MAGAZIJN „DE CONCURRENT*'. Portin-, Mal-, Glas- eo Merel T. VAN WILLIGEN, BEELDEN, GROEPEN, VAZEN, BLOEMPOTTEN, enz. SCHULD, DOOR EIGrEIM In dienst van den Grooten Mogol. De Kommandant van de Negerjagers. Keizer Wilhelm ving gisteren aan boord van de „Hohenzollern" zijn tochtje naar Ostende aan. Het oefenings-eskader stoomde vooruit. De korvet „Irene" volgde. Portugal. De commandant van het Chiré- district schijnt te Chirimo beslag te hebben ge legd op het Engelsche schip „James Stevenson' van de Afrikaansche Merencompagnie. De be manning is naar Quillamane gezonden om daar terecht te staan. Servië. Een telegram uit Belgrado van den 2gsten luidt nu weer, dat Koningin Natalie in een tot haar zoon gericht schrijven heeft ver klaard Servië voor altijd te verlaten. Er heerscht hier te lande groote opgewonden heid wegens het besluit van den Sultan van Turkije, betreffende de verleening van berats (aan- stellingsbrieven) aan Bulgaarsche geestelijken. Een corresp. van de Daily News meldt uit Pristina vele bijzonderhedende over vreeselijke geweldenarijen van de Amauten. Dagelijks wor den Servische of Bulgaarsche Christenen door deze woestelingen vermoord of geplunderd, Een consul te Pristina vertelde den corresp., dat de Amauten onlangs de Servische school aanvielen, de meesters sloegen en opsloten en de onderwijzeres erg mishandelden. De Turk- sche autoriteiten wisten toen niet beter te doen dan de school maar te sluiten, aldus de kinderen dwingende, öf géén onderwijs, óf dat van de Mahomedaansche school te ontvangen. Een groote landhoeve nabij Pristina werd door de Amauten belegerd en geheel uitgemoord. Twee jongens werden onlangs in het veld door een Arnaut overrompeld en, toen zij zich verzetten tegen zijne slechte bedoelingen, door den man gedood. De Arnaut sloeg hun de handen en hoofden af en wierp deze voor de deur van het vaderlijk huis. De arme vader ging naar den rechter, legde de hoofden en handen aan zijn voeten en riep: „Dit, Pacha, zijn mijn kin deren. Wat moet ik nu doen Wat de Pacha heeft geantwoord, wordt niet gemeld, maar recht zal hij wel niet hebben verschaft. Trouwens, een Turksche rechter durft nooit een Amaut te veroordeelen, omdat hij daarmede zijn eigen doodvonnis zou teekenen, want de wraakzucht der Amauten is onbegrensd. Zoo werd o. a. de trein, waarmede de correspondent reisde, door Amauten overvallen, waarbij 3 reizigers en de machinist werden doodgeschoten, omdatvóór eenige dagen de vrouw van een Arnaut door een trein was overreden. De correspondent gelooft dan ook niet, dat de Turksche Regeering veel tegen de Arnauten zal ondernemen, omdat zij de diensten dezer woeste lingen in oorlog te noodig heeft om hen niet tot eiken prijs te vriend te willen houden. Argentijnsche Republiek. Uit Buenos- Ayres wordt op 30 Juli jl. bericht, dat de om wenteling geëindigd is en de kantoren en winkels hunne werkzaamheden hebben hervat. De stad is rustig. In de landbouw-districten duren de troebelen voort. De spoorweg-gemeenschap met het zuiden en met Rosario is afgesneden. De soldaten hebben bevel ontvangen om de werklieden die de wegen zijn gaan herstellen te beschermen. Het verkeer is gestremd. De Kamer heeft hare zittingen hervat. Het gerucht loopt, dat de Regeering voornemens is, een gedwongen koers vast te stellen, doch dit gerucht schijnt ongegrond. De wisselkoers daalt. De beurs is gesloten. Maar de banken zijn geopend en het handelsver keer herleeft. De „Times" verneemt uit Buenos-Ayres, dat de wrevel tegen President Celman ontzaglijk groot is. Men vreest dat een aanslag op zijn leven zal worden gepleegd. De wisselkantoren te Buenos- Ayres berekenen het goud-agio op 480 pCt. De amnestie voor de „Union Civica", de officieren en de soldaten is door den minister van oorlog afgekondigd. De correspondent der „Times" stelt geenerlei vertrouwen in de toekomst. De „Times" bevat eene depêche uit Buenos- Ayres, waarin wordt gemeld dat het manifest van president Celman aan de Argentijnsche natie herinnert aan den voorspoed en de vrijheid, die het land onder zijne regeering genoot. Het schrijft de opstand toe aan de ijverzucht van een politieke partij te Buenes-Ayres, die haar meening aan de geheele Republiek wilde op dringen. Noord-Amerika. Volgens een draadbericht uit Victoria, hebben de Amerikaansche douanen beslag gelegd op een Engelschen schoener, die op de robbenvangst was bij Ounalaska. Een Amerikaansche sloep had het Engelsche schip gewaarschuwd de Behring-zee niet binnen te varen. Gemengd nieuws. Breda. Een paar juffrouwen kregen jl. Donderdagmiddag in de Valkestraat alhier twist over de ruimte, door een van haar gebezigd tot bleeken van linnengoed. De dames putten heel haar woordenboek van lieve naampjes uit, en toen ook dat niet tot het gewenschte doel leidde, begoten zij elkander met het voor de bleek bestemde water, tot groot vermaak van de vele omstanders. De muziek van het 6de regiment, die juist voorbijkwam, luisterde deze zonderlinge doop plechtigheid op. Apeldoorn. In het kastje van onbestel bare brieven aan het postkantoor alhier bevindt er zich een, waarvan het adres aldus luidt „Aan een van de briefe Bestellers te Apel doorn is Mijn het Zelfde en of die persoon dan Goet Voor Mijn wilt zijnt en bezorgen. „Deze brief aan een Timmermans Baas die Nog Volk Kan Gebruiken. Een Vriendelijk Verzoek Mijn Vrient." Een heer te Breda had een oppasser, die eenige weken geleden ziek werd. De goedhartige man deed vragen naar den toestand van den zieke en kreeg al spoedig het bericht dat de dokter versterkende middelen had voorgeschreven en de toestand zorgwekkend was. Dagelijks liet de medelijdende heer bouillon, kip en andere versterkende middelen brengen, betaalde getrouw het weekloon uit en kreeg getrouw, bij de dank betuiging, een bericht over den toestand. 't Is toch lastig, zoo zonder oppasser te zijn, zeide de heer tot een vriend. Waarom heb je hem zijn congé gegeven vroeg de andere. Dat heb ik niet gedaan, maar de arme kerel is ernstig ziek. Wat blief? En hij staat al 14 dagen te stukadooren boven ons bureau. De beide vrienden gingen zich overtuigen, en jawel, onze man stond op een stelling en nam juist een versterkend pruimpje tabak. Stoomvaart en Scheepstijdingen. S u n d s w a 11, kapt. Bjonness, van Londen naar Kotka, passeerde 28 Juli Hnnstholin. Koophandel, kapt. Kkamp, van Londen naar Chris- tiansand, passeerde 31 Jnli Elseneur. r Batavia, Prinses Amalia (s.), van Amsterdam 1 vertrok 1 Augustus van Geuua. Marktberichten. Alkmaar, 1 Augustus. Aangevoerd 673 hectoliters Granen, als 10 h. Tarwe f 6.50, 35 h. Gerst f 4.371, 3 h. Bruincbotinen f 8.25 a 10.88 h. Koolzaad f 9. t' 9 25. 532 h. Knrneiznodnieuw f 8.25 a 9.25 en oud f 9.75, 2 h. groene Erwten f 12 alles per 1IL. Bovenkarspel (station), 31 Jnli. Bloemkool fijne f 1a 2.grove f 3.50 a 4.50. Keuzen f 6 a 7, witte Kool f 5.50 6.50 en roodc dito f 6 a 7 per 100 stnks Wortelen f 1.a 1.20 per 1000 stuksStreeker Muizen f 1.40 a 1.50, ronde f 0.80 a 1.en Graafjes fl.20 a 1.30 per halve IIL. 1 Ang. Bloemkoolfijne f 1.n 2.grove f 4. a 5.75. reuzen f 0.n 7.witte Kool f 4.a 6.en roode dito f 6,50 a f 7.50 per 100 stnks; Wortelen f 0.90 a f 1.10 per 1000 stuks; Streeleer Muizen f 1.a 1,10, ronde f 0.50 a 0.60 en Graafjes 0.60 a 0.75 per half HL. Enkhuizen, 31 Juli. Aardappelen Muisjes f 1.20 a 1.25, Graatjes f 1.— a 1.10, blauwe f 0.90 a 1.—.blanke f 0.80 a 0.90, per half IlL; Kruisbessen f S a 9, roode aalbessen f 10 n 11, zwarte id. f 18 a 22, per 100 Kg. Bloemkool fijne f 2.a 3.cu grove f 4.50 a 5.50 per 100 stuks. Peren f 6.50 a 8 per H.L. 1 Ang. Aardappelen Muisjes f 1.a 0.80, Graaf jes f 0.70 a 1.blauwe f 0.60 a 0.70 en blanke f 0.50 a f 0.90 per half HL.Kruisbessen f 7.a 9.roode Aalbessen f 11 a 13 en zwarte dito f 20 o 24 per 100 Kg.; Bloemkool; fijne f 2.n 3.en grove f 4.a f 6. per 100 stuks. Keren f 5 a 7 per H.L. Amsterdam, 1 Aug. Koolzaad op 800 Kg. Olie stil. Lijnzaad onveranderd. Kaapolie vast; vliegend per 100 Kg. f32. 31.50; 1 Sept.-Dcc. f28.25. 28. 28.12*1 Mei f 28.50, 28.37*. Lijnolie dadelijk traag, voorjaar vastvliegend per 100 Kg f 26.50, 26.251 Aug. f 26.37*, 26.25Sept.-Dcc. f 24.75, 24 50; Jnn.-Mei f 23.75, 24. Kaapkoeken f 52 a 80 per 1040 stuks. Lijnkoeken f7.25 a 11.per 104 stuks. AardappelenGeld. Kralen f 2.30 a 2.60, Kntw. zand f 3.50 a 5.Andijk. muisjes f 3.a 4.50, Westl. klei idem f a -.idem Zand f 4 50 a 4.60, idem klei in manden f -.a -.idem losse f 1.al.50,Noord- wijker Zand f 1.40 a 3.20, alles per hectoliter. Schiedam, 1 Aug. Moutwijn f 10.Jenever f 15.50, Amst. Troef f 16.75, Spoeling-Beurs f 0.30, Spoeling-Com missie f 0.40. Londen, 31 Juli. Te Deptford aangebracht969 Arnerik. Runderen, 4-2 n 4-4 per stone (62* n 65 c. per K.G.). 578 Ned. Kalveren, 4-4 a 5- per stone (65 a 75 c. per K.G.). 1937 Schapen, waarvan 911. Ned., 4-8 a 5-2 per stone (70 a 77* c. per K.G.). Londen, 21 Juli. Aangevoerd300 Runderen, 6000 Schnpen en Lamineren. 180 Kalveren, 10 Zwijnen. Prijzen: Rundereu 2-4 n 4-9, Schnpen en Lammeren 4-4 a 6-0, Kalveren 3-4 a 5-2, Zwijnen 2.6 a 4.0. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 2 Angustus. Sedert jl. Donderdag wer den alhier door 82 korders en beugers 10 tot 60 groote-, 10 tot 30 kl. tongen, 8 tarbotten, 3 tot 15 roggen, 1 lot 4 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar aangevoerd; gr. tong gold 50 a 65 cent, kleine id. 25 ccut, tarbot f 8 a f 9, rog 70 a 75 ceut. per stuk, kl. schol 1' 2.50 a 3. per mandje en schar f 5.50 a f 6 per mand. Een Egmou- der kotier, sch. J. de Groot, besomde aau tong, schol en schar f 45. Stettin, 28 Jnli. Uit Schotland is in de afgcloopen week 15.473* ton nnngevoerd. De handel in Sebotsche oostkust haring was bijzonder levendig; inzonderheid was er vraag voor consumptie naar maatjes en medium-volle, die tot vasie, meest hoogo prijzen, bij aankomst ter markt steeds dadelijk werden genomen. Volle waren in het begin der weck, wegens den te gelijkertijd grooten aanvoer, iets lager in prijs, maar in de laatste dagen der week herstelde zich dit wegens ougnnstigcr berichten omtrent de vangst. Voorraad van eenig belang is in dépot niet meer voorhanden. Er werd betaald voor volle 25 a 27 mark, medium-volle 22 a n., maatjes 18 a 21 m. Van de Shetlandsche haring zijn volle nagenoeg en medium geheel en al opgeruimd de eerstgenoemde bedongen 31 a 34. de laatstgenoemden 23 a 35 mark. Uit Noorwegen zijn nog geen berichten inge komen omtrent dc aldaar begonnen vangst. Van oude Noor- weegsche vette zijn de merken KKK, K en MK bijna op geruimd, terwijl ook die van het merk KK zeer vermin- n. De prijzen blijven onveranderd voor KK 18 a 29 mark, K 14 a 16 m., A1K 12 a 13 m. buiten belasting. Weerk. Waarnemingen te Helder (Land skeet.) Windrichtiug Barometer uU. Thermometer Cs. en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 1 2 g 12 8 12 Z.W. 0.7 Kg. W.Z.W. 8 Z.W.t.VV. 6 761.00|f 0.60 757.731- 2.67 758.84- 1.56 19.9 16.4 17.5 t0-6 -1.2 -1.8 g' P Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van dc zee. 1 2 2 12 8 12 0.83 0.83 0.81 Helder, schoontveer. Bewolkt, mooiw. id. Vlak. Weinig golv. id. De gemiddelde deciinatic van de magneetnaald ten Westen namiddag 2 nur, bedraagt over de maand Juli 150.19'.23tf. 1 Augustus, 's avonds 10 u. 5 m., een windstoot van 82 KG. op de M1., richting Z.t.W. Verwachting: Zuidenwind. Burgerlijke Stand van: Helder, vnn Donderdag- tot Zaterdagmiddag. Ondertrouwd 1'. van Tol, matroos, en E. Bontes. A. Klaasse, timmerman, en C. W. Luitzcn. Bevallen H. J. Klok, geb. Bout, D. Texel, vnn 23 tot 29 Juli. Ondertrouwd G. Bakker Sz. en T. Kuijter. GehnwdC. Bouma en a. M. v. d. Hoeve. J. Brouwer en Kz. U. D. v. d. Wijk. Geboren: Dieuwertje, d. v. J. Bakker Cz. en D. Bui». Martje, d. v. C. Broin Hz. en C. Sandifort. OverledenJ. Wllner, 6 d. A. v. d. Wal, 5 d. M. Koning, geh. met P. Brnns Az., 45 j. A. Keiman, geb. met A. Mans, 67 j. I. Sinit, wed. v. J. de Waard 75 j. 1 levenloos aangegeven. Laatste berichten. 2 Augustus. De 32ste verjaardag van H.M. de Koningin wordt heden alhier op de gebruikelijke wijze gevierd. De verschillende oorlogschepen zijn gepavoi- seerd, terwijl van de openbare- en enkele bij zondere gebouwen de driekleur wappert. De parade aan boord van de oorlogsbodems had hedenmorgen om x r uur plaats, terwijl die van het garnizoen en het 2de bataillon mariniers om 12 uur op het terrein nabij het Observato rium werd gehouden. Deze laatste werd gecom mandeerd door den luit.-kolonel Benschop en geïnspecteerd door den kolonel Van Aken. Door de schutterij werd niet aan de parade deelge nomen. Na een warmen zomerdag ontlastte zich gisterenavond' boven onze provincie en in niet geringe mate ook boven deze gemeente een hevig onweder, gevolgd door eene zware slagregen, die hier en daar vrijwat verwoesting aanrichtte. Het onweêr zelf bracht, voor zoover wij daar over tot heden kunnen oordeelen, in het noor delijk deel der provincie geen schade teweeg. In de omstreken van Haarlem echter werden verschillende branden waargenomen, ongetwij feld door het inslaan van rlen bliksem veroor zaakt. Omstreeks 8 uur sloeg de bliksem in de hout zaagmolen van den heer Grafdijk, nabij West- graftdijk, die tot den grond toe afbrandde. Niets kon worden gered. Een uur later werd de boerenhofstede van C. Klein, aan de Bus, gemeente Uitgeest, getroffen. Ook deze werd geheel een prooi der vlammen. De bewoners konden zich nauwelijks redden. Hedenmorgen was men nog druk bezig met blusschen, daar de vlammen nog overal uitsloegen. Alles was verzekerd. De kapiteins van den generalen staf J. de Waal en F. van Hasselt, toegevoegd aan de stelling-commandanten van den Helder en van de monden der Maas en van het Haringvliet, zijn door den chef van den generalen staf aan gewezen, om aan de manoeuvres van de 2de divisie infanterie deel te nemen als hulpscheids- rechters. De „Staatscourant" van heden bevat de wet van 18 Juli jl, (Staatsblad No. 109), tot regeling der pensioenen van de mindere geëmployeerden enz., op daggeld werkzaam bij de inrichtingen op 's Rijks zee- en landmacht. De Keizerin van Oostenrijk zal, naar gemeld wordt, na den verjaardag des Keizers, 18 Au gustus, naar Holland komen, om van daar uit met het jacht van lord Dudley haar zeereis te beginnen. Generaal Joubert uit dc Transvaal is gisteren middag ten x ure uit Amsterdam te 's Hage aangekomen, vergezeld van zijn Secretaris. Zij zijn ten 4.40 uur weder naar Vlissingen vertrokken. Lloyd heeft bericht ontvangen dat bij het bombardement geen der in de haven van Buenos- Ayres liggende schepen schade heeft geleden. Parijs, 1 Augustus. De „France" bevat eene dépêche, welke, naar het blad beweert, uit Madrid is ontvangen, en waarin van officieuze zijde als gerucht werdt medegedeeld, dat de Koning van Spanje overleden is. Het Spaansche gezantschap alhier spreekt dit gerucht echter tegen. Waanzin. Een jonge man te Utrecht, die jl. Zondag tegen den morgen tehuis kwam van de kermis, waar hij den nacht had door gebracht, sprong eenige oogenblikken later zonder eenige aanleiding in de Vecht. Aan een paar buren, die zich te water begaven, mocht het niet gelukken hem levend er uit te haleneen uur later werd zijn lijk opgevischt. Het zonderlinge van het geval is daarin gele gen, dat de ongelukkige midden onder het ge sprek met de buren en zonder dat men eenigszins gissen kan, wat hem er toe bewoog, een eind j aan zijn leven maakte. Stellig heeft men hier te doen met eene vlaag van waanzin. De gestadige drop holt den steen uit, zegt het spreekwoord. In dit geval was het echter geen steen, maar een menschenhand. Te Norfolk in Virginia (N.-A.) namelijk, beweerde iemand, dat geen sterveling, al ware het ook de sterkste man, een galon water bij droppels in zijn hand kan opvangen. Dadelijk vond hij iemand, die om 500 dollar wedde, dat hij het stuk zou uitvoeren. Maar de laatste verloor zijn weddenschap. Nadat 500 droppels van een hoogte van drie voet op het midden van zijn hand waren gevallen, trok hij zijn hand terug, zeggend dat ieder drop pel hem een geduchten stokslag toescheen en op zijn hand zag men een blaar ter groote van een rijksdaalder. ADVERTENTIEN. Bevallen van een jongen Vrouwe L. C. VERSLUIJS, Heinssen. Helder, 2 Augustus 1890. De Kolonel, Toeziende Chef over het Garnizoens-KIeeding- magazijn te Helder, zal opden 12 Augustusa.s;, des middags ten 12 uur, in het fort Erfprins, in liet openbaar verkoopen: Eene partij Kapotjassen, korte JassenMouwvestenPantalons, Hemden, Onderbroeken, Werkbroe ken, wollen Sokken en verdere Equipementstukken, tegen contante betaling. De Kolonel, Toeziende Chef, enz., VAN AKEN. grootte. Ware Rood. Wit, Gemarmerd,) s 8 cent per stuk, Oö cent per dozijn, van één kleur. Specialiteit voor Huishoudelijk gebruik en Luxe. Groote Keuze. Lage prijzen. L 87. Weststraat L 88. L 89. Weststraat L 90. Bij ondergeteekende is verschenen: Roman Tan H. SCHOBERT. 1 deel, 231 pag., prijs f 2. Voor LEESGEZELSCHAPPEN en BIBLIOTHEEKEN zeer aan te bevelen. Helder. J. H. VAN BALEN. Bij JAN LEENDERTZ ZO ON, te Amsterdam, is verschenen en hij alle Boekhande laars verkrijgbaar Historisch verhaal van de wonderbare avonturen en omzwervingen der beman ning van het Oost-Indisch Jacht „Terschelling", 16611663, door J. HEXIMtlK VAIV BILEX. Met 12 platen van YVILM STEELINK. Geb. f 1.90, ingenaaid f 1.60. Ter perse: Historisch verhaal van de krijgstochten tegen de Boschnegers in Suriname, door JL IIEXD11IK VAX BALEN. Met 12 pinten van YVILM STEELINK. Geb. f 1.90, ingenaaid f 1.60. Snelpersdruk van J. II. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6