loien's VerkoopMis, Hoigrai, K. 81, Niepiediep. advertentienT~ „FLORA", Fraaie Bouquetten, Bloemen mandjes, Bakjes, Corbeilles, afgesneden Rozen en diverse Bloemen, Kamerplanten in alle soorten, verschgeplukte kleine Aardbeziën, enz. W. V. BRUINVIS. BARSTOWS' natural stone a carbon Magazijn van Reis-, Toilet- Georg Cbeavin's Waterfilters. ZiakenWaterfilteïs- en Bad-artikelen. kundig onderzoek van werklieden vóór de toelating tot fabrieksarbeid, het voorkomen van ziekten in fabrieken, waar vergiftige en andere schadelijke stoffen verwerkt worden, de middelen tot afwering van besmetting der werklieden onderling en de middelen tot het verleenen van de eerste hulp bij ongelukken3. eene, aan het reddingswezen gewijd, betreffende o. a. de middelen tot voor koming van en redding bij brand, de redding van schipbreukelingen van den wal, van het schip en bij aanvaring, hulp bij ijsgang en overstroo ming, veiligheidsmaatregelen bij het spoorweg verkeer, bij het krijgswezen in vredestijd en in het algemeen bij het verkeer te water en te land en eindelijk 4. eene, waar zaken van meer alge- meenen aard behandeld zullen worden, als de regeling van het toezicht op den fabrieksarbeid in verschillende rijken, de verzekering van werk lieden tegen invaliditeit en ongelukken, de coöpe ratieve bouwvereenigingen en de volksbaden, de arbeid van vrouwen en kinderen, de Zondagsrust en dergelijke onderwerpen van wetgeving. Op de algemeene vergaderingen zullen een of meer sprekers worden uitgenoodigd, eene voor dracht te houden. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt f 6, waarvoor men het gedrukt verslag ontvangt. Aan de leden wordt tijdens het Congres vrije toegang tot de tentoonstelling verleend, alsmede tot die inrichtingen te Amsterdam, die nader zullen worden opgegeven. Men leze verder de annonce in het Eerste Blad van heden. Utrecht. De bekende Utrechtsche corres pondent van de „N. R. Ct". schrijft Met 1 November 1S90 worden de openbare huizen van ontucht hier gesloten. Ik feliciteer de heeren van ganscher harte met hunne goede bedoeling evenals mr. Van Geuns dat deed en ik hoop dat de 20ste eeuw in openbare gezondheid, orde, veiligheid en zedelijkheid een hiep, hiep, hiep, hoerah zal aanheffen aan het adres van onze wijze mannen. Natuurlijk werd dat besluit zoo heel gemak kelijk niet genomen; het ging er maar door met 14 tegen 12 stemmen, maar aangezien van de zeven afwezigen een door een huwelijk en een paar door verblijf in het buitenland verhinderd waren mede te stemmen, kan men veilig aannemen dat hunne aanwezigheid de meerderheid nog verergerd zou hebben. Marine en Leger. Zr. Ms. sloomkanonneerbooten „Ever" en „Gier" zijn van den met adelborsten in de Zuiderzee ge- maakten oefeningstocbt alhier teruggekeerd. Ingedeeld alhier, de bij het 4de reg. vest.-artil- lerie benoemde kapt. H. F. van Gennep. De 3de en 4de comp. van het 4de reg. vest.-art., onder bevel van de kapts. J. L. Vogel en L. C. Dijxhoorn, keeren na gehouden schietoefeningen alhier heden resp. naar 's Hage en "Willemstad terug. Maandag a. s. vertrekt de 5de comp. van dat korps, onder kapt. G .A. Jong, van 's Hage naar hier, tot het houden van schietoefeningen met kustgeschut uit open batterijen Buitenland. Engeland. De heer W. H.Smith verklaarde heden in het Lagerhuis, dat geen enkele voorwaarde kan worden gesteld ten opzichte der versterkingen van Helgoland, want Duitschland is vrij in het nemen van maatregelen tot verdediging zijner kusten. Hij deelde verder mede, dat de Regeering alle voorgestelde bepalingen betreffende de drankwinkels intrekt en voornemens is een enkel nieuw artikel in te dienen. Duitschland. De Rijksdag heeft jl. Don derdag met 211 tegen 128 stemmen aangenomen paragraaf 1 van de legerwet. betreffende de sterkte in tijd van vrede tot 31 Maart 1894 op 486,983 man, na verwerping van alle voorgestelde wijzigingen. Onder de tegenstemmers behoorden, behalve de vrijzinnigen, de volkspartij en de socialisten, ook 18 leden van het centrum. Verder is door de Rijksdag goedgekeurd para graaf 2 van de legerwet, betreffende de vorming van enkele wapenen, en daarna de bekende reso lutie van Windthorst, met verschillende meerderheid van stemmen. Bij den Rijksdag is ingekomen een voorstel van den Rijkskanselier, om toestemming te verleenen tot verdaging van dit Staatslichaam, van 8 Juli tot 18 November. Italië. Uit ontvangen telegrammen blijkt dat het jl. Donderdag in de zitting van den gemeente raad van Rome tot eene ware vechtpartij gekomen is, naar aanleiding van het door de Regeering in gediende wetsontwerp, hetwelk de regeling der gel delijke aangelegenheden van de stad wil doen plaats hebben onder scherp toezicht van de Regeering, en tegelijkertijd eene versterking van den invloed der Regeering op het stedelijk bestuur beoogt. Ten einde verbetering in den financieelen toestand te brengen zouden 0. a. een aantal stichtingen voor vrome doel einden aan den Staat overgaan. De, voor het grootste gedeelte uit clericalen bestaande, gemeenteraad, ziet in dit wetsontwerp een aanslag op de waardigheid der hoofdstad. Toen op grond daarvan de raadsleden besloten collectief hun ontslag te nemen, eu Menotti Garribaldi, tegen dergelijk besluit in verzet komen de, de Regeering ging verdedigen, brak er een storm los. Garribaldi werd uitgefloten. Bevend van woede, wilde hij zich op een der omstanders werpen. Met moeite werd hij nog daarvan tegengehouden, maar intusschen geraakten verscheidene andere leden met elkaar aan het vechten onder luid geschreeuw en geschimp. Vasallo, de directeur van het dagblad „Don Chisciotte", wierp den redacteur van het blad der regeeringspartij, de Frascassa, een inktkoker naar het hoofd. Bedoelde redacteur, in felle woede ontstoken, greep nu alle inktkokers en zandbakjes die onder zijn bereik waren en smeet ze naar zijn tegenstander, zoodat Vasallo aan den hals gewond werd en met bloed en inkt bezoedeld uit de ver gaderzaal gesleept moest worden. Toen steeg de woede en razernij ten top. Pooten van stoelen en inktkokers vlogen door de lucht. Een andere redacteur van de „Don Chisciotte" werd handgemeen met den hertog van Sermouta, totdat beiden op den grond tuimelden. Onder trompetgeschal stormden op dat oogenblik de wachthebbende gendarmes de zaal binnen, om aan het gevecht een einde te ma kken. De burgemeester gaf evenwel op ruwen loon den gendarmes het bevel, zich dadelijk te verwij deren de Gemeenteraad had, zeide hij, bij zijne vechtpartijen geen hulp van de politie van noode Tegen middernacht werd, onder algemeene uitput ting, deze Geraeenteraadzitting gesloten, nadat de leden nog gelegenheid hadden gevonden vóór het heengaan het besluit om collectief ontslag te nemen, definitief vast te stellen. Ernstige wanordelijkheden hebben plaats gehad te Fabara, in de provincie Girgenti. Drieduizend werklieden trokken in optocht door de straten en kwamen in botsing met de gewapende macht, waarbij 4 gendarmen werden gewond. Daarna staken zij de Civiele Club in brand. Versterking van troepen is gezonden. Vijftig personen zijn in hechtenis genomen. Spanje. Verscheidene dagbladen zeggen dat eene ministriëele crisis waarschijnlijk is. In depêches uit Valencia wordt gemeld, dat er te Montichelvo, te Genovesse en te Puebla de Rugat elk een geval van cholera voorgekomen is, in laatstgenoemde plaats met doodelijken afloop. Bulgarije. Prius Ferdinand is den dood ontkomen. Terwijl de boot, waarop de Prins was, bij Rustehuk de rivier overstak, werd de mast door den bliksem getroffen. De Prins stond vlak bij den mast, maar kwam met den schrik vrij. Gemengd nieuws. Schagen. Van al 't bezienswaardige, dat de kermis heeft, trekken zeker wel 't meest de aandachthet Nederl. tooneelgezelschap, het gezelschap van den heer Hart, Schuitevoerders paardenspel, de draaimolen van Vincken en „Magneta". Hoe de leden van het Nederl. tooneelgezelschap hunne drama's en tooneelstukken ten gehoore brengen, behoeft zeker niet meer herhaald te worden. We weten allen, dat hun spel onverbeterlijk is. Te meer betreuren velen het daarom, dat er verleden Woensdag zooveel van den heerlijken indruk, dien hun spel op iederen bewonderaar maakt, verloren ging, door dat 't is haast onbegrijpelijk doordat som migen der leden zelve lachten of zich blijkbaar groote moeite gaven om hun lachen te verbergen. Het gezelschap van den heer W. Hart is hier niet onbekend. Wetende, hoeveel moeite en zorgen de heer Hart altijd aan de goede opvoering zijner stukken besteedt, behoeft 't ons niet te verwonderen, dat het gezelschap van den heer Hart avond aan avond veel trekt. In Schuiten voerders paardenspel valt heel wat schoons te zien op 't gebied der edele dressuur. Alleraardigst vooral wordt er gewerkt met een paar ossen, een varken en een zestal eenden. Vincken's stoom- draaimolen is door zijne nette inrichting en zijne prettige uitspanning, die hij zijnen bezoekers verschaft, eene veel gezochte en hoogst aantrek kelijke vermakelijkheid. Wat „Magneta" te zien geeft is in één woord bewonderenswaardig. Nie mand verzuime dan ook bij een bezoek aan de kermis de wel ingerichte tent, waarin Magneta vertoont wordt, te gaan bezoeken. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins van Oranje (s.), van Batavia nnar Amsterdam, passeerde 25 Juni Perim. Prinses Wilhelmina (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 26 Juni van Suez. Commerce, kapt. Basker, vertrok 18 Juni vanSnnds- wall naar Nieuwediep. St. Christophorus, kapt. T. L. Teensma, van Nieuwediep naar Heroösnnd, passeerde 24 Juni Elseneur. Schadberg, kapt. Jensen, vertrok 27 Juni van Nieuwe diep naar Kötka. Antilope, kapt. Hut, is 27 Juni van Sundswall te Londen aangekomen. Alles wel. Marktberichten. Texel, 21 Juni. Commissiehandel. Vette Koeien f 190 a 235, Melkkoeien f 140 a 190, Geldekoeien f 135 a f 180, Kalfkoeieo f 170 a 215, Kalfvaarzen f 175 a 220, Gelde dito f 80 a 130, nuchtere Kalveren f10 a 18, Schram men f 18 a 28, Lammeren f 10.a 13.50, Werkpaarden f 150 a 230 en Oude Paarden f 60 a 100 alles per stuk vette Varkens 21 cent per half KG. Texel, 26 Juni. Ongewasschen "Wol 92 c. per K.G. Gevischt Zeegras f 2 a 3 en gemaaid idem f 6 a7 per pak van 100 K.G. Onde Aardappelen f 2.a 3.50 per H.L. Schagen, 26 Juni. Aangevoerd4 Paarden, f 65 a f 19016 vette Koeien, f 190 a 2756 Vaarzen, f 100 a f 120; 9 nuch. Kalveren, f 8 a 2415 Varkens, fl3al6; Biggen f 10.a 11.50; 42 vette Schapen, f 22 a 29; 133 Lammeren, f 10 a 143 Bokken en Geiten, f 1 a 5 Ko nijnen 10 a 70 e., alles per stuk. Boter f 0.86 a 1.en Kaas 20 a 80 c. per K.G. Kip- eieren f 3.a 3.50 en Eend-eieren f 2.90 per 100 stuks. Alkmaar, 27 Juni. Aangevoerd 91 h. Granen, als 34 h. tarwe, f 6.75; 24 h. gerst chev., f 6.25 9 h.hoonen bruine f 8.a 8.50 en witte f 13; 14 h. karweizaad, f9 a 9.124; 10 h. erwtengrauwe f 11 a 19 en vale f 9 per hectoliter. Hoorn, 26 Juni. Kleine Kaas f 32.50 en Commis sie i 26.50 per 50 KG. Enkhuizen, 26 Juni. Aardappelen Muisjes f 1.70 a 2.per half HL; Meirapen f 4.25 a4.50, Wortelen f 1.60 n 1.80 per 1000; Kruisbessen f 10 a 11 per 100 Kg. Bloem kool f 8 a 10 per 100 stuks. 27 Juli. AardappelenMuisjes f 2.a 2.25, per half HL. Meirapen f 4— a 4.23, Wortelen f 1.60 a 1.80 per 100; Kruisbessen f 10 a 12 per 100 Kg.; Bloemkool f 10 a 11 per 100 stuks. Bovenkarspel (slation), 26 Juni. Bloemkool fijne f7 a 8 per 100 stuks Meirapen f4.50 en Wortelen fl.50 a 1.75 per 1000 stuksStrecker Muizen f 2.a 2.25 per halve HL. 27 Juli. Bloemkoolfijne f 8.a 10.per 100 stuks Meirapen f 4.50, Wortelen f 1.50 a 1.70 per 100 stuks Streekcr Muizen f 1.60 a 1.75 per half HL. Schiedam, 27Juni. Moutwijn f 10.Jenever f 15.50, Amst. Proef f 16.75, Spoeling-Beurs f 0.30, Spoeling-Com missie f 0.30. Londen, 26 Juni. Te Deptford aangebracht2016 Amerik. Runderen. 3-6 a 3-10 per stone (524 a 574 c. per K.G.). 609 Ned. Knlvcren, 4-6 a 5-4 per stone (674 a 80 c. per K.G.). 1511 Schapen, waarvan 811 Ned., 4-8 a 5-4 per slone (70 a 80 c. per K.G.). V i s s c h e r Ij. Nieuwediep, 28 Juni. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 48 korders en beugers 5 tot 50 groote-, 10 tot 30 kl. tongen, 4 tarbotten, 1 tot 6 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar en door Wekkers 21,000 stuks ansjovis anngevoerdgr. tong gold 65 a 80 cent, kleine id. 25 cent, tarbot f 9 a 10 per stuk, kl. schol f 3,50 per mandje, schar f 6 per mand en ansjovis f 4,a f 4.50 per duizend. Enkhuizen, 25 Juni. Door 126 vaartuigen werd heden van 2000 tot 13000 stuks netjes-Ansjovis aangevoerd prijs f 4.50 per 1000. Met den kuil werd niets gevangen. Vlaardingen, 26 Juni. De haring, aangevoerd per eerste jager, werd verkocht tot de volgende prijzenvolle haring van f 70 tot 138 en maatjesharing van f 25 tot 48, naar gelang der qnaliteit. Hedeu waren 2 partijen zontevisch van Middelharnis en van Maassluis hier ter markt, en werd besteed voor zonte visch f 30.a 31.50, leng f 25.25. Kibbelen f 14.25, kooivisch f 15.75, keelen en lippen f 50, alles per ton. Stettin, 23 Juni. (Haringbericht). De aanvoer van maatjes bedroeg in de nfgcloopen week 21974 ton. Voor C'astlehay bestond levendige kooplnst. Ook voor Noorweegsche vette bestond levendige vraag. Brussel, 26 Juni. Aangevoerd van Holland 22, van Ostende 29, van Heijst en Blankenberghe 2, van Frankrijk 5 en van Duitschland 3 collis viach. Engelsche zalm 1.30 a 1.50 fr. en Dnitsche zalm 1.a 1.20 per half Kg.tongen 14 a 77, rog 7 a 24. schol 3 a 4.50 fr., per maud; tarbot 14 a 28, fr. p. stuk, rog 66 fr. per kist. Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. OndertrouwdW. II. Cremer, marinier, en A. W. C. Keijzcr. Bevallen J. van der Leek, geb. Keijzer, z. M. van Veen, geb. Mante, d. E. W. Smit, geb, Bronwer, d. N. van Leeuwen, geb. Blom, d. J. A. Gode, geb. van 't Hert, z. Overleden H. vau Hoogdalen, 51 j. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) o' Windrichting Barometer rnM. Thermometer Cs. en cracht. Stand, j Afw. Stand. Afw. 27 28 28 12 8 12 Z.W.t.W. 7 Kg. W.Z.W. 4.6 Z.W.t.W.3.8 754.821- 6.28 756.90-4.20 757.67 -3.43 14.6 14.5 15.6 -2.9 -1.2 -1.9 Uren. j Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand de zee. 27 28 28 12 8 12 0.84 0.77 0.73 Bewolkt, gocdweor. Helder, mooiweer. id. Weiuiggolv. id. Slechtwater. Verwachting: Zuidwestenwind. Laatste berichten. 28 Juni. Vergaan van de „Prins Frederik". Bij de Stoomv.-Maatschappij „Nederland" is tele grafisch het treurig bericht ontvangen van kapt. Visman uit Falmouth, dat haar stoomschip „Prins Frederik" den 25 dezer, 's avonds 10 uur, bij mist door aanvaring met de „Marpessa", van Londen, in de Golf van Biscaye gezonken is. De opvarenden zijn gerecl, met uitzondering van een officier der landmacht en zes mindere militairen, wier namen zoo spoedig mogelijk aan de dagbladen zullen worden medegedeeld. Aan boord waren de volgende passagiers iste klasse: A. Voorsluijs van Elk enmej. M. Voor- sluijs van Elk, H. van Wijk, H. A. Kooij en echtgen., C. W. Gelderman, mevr. L. M. Stee- vert geboren Klaarwater en dochter, mej. C. W. Langenberg, A. J. Dozy, H. W. A. Versnel, D. van der Paardt en mej. E. Niemeijer. Veertien passagiers zouden eerst te Genua aan boord van de „Prins Frederik" komen. Ook seint Reuter uit Falmouth van 27 Juni: De stoomboot „Marpessa", van Taganrog, is hier aangekomen met den kapitein, de be manning en 93 passagiers van deNederlandsche stoomboot „Prins Frederik", op weg van Sout- hampton naar Java. Terwijl er een dichte mist hing, kwam de „Prins Frederik" in aanvaring met de „Marpessa", waardoor de „Prins Frede rik" zonk en een luitenant en vijf soldaten ver dronken. Nog wordt medegedeeld, dat zich, behalve een nogal kostbare gemengde lading, voor een millioen gulden gemunt geld aan boord bevond. Deze som was ter beurze te Amsterdam verze kerd. Nader bericht Verdronken zijn de 2de luit. H. Yan Wijk, onlangs aangesteld, en zeven mindere militairen, waarvan éen korporaal. Het bevel over het detachement was opgedra gen aan den majoor der infanterie A. Voorsluis van Elk, van het O.-I. leger, met medegeleide van de 2de luits. H. A. Kooi en H. Van Wijk, van het wapen. Het stoomschip „Prins Frederik", groot 3070 register-ton, werd gebouwd in 1882 door de fir ma J. Elder Co. te Glasgow. Het schip ver trok 24 dezer van Southampton. Het millioen specie was het eigendom van de Handelmaatschappij. Voor de redding was slechts zeven minuten tijd. Volgens een nader telegram van kapitein Vis man, uit Falmouth, van gisterenmiddag, zijn de geredde passagiers en de equipage allen wel varend. De troepen zijn opgenomen in de kazerne, het scheepsvolk in het Zeemanshuis. Het plan bestond, om de militairen en de pas sagiers hunne reis te doen voortzetten met het stoomschip „Sumatra", kapt. Drooglever Fortuin, dat 5 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt. Tengevolge van het spoedige zinken van de „Prins Frederik is er geene gelegenheid geweest voor de opvarenden om iets fe redden. Blijkens een jl. Donderdag bij het Departe ment van Koloniën ontvangen telegram van den Gouv.-Gen. van Ned.-Indië is de vijand in Edi op 21 dezer, na weinig tegenstand, verdreven uit zijne stellingen Pedawa Pontong, Nibong Toealang en Mata Ajer. waarin hij eenige doo- den achterliet. Onzerzijds sneuvelde een Ambo nees en werden drie mindere militairen licht gewond. De gezondheidstoestand der troepen is gunstig. Uit liet wrak van het Eng. stoomschip „Newnham" werden sedert jl. Donderdag 165 balen katoen geborgen en alhier aangebracht. De heer S. de Rooij, ambtenaar bij de Holl. IJz. Spoorwegmaatschappij alhier, is met ingang van 1 Juli a. s. overgeplaatst naar Bar- neveld en zulks onder intrekking zijner plaatsing te Baarn. De supercarga der jagerij seinde jl. Vrijdag morgen uit Lerwick, dat de 2de jager is aange komen. Hij heeft 200 ton haring overgenomen. Verder zijn aldaar geen schepen. New-York, 27 Juni. In hier ontvangen berichten uit Libertad (San Salvador) wordt het ontstaan der revolutie bevestigd. Generaal Egate, aan het hoofd der opgestane troepen, vormde een nieuw gouvernement, dat echter sedert weder ontbonden is. Guirola staat thans aan het hoofd van verschillende takken van algemeen bestuur. De president is overleden tengevolge van de ontroering, welke de omwenteling hem veroor zaakte. Buitendien zijn 23 personen bij den op stand gedood.' Publieke vermakelijkheden, vergaderingen, enz. Helder. Zaterdag 28 Juni. Vergadering „Heclit door Zee". 1, 28 Vergadering ,Halpt Elkander". Café Passage. Zondag 29 Juni. 7de Zomer-Concert. Tuin „Tivoli". Zaterdag 5 Juli. Vergadering „Vader land en Oranje". Huisduinen. Badpavilj'oen. Gelegenheid voor binuen- en buitenbaden. Bevallen van een welgeschapen Zoon J. M. W. VAN DEN HEUVEL, geb. Schilling. Algemeene kennisgeving. Bloemisterij aan de Laa ra. Dagelijks te bekomen tegen concnrreerende prijzen: De K W E E Ia E RIJ is voor iedereen te bezichtigen. De bestellingen worden net en solied direct afgeleverd. Minzaam aanbevelende, W. JANSEN Groote voorraad Beierscli-, Bock-, Ale- en Pilsener Bierglazen, Champagne-, Grog-, Punch-, Wijn-, Cognac-, Likeur- eu Jeneverglazen; Karaft'en in alle soortenKoffie-, Likeur- en Bierlepels; Biljartkrijt; Pommeransen, Ouwels en Kogel- fleschdoppen. de eenige filters, welke twee filtreervermogens bezitten. Het water wordt gefiltreerd door natuurlijken zandsteen en eene laag bijzonder bereide kool. Agent voor Helder en Omstreken C. KOPPEN, HOOFDGRACHT, K. g4- Prijscourant op aanvraag verkrijgbaar. Nero patent removableplate Stack's Brownlow compressed Char- coal Waterfilters. Hollandsche Wa terfilters. VOET-, ZIT-, Ut- en K l.\DK RB ADEN in alle maten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6