vogels, die ten hemel stijgen „Leve wat op aarde pronken wil iu groene dracht, Leve het woud en het veld, de jager en de jacht!" En Saclia Hij werpt innig gelukkig den angel in de leege mand en zingt uit volle borst mede Over „de parel der Duitsche badplaatsen" zendt de avondzon hare gouden stralen en tint de witte figuren op het dak der villa Monbonheur met rooil- achtigen gloed. Op het balcon evenwel staan Dag mar en Desidère arm in arm te luisteren naar de muziektonen die uit het „Kurhaus" vaag tot lieu overkomen. Desidère lieeft zijne jonge vrouw een bericht voorgelezen uit de courant, waarin gesproken wordt over de laatste tentoonstelling van plastische kunst werken in B. Met veel lof wordt melding gemaakt van een buitengewoon kunstwerk, slechts geteekeud met de bescheiden letters „D. E." als pseudoniem. Het is voor het eerst, dat graaf Desidère op Dag- mar's verlangen zijn arbeid aan het publiek ver toont. Ofschoon deze prachtige beeldhouwwerken lang reeds uit de duistere geheime gang van den koepel in het volle zonlicht overgebracht waren, voor het ineerendeel waren weggeschonken of in hun bezit gebleven als eene aangename herinnering, en veler bewondering reeds hadden weggedragen, zoo zal toch dit eerste succès van den jongen artist hem er toe brengen, meer scheppingen te leveren, die voor het groote publiek bestemd zullen zijn. Dagmar's bekoorlijk gelaat lacht en straalt van geluk, zij plukt met hare blanken handen de lau riertakken tusschen de planten en bloemen, die het balcon sieren, windt ze tot een krans en drukt die op het hoofd van den geliefden man. Daarop treedt zij een paar stappen terug en ziet hem zwij gend en gelukkig aan. „Leelijkboven alle beschrijving leelijk 1" zegt Graaf Echtèrsloh spottend om haar te plagen, doch de jonge vrouw slaat de armen in hartstochtelijke teederheid om zijn hals en fluistert met tranen in de oogen„maar trouw tot in den dood l"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5