De Haagsche briefschrijver van de „N. Gr. Ct." schrijft Sedert de geleerden hebben ontdekt, dat de as van de aarde zich langzamerhand in een gewijzigden stand plaatst, waardoor zich de grillige afwisselingen iu de temperatuur laten verklaren, verwonder ik mij bijna over niets meer. liet viel me wel wat raoeielijk, het voor goede munt aan te nemen, dat de minister van Financiën, de heer Godin de Beaufort, een effectenbelasting gereed had om aan de Tweede Kamer te worden ingediend bij haar terugkeer, maar ten slotte heb ik mij er toch van laten over tuigen, dat zooiets niet ondenkbaar is. Het zal natuurlijk een surrogaat van een effectenbelasting zijn, in den vorm van een heffing van zegelrecht, waardoor het inpopulaire van een belasting op het roerend vermogen er zoo'n beetje afgaat, doch in elk geval zal er dan toch iets uit de groote porte feuille van den antirevolutionairen belastinghervormer komen. Er zijn er echter die gelooven, dat men hier met een politieke schijn vertoon ing te doen heeft en dat het eenig doel van het voorstel, dat komen zal, wezen zou om tegen 1S91 bij de stem bus te kunnen schermen met de leus de belasting hervorming ia ter hand genomen, de defensie-kwestie is iu behandeling wat kunnen de kiezers beter doen dan de mannen, die zoo arbeiden, door ver- sterkiug hunner Kamermeerderheid in staat testellen hun programma geheel uit te voeren liet zou ook kunnen wezen, dat de heer Godin dc Beaufort, inziende dat, zoo de militaire wetgeving nog vóór Juni van het volgend jaar aan de orde komt en het kabinet kans loopt op dit gewichtig onderwerp te vallen, zich gehaast heeft het eerste denkbeeld 't beste maar te formuleeren, ten einde eenmaal afgetreden, te kunnen zeggen ik heb 't mijne gedaan liet is mijn schuld niet, dat ik niet in de gelegenheid ben gesteld mijn stelsel uit te voeren. Het financieele voorstelletje, dat na jaren arbeidens voor den dag zal komen het muisje door den berg gebaard dient intusschen te worden afgewacht, alvorens er over te oordeelen. Zooals bekend is, loopt het gerucht dat H. M. de Koningin met prinses Wilhelmina binnenkort een bezoek zal brengen aan Breda. De N. Br. Crt. heeft daaromtrent nadere inlich tingen ingewonnen en kan thans met zekerheid melden, dat het plan werkelijk bestaat, en het reisplan aldus is vastgesteld Arnhem, Den Bosch, 1 Breda, Bergen-op-Zoom en Rotterdam. Het juiste tijdstip van deze rondreis is echter nog niet vastgesteld. Blijkens de naamlijst van de „Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Noord holland, dezer dagen verzonden, telt zij 70 leden. Eere-voorzitter is de heer mr. G. van Tienhoven, burgemeester van Amsterdam eerelid de heer P. B. J. Ferf, lid van Gedep. Staten. Het be stuur bestaat uit de heeren mr. E. A. Jordens, burgem. van Haarlem; H. J. Versteeg, id. van Zaandam mr. A. A. Land, secret. van Haar lem, en H. J. Calkoen, burgem. van Edam. In „R. v. A." leest men: De bladen stellen er schijnbaar heel veel belang in, hoe Croll nu aan de kost komt. Eerst meldden ze allen dat Croll werkzaam was voor het ministerie en wel aan de volks telling, nu spreekt men het weer tegen en zegt dat hij werkzaam is aan het adresboek voor Den Haag. Wij kunnen mededeelen dat de tegenspraak ongegrond is. Croll is wel degelijk werkzaam voor het ministerie en wel aan de volkstelling. Hij is echter niet aan het ministerie verbonden, maar werkt thuis. De twee „taken" gaan samen. De Regeering zou, naar men uit goede bron aan de „Sum. Ct." verzekert, vast besloten hebben, de Ombilienkolenvelden zelve te exploi- teeren, op de wijze, als zij vroeger in Zuid- en Oost-Borneo de kolenvelden ontgon, nl. met vrije koelies en dwangarbeiders, onder technisch op zicht. De heer Domela Nieuwenhuis, thans te Lausanne, bedankte vóór eenigen tijd voor de uitnoodiging om op de meeting, morgen (Zondag) te Heerenveen te houden, op te treden, omdat hij buitenslands was. Dit schijnt het comité niet te bevallen, althans het heeft, volgens de „Haarl. Ct.", aan den heer D. N. getelegrapheerd om over te komen. Arbeidersbewegingen. Uit het Bildt wordt gemeld aan de „N. R. Ct.," dat de landeigenaren, iu overleg met de zes boeren onder St. Jacobi-parochie, waar de werkstaking is uitgebroken, besloten hebben, dat de werkstakende arbeiders zelfs niet één schoof in dc schuren zullen brengen. De vruchten van 300 hectaren moeten dan maar ongeoogst blijven Reeds is eene com- scliuld aan Siegmund bedroeg en hij deelde haar thans de volle waarheid mede. Wat?" riep zij uit, toen zij alles vernomen liad, „u hebt dat alles gekregen, zonder renten te betalen, zonder schuldbewijs zelfs en zonder het te boeken maar dat is dan een geschenk." z/Goed, het zal dit niet meer zijn als gij het verlangt. Ik zal Sïeginunds geld be hoorlijk hoeken en mij te gelijk in staat van faillissement doen verklarener blijft mij toch niets anders over. In gedachten liet hij zijne schuldeischers de revue passeeren, en in deze oogenblikken dachl hij minder aan zich en zijn huis, dan aan zijne handelsvrienden en aan al die schrijvers, teeke»aars, drukkers en boekbin ders, die door zijn ondergang zulke groote verliezen zouden lijden. >/Ja, nu moet ge er voor boeten, papa; ik kon het u niet besparen," zeide de jonge vrouw koel. „Gij had mij nimmer tot dit huwelijk, waarin ik geen zin had, moeten dwingen. Nu moeten wij allen moedig de gevolgen dragen." Op dit oogenblik werden zij gestoord door Edwin, die in papa's kamer verscheen, waar dit gesprek plaats had. Men had tot lieden alles voor hem verborgen gehouden. missie benoemd, om de waarde dor vruchten te schatten. De schade, op deze wijze te lijden, zal dan aan de boeren vergoed worden. Het brengen van zaadkleedcu met volk uit andere gemeenten is niet doorgegaan, op verzoek van «Broedertrouw", om botsingen te voorkomen. Men schrijft uit Barradeel Verscheidene dagbladen hebben in de jongste dagen den inhoud medegedeeld van een door liet bestuur van de werkliedenvereeniging „Broeder trouw" te Sint-Jacobiparochie aan den minister van Binnenlandsche Zaken gezonden adres, waarbij het zich beklaagt, dat in eene den 13den Juli te Tjum- marum door hem belegde vergadering met de be sturen van werklieden-vereenioingen en afdeelingen van den Bond voor algemeen kies- en stemrecht, op last van den burgemeester twee rijksveldwach ters waren gekomen, zonder te zijn nitgenoodigd. Het bestuur noemde dit schennis der wet, daar de bijeenkomst niet eene openbare, maar eene huis houdelijke was, zoodat die rijksveldwachters eenig recht om tegenwoordig te zijn ook niet konden outleenen aan de wet op het recht van vereeniging en vergadering. Het bestuur beeft echter twee zaken in zijn adres vergeten lo. dat de vergadering werd gehouden in eene herberg, waarin sterke drank in liet klein wordt verkocht, zoodat de rijksveldwachters, inge volge art. 26 der drankwet, daar liet recht van toegang haddendat volgens verklariug van den kastelein het vergaderlokaal (de gelagkamer) door het bestuur niet was afgehuurd, en dus een ieder, zelfs al behoorde hij niet tot. de rijks- of gemeente politie, kon binnenkomen. Iu geen enkel opzicht kan bier derhalve vnn wetscbennis of misbruik van macht sprake zijn. Binnenlandsch nieuws. Helder. De rekening wegens inkomsten en uitgaven dezer gemeente over het dienstjaar 1SS9, in de zitting van jl. Dinsdag den Raad aangeboden, is als volgt samengesteld Hoofdat. INKOMSTEN. Bedrag. I. Ontvangsten wegens vroegere diensten3.463.10 II. Inkomsten van gemeente-eigen dommen en bezittingen. 659.50 III. Opbrengst van belastingen en heffingen156.417.61* IV. Ontvangsten van verschillen den aard en toevallige baten 21.647.944 V. Buitengewone ontvangsten 58.40 VIII. IX. X. xr. XII. Totaal ƒ182.246.56 UITGAVEN. Kosten van huishoudelijk be stuur 13.685.48* Kosten van invordering van de plaatselijke belasting en teruggave deswegens 8.691.20 Kosten van onderhoud aan gemeente-eigendommen en de deswege verschuldigde lasten15.016.92* Kosten der openbare veilig heid en brandweer 25.275.45* Kosten der plaatselijke gezond- heids-politie14.457.75* Kosten voor het onderwijs 56.906.34 Kosten voor bet armwezen, mitsgaders subsidiën en bij dragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen31.701.80* Rente en aflossingen 5.000. Pensioenen en wachtgelden 1.150. Andere uitgaven, niet onder de vorige hoofdstukken be- boorende639.06* Buitengewone uitgaven van allerlei aard496 83 Onvoorziene uitgaven 883.39* Totaal ƒ173.904.25* Ontvangsten. ƒ182.246.56 Uilgaven173.904.25* Goed slot ƒ8.312.30* Helder. Door de Directie der Marine alhier werd gisteren openbaar aanbesteed de levering van 1.500.000 Kg. Eng. steenkolen (Cardiff). Ingekomen waren 3 inschrijvingsbiljetten, als van de heeren: J. R. Veder Zoon, te Rotterdam ad f 14.07; Nievelt Co., te Dordrecht, f 13.99* en P. en N. de Jong, te Amsterdam, f 13.50, alles per 1000 Kg. Terschelling. Door de bergers van het zilver- en kopererts uit het wrak der „El Dorado" is een accoord aangegaan met de eigenaars van „Zijt ge nog altoos boos, gij en Siegmund?" vroeg hij; „hoe houdt ge dat uit?" De jongeling was lijdend en buitengewoon zenuwachtig. Hij begroef zich meer en meer in zijne hoeken; de dokter had hem ten dringendste rust en kalmte voorgeschreven. Om die reden verborg Edwina dan ook hare hevige ontroering. Evenwel zij deelde hem mede, dat zij en Siegmund zeer ver stoord op elkander waren en dat hij was vertrokken. Doch Edwin verlangde de oor zaak van hunne verwijdering te kennen. En daar nu Baumgiirtner wel begreep, dat de financieele kwestie nu toch niet langer voor Edwin verborgen mocht worden gehouden, deelde hij hem langzamerhand den stand van zaken mede. Edwin, die door Edwina in angstige spanning werd gadegeslagen, bleef echter kalm. „O, dat komt allemaal terecht," riep hij uit. „Gij kent Siegmund nog niet, papa; hij heeft een edel hart; wat hij gaf, gaf hij gaarne en hij zal het nimmer terug willen hebben. Gij zult het zien, dat hij het onge luk dat ons bedreigt zal weten te verhoeden." „Maar ik wil niet dat papa zijn schulde naar blijft!" riep Edwina heftig uit. „Papa zijn schuldenaar? Is Siegmund niet mijn broeder zijn zoon?" wagens tot het afwegêrt èn in de pakhuizen bergen der lading, tegen f 1.15 per last. Medemblik. In de jl. Woensdagavond gehouden zitting van den Gemeenteraad werd met op één na algeraeene stemmen besloten, gunstig te beschikken op het verzoek, om de Harddraverij-commissie voor dit jaar eene toelage te verleenen van hoogstens f 100. Enkhuizen. Plet wrak van de spoorboot „Friesland", die in December 1881 tengevolge van eene aanvaring met de „Holland" tusschen Enkhuizen en Stavoren is gezonken, is thans geheel opgeruimd. De Rijp. Ons weleer zoo welvarend dorp dreigt al meer in verval te geraken. Spijt de goede bedoelingen van den heer Jan Boon, een ingezetene, die in het jaar 1845 eene zeer aan zienlijke som aan de gemeente naliet, onder voor waarde dat de 1 enten daarvan ten bate van handel en nijverheid zouden worden aangewend, zien wij hier volstrekt geene pogingen doen, om deze bronnen van volkswelvaart weer milder te doen vloeien. Integendeel, men zou haast geneigd zijn, het tegenovergestelde te gelooven want een viertal haringbuizen, die wij hier nog hadden, zijn, daar de visscherij geen winsten afwierp, sinds eenigen tijd opgeheven. En dit, zonder dat cenige andere poging is in het werk gesteld om aan de bedoelingen van den erflater te gemoet te komen. Toch meent men dat, wanneer de commissie van beheer van het fonds eens met een Hinken handels- of nijverheidsman werd ver sterkt, de aanmerkelijke voordeelen die dit fonds afwerpt, zeer belangrijk tot de welvaart en den bloei onzer gemeente konden medewerken. Thans staan zelfs perceelen, die. zooal niet verhuurd, dan toch voor eenig nuttig doel konden aange wend worden, ledig en renteloos. Marine en Leger. Zr. Ms. schroefstoomscliip „Sommelsdijk", com mandant kapt.-luit. Ier zee G. H. van Steijn, be stemd om Zr. Ms. schroefstoomscliip „Bonaire", comm. kapt.-luit. ter zee II. Schotborgh, te Suri name te vervangen, zal aldaar gestationeerd blijven tot in liet najaar van 1892, in verband waarmede de diensttijd der bemanning zal moeten strekken tot het laatst van 1892. De luit. ter zee 1ste kl. PI. Bakker, lijdelijk 1ste off. aan boord van Zr. Ms. opleidingschip „Admiraal van Wasseuaer", wordt begin Septem ber op non-activiteit gesteld. De adelborst 1ste kl. G. F. Noordhoek Heat, dienende aan boord Zr. Ms. monitor „Bloedhond", wordt met 1 Sept. a. s. op non-activ. gesteld. Iu de verordeningen voor de Kon. Ned. zeemacht ris opgenomen de regeling van het korps zeeofficie ren, vastgesteld bij Zr. Ms. besluit van 27 Juni 1890 No. 10. Het korps bestaat uit6 vlagofficieren, of zoo veel minder als in het belang van den dienst door den Koning wordt noodig geoordeeld 25 kapiteins ter zee35 kapitein-luits. ter zee120 luits. ter zee 1ste kl. 225 idem 2de kl., beueveus een on bepaald getnl adelborsten Iste kl. Dc traktementen, toelagen, enz. aan iedere be trekking verbonden, zijn aangewezen op daarbij ge voegde staten. Omtrent dc vlagofficieren is bepaald, dat zij het bevel voeren over eskaders, divisicn, de stelling van Helder, die vaii de monden der Maas en van liet Haringvliet en andere belangrijke maritieme positiën, de directiën der Marine, en optreden als chef vnn het Departement der Marine in Oost-Indië. Met ingang van den lsten September a. s. is bij elke directie der Marine een off.-machinist, speciaal voor den torpedodienst, werkzaam, en wel te Am sterdam de off.-machinist 1ste kl. A. Bruch, te Willemsoord de off.-machinist J. G. van den Bosch en te Ilellevoetsluis de off.-machinist 2de kl. C. F. Brust. Jl. Woensdag is te 's Hage overleden, in den ouderdom van ruim 56 jaren, Jlir. E. P. E. de Stuers, gep. kapt. ter zee, laatstelijk directeur van het Marine-etablissement te Soerabaja. De overledene was ridder van de militaire Willemsorde en vnn den Nederlandschen Leeuw, terwijl nog andeie eeretee- kenen zijn borst sierden. De gepens. sergeant-majoor van het korps mari niers J. ,B. Uvtdebroek is Zaterdag 9 dezer te Amsterdam in den ouderdom van 79 jaar overleden. Uvtdebroek was zeer gezien bij de Marine, was langen tijd instructeur en schermmeester aan liet Kon. Instituut, had onder onze drie Koningen ge diend en mocht, ofschoon gepensioneerd, zijn tenue blijven dragen. Dinsdag werd zijn lijk met mili taire eer op het kerkhof „de Liefde" te Amsterdam begraven. Edwin kon in zijn naïeven eenvoud, in zijne liefde tot Siegmund nog steeds niet de grootheid van de breuk begrijpen. Edwina kon zich echter nu niet meer inhouden, In tranen uitbarstend riep zij: „Het kan het mag niet zoo blijven! Geen Steinburg en dergelijken zullen meer kunnen zeggen, dat mijn man mij gekocht heeft Edwin drukte haar liefdevol in zijne armen. „Dat kan en zal ook niemand!" riep hij uit, „noch om uwentwille nóch om zijnentwil, want Siegmund heeft nooit anders dan het beste met ons voorgehad. Hij was goed en vol liefde jegens ons; hij gaf ons omdat hij te veel had; hij beminde je eerlijk en oprecht en gij o slechts in een oogenblik van verblinding kunt ge hem verlaten hebben. Gij kunt, gij moet hem nog leeren liefhebben Zijne oogen glansden koortsachtig en zijne wangen waren helrood gekleurd. Vader en dochter, bekommerd over zijne opgewondenheid, zochten hem te kalmeertn, doch dit gelukte hun maar half. De angst aanjagende, vonkelende uitdrukking zijner oogen en de scherpe, roode kleur zijner wangen bleven (Wordt vervolgd.) De bootsmans-lcerlingen ff. A. Schoemacher en W. Pape, die te Christiania deserteerden van boord van Zr. Ms. instructie-korvet „Nautilus", doch later gevankelijk per stoomschip „Drammen" naar Ne derland werden overgebrachr, zijn door den krijgs raad te Hellevoetsluis veroordeeld tot 4 maanden militaire detentie. Aan 's Rijks werf alhier zijn de navolgende be looningen voorgoed gedrag en trouwen dienst op de gebruikelijke wijze uitgereikt, als: aan den schilder A. J. Bouverie de gouden medaille met de daarbij behoorende f 100 gratificatie, aan den huistimmerman J. Krijnen, bankwerker J. van Schadewijk, werk tuigmaker A. van Pelt, de zilveren medaille met f 50 gratificatie en aan de scheepstimmerman II. Monnier de bronzen medaille, onderscheidenlijk voor 36, 24 en 12jarigen dienst. Benoemingen, enz. Door de rechtbank te Alkmaar zijn opgemaakt de volgende alplinbetische lijsten van aanbeveling: a. ter vervulling van de vacature van rechter in dat college -. mr. E. R. E. Brants, sub.-griffier bij de arrond.-rechtbank te Breda, mr. J. J. Gockingn, rechter-plaatsv. in de arrond. Rechtbank te 's Gra- venbage en commies bij het Dep. van Financiën en mr. J. II. Van Meurs, subst.-griff. bij de Arr.- Rechtb. te 's Hertogenboscbb. ter vervulling van de vacature van kantonrechter te Helderjhr. mr. J. L. Stern, kanlonrechter-plaatsverv. en advocaat te Rotterdammr. F. J. G. Van Tricht, griffier bij liet kantongerecht te Groenloo, en mr. A. Wijers, griffier bij bet kantongerecht te Enschedéc. ter vervulling van de vacature van kantonr. te Medem blik mr. A. Maclaine Pont, ambtenaar van het O. M. bij de kantongerechten te Hoorn en Medem blik mr. F. J. G. Van Tricht, griffier bij liet kantongerecht te Groenlo:)en mr. F. Van Brede- lioff de Vicq van Oosthuizen, griffier bij het kan tongerecht te Purmerend. Onderwijs en Examens. De heer H. Scheller, van West-Terschelling, is te Assen geslaagd voor de hoofdacte. Landbouw en Veeteelt. De vee- en landbouwtentoonstelling aan den Burg op Texel wordt geopend op 3 Sept. a. s. Iu de jl. Woensdag gehouden vergadering van de afd. Zijpe der Hol!. Maatschappij vnn Landbouw, te Schagerbrug, werd door den heer J. Marees verslag uitgebracht van de jongste vergadering van Hollands Noorderkwartier. De heer Bossen leidt de bespreking in over den geldelijken toestand der afd. en toont met cijfers aan, dat de afd., met haar zeer verraiuderd getal leden, op deze wijze voortgaande met hare uitgaven, niet alleen in eigen kring niets meer zal kunnen doen, maar onvermijdelijk tot geheel verval moet komen. Het „zet de tering naar de nering" moet dus meer worden behartigd. Hij stelt daarom voor, het lidmaatschap van Holl. Noorderkwartier en van het Paardenstamboek op te zeggen, aangezien juist deze met de kosten der afgevaardigden den gelde lijken teruggang veroorzaken. Wel spijt het hein, dat hij dit voorstel moet doen, omdat Hollands Noorderkwartier een vnn de nuttigste Vercenigingen is 111 ons vaderland, docli liet behoud der afd. mocht daaraan niet worden opgeofferd. En boven dien, H. N. is krachtig genoeg om zonder het lid maatschap dezer afd. te blijven bloeien. De Voorz. en ook andereu zijn van diezelfde meening. De heer de Goede geeft in overweging, liever geen afgevaardigden naar de algemeeuc vergadering te zenden. Dit wordt echter door den heer Bossen bestreden. De afdeelingen moeten als deel van het groote geheel, door de vertegenwoordiging, waarvan liet geheel in stand moet blijven en waaraan zij hare kracht moet ontleenen, niet ontbreken op de algemeene vergadering. Na nog eenige discussie wordt het voorstel van den heer Bossen aangenomen met 13 tegen 3 stemmen. Een voorstel om wegens den ongunstigen gelde lijken toestand dit jaar geen afgevaardigden te zenden naar de vergadering te Dordrecht, wordt met 12 tegen 4 stemmen verworpen. Ook werd verworpen een voorstel om slechts 1 in plaats van 2 afgevaardigden te zenden. Tot afgevaardigden worden daarna met meerderheid van stemmen be noemd de heeren K. A. Kaan en M. Bossen en tot plaatsvervanger de heer C. de Goede. Tot beoordeelaars worden gekozen, voor melk en fokvee, de beer K. A. Kaan en voor pluimvee, de heer T. J. de Beus. Als bestuurders der afd. moeten 1 Jan. a. s. aftreden de heeren D. Sleutel, O. Schrieken en de secretaris J. Peetoom, van welken alleen de laatste herkiesbaar is. Met meerderheid van stemmen worden benoemd de heeren J. Peetoom, J. J. de Wit en W. Jimniink Dz. Ter kennis van de vergadering wordt gebracht een schrijven van Holl. Noorderkwartier omtrent haar voornemen om weder, evenals vorige jaren, eenige Lincoln-ramlamnieren aan te koopen, om die onder de aanvragers te verloten voor f 105 per stuk. De bestelling moet geschieden vóór 16 Aug. De punten ter beschrijving voor de algem. verg. worden voor kennisgeving aangenomen en aan de afgevaardigden vrij mandaat gegeven. Op verzoek van den heer J. de Wit worden door den heer Kaan inlichtingen gegeven omtrent den meststrooier. De Voorzitter sluit nu de vergaderingde vol gende wordt op 27 Oct. bepaald. (Alkra. Ct.) De laudbouwers, landeigenaars of huurders zijnde van landerijen, gelegen onder de gemeenten Noord- en Zuidscharwoude, hebben eene aanschrij ving ontvangen om eene zekere som te betalen tot afkoop van tienden, dat voortaan elk jaar zal moe ten geschieden. Over '1 algemeen vindt men het vreemd, dat men gedurende een paar jaren niets van afkoop> van tienden gehoord heeft en er nu opeens weer pogingen in 't werk worden gesteld, om de bou wers tot betalen te noodzaken. Kunst- en Letternieuws. Inhoud van „Het Album" (geïllustr. Zondags blad van onze courant), No. 33. Edith en Nora. Roman van Werner Stahl. Mijn eerste moord, door G. Macé, gewezen Commissaris van de veilig- heids-politie te Parijs. Colette de la Roche, enz. (Vervolg.) Van alles wat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2