1Het „Vaderland" bevat het volgende Een bewijs van groote zelfopoffering werd on langs gegeven door een der passagiers van een uit Indie keerende mailstoomer, de wegens ziekte repatriéerende 2de luit. der infanterie van het Nederlandsch-Indisch leger J. L. L. M. Wittich. Zijn wij wel ingelicht, dan droeg zich het feit ongeveer als volgt toe. Wellicht zijn er kleine onnauwkeurigheden in het hier volgend verhaal, doch om de hoofdzaak is het hier te doen. Aan boord van een der mailstoomers in de Roode Zee bevond zich een Afrikaan, die, eenigs- zins aan verstandsverbijstering lijdende, aan zijn bewakers outsnapte en in volle zee over boord sprong. Tengevolge hiervan verspreidt zich plotseling aan boord de valsche mare, dat een kind van een der passagiers over boord is gevallen. Lui tenant Wittich bedenkt zich geen oogenblik, ontdoet zich snel van zijn schoenen en springt tot redding van de kleine boven van de ver schansing in zee. In dergelijke gevallen is, in verband met de snelle vaart van het schip, snelheid van handelen hoofdzaak om zooveel mogelijk nabij den dren keling te water te gaan. Weder aan de oppervlakte komende, bespeurt hij nergens eenig spoor van het kind, terwijl het schip inmiddels door de vaart een flink eind verwijderd is. Wel werd er direct gestopt en teruggekeerd om zoo mogelijk den edelmoedigen Wittich te redden, doch door stroom of eenige andere om standigheid was* de afstand tusschen zwemmer en schip te groot, zoodat men van boord niet tegenstaande lang zoeken niets meer van hem bespeurde. Wel trachtte de flinke zwemmer het schip te naderen, doch het bleek te veTgeefs en eindelijk is zijn eenige hoop op redding een vuurtoren, die zich in de verte boven de zee vertoonde. (De vuurtoren op een rotspunt van de twee Brothers). Gelukkig gespaard door de veelvuldig voor komende haaien, gelukt het hem na langen strijd tegen de golven den vasten wal bij den vuurtoren te bereiken. Hier werd hij na vier dagen opgenomen door een Engelsch kolenschip, naar Suez gebracht en van daar is hij met de volgende mail gerepatrieerd. De jonge man. die pas eenigszins van zijn Indische ziekte herstellende was, biacht 3 a 4 uren in zee zwemmende door en heeft natuurlijk veel geleden door het ontveld raken van de armen, enz. Ongetwijfeld heeft hij zijn leven te danken aan den energieken wil, die in hem moet zetelen. Een ieder die zich wel eens op een schip in volle zee heeft bevonden, zal nog te meer beseffen, wat flink, mannelijk, edelmoedig karakter deze officier moet hebben, om zonder bedenken zich in volle zee van boven neer te storten tot redding van een hem vreemd kind. Wenschen wij den jongen man geluk met zijn kranige daad en met zijn behoud, en betreuren wij het dat er geen onderscheidingsteekenen zijn voor die edele zielen, die, in oogenblikken van nood, direct zonder aarzelen hun leven veil hebben om een evenmensch te helpen. Zeer zeker zoude zulk een ridderkruis deze edele borst sieren. Het Bilt. Het getal werkstakers was alhier jl. Zaterdagavond nog niet grooter geworden. Het bestuur der Vereeniging „Broedertrouw" ging Zaterdag met het contract, bevattende de eischen der arbeiders, bij de boeren rond. De arbeiders verkeeren in spanning, vooral ook omdat zij geen genoegen genomen hebben met de schikking, welke het bestuur van „Broe dertrouw" in het begin der week met verreweg de meeste boeren gemaakt had. Gisteren vertrok een detachement infanterie, teF sterkte van 100 man, uit Leeuwarden naar hier, ter bescherming van de arbeiders, die tegen het vastgestelde loon willen werken. Een Raadszitting in den komkommertijd. De Utrechtsche raadsverslaggever van de „N. R. Ct." schrijft: De leden van den Raad zijn uit de stad, de huizen van Utrecht gesloten, maar het Stadhuis zet nog altijd zijn deuren waagwijd open, om die leden van den Raad, die niet in de gelukkige omstandigheden verkeeren om in het buitenland verstrooiing te kunnen zoeken van hunnen moeilijke bezigheden zooals daar zijn Royaards van den Ham, Van Beuningen, J. G. De Beau fort enz. en ik, mag ik er met alle bescheiden heid bijvoegen gastvrij in hare vergaderzaal te ontvangen. Helaas, vandaag waren te veel leden uit de stad. Slechts zestien achtbare man nen hadden hun schreden gericht naar het huis waar de wijsheid zetelt, en ofschoon de heer Coblijn eerst de notulen van de vorige vergade ring liet lezen zeker met het snoode doel om ze ons nog eens te laten genieten als er soms nog ééntje mocht komenwant hoe zou den ze anders wettig worden goedgekeurd en daarna zeer langzaam de ingekomen stukken ter kennis van den Raad bracht, het mocht alles niet baten. Er kwam er gééntje, nog niet zoo'n kleintje. Toch schenen er gewichtige zaken te behandelen te zijn, althans morgenmiddag drie uur zullen we het nog ereis probeeren, of de heeren plei- zier hebben hun burgerplicht te vervullen. Het eenig gewisse dat wij vernamen was, dat er op de school aan den Draaiweg een gym- nastiek-onderwijzer is aangesteld op f405'sjaars. Dit zal vermoedelijk moeten zijn f 400 salaris en een rijksdaalder kermis en Nieuwjaar. De Fransche zendeling pater Angouard verhaalt in zijn verslag over de katholieke zending in Loango Oubanghi van menschenetende chris tenen in Afrika. Zijn zendingsstation is 1100 mijlen van de kust, en in die streek wordt steeds menschenvleesch gebruikt op feestmalen. Hij kon niet altijd beletten, dat menschenvleesch werd toebereid als hoofdschotel bij doopmalen en zijn zwarte gemeenteleden kunnen maar niet begrij pen waarom men dat gerecht niet zou eten op het Kerst- en het Paaschfeest. De „New-York medical Record" deelt een geval mede, waarbij 24 personen door roodvonk werden aangetast na melk te hebben gedronken, die geleverd was door een melkverkoopër, ten wiens huize die ziekte voorkwam. Het is bij nauwkeurig onderzoek gebleken dat al de door roodvonk aangetasten deze melk hebben gedron ken, terwijl geen enkele van hen, die hunne melk van elders kregen, daardoor werd aangetast. Een óojarig oud-zeeman te New-Brighton sneed uit wraak tegen de moeder van zijn kin deren twee hunner 's nachts den hals af en viel daarna de moeder aandoor het toesnellen van hulp kon hij den moord niet ten einde brengen. De vrouw had hem verlaten, omdat hij zijn be lofte met haar te trouwen niet nakwam. De moordenaar is ter dood veroordeeld. Honderd reizigers snelden den ipden Juli den dood tegemoet op den Chicago en North- Western spoorweg ten noorden van Janesville, in Wisconsin, over wissels, die nauwelijks tijdig genoeg gezet werden om den trein voor vernie ling te bewaren. Voort en immer voort vloog de trein over de baan, terwijl andere treinen inderhaast op zij sporen buiten gevaar gebracht werden door de verschrikte beambten, die begrepen dat er iets niet in orde was. Zonder op te houden spoedde de trein voorbij het station, waar de menschen er vol verbazing naar stonden te kijken. Op den vloer van de locomotief lag de ma chinist Steve-Hoteling, een krachtig gebouwd man, machteloos in de hand van een krankzin nige. Deze, met een gelaat zwart van de steen kool, zijne kleederen haast van het lijf gescheurd in de worsteling op leven en dood, en zijne schouders met bloed bedekt, zwaaide een schroe vendraaier die hij uit de gereedschapkist van den locomotief had genomen. Zijne beide armen werden omklemd door den bijna wanhopenden man, die onder hem lag, doch de personen te Clyman, een der stations waar de trein voorbij vloog, konden zien dat hij zich bijna losgerukt had en dat in het volgende oogenblik, als er geen hulp kwam, de doodelijke slag met het stuk gereed schap zou vallen. De krankzinnige was de stoker van den trein, C. L. Hastings. Bij Waterstown was hij van de locomotief op de kolenwagen gestapt om kolen in het fornuis te doen. Hij keerde niet terug en de machinist schoof van zijne zitplaats het gordijn van de locomotief terug om uit te zien. Zoodra het gordijn bewoog, sprong Hastings van den kolenwagen weer op den locomotief. Zijn aangezicht was als in doodsangst verdraaid en in zijne oogen was een blik, dien de machinist alleen bij dien van een wild dier kon vergelijken. Hij greep den machinist 0111 den hals en wierp hem met het hoofd voorover naar beneden. Daar worstelden die beiden, terwijl de trein in volle vaart voortsnelde. Eens viel de machinist bijna naar beneden op de spoorstaven. Met groote inspanning voorkwam hij den val, maar kon verder niets anders doen dan de slagen van den krankzinnige met den schroevendraaier af weren. De locomotief verloor langzamerhand, daar er niet meer gestookt werd, stoom, maar snelde toch voort met eene vaart die een verschrikkelijk ongeluk voorspelde bij den eersten wissel, die niet in rechten stand was gezet. Toen de trein zonder ophouden Clyman voor bijreed, maakte zich een gezelschap van spoor beambten en anderen gereed en zette met eene locomotief den vluchtenden trein na. Toen men dezen had ingehaald, werd met voorzichtigheid de kolenwagen beklommen en onverhoeds de krankzinnige stoker aangegrepen en de machinist bevrijd, die den trein toen spoedig tot staan bracht. Het duurde twaalf uren eer de stoker weer bij zijn verstand kwam. De groote hitte wordt gezegd de oorzaak zijner verstandverbijstering te zijn geweest. Op de vraag, welke taal hij het schoonste vond, antwoordde Keizer Karei V eens „Elke taal is slechts voor bizondere omstan digheden geschikt. Spreek Spaansch tot God, want dat is de welluidendste en verhevenste taal spreek Italiaansch met uw beminde, want dit idioma is het zoetvleiendst en teederstspreek Fransch met uw vrienden, want deze taal noopt tot vertrouwelijkheid en intieme kout; spreek het scherpe, fluitende Engelsch met de vogels; gebruik het zware, dikke, roffelende Duitsch in den omgang met liw paard en Hollandsch met den duivelWant ik vraag het uals de duivel hoort zeggen „De schout van Scheve- ningen scheert zijn schapen, dat het zonde en schande is," dan gaat hij bij 't hooren van die oortergende keelklanken op de vlucht." -Uit den harera. In de Russische stad Batouw kwam dezer dagen eene beeldschoone Russische jonge dame aan, die een zonderling verhaal deed van hare lotgevallen. Door list, vertelde zij, was zij op een Turksch schip in de haven van Batouw gelokt, en te Risa aan een aanzienlijken Turk verkocht, die haar in zijn harem had gebracht. Men bewaakte haar zorgvuldig, maar toch had zij gelegenheid gevonden aan den Russischen consul te Tisa een briefje te doen toekomen. Deze had haar doen bevrijden. Naar de dame beweerde, bevinden zich in den harem te Risa tal van Russische meisjes, die op deze wijze zijn ontvoerd. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins Alezander (s.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 9 Augustus Kaap St. Vincent. Koningin Emma (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 10 Augustus Kaap Itoca. Conrad (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 11 Augustus van Port-Saïd. Anna Jacoba, kapt. A. W. Hutjes, vertrok 6 Augus tus van Sandswall naar Harlingcn. Hernösand, kapt. A. Hanssens, van TJmea naar Zaandam, passeerde 7 Augustus Dragör. Koophandel, kapt. F. A. Ekamp, arriveerde 8 Augus tus van Londen te Husum. Maria. kapt. J. E. Ketelaar, vimKötknnaarPurmerend, passeerde 8 Augustus Elseneur. Maria, kapt. Metus, van Londen naar Sundswall, pas seerde 8 Augustus Elseueur. Noord -Holland, kapt. T. B. Bloos, van Sundswall naar Zaandam, passeerde 10 Augustus Elseneur. Marktberichten. Texel, 7 Aug. Ongewassclien wol 87 c. per K.G. Gcvischt Zeegras f 2 a 3 en gemaaid idem f 6 a7 per pak van 10Ö K.G. Aardappelen f 3.50 a 4.per HJj. Terschelling, 10 Aug. De oogst der Zandaaiclappe- len valt mee, alsook de kwaliteit. Men besteedt tot f 3 en voor enkele akkers f 4 per H.L. Van ziekte is nog niets ontdekt. Eend-eieren f 4.a 4.50 en Kip-eieren f 3.n f 3.50 per 100. Boter 90 c. en Schapenkaas 35 a 40 c. per K.G. Konijnen 40 a 60 c. bet paar. Melkscbapen f 15 a 20, Melkvee f 160 a 200 en Veulens f 70 n 90 per stuk. De liefhebbers zijn reeds komen opdagen, doch er zijn nog een groot aantal schoone dieren in voorraad. Alkmaar, 8 Ang. Aangevoerd 568 stapels Kaas, wegende 156,911 K.G. Kleine f 29, Commissie 27.50 en Middelbare f 27 per 50 K.G. Alkmaar, 9 Augustus. Aangevoerd 18 nuchtere Kal veren, f12 a 20 20 Schapen, f 16 a 22; 48 Lammeren, f 10 a 16; 108 magere Varkens, f 17 a 21; 204 Biggen, f7.50 a 11; 3 Bokken en Geiten, f4 a 10; 2 kl. Bokjes, f 1 -25 a 1.6020 Koeien en Ossen, f 140 a 210 5 Paarden, f 70 a 200, allen per stuk. Boter f 0.70 n 0.80 per kop. Hoorn, 8 Aug. Aangevoerd 456 Schapen, f 26 a f 32 per stuk. Hoorn, 9 Augustus. Tarwe f7.25 a 8, Gerst f4.75 a 5.75, Haver f4.25 a 5.25, witte Erwten f9.50 a 10, grocue id. f 10.50 a 12, grauwe id. f9 a 15. vale id. f 10.75 a 12.50, bruine Booneu f 10.50 a 12.50 cn Karweizaad f10 a 10.50 per nL. Aangevoerd 22 Paarden, f 80 a 25070 Schapen, f 24 a 28; 42 Lammeren, f14 z 18; 6 Kalveren, f12 a 22; 47 Varkens, f 14 a 22; 70 Biggen, f5 a 8. allen per stuk. 1800 kop Boter, f0.50 a 0.57£ per kop. Bovenkarspel (station), 9 Ang. Bloemkool fijne f a -.grove f 3.75 a 6.75, Reuzen f 5.25 witte Kool f 3.75 a 4.en roode dito f 4 a - per 100 stuks "Wortelen f 0.80 a 1.per 1000 stuksStrecker Muizen f 1.00 a 1.25, ronde f 0.70 n 0.80 cn Graafjes f 0.90 al.perhulveHL. 11 Ang.Bloemkool: fijne f -.a grove f 4.50 a 5.25, reuzen f 3.50 a 3.75, witte Kool f 3.a 3.50 en roode dito f 3.50 a f 4.per 100 stuks; Wortelen f 0.90 a f 1.per 1000 stuks; Streeker Muizen f 0.90 a 1.25, ronda f 0.75 n 1.Graafjes 0.80 a 1.Peren f 2 a 5, groote Uien f 1.a 1.10 en kleine idem f 1.a 1.50 per half HL. Enkhuizen, 9 Aug.. Aardappelen Muisjes 1' 1.30 a 1.60, Graafjes f 0.70 a 0.90, blanwef 0.90 a 1.20, blanke f 1.a 1.10 per half HL; Kruisbessen I'7.a 9.—, roode aalbessen f 11 a 13, zwarte id. f 22 a 24, per 100 Kg. Bloemkool fijne f a eu grove f 4.a 5.50 per 100 slulcs. Peren f 6.a 8.per H.L.roodo Kool f 7. a 8.witte Kool f 6.a 7.per 100 stuks. 11 Aug. Aardappelen Muisjes f 1.20 a 1.50, Graaf jes f 1.a 1.10, blauwe f 0.90 a 1.20 en blanke f 0.50 a 1' 0 90 por half HL.Kruisbessen C 7.a 9.roode Aalbessen 1' 11 a 13 en zwarte dito f 20 a 24 per 100 Kg. Bloemkoolfijne f 2.a 3.en grove f 4.a f 5.50 per 100 stuks. Peren f 3 a S per H.L. Roode Kool f 5 a f 5.50 en witte id. f 4 a 5 per 100 stuks. Amsterdam, 8 Ang. Fijne Zaden. Er bleef goede vraag voor Karweizaad bestaanjarig weinig verhandeld. Maauznad stil. Mosterdzaad zonder zaken van eenig belang. Bruin Mosterdzaad gold f 26.50 a 28.50, geel id. f 20.50 a 22.50 cn Kanorie/.aad f 10.75 a 11 per 50 K.G., Kar weizaad 1889r f 10.50, 1890r f 9.85 en blauw Maanzaad f 11 a 12 per 50 K.G. Koolzaad vond grootenileels tot onveranderde prijzen koo- pers. De kwaliteit viel over het algemeen niet mede. De «nngevoerde partijtjes golden f 9 a 9.20 per H.L. Lijnzaad vastPetersb. f 235 op monster. Raapolie dadelijk weinig gevraagd; op term. vrij vast. Lijnolie verbeterde, bij flinke vraag voor dadelijk en op termijnen ruim 25 cent. Veemarkt449 Runderen. 1ste kw. 78, 2de 68 en 3de 58 cl. per Kg.; 32 nuchtere Kalveren, f 7 a 12 12 Schapen 310 vette Vnrkcns, 45 n 50 ct. per Kg. Amsterdam, 11 Aug. Tarwe op levering lager; Nov. f 209. Kogge op levering willig; Oct. f 130, Maart f 128. Koolzaad op 800 K.G. Olie onveranderd. Lijnzaad onveranderd. Raapolie hoogervliegend per 100 K.G. f31, Scpt.-Dec. f 29.—, Mei f 28.75. Lijnolie traag; vliegend per 100 K.G. f26.75, Sept. f26, Sept.-Dec. f 25.50, Jan.-Mei f 24.25. knapkoeken f 52 a 80 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 7.25 n 12 per 104 stuks. AardnppeleuGeld. Blauwe f 1.70 a 1.90, dito Kralen f 2.40 a 2.70, Muisen f 3.a 3.25, KatwijkerZand f 3. a 5.Hillegommcr Zand f 1.50 a 4 50. Haarlemmer Zand f 1.a 1.25, Fr. Zaaiers f 1.20 a 1.50, dito Dokk. Jam men, f 2.75 a 3,alles per H.L. Schiedam, 11 Aug. Moutwijn f 10..Jenever f 15.50, Ainst. Proef f 16.75, Spoeling-Beur* -f-0.40, Spoeling-Com missie f 0.50. Londen, 11 Aug. Te Deptford aangebracht: 1965 Amcrik. Runderen, 3-8 n 4-0 per stoae (55 a CO c. per K.G.). 285 Ncd. Kalveren, 4-S a 5-6 per stone (70 a 82£ c. per K.G.). 2746 Schapen, waarvan 810 Ned., 4-S a 5-4 per stone (70 a 80 c. per K.G.). V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 12 Augustus. Sedert jl. Zaterdag werdeu alhier door 115 korders en bengers 10 tot 70 groote-, 10 tot 50 kl. tongen, 7 tarbotten, 3 tot 40 roggen, 1 tot 7 maudjes kl. schol en 1 tot 4 manden schar aangevoerd gr. tong gold 45 n 50 cent. kleine id. 25 ccut, tnvbot f 6 a 8, rog 75 a 80 cent per stuk, kl. scho f 1.25 a 2 per mandje eu schar f 5 per mand. Texel, 10 Aug. De palingvangst in de binnenwateren was in de af'geloopen weck niet onvoordcclig. De paling gold van 20 tot 50 ct. per huif Kg. De Noordzeevisschers bc- somdeu van f 50 tot f 110 per schuit. De aanvoer van schar en poon voor de rookerijen was vrij ruim. Schar gold f 3 a 5, poon f 1 a 2 per mand. Terschelling, 9 Aug. Deze week moesten de vis- schers ver in zee hun bedrijf uitoefenen en brachten zij dan ook hunne meestal goede vangst direct ter markt. Slechts 75 manden visch en 12 balen alikruiken werden verzonden. Er is vooral eene mooie visscherij op tong. De prijzen waren als volgt: rog 25 a 40 c., levendo handschol f 8 a f 10, kleine schol f 2 a f 2.25, tong 10 a 80 e., kleine tarbot 25 a 50 c., groote id. eu heilbot f 4 a t' 12, gewone bot f 2 a f 7 per stuk, alikruiken gemiddeld f 1.80 per baal, garnalen f 2.50 en paling 30 a 50 c. per K.G. Vlaardingen, 9 Ang. De aanvoer van baring was deze week vrij wat talrijker dan de vorige en bestond uit 11,547 ton, aangebracht door 26 loggers en 12 bomschuiten. Alhier zijn thans aangebracht 56,283 ton eu bedraagt de vangst van de geheele vloot tot dusverre 96,307 ton. tegen 89,137 in 1889. Het buitenland blijft zich geregeld op onze markt voorzien, waardoor de kooplnst zeer geanimeerd en de stemming zeer vast is. Volle haring brcugt geregeld f 11 eu maatjesharing f 8 per ton op. Burgerlijke Stand van: Helder, van Zaterdag- tot Dinsdagmiddag. Ondertrouwd K. Bontes, zeilmaker bij de Marine, en M. Verberne. S. de Boer, bankwerker, en A. C. de Graaf. Bevallen M. van Os, geb. Wijker, z. N. Hemelrijk, geb. de Wit. d. C. de Munck, gcb. Blikkenhovst, d. B. Buijs, geb. Bijl, d. A. Hoogerwerf, geb. Doodhageu, d. P. Trap, geb. Visser, z. J. Bonting, geb. Schouten, z. H. J. Hofer, geb. Baljé, d. T. Kuijn, geb. Dunne- bier, z. Overleden T. de Wijn, 6 m. Zijpe, van 1 tot 8 Augustus. Geboren Jnhan, z. v. J. Brouwer eu N. Grootjes. Callantsoog, van 1 Juni tot 31 Juli. Gohuwd P. Weij cn A. Bakker. GeborenJohanna Frcderika, d. v. H. Bleijendaal en A. Vonk. Dirk, z. v. D. Hoek en M. Buik. Overleden D. Smit, cchtg. v. P. Mooij, 49 j, A. Hork, d. v. D. Hork on M. Buik, 18 m. Schagen, van 6 tot 8 Augustus. Gakuwd A. Bras en J. Manneveld. Bovenkarspel. Ondertrouwd: P. Steenhoven en J. M. J. Blom. GeborenGeertje, d. v. R. v. Kalsbeek eu G. Room. Geertje, d. v. K. Smits en B. Koopman. Dina, d. v. G. Oud en C. Stnm. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Aug. J Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Cs. Stand. Afw. Stand. Afw. 10 11 12 12 12 12 8 12 O.t.N. 8 Kg. Z.W. 8 W.Z.W. 5 Z.W.t.W. 5 759.16- 1.44 755.44- 5.26 754.89- 5.81 754.95 - 5.75 20.5 18.6 17.0 18.3 115 -0.4 -0.2 -0.6 1 Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 10 11 12 12 12 12 8 12 0.76 0.80 0.92 0.88 Licntbewolkt, mooivr. Betr. regen, onwedcr, buiig. Dichtbcw., beuev. inooiw. Bewolkt, mooiweer. Golvend. Wciniggolv. id. id. Politie. Gevonden voorwerpen. Bureau 11 paar handschoenen. Bureau Raadhuis 1 parapluie. Laatste berichten. 12 Augustus. Uit 's Hage meldt men aan het „N. v. d. D." dat in de laatste weken de toestand van Z. M. den Koning wel eens minder goed was dan in voorafgaande tijden, bepaaldelijk door lichaams zwakte. De Koning kwam niet in de buitenluch t en hield zijne kamer. Op dit oogenblik echter is de toestand gelukkig meer bevredigend. Helder. Naar we vernemen zal a. s. Vrijdagavond om 8 uur vanwege de afdeeling „Helder" van den Ned.Mil.Bond, op de bovenzaal van 't „Te Huis" voor Militairen eene algemeene Ledenvergadering plaats hebben, waartoe ook Donateurs dier stichting en allen die belang stellen in den arbeid voor Militairen toegang zullen hebben. De mededeelingen en voorstellen, die 't Bestuur in die vergadering zal doen, zijn niet van be lang ontbloot, terwijl in de plaats van de Heeren J. de Koning en Sch. Schippers, die in den loop des jaars naar elders vertrokken, een tweetal Bestuursleden moeten worden gekozen. Vooral nu de afdeeling in bloei toeneemt en het „TeHuis" door zoo velen onzer zonen wordt bezocht, zal het voor hen, die belangstellen in onze Zee- en Landmacht, een spoorslag zijn die ver gadering te bezoeken. Door het Bestuur der Vereeniging «Helders Be lang" alhier is openbaar aanbesteedde levering en plaatsing van zitbanken, in twee verschillende grootten. Ingekomen waren 11 inschrijvingsbiljetten, als van de heeren groote kleine C. 10.88 7.77 C. 10.64 7.78 C. Pool 9.86 6.94 J. 9.60 7.20 J. 9.— 6.75 .1. n 9.— 6.50 A. Korft' 8.98 5.98 J. 8.64 6.32 J. 8.57 6.23 P. Visser ii 8.37 5.35 C. A. van Neck ii 8.25 5.35 per stuk. Met den goedkoopen volkstrein van Am sterdam zijn hier heden 240 reizigers aangekomen. Nader verneemt de N. R. Ct., dat het initiatief tot vestiging van een inrichting voor de opleiding van jongens tot raatroos te Rotterdam is uitgegaan van de heeren J. V. Wiersma, directeur der Ned. Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij, en C. C. Vermeer, havenmeester aldaar. TeHem,gem. Venhuizen, isdebakkerij va'n C. Besseling tot den grond afgebrand. Daar de oven in zeer slechten staat verkeerde, denkt men daaraan de oorzaak van den brand te moeten toeschrijven. Alles was tegen brandschade ver zekerd. Crefeld, 11 Aug. Bij de onweer- en stormbui stortte gisterenavond, tengevolge van de doorbraak van het kanaal, een door omtrent 50 menschen bewoond huis in. Hedenmiddag waren er 20 gered, terwijl er 13 dooden en 3 gewonden uit de puinhoopen werden te voor schijn gebracht; 12 personen worden vermist. Uit de puinhoopen dringt nog hulpgeroep door. Chatham, 11 Aug. Een verzameling paar dentuig en uitrustingsstukken is gisteren in de kazerne van de treinsoldaten vernield. De troe pen werden geconsigneerd. Er heerscht groote ontevredenheid in het korps; de manschappen klagen vooral over Zoudagdiensten. Tengevolge van de muiterij in de voorgaande week zijn twee onderofficieren uit de gelederen weggezon den en is er een gevangengezet. New-York, n Aug. De stokers van de sectie Htidson-rivier van de New-York Central Spoor hebben zich bij de werkstakers aangeslo ten. Duizend politie-agenten zijn op den noor- derweg van de stad opgesteld ten einde pogingen van de werkstakers om het verkeer te stremmen te beletten. De werkstakers hebben gisteren bij Syracuse den weg geblokkeerd, waardoor de trein naar New-York 6 uur oponthoud had. Men vreest voor ongeregeldheden te Buffalo, Syracuse en Albany. De directies van de Spoor wegmaatschappijen weigerden tot nog toe alle voorstellen tot arbitrage. ADVERTENTIES. Voor de bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen Vader en Behuwd vader, den WelEerw. zeer geleerden Heer B. S. VAN DEINSE, betuigen wij onzen dank. C. P. SWAVING—VAN DEIN SE. C. SWAVING. Hélder, 12 Augustus 1890.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3