GHOCOLAAD GROOTES Notaris HORDIJK, HORDIJK, Notaris. 1. J. DE JONGH. Een flinke Jongen, Bliksem-afleiders Lood- en Zinkwerken. G. J. DE JONG, Badpaviljoen „Huisduinen", UITSTEKENDE gelegenheid tot het ge bruiken van ZEE- en BINNENBADEN, is dagelijks geopend. General Steani Navigation Company. HOLLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ AMSTERDAN1LONDEN. Schoenen naar maat A. ADRIAANSE. Koningstraat. DE CONCURRENT. TAFELSERVIES, 77 stuks, fijn wit, f 12,75. Thee- en Ontbijt-Serviezen, Wasclistellen, enz. J. VAN WILLIGEN, Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. Ontvangen eene belangrijke partij ZEEP, Muskus-, Rozen-, Cocos-, Mikado-, Windsor-, Babijs-, Familiën-, Univei'sal-, Glycerine-, Viooljtesvetzeep, *- Amandel- en s s -I Z 11 a Huishoudzeep. Kruisweg I 175. Scheurkalender 1891. W. JAGER GERLINGS, W. C. Hattinga Raven, W. V. BRUINVIS. ï(ATUUÏjBOTEfl!!! M. Th. DE HAAS, GENEVER Stollwerck'sche Borstbonbons Notaris HORDIJK, te H E L. O E R, zal in het Hotel ,.DE TOELAST" aldaar, op WOENSDAG 27 Augustus 1890, 's avonds 8 uur, publiek verkoopen: Een op de weid van den Heer LASTDRAGER te Enkhuizen,zwaar vertimmerd TJALKSCHIP, ge- genaamd „De Vier Gebroeders", groot 105 scheepstonnen, met staand en loopend want en Inventaris, waaronder zeilen, 5 Dekldeeden, Touwwerk, Ankers, Kettingen, Ha ken, Boomen, Stokken, enz. Zooals een en ander aan boord dagelijks te bezichtigen is, te HEL DER, in de Binnenhaven, over liet huis van den Heer BUCHELE. Nadere informatiën worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris. te HELDER, zal in het lokaal „Musis Sacrum" aldaar, op WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1890, 's avonds 7 uren, in het openbaar ver koopen de volgende perceelen te Helder: 1. Een HUIS, met ACHTERHUIS, BLEEKVELD en ERF, aan de Smidstraat, get. 21, 19a en 19b, samen groot 2 aren 5 centiaren. 2. Een WINKELHUIS en ERF, aan de Wagenstraat, get. 10, groot 58 centiaren. 3. Een HUIS met SCHUUR en ERF, naast het vorige perceel, get. 8, groot 1 are. 4. Een HUIS en ERF, achter perceelen 2 en 3, get. 6a, groot 14 centiaren. 5. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 6b, groot 15 centiaren. 6. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 6c, groot 16 centiaren. 7—19. Dertien perceelen BOUWTERREIN, aan de Spoor-, Breewater- en Californiestraat. 20. Een WINKELHUIS, waarin vergun ning tot verkoop van sterken drank, en ERF, aan de Oranjestraat, hoek Gasstraat, get. 36, groot 1 are 31 centiaren. 21. Een HUIS en BOVENHUIS met af zonderlijken OPGANG en ERF, aan de Koningstraat, get. 1 en la, groot 49 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. Na afloop der veiling op 3 September a. s. in het lokaal tfMUSIS SACRUM" te Helder zullen nog worden geveild: Zestien perceelen Bouwterrein aan en tnssehen den Paralelweg en Schagenstraat te Helder, zijnde Kavels 92, 93, 94 en 63 tot en met 75 van de reeds verspreide Schetsteekeningen. De 's Giravenhaagsche Hy potheekbank ver strekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband en geeft pandbrieven uit, waarvoor bij uitloting, gelijk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 47. in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank (Gedempte Raamstraat 11c) en te HELDER bij den Heer die het letterzettersvak wenscht te leeren, kandadelijk geplaatst worden, aanvankelijk als loopjongen. Adres: Bureel dezer Courant. worden sinds jaren met het meeste SUCC6S tegen billijken prijs geplaatst door R. VAN REE, St Maarten. Loodgieter, Helder, geeft op aanvrage gaarne prijsopgave voor alle bij het bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen. De ligplaats van alle Stoomschepen voor Londen is te Amsterdam aan de üniidels- kade over de Kattenburgerbrug. De Schepen vertrekken van Amsterdam en van Londen viermaal per week. Van Amsterdam, Handelskade, iederen (Dinsdag, Woensdag, Zaterdag; en Zondag;; Van Londen Theems (nabij den Tower) iederen Woensdag;, Donderdag;, Zater dag; en Zondag;. Goederen, aangenomen door de Agenten der beide Maatschappijen, zullen voor zoover de ruimte dit toelaat, per eerstvertrekkende boot worden verscheept. De schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag. worden in alle voorkomende modellen zeer solide en elegant geleverd door Specialiteit: in Porcelein-, Kristal-, Glas- en Aardewerk, voor huishoudelijk gebruik en luxe. Gr o o a li. o o p o, vaste pril zo n. Weststraat L 87. Weststraat L 88. IMej's boorden, manchetten en voorhemdjes zijn uit een sterk perkamentachtig papier vervaardigd en met eene weefstof overtrokken, die hun, wat het uiterlijk aangaat, verrassende overeenkomst met linnengoed geeft. Iedere boord kan bijna eene geheele week lang gedragen worden men werpt hem dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd eenen nieuwen boord. Mey's hoorden overtreffen echter de linnen hoorden door hunne buigzaamheid, waarmede zij zich om den hals, zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken, voegen en daardoor niet het lastige, onaangename wrijven teweeg brengen, dat bij te weinig of te veel gestreken boorden het geval is. Verder is het lichte gewicht van Mey's boorden eene eigen schap, waarvan men onder het dragen de voortreffelijkheid ondervindt. De knoopsgaten zijn zóó sterk, dat hunne duurzaamheid, als men slechts de juiste halswijdte uitzoekt, niets te wenschen overlaat. Mf}' boorden, manchetten en voorhemdjes zijn, wat passen en zitten aangaat, éénig in hunne soort en zijn, afgezien van hunne elegantie en het gemak, dat zij aanbieden, buitengewoon goedkoop. Zij kosten nauwelijks meer dan het waschloon voor linnengoed. Een dozijn licereiiboorden is toereikend voor 10 a 12 weken. Voor jongens, die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan, is Mey's Papicr-Iisiiicii-f'abrikaat buitengewoon aan bevelenswaardig, hetgeen iedere huisvrouw na liet gebruik van een dozijn zal inzien. t)aar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan, zijn Mey's boorden, manchetten en voorhemdje» voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut. Minder als één dozijn van één formaat en ééne wijdte wordt niet verkocht. Mey's fabrikaat wordt in bijna elke stad in verschillende magazijnen, welke door plakkaten zijn bekend gemaakt, verkocht. Ook worden deze verkoopplaatsen van tijd tot tijd door middel van annoncen in couranten aangewezen. Wanneer de lezer deze magazijnen niet kent, zoo kan hij Mey's fabrikaat ook direct bij de Firma M e y d I i c li (V e r s a n d-G cschiift), Leipzi g;-P lagwitz, bestellen, die op verlangen gratis en portvrij een rijk geïllustreerden prijscourant toezendt en het magazijn ter plaatse, waar Mey's fabrikaat is verkrijgbaar gesteld, vermeldt. "VRAAG Gegarandeerd zuiver. LET OP DEN NAAM. Opgericht 1825. als: :r^ H-» e o a> o s= -g "N 03 t- -o if 2 E 1) oi„ c rt 5 "5 S E as ai o o o c Hij eenige inkoopen belang rijke prijsvermindering. Binnen eenige dagen goedkoope en fraaie firma J. II. Enschedé Wijnhandelaars. Haarlem, Depot en Kantoor Keizerstraat 103, Helder, bevelen bijzonder aan Bas Medoc a f 30 per anker, Cognac Vieux. a f 1.80 per floscli. Hoofd Agent voor Helder en Omstreken Kanaalweg 79. Voor den inmaak voorhanden: Jacobn- en Keulsche Potten, Stop-, Schroef- en Haringflessehen, hermetisch sluitende Inmaakhussen met elastieke ringen, sluitveeren en tangen, Snijboonmesjes, Komkom mer-, Chambol- en Koolschaatjes, Perkamentpapier, Rammenas- en Appelboren. Zulvero Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. PUIKE OUDE ik SCHIEDAMMER Merk: NIGHTCAP. Verkr ijgbaar b ij de meeste Grossiers in gedistilleerd. N.B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P. HOPPE. gefabriceerd na voorschrift van den kon. Universiteits-Prof. Gehm. Hofrad Dr. Harless, Bonn, hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten, heeschheid en aandoening der ademings- organen uitsteekende diensten bewezen. Bii spoedige afwisseling van warme en koude lucht is 't bijzonder aanbevelens- wardig een bonbon te gebruiken. Verpakking: Geele pakjes a 25 cent Alom verkrijgbaar. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4