Vrije liefdadigheid, 1 W erklieden-V ereenigiug. WEGENS AFBRAAK TE KOOF Oud Riet- en Tarwestroo, E. PINKHOF, tandarts, te Wieringerwaard. Notaris BACKX De kapitale Bouwhoeve, Notaris BACKX Yoorloopige Aankondiging. Notaris BACKX De kapitale Boerenplaats uitmuntende Landerijen, Kerknieuws. Helder. Herv. kerk Palmstraat. Zondag i7 Augustus, voorm. 10 ure, ds. Barger van Harlingen. Zuiderkerk. Zondag 17 Augustus, voorm. 10 en 'sav. 6 u, ds. W. den Hengst. Beroepen bij de Chr. Ger. gem. te Medemblik, ds. J. H. Laatsman cand. te Zaandam. Uit onze Koloniën. Een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederl.- Indië, bevat omtrent de expeditie op bet eiland Flores (residentie Timor en onderhoorigheden), het volgende bericht Ofschoon de hoofdman van het verzet zich over gaf, ontmoette de expeditie bij het verder indringen in het binnenland van Flores veel tegenstand en terrcinbezwaren en een bevolking die vijandig was. De streek, waar vermoed werd dat tin aanwezig zou zijn, was nog niet bereikt. Tot dusver geen verliezen van Europeanen, behalve dat op 6 dezer, bij een aanval op een onzer transporten, gesneuveld is de 2de luit. der inf. A. J. Diemont. De gezond heidstoestand der troepen was gunstig. Ten opzichte van de gevechten te Edi vallen de volgende bijzonderheden te vermelden De 1ste luit. der cavalerie Posno maakte op zekeren dag met 12 cavaleristen eene excursie en stuitte al spoedig op eene Atjehsche benting, welke hij dadelijk onder vuur nam. Toen de vijand zich niet spoedig genoeg naar den zin van dien officier verkoos over te geven, beklom hij, vergezeld door korporaal Senser, de vijandelijke sterkte, deed, daarin gekomen, menig Atjeher de scherpte van zijn zwaard ondervinden en nam vier hunner ge vangen, waarna hij een vlaggetje op de sterkte plantte, ten teeken voor den lcolonne-commandant, dat de benting genomen was. Vervolgens nam hij nog vier andere Atjehschebentings stormenderhand in. Op een anderen dag ging genoemde officier an dermaal met twaalf onderhebbenden uit en bekwam, aan den kali-kant gekomen, al spoedig vuur nitde pepertuinen. Het bruggetje, hetwelk beide rivier oevers aan elkander verbond, was door den vijand vernield, tengevolge waarvan hij met de vechters bazen niet nader kon kennis maken. In deze om standigheden beproefde een korporaal cavalerist met zijn ros het riviertje over te spriugen. De sprong was echter te kort en paard en ruiter vielen in het water. Terwijl deze waaghals den anderen oever trachtte te bereiken, begaven eenige Atjehers zich te wnter om hun slag te slaan. Een hunner zou den korporaal juist een kogel door het lichaam jagen, toen deze met zijn sabel hem een arm af sloeg, tengevolge waarvan het vuurwapen in het water viel en de schutter afgemaakt werd. De andere Atjehers kozen hierop de vluchtaan een oversteken van het riviertje kon wegens zijn diepte niet worden gedacht. Tijdens de onzen de Atjehsche heuvelbenting Boekit Panas (Edi) met dertig man bezet hielden, poogden geheele benden Atjehers haar te hernemen. De belegerden lieten den vijand tot op honderd vijftig pas naderen en lieten daarop hun beide vuur monden het woord voeren. Reeds spoedig daarop leden de aanvallers zulk een gevoelig verlies, dat zij van een bestorming moesten afzien. Dit succes is in de eerste plaats toe te schrijven aan de wel gerichte schoten onder commando van den adjudant onderofficier, dienstdoend officier Hofman. Met de belegerden zou het anders slecht er hebben uitge zien, in aanmerking genomen hun geringe sterkte en de zwakheid der benting, welke slechts met zand zakken stormvrij was gemaakt. In den nacht van 14 op 15 Juli jl. brandde een groot deel van de kampong Soeliet-air, bestaande uit 15 groote cn 7 kleine huizen, 67 gevulde paddieschuren en een wachthuis, af. De schade wordt op f 100,000 geschat. Buitenland. Duitschland. De Keizer is jl. Donderdag avond te 10 uur aan boord van de „Hohen- zollern" van Kiel naar Rusland vertrokken. De „Irene" volgde. Engeland. Op Yap (Carolinen-eilanden) hebben de inboorlingen eene afdeeling Spaansche troepen overrompeld en een luitenant met 27 soldaten afgemaakt. Een gelijk getal is dit lot ontkomen. Twee kruisers zijn met een aanzien lijke troepenmacht derwaarts gezonden, om de moordenaars te tuchtigen. Marokko.Volgens een telegram uit Tanger, zijn de troepen van den Sultan, welke doorzijn schoonbroeder werden aangevoerd, te Sevro ver slagen 300 mannen zouden daarbij gevallen zijn. Mequinez wordt door de opstandelingen be legerd. Er heerscht in Fez eene schromelijke ontsteltenis; de handel is er verlamd. Het leger van den Sultan heeft bij Mequinez eene nederlaag geleden. De Berbers zijn meester van die stad. Zij hebben de achterhoede van het leger des Sultans afgesneden, zoodat deze niet naar het punt vanwaar hij vertrok kan terugkeeren. Gemengd nieuws. Helder. Op het erf van den heer J. Da- mave, stroolioedenfabrikant aan den Kanaalweg alhier, is een postduif neergestreken, gemerkt „Hekman, Nieuwer-Amstel." Amsterdam. Mevrouw Westendorp, van hier, die te Insprück in Tyrol vertoefde, overkwam dezer dagen een ernstig ongeluk. Met haar dochter een rijtoer makende, viel het rijtuig om en brak zij haar ruggegraat, aan de gevolgen waarvan zij is overleden. Amsterdam. Op bevel van de Rechtbank alhier is het toezicht op de verdachte mej. Aafke Kuijpers verscherpt, in dien zin dat zij volkomen •van alle gemeenschap met de buitenwereld is afgesloten, geen enkelen brief mag ontvangen en niemand tot haar wordt toegelaten. Dit besluit is het gevolg van de ontdekking, dat zij door tusschenkomst van een beambte in de gevangenis brieven ontving. De betrokken beambte is on middellijk ontslagen. Scheveningen. Door schipper J. van der Zwan, voerende de „Vrouw Johanna Maria", alhier tehuisbehoorende, is jl. Woensdagmorgen ten xi uur in de Noordzee op 55 gr. 5 min. N.B, en 1 gr. 15 min. W.L. gepraaid Zr. Ms. gaffel schoener „Argus", dienende tot bescherming der Nederl. zeevisscherij. Aan boord was alles wel. De commandant verzocht te worden gerapporteerd. Utrecht. Van den onlangs alhier plaats gehad hebbenden brand in eene rouwkamer, waar bij een lijk verbrandde, werd algemeen als ver moedelijke oorzaak opgegeven het omvallen van een der kaarsen of het in aanraking komen daar van met een rouwkleed. Dit blijkt echter niet zoo te zijn. De ware oorzaak wordt hier als waarschuwend voorbeeld medegedeeld. Teneinde de benedenvoorkamer beter en geschikter tot rouwkapel te kunnen inrichten, had men aldaar de gaskraan doen wegnemen en de gaspijp aan het plafond van een kurk voorzien. Mogelijk door dreuning, of door den druk van den gas- aanvoer, heeft die kurk losgelaten, waardoor binnen korten tijd zóóveel gas in het vertrek drong, dat de brandende kaarsen het konden doen ontvlammen. Tilburg. Jl. Dinsdag hadden twee beruchte zoutsmokkelaars alhier met elkander twist, die zoo hoog liep, dat S. zijn beklager V. A. S. een steek met een mes toebracht. S. werd op hecter- daad door de politie in arrest genomen en is (nadat hij eerst in den vorigen nacht door braak uit de gevangenis heeft trachten te ontvluchten) gevankelijk naar Breda gebracht, om ter be schikking der justitie te stellen. Stadskanaal. Jl. Dinsdagavond werd alhier het lijk van den heer Waterman Smith, onderwijzer, uit het diepe kanaal opge- vischt. Onder een grooten toeloop van belang stellende nieuwsgierigen werd de drenkeling uit het water opgehaald, zoodanig, dat de voeten van den ongelukkige zorgvuldig van den wal in het water bleven hangen. Op het geroep van eenigen aan deze zijde van het kanaal: „trek hem er toch heelemaal uit," werd van genen kant geantwoord „dat mag niet„'k Zal er wel voor oppassen „Daar staat boete open meer dergelijke phrasen. Wanneer zal het toch nog in deze bijna tot duisternis toe ver lichte negentiende eeuw zoover komen, dat zulke „oude wijven" praatjes voorgoed hebben uitge diend Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Aiunlia (s.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 12 Augustus Perim. Prinses Wilhelraina (s.), vertrok 12 Augustus van Batavia uanr Amsterdam. Prins Alexnnder (s.), van Amsterdam nanr Bata\ ia, vertrok 1-1 Augustus van Genua. Koningin Emma (s.), arriveerde 15 Augustus van Batnvia te Amsterdam. Barsingerliorn, kapt. S. H. van der "Woude, lag 9 Augustus te Hangó zeilklaar naar Zaandam. Marktberichten. Texel, 12 Aug. Commissiehandel. Vette Koeien f 200 a 220, Melkkoeien f 180 a 250, Geldekoeien f MO, Gelde vaarzen f 75 11 100, Fokschnpen f 20 a 25, Geldc- scliapeu f 25 a 28, Weidcschnpen f 17 a 21. Hammen f25 a f 35, Lnramercn f 11 a 13, Veulens f 70 a 100, Werk paarden f 160 n 230, ltijpanrden f 250 a 310, alles per stuk; vette Varkeus 22 e. per lialf K.G. Alkmaar, 15 Augustus. Aangevoerd 1208 HL. granen, als 39 HL. Kogge, fö.75 a 6.25 176 HL. Gerst f4 a 5.50 id. ehev. f5.60 a 6; 122 HL. Haver f4 a 4.874 3 IJL. bruine Boonon, f 10 a 11; 1 HL. rood Mosterdzaad; 130 HL. Koolzaad, f9 a 9.50 722 HL. Karweizaad f8.25 a 8.75 en 15 HL. vale Erwten f9.50 a 10; alles per HL. Enkhuizen, 14 Aug. Aardappelen: Muisjes f 1.40 a 1.60, Graafjes f 0.90 a 1.10, blauwe fl.— a 1.20, blanke f a per half I1LKruisbessen f a roodc aalbessen f 11 a 13, zwarte id. f 14 a 15, per 100 Kg. Bloemkool fijne f a eu grove f 5.50 a 6.50 per 100 stuks. Peren f 4.— a 7.— cn Appelen f 4.— a 6.— per H.L. roodc Kool f 4. a 4.50, witte Kool f 3.50 a 4.— per 100 stuks. 15 Aug. AardappelenMuisjes f 1.40 a 1.50, Graaf jes f 1.— a 1.10, blauwe f 0.90 a 1.10 en blanke f 0.80 a f 1.per half 1IL.; Kraisbessen f a voode Aalbessen f 10 a 12 en zwarte dito f 13 a 14 per 100 Kg Bloemkoolfijne f a en grove f 4.50 a f 6.50 per 100 stuks. Peren f 4 a 7 en Appelen f 4 a 6 per H.L. Roode Kool f 4.— a 4.50 en witte id. f 3.50 a 4.— per 100 stuks. Amsterdam, 15 Aug. Tarwe op levering liooger Nov. f 212. Rogge op levering lager; Oct. f 132, Mnart f 129. Koolzaad op 800 K.G. Olie onveranderd. Lijnzaad onveranderd. Knupolie hooger; vliegend per 100 K.G. f31, Sept.-Dcc. f 29.—, Mei f 28.75. Lijnolie traag; vliegend per 100 K.G. f26.75, Sept. f26 Sept.-Dec. f 25.50, Jan.-Mei f 24.25. Raapkoeken f 52 a 80 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 7.25 a 12 per 104 stuks. Aardappelen Geld. Blauwe f 1.80 a 2.dito Kralen f 2.40 a 2.60, Muizen f 3.20 a 3.40, Katwijker Zand f 3.— a 5.Hillcgomuier Zand f 1.50 a 4 50, Hnarlemmer Zand f 0.90 a 1.25, Fr. Zaaiers f 1.10 a 1.40, dito Dokk. Jam men, f 2.25 a 2.60, alles per II.L. Schiedam, 13 Aug. Moutwijn f 10.—Jenever f 15.50, Amst. Proef f 16.75, Spoeling-Beurs f 0.40, Spoeling-Com missie f 0.60. Londen, 14 Aug. Te Deptford aangebracht: 1847 Amerik. Runderen, 3-6 a 4-0 per stone (55 a 60 c. per K.G.). 558 Ned. Kalveren, 4-10 a 5-6 per stone (72fc a 82£ c. per K.G.L 2659 Schapen, waarvan 810 Ned., 4-8 o 5-4 per stone (70 a 80 c. per K.G.). Londen, 14 Aug. Aangevoerd700 Runderen, 6000 Schapen eu lammeren, 170 Kalveren, 100 Zwijnen. Prijzen: Rundereu 2-4 n 5-0, Schapen en Lammeren 4-6 a 62-, Kalveren 3-4 a 5-2, Zwyneu 2.4 a 4.0. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 16 Aug. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 180 korders cn bcugers 10 tot 60 groote-, 10 tot 20 kl. tongen, 6 tarbotten, 5 tot 40 roggen, 1 tot 6 mandjes kl. schol eu 1 tot 5 manden schar aangevoerdgr. tong gold 50 a 60 et., kleine id. 25 ct., tarbot f7 a f9, rog 60 a 80 per stuk, kl. schol 80 cent a f 1.50 per mandje en schar f 4.50 a 5 per mand. De boni E. G. 1 bracht voor f 40 aan tong, schar en schol ter afslag. Enkhuizen, 14 Augustus. Gisteren werd alhier aan gebracht 1600 en heden 1950 Kg. bot en 64 manden garnalen bot gold 21 a 22 et. per Kg. en Gnrnalen 75 et. per mand. Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. Ondertrouwd D. Seijlel, werktuigmaker, cn A. S. van den Bos, P. J. vuu Ham, machinist, en A. Klein. A. C. Bittter, matroos, en J. van den Brande. p. Spruit, boek handelaar, eu M. Govers. J. Snaas, stoker, en N. Beste vaar. Bevallen C. T. Koknert, geb. de Jong, d. J. H. Buys, geb. Dörr, d. Overleden: Cl. C. F. Harms, 25 j. H. Kramer, 2 m. C. G. Thijssen, 32 j. N. Mosk, geb. Yelseboer, 65 j. M. '1'. Heijsink, geb. Sterk, 55 j. Weerk. Waarnemingen te Helder W) s' Windrichting Barometer mM. Thermometer Cs. p en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 15 16 16 12 8 12 Z.W.t.Z. 40 Kg. Z.W. 16 Z.W.t.Z. 20 753.25;- 7.55 756.10'- 4.70 755.80 j— 5.00 16.4 16.8 18.5 -2.5 -0.3 -0.3 Uren. j Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 15 16 16 12 8 13 0.82 0.76 0.68 Bewolkt, betrokk., stormw. Lichtbew., winderig, buiig. Lichlbew., outst., buiig. Hol in zee. Golvend. Hol in zee. 15 Aug. Grootste winddruk ten 0 uur 20 min. namid dag 57 Kilogr. op de Al2., richting Z.W.t.Z. Verwachting: Zuidwestenwind. Laatste berichten. 16 Augustus. Helder. De afdeeliug Helder van den Ned. Militairen Bond hield gisterenavond in de boven zaal van liet „Militair Tehuis" eene algemeene ledenvergadering, ook voor donateurs en belang stellende niet-leden toegankelijk. Uit de mededeelingen van den Voorzitter, den heer L. Rumpff, bleek o. a., dat de toestand der afdeeling sedert het vorige jaar belangrijk verbe terde, dat door schenkingen van uitgevers en anderen het- aantal ter leestafel aanwezige couranten en de bibliotheek aanzienlijk werd uitgebreid en dat het be zoek der militairen aan het „Tehuis" gedurende delaat- ste maanden meermalen zóó druk was, dat velen wegens gebrek aan voldoende plaatsruimte moesten worden afgewezen. Tot de besturen van de te dezer plaatse bestaande Kerkgenootschappen werd een circulaire gericht, met verzoek den arbeid van 't Bestuur fi nancieel en moreel te steunen. Van de meesten kwam een gunstig antwoord inalleen vin de Kerkeraden der Hervormde- en Doopsgezinde ge meente werd geen bericht ontvangen. Om bet bezoek aan 't „Tehuis" te bevorderen werden de consumptie-prijzen aanmerkelijk verlaagd en verschillende schrijfbehoeften voor de militairen kosteloos verkrijgbaar gesteld. Vanwege het Departement van Oorlog werd de afdeeling in 't bezit gesteld van een geweer met schietcylinder en 2000 patronen, waardoor de ge legenheid tot het oprichten eener Schietclub, die in 't „Tehuis" hare oefeningen zal houden, is geopend. Onder dankbetuiging voorden ondervonden steun, bracht de Voorzitter herhaaldelijk in herinnering dat het „Tehuis voor Militairen," niet de sticluing van eene bepaalde partij zijnde, voor ieder militair, van welke richting ook, toegankelijk i9 het Chris telijk beginsel wordt er echter gehandhaafd. Nadat het Bestuur machtiging was verleend eene reglementsherziening, voor te bereiden, werden ter voorziening in de vacaturen, ontstaan door het ver trek van de heeren de Koning en Schippers, tot bestuursleden gekozen de heeren J. C. Abraham en C. E. Plugge. Besloten werd nog, om met den Kerkeraad der Chr. Geref. gemeente, eigenaar van het gebouw, te onderhandelen omtrent eene zeer noodzakelijke restauratie van het „Tehuis". Mocht deze daaraan niet voldoen, dan zal het Bestuur zich in contact stellen met het Hoofdbestuur, om te trachten met de hulp van die zijde een ander, zoo mogelijk eigen „Tehuis" te stichten. V crschillende leden voerden hierna nog het woord, om de belangen van het „Tehuis" te bespreken en h«t nut der inrichting te doen uitkomen. De vergadering werd met dankzegging door den heer Korvcr gesloten. De netto-opbrengst van het werkje „De schip breuk van de Loch Moidarl", bij ons uitgegeven, bedraagt f 54.50, waarvan de helft ten goede komt aan de Prins-Hendrikstichting te Egmond aan Zee, de wederhelft aan de te stichten bewaarschool te Oudeschild op Texel. De Oostenrijksche torpedokruiser „Tiger", jl. Douderdag alhier ter reede aangekomen, is, na van wege onze Marine van water te zijn voorzien, gis terenmorgen weder naar zee gestoomd, met bestem ming naar Kopenhagen. De commandant van het schip, de fregat-kapt. G. ridder von Brosch, maakte Donderdagmiddag zijn opwachting bij den Schout-bij-nacbt C. H. Bo- gaert, Directeur en commandant der Marine alhier, terwijl de heer C. D. Zur Miihlen, vice-consul-titu- lair van Oostenrijk, een bezoek aan den kruiser bracht, waar hij met het gebruikelijk ceremonieel werd ontvangen. Behoudens tegenorder kan het eskader, waarvan de „Tiger" deel uitmaakt, tegen 15 September a. s. alhier worden verwacht. Het transport der marine, dat 13 September per stoomschip „Koningin Emma" van Amsterdam naar Batavia zal vertrekken, zal bestaan uit 19 scheepsonderofficieren met den graad van sergeant of hooger, 1 sergeant der mariniers, 118 mindere schepelingen, benevens 2 korporaals, 2 tamboers en 35 tnanscbappen van het korps mariniers. Met het bevel over dit transport wordt belast de luit. ter zee 1ste kl. R. A. C. L. Jansen van Afferden, aan wien als medegeleiders worden toegevoegd de adel borsten 1ste kl. jhr. O. T. L. Holmberg de Rek- felt, J. M. Jansen Eijken Sluijters, J. Wolterbeek Muller en G. den Berger. De in de volgende week door de marine te bouden manoeuvres op de Zuiderzee zullen worden bijge woond door den 1ste luit. der artillerie jhr. IV. F. A. Baron van Asbeck, werkzaam onder de bevelen van den schout-bij-nacht, commandant der stelling van den Helder. Genoemde officier zal zich daartoe inschepen aan boord van Zr. Ms. monitor „Bloed hond." Publieke Vermakelijkheden, Vergaderingen, enz. Helder. Zaterdag 16 Aug. Vergadering «Vud. en Oranje". Zondag 17 Augustus.Vergadering „Ontwaakt bij tijds". Tivoli. Ondertrouwd PIETER JOHANNES VAN HAM, Machinist K. N. M., en ALIDA KLEIN. Helder, 15 Augustus 1890. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een langdui'ig maar ge duldig lijden, onze geliefde Zoon en Broeder CARL CHRISTIAN FRIEDRICH, in den ouderdom van ruim 25 jaar. Wed. E. D. HARMS—NAM1NK. en Familie. Helder, 14 Augustus 1690. Heden overleed plotseling mijn ge liefde Echtgenoot, de Heer C. G. THIJSSEN, in den ouderdom van circa 33 jaar. Wed. C. G. THIJSSEN—WACHTBERGEN. Helder, 15 Augustus 1890. Uitkeering dividend Winkel, Maandag en Dinsdag 18 en 19 Augustus, des avonds van half acht tot half tien. Het Bestuur. bij W. MOSK, Wieringerwaard. 133 STADHOUDERSKADE, Amsterdam, zal vanaf Woensdag weder volgens gewoont» te consulteeren zijn. Algemeene vergadering, op Dins dag 19 Aug., des avonds zeven uur, bij den Heer J. BOON. ADVERTENTIEN. Ondertrouwd PIETER SPRUIT Jr. en MAARTJE GOVERS. Helder, 15 Augustus 1890. zal publiek verkoopeu, te Anna Paulowna, op WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1890, bij opbod en combinatiën en DINSDAG 16 SEPTEMBER d. a. v., bij eindtoewijzing, telkens des voor middags elf uur, in het logement „Vcepburg" genaamd „de HEFBOOM", gunstig aanéén gelegen te Anna Paulowna, in den Oost polder, aan den Zwinweg, bestaande uit HUISMANSWONING. BOET met VEE- STALLING, ARBEIDERSWONING. WERF en diverse perceelen best WEI- en BOUWLAND, samen groot 39 hectaren, 92 aren,70centiaren. Te aanvaardenhet Bouwland bij het omblooten van de schoof, het Weiland Kerstmis aanstaande en de Gebouwen met bijbehooren 1 Mei 1891. Verhuurd tot Kerstmis 1890 voor f2800 's jaars aan den heer Dk. Az. Schenk. Informatiën te bekomen bij den Notaris des Zaterdags ook te Alkmaar, in het koffie huis van den heer HOUTKOOPER, aan het Waagplein. Breeder bij biljetten. zal publiek verkoopen, te Anna Paulowna, op DINSDAG 16 SEPTEMBER 1890, des voormiddags 11 uur, in het logement //Veerburg* Een perceel BOUWLAND,aldaar, aan den Balgweg, nabij de Kooi, groot 5 heet. 62 aren. Behoorende tot de nalatenschap van A. KRANENBURG. zal in de maand OCTOBER, op nader te bepalen dag en plaats, in het openbaar ver koopen gelegen in de Zoutkaag- en Braakpolders, gemeente Winkel,bestaande uit HUISMANS WONING met BOET, WERF en samen groot 30 hectaren 59 aren 66 centiaren. Eigendom van den Heer J. C. NAGELHOUT^ e Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3