HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. X». 84. Jaargang 48. Zondag 13 Juli 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. TWEEDE BLAD. BEKENDMAKING. Wegens buitengewone drukte gedurende de kennis- week, kan ons Zondagsblad heden niet verschijnen. - #En dcgespereert nimmer!'' Jan Piet er 32. Coen. Het Voderlandt ghetronwe* Blijf ick tot in den doot. Wilhelmtulied, Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post f 0,90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maandenf 0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeente0.30. u w w v u buiten de 0.35^^ REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der A drertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden -. 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Mededoelingen en aanbevelingen10 NEDERLAND. HELDER, 12 Juli. Bij het naderen van den jaarlijkschen Prin- sessedag, voor welks viering overal in den lande toebereidselen gemaakt worden, wordt onwillekeurig meer nog dan anders de algemeene aandacht op de jonge Prinses Wilhelmina geves tigd. Wij geven daarom gaarne eene plaats aan de mededeelingen, welke wij dezer dagen omtrent het lieve Koningskind ontvingen. Hare lichamelijke ontwikkeling en volrpaakte gezondheid laten niets te wenschen over,, en ook op geestelijk en verstandelijk gebied maakt zij gelukkig snelle vorderingen. Gelijk men weet, was aan den heer T. Gede king te 's Gravenhage, de taak opgedragen het Prinsesje in de vakken van het lager onderwijs te onderrichten. Diens taak nu loopt bijna ten einde. Na de vacantie zal hij niet meer, zooals tot nu toe eiken dag, doch slechts twee dagen in de week het onderwijs voortzetten. De heer dr. J. J. Salverda de Grave is thans met de lei ding van het verdere onderwijs belast. Mej. Liotard, die haar de Fransche taal onderwees, is sinds geruimen tijd vertrokken en mede door den heer Salverda de Grave vervangen. Het onderwijs in de Engelsche taal geschied door mej. Saxton Winter, terwijl H. M. de Koningin zelve hare dochter les geeft in de Duitsche taal. Deze studies worden afgewisseld door lessen in de muziek, teekenen en schilderen, welk laatste mede geschiedt onder toezicht van H. M., die een niet gering talent voor deze schoone kunst aan den dag legt. Het spreekt van zelf, dat er nog tijd genoeg overschiet om de poppenkamer, welke in het Feuilleton rnn de Heldersclie- en Nieuwedieper Courant. Marine en Leger. De luit. ter zee 2de kl. Jlir. J. O. de Jong van Beek en Donk, dienende aan boord van Zr. Ms. torpedo-instructieschip wMarnix", wordt 18 dezer op non-activiteit gebracht en vervangen door den luit. ter zee 2de kl. M. C. van Hall, terwijl met dien datum aan boord van Zr. Ms. wachtschip alhier wordt geplaatst de luit. ter zee 2de kl. M. J. Gilhuys. De off. van gez. 2de kl. bij de zeemacht H. A. Molema wordt 1 Augustus geplaatst aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip //Van Galen". Door Z. M. is de officier van gez. der 2de kl. bij de zeemacht A. E. Sissingh, met ingang van 1G Augustus a. s. bevorderd tot off. van gez. 1ste kl. Het eind-examen van de adspirant-üVministrateurs bij de zeemacht alhier is afgeloopen, en zijn geslaagd de heeren J. H. Dijkman, H. J. Faure en C. Ferguson, die met verlof vertrekken, in afwachting van hun benoeming tot adjunct-administrateur. 8) EEN TROETELKIND VAN HET GELUK. Roman van F. VON KAPFF ESSENTHER. „Sedert dien avond1', besloot West, „haat ik de blinde gelukgodin, die mij onophoudelijk vervolgde evenals Kathchen graaf' Wetter von Strahl. Ik veracht haar, omdat ze mij niets durft weigeren." Zijn blik zocht Edwina, die hem trotsch, afkeerig aanzag. Maar in zijn oogen blonk een duidelijk vertrouwen, een onwi'ikbaar geloof. Deze vermetele blik scheen te zeg gen: „Ook u zal bet geluk mij niet weigeren Toen trad Siegmund op baar toe, om af scheid te nemen. Hij moest „belaas!" nog een bal bezoeken, zeide bij en weer keek bij baar met zijn vasten, zegevierenden blik aan, zoodat baar bloed verstijfde in bare aderen. Zij verbleekte. Het was baar, sof hij een tooverkring om baar beschreef, waaruit zij niet meerkon ontkomen. In dit oogenblik dacht zij aan baar vader. Al zijn eindrlooze liefde en teederheid voor baaral die warme, oprechte dankbaarheid die zij tot beden daar voor gevoeld bad dat alles zag zij in dit oogenblik vallen als de bloemen in een storm, omdat zij niet durfde zeggen, wat baar op de lippen brandde. Maar ook geen leugen zou haar mond bevlekken. Zij sprak geen woord om hem tot meerdere bezoeken uit te noodigen. chalet van het Prinsessetuintje gelegen is, herhaal delijk te bezoeken. Ook de speelkamer wordt natuurlijk niet vergeten. Dezer dagen is hierin geheel nieuw meubilair aangebracht en een geurig plafond geschilderd. Nu de vacantie weder begint, zullen de spelen in de open lucht wel weder op den voorgrond komen en ook de noodige tijd gewijd worden aan paardrijden en varen. Met dankbaarheid mag het vorstelijk echtpaar en geheel Nederland deze jongste Oranjetelg in hare ontwikkeling gadeslaan. (N. v. d. D.) De jacht op waterwild in de provincie Noord holland zal geopend worden op Dinsdag 15 Juli e. k. in den kring, begrepen binnen den West Frieschen Omringdijk, en in de gemeenten Petten en Callantsoog, en op Vrijdag 1 Aug. a. s. in de overige deelen der provincie. De Eerste Kamer hield gisteren, van halftwaalf tot halfeen, een comité-generaal over de Lawa-quaeste. 't Schijnt dan toch alles nog niet zoo mooi in orde te zijn, en de Eerste Kamer wil zich zeker geen knollen voor citroenen laten verkoopen. Daarna werd de openbare vergadering gesloten. Onderwijs en Examens. Helder. Nader deelt men ons mede dat niet de heer Molkenboer, maar de heer C. W. Hoenkamp, van Utrecht, op 2 Augustus a. s. alhier eene voordracht zal houden over het elementair teekenonderwijs. De heer Molkenboer gaat naar 's Hertogen bosch, Tilburg, Rozendaal, Bergen-op-Zoom, Breda, Eindhoven, Venloo, Roermond en Maas tricht, terwijl de heeren D. Lako, te Zwolle, G. A. Laagland, te 's Hage en B. W. Wierik, te Amsterdam, in andere plaatsen van ons land het hunne zullen doen. Hij daarentegen keek haar met zijne schit terende, heldere oogen doordringend aan en vroeg „Vergunt ge mij, nogeens terug te komen, mejuffrouw „De vrienden van mijn vader zijn mij steeds welkom," antwoordde zij koel. „Mag ik u om een meer bepaald antwoord verzoeken, mejuffrouw Edwina?" De stout heid, waarmee bij voortging, bleef niet zonder indruk op haar. „Ik begrijp niet, wat ons eenvoudig buis u, die met geluk overladen zijt, aanbieden kan. Zoo vele andere schitterende genoegens staan u ten dienste." „Ge wilt zeggen, dat ik te geblaseerd, te bedorven ben, om mij in gezelschap van reine vrouwen zooals gij, thuis te gevoelen?" „Bedorven wilde ik juist niet zeggen. Waarom? Geblaseerd ja!" En met een vrijmoedigheid, die hem altijd goed stond, antwoordde bij„Ik ben bier gekomen, in de hoop te kunnen naderen, steeds dichter te kunnen naderen. Onwillekeurig moest zij baar blik voor den zijnen neerslaan. Zacht, maar beslist antwoordde zij//Dan deedt gij beter die lioop op te geven!" Plotseling brak de overmoedige toon bij hem los, waarin bij nog niet tot baar gespro ken bad. „Ge wilt mij niet beminnen," riep bij uit. „Weet ge dat geen dit nog kon doen Ik mag het dan niet waard zijn, maar ik werd toch altijd bemind. Haat mij, als gij kunt! Ik echter blijf hopen! Zij was opgesprongen. „Omdat ieder u bemint, moet ik liet ook Staat der spaarbank van het N. O. G., op gericht den 2Ósten April 1848,over het boek jaar 1889. Het aantal deelnemingen klom in den loop van het jaar tot 815 en vermeerderde met 69. De hulpspaarbanken, welker aantal met één toe nam, zoodat dit nu 23 bedraagt, zijn daarbij elk voor eene deelneming gerekend, hoewel zij te zamen 7 24 deelnemers tellen. Het totaal bedrag der deelnemingen is dus 1539 tegenover 1339 op 't eind van het vorige jaar. De boekhouding over 1889 begon met een kapitaal van f 2735148.65^. In den loop van het jaar werddoor 1025 plaat singen, te zamen bedragende /44253Ó.4i£ en 418 terugbetalingen, 170616.57 j, het totaal der deelnemingen vermeerderd met271919.84, zoodat ultimo December het ka pitaal bedroegƒ3007068.491, Bij te schrijven rente 110073.19. Totaal „3117141.68-^. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 13 Juli, nam. 1.30, Schagerbrug, ds. Pareau (doop). Herv. kerk te Zuidzijpe Zondag 13 Juli, voorm. 9.30, Burgerbrug, ds. Pareau. Doopsgezinde Gemeente Zondag 13 Juli, voorm. 9.30, Zuid-Zijpe, ds. v. Calcar. Herv. kerk te St. Maarten Zondag 13 Juli, voorm. 9 uur, St. Maarten, ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 13 Juli, voorm. 9.30, ds. Jelgersma, predikant te Schoorl. Noord- en Zuidzijpe. 6 Juli ds. Hobus, Schagerbrug voorm., Burger- brug nam. 13 Juli ds. Pareau, Schagerbrug nam., Burger- brug voorm. 20 Juli ds. Mühring, Oudesluis voorm., St. Maartensbrug nam. 27 Juli ds. Bommezijn, Oudesluis nam., St. Maartensbrug voorm. Huisduinen. T3 Juli ds. Bommezijn, Huisduinen voorm. 27 Juli ds. Fetter, Huisduinen voorm. Wieringen. 6 Juli ds. Mühring, Hipp. v., de Oev. nam. 13 Juli ds. Fetter, Oostl. v., Hipp. nam. 20 Juli ds. te Gempt, Westl. v., de Oev. nam. 27 Juli ds. Hobus, Oostl.'v., Hipp. nam. Hoorn. Beroepen bij de Doopsgez. gem. alhier J. Pottinga, pred. te Joure. doen?" riep zy toornig uit. „Neon, weet dan dit: Dat is juist een rede om u te ver mijden! Ik heb niets gemeen met die „allen I" Hij was een weinig getroffen, maar her stelde zich spoedig. „Diana beminde tocli Endipraion! Zij was wel een godin en bij maar een boerenjongen Yoor Edwina een toornig antwoord gereed had was baar vader naderbij getreden en toen nam Siegmund heel vormelijk afscheid. HOOFDSTUK IV. Toen bij terugdacht aan zijn verleden was hij nog nooit zoo te moede geweest als nu. Altijd was bij zeker van zijn zaak ge weest, altijd recht op zijn doel afgegaan. En nu zag bij zicli tegen zijn wil geslingerd tusacben hoop en vrees. Hij was bij Baumgartner vandaan gegaan, met bet bepaalde doel er niet meer te komen. Dit meisje beminde liem niet; bovendien bad bij baar beleedigd. Zeker bad een deugd zaam pbilistijn baar hart reeds veroverd; een, die even nauwkeurig over zijn gevoelens als over zijn kas boek hield, en die 's nachts, als bij gewekt werd, even goed rekenschap kon geven van zijn financiën als van zijn hart. Dit paste juist bij dit bedeesde, bur gerlijk opgevoede meisje, dat zoo tegen hem was, omdat hij niets uitvoerde en niet iedere avond om tien uur naar bed ging genoeg, hij -ou baar laten loopen. Kon zij zijne woorden van gisterenavond niet voor over- Helder. Jl. Woensdag vertoefde in onze gemeente monseigneur Bottemanne, bisschop van Haarlem, om aan de jeugdige lidmaten der R. C. gemeente 't H. Sacrament van het Vormsel toe te dienen. Hoorn. Alhier is aanbesteedhet bouwen van eene kerk en een gedeelte pastorie voor de Vrije Herv. gem. alhier. Wanneer dit werk is voltooid, zullen in deze stad van ongeveer 11.000 zielen 12 kerken zijn. Er zijn drie groote Hervormde en eene groote Katholieke kerk. Verder éene Luthersche, éene Doopsgezinde, éene Remonstrantsche, éene Chris- telijkGereformeerde en éene Iraölitische kerk. Buitendien bestaat aldaar een evangelisatie-ge bouw, een huis van samenkomst voor liet Heils leger en nu komt er nog een kerkje bij voor de Vrije Herv. gem. Ook de Apostolische en de Baptisten-gemeen ten houden somwijlen hunne bijeenkomsten. Gemengd Nieuws. Helder. Vrijdagavond werd door het too- neelgezelschap van de heeren Kreukniet, Bigot, Poolman en Blaaser opgevoerd het volksstuk. „Mijn Leopold". De heer Bigot, die bij zijn optreden reeds dadelijk werd toegejuigd, vervul de in dit stuk de hoofdrol, terwijl de titelrol werd vervuld door den heer Bigot Jr. De heer Bigot Sr was een rijk schoenmaker, die zijn eenige zoon Leopold in alles zijn zin gaf, waardoor deze van de rechte weg afdwaalt en door het maken van groote schulden zijns vaders geldkist uitput, zoodat deze arm geworden, weer genoodzaakt is om zijn vak weer op te nemen ten einde in zijne behoeften te kunnen voorzien, terwijl de zoon de wijk heeft genomen naar Amerika. Het tooneel, waarin de oude vader weer met zijne dochter, die in zijne goede dagen door hem was verstooten, omdat zij huwde met zijn knecht, vereenigd wordt, was werkelijk treffend. Hierin speelde vooral mevr. Poonsvan Biene een voorname rol, daar zij het was, die vader en dochter weer bij elkaar wist te brengen. Nemen degewone voorstellingen morgen (Zondag) een einde, Maandag- en Dinsdagavond zullen door dit gezelschap nog twee buitengewone voorstellingen in Tivoli worden gegeven. Het gezelschap-Van Lier geeft eerst a. s. Woensdag zijn afscheidingsvoorstelling. (Zie de advertenties in ons nummer van heden.) Posterholt. Jl. Woensdagavond werd J. D., daglooner alhier, na een woordenwisseling in de herberg van J. v. d. V., door dezen met een mes den arm bij den schouder totaal doorboord. Den gewonde zijn de laatste Sacra menten toegediend, en de herbergier is gevanke lijk naar Roermond overgebracht. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Concordia, kapt. Teensma, van Amsterdam Baar Hernösand, passeerde 7 Jnli Elseneur. Sylvanus, kapt. Hansen, arriveerde 10 Juli van Drammen tc Nieuwediep. moedigen scherts opnemen? Was bet wer kelijk geen scherts geweest? En terwijl bij vlug in een rijtuig stapte, om zicli naar het hotel van den Amerikaan- schen gezant, met wien zijn zuster gehuwd was, te begeven, neuriede hij een wals van Strausz, erg in zijn schik, dat hij zich over die onzinnige liefdesaanval bad beengezet. Maar nauwelijks bad hij zich een halfuur in dit schitterende gezelschap bewogen, of de aanval overviel liem weer, evenals een hardnekkige koorts. Hij zag de elegante, keurig gekleede dames niet; hij zag slechts dat bleeke meisjesgelaat met die strenge, trot- sclie blik. Hij boorde Edwina's diepe, zachte stem; bij voelde al de tooverkracht harer' nabijheid en tocli was zij daar niet. Een smartelijk verlangen greep hem aan en bevreesd vroeg hij zich afIs dat nu dezelfde liefde, waarmede gij tot nog toe gespeeld hebt? Wanneer zij, Edwina, hem maar een I enkele keer zoo hartelijk, zoo vriendelijk toelachen wilde, als de dame, met wie hij juist danste! Het was de schoone, jonge vrouw van zijn vriend, een jong cavalerie- cider. Het open, ridderlijk voorkomen van j 1 en man was hem bevallen; bij zocht zijn vriendschap en verwierf die. Wat zou hij niet verworven hebben? Het jonge huwe lijksgeluk van zijn vriend had hem behaagd en hij had er een warm vers op gemaakt. Hij vergeleek daarin diens huwelijksgeluk met bet beloofde land en zich zelf met Mozes, die van verre toeziet, zonder het te mogen betreden. 1 (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5