f een kleine bezoldiging^ Dit is zeker niet in strijd met zijne betrekking als bezoldigd gemeente ambtenaar, want ware dat zoo, dan zou onze burgemeester, die bestuurslid van bovengenoemde Vereeniging is, hem dat wel onder 't oog gebracht hebben. Ondergeteekenden vestigen hierop de aandacht om er ook andere Vereenigingen op te wijzen, hoe ze goedkoop en secuur b.v. hare contributien kunnen innen, hare boeken kunnen doen bezorgen, hare convocaties kunnen laten rondbrengen, enz. Vertrouwende, met deze me- dedeeling. het Schager publiek een dienst te hebben bewezen en U hartelijk dankzeggende voor de verleende plaatsruimte, noemen onder geteekenden zich uwe getrouwe lezers, Goedkoop en Ge makkei ij k. Barsingerhorn. Bij den kolf- en biljart wedstrijd, gehouden ten huize van den heer W. Groen alhier, op Woensdag 13 Aug. hebben prijzen gewonnen, bij het kolvende HH. Jb. Kuilman van N. Niedorp, en H. Westerman en W. Smit van hier, en bij het biljartende HH. A. Schenk en K. Jonker van hier. Noord-Scharwoude. Benoemd tot amb tenaar ter Secretarie te Haastrecht en Viest, de heer C. J. M. Kroon alhier. 's Gravenhage. Per salonwagen van de Rijnspoorweg-Maatschappij kwamen jl. Vrijdag avond 10 uur de Groot-hertog van Saksen-Wei- mar en zijne dochter, de Hertogin van Mecklen- burg, alhier aan. Na zich in de wachtkamer geruimen tijd met verschillende personen onderhouden te hebben, begaven de hooge bezoekers zich in open hof- rijtuigen naar Scheveningen, waar zij in het Hotel Garni intrek namen. Hun verblijf te Scheveningen is bepaald op vier weken. De Groot-hertog zal van het zeebad gebruik maken. Marine en Leger. Bij kon. besluit is in zijnen rang over geplaatst bij het regiment grenadiers en jagers, de luit.-kol. H. J. G. Benschop, van het 1ste regiment infanterie. Met ingang van 1 October a. s. is benoemd tot klerk bij de Directie der Marine, de heer II. Meijers, alhier. De luit. ter zee 1ste kl. M. C. van Doorn, die met 1 September a. s. wordt ontheven van zijn functiën als leeraar bij het Kon. Instituut voor de Marine alhier, belast met het onderwijs in de stuurmanskunst, tevens lid van den raad van toe zicht bij die inrichting, wordt met dien datum op non-activiteit gesteld en vervangen door den luit. ter zee 1ste kl. D. Stolp. Door Z. M. is met 1 Sept.1. de luit. ter zee lste kl. P. II. Prager, terzake van in doch niet door den dienst ontstane lichaamsgebreken, op pen sioen gesteld, onder toekenning van een jaarlijksch pensioen van f1254 en van een verhooging ter somma van f675 'sjaars, voor werkelijk verblijf in militairen dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tusschen de keerkringen 2. bevor derd tot luit. ter »ee lste kl. de luit. ter zee 2de kl. G. F. G. Gobius. Opgave van overgeplaatste en op non-activiteit gestelde officieren van de „Admiraal van Wassenaer" luit. ter zee lste kl. H. Backer, de luïts. ter zee 2de kl. F. L. Rambonnet, L. A. F. E. Peltzer, P. A. Z. Marcella, G. L. d'Abo, G. S. H. Burger hout de officieren van gez. 2de kl. J. van der Kolk en P. Baarslag op non-activiteit met 5 Sept.; luit. ter zee lste kl. H. G. J. Wolterbeek, weder belast met de functie van lste officier aan boord „Admi raal van Wassenaer" idem J. M. Steers lste off. wachtschip Amsterdamidem 2 de kl. G. R. van Nauta Lemke, det. aan boord „Pollux" ingetrokken. Door Z. M. is de luit. ter zee 2de kl. T. A. F. de Bruine, op zijn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 1 Sept. a. s., eervol uit den zeedienst ontslagen. Aan den bootsman in het vaste korps schepelingen der Marine L. J. Roobol is de kleine gouden medaille voor 36 jaren dienst toegekend; wijders de zilveren medaille voor 24 jaren dienst, aan den sergeant der mariniers F. A. Oudden kwartiermeester IJ. de Grootden vuurstoker lste kl. voor binnenlandschen dienst G. J. Winter en den matroos lste kl. N. Richard. Deze personen behooren tot de bemanningen van het opleidingsschip „Admiraal vau Wassenaer" en het wachtschip te Amsterdam. Bij het korps mariniers is de gouden medaille met gratificatie van f 50 uitgereikt aan den sergeant majoor J. H. Buhrraan de sergeant A. Harmsen ontving de zilveren medaille voor 24jarigen trouwen dienst. Jl. Zaterdagvoormiddag had te 's Gravenhage op de algemeene begraafplaats in het familiegraf de begrafenis plaats van jhr. E. P. E. De Stuers, oud-kapitein ter zee, laatstelijk directeur van het Marine-etablissement te Soerabaja, ridder der M. "W. O. en van den Nederl. Leeuw. De heer de Stuers, was een algemeen geacht en bemind zeeofficier. Omtrent zijne loopbaan wordt aan de „N. R. Ct." het volgende medegedeeld In Oost-Indië geboren, zoon van den welbeken den oud legercommandant jhr. F. V. A. ridder de Stuers, maakte hij reeds als knaap kennis met de groote gevaren van het zeemansbedrijf bij het ver gaan van het Indische gouvernementsstoomschip „Willem I" nabij de Lucipars-eilanden in de Mo- lukken den 5den Mei 1837, op eene reis van Soe rabaja naar Amboina, waar zijn vader, destijds nog kolonel, als gouverneur der Molukken zou optreden. Vijf-en-dertig dagen lang brachten de opvarenden, 140 in getal, in de brandende zon op een koraalrif onder de grootste ontberingen door, vóórdat de met sloepen van elders gevraagde hulp opdaagde. Merkwaardig genoeg verloor bij die zeeramp nie mand het leven. Eene op die schipbreuk betrekking hebbende verdienstelijke schilderij bevindt zich in 's rijks museum te Amsterdam. Men kan daarop de twee knapen onderscheiden, beide zoons van ko lonel De Stuers, en van welke de oudste, later zee officier geworden, overleed in 1869 in den ran» van luitenant ter zee lste klasse als adjudant van g. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. De jongste, thans aan den lande ontvallen, trad 1 October 1848 in dienst als adelborst 2de klasse op het Koninklijk Instituut voor de Marine, en verliet drie jaar later de Koninklijke Militaire Academie te Breda als adelborst lste klasse. In dezen rang deed De Stuers twee reizen naar de Middellandsche zee, waarna hij, 1 Januari 1854 tot luitenant ter zee 2de klasse bevorderd, zijne eerste lange Oost-Indische reis aanvaardde, om in 1858 naar bet vaderland terug te keeren, versierd met de Militaire Willemsorde 4de klasse, welke hij zich had verworven bij de Djambische expeditie. Drie jaren diende hij vervolgens 11a eene korte non-activiteit aan boord van Zr. Ms. stoomfregat „Zeeland" en trad daarna als adjudant op, eerst van den schout-bij-nacht Wrhipff en later van den schout bij-nacht Pels Rijcken. Inmiddels op 1 October 1863 benoemd tot luitenant ter zee lste klasse, commandeerde De Stuers in dien rang Zr. Ms. schoenerbrik „Ternate" en Zr. Ms. raderstoomschip „Soerabaja", het eerste in Nederland, het laatste in Oost-Indië. In Mei 1873 volgde zijne bevordering tot kapi tein-luitenant ter zee en voerde hij als zoodanig achtereenvolgens bet bevel over Zr. Ms. schroef- stoomschip „Het Loo" en Zr. Ms. instructiebrik „De Zeehond", om in 1877, overgegaan bij den Indischen dienst, op te treden als directeur van het Marine-etablissement te Soerabaja met den rang van kapitein ter zee. Hij vervulde die belangrijke betrekking ongeveer tien jaren met de meeste vol doening, verwierf zich daarvoor de ridderorde van den Nederlaudschen Leeuw, en verliet in 1886 's lands dienst, waarna hij zich te 's Gravenhage vestigde. Departement van Marine in Oost-Indië. Ingetrokken De detacheering bij het Dep. van Marine van den luit. ter zee lste kl. L. A. H. Lamie, belast met het verrichten van astronomische plaatsbepalingen ten dienste der hydrographie in Ned.-Indic. Overgeplaatst van de Van Speijk op de Soera baja als lste offic. de luit. ter zee lste kl. P. A. R. Hennequin van de Van Speijk op de Soerabaja de luit. ter zee 2de kl. J. S. A. Kroon van de Van Speijk op de Gedeh, de adelborsten lste kl. A. M. W. Bussemaker, W. F. van Erp Taalman Kip, A. C. de Joncheere en J. B. M. ten Bosch van de Koning der Nederlanden op de Prins Hen drik der Nederlanden de luit. ter zee 2de kl. C. Craandijk van de Prins Hendrik der Nederlanden op de Gedeh en vergunning verleend om wegens langdurig verblijf in Cost-Indië naar Nederland terug te keeren de luit. ter zee 2de kl. L. A. Roijen. Onderwijs en Examens. Helder. Mej. D. E. Duval, van hier, heeft te 's Gravenhage acte bekomen voor de Fransche taal (1. o.). Texel, 15 Aug. De heer A. J. Schreuder, zoon van het hoofd der school te de Cocksdorp, heeft te 's Gravenhage acte voor de Fransche taal verkregen. Terschelling, 16 Aug. Met genoegen melden wij, dat de heeren Knop en Scheffer, werkzaam aan de school te West-Terschelling, onlangs beiden de hoofdacte verwierven, zoodat alle onderwijzers op één na, aan die school, bezitters zijn van de hoofdacte. Terschelling. Mej. J. Wever alhier, komt voor op de voordracht voor onderwijzeres te Osdorp. Kolhorn. Op Prinsessedag zal alhier aan de leerlingen, die niet meer dan 5 keer wille keurig de school verzuimd hebben, een feest worden gegeven. Grootebroek. Mej. E. Smitalhier is benoemd tot gemeentevroedvrouw te Wijnjeterp gem. Beetsterzwaag (Friesland.) Monnikendam. Op de voordracht voor onderwijzer alhier komen o. a. voor de heeren E. Cupido, te Terschelling en T. Kruiker, te Wieringerwaard. Landbouw en Veeteelt. Texel. In de vergadering der afdeeling Texel van de Holl. Mij. van Landbouw, jl. Woensdag gehouden, werd besloten een afgevaardigde te zen den naar de te Dordrecht te houden algemeene vergadering. Tot eene definitieve benoeming kwam het echter niet, daar de keuze bleef tusschen de heeren Breiner, Aug. Keijser en Joh. Eelman door een dezer drie heeren zal de afdeeling worden vertegen woord igd Door den Voorzitter werd vervolgens medege deeld dat op de lijsten voor de te houden tentoon stelling is geteekend voor een bedrag van f438.70; van die som zal ongeveer f 200 voor de tentoon stelling zelve benoodigd zijn, terwijl het overige voor de volksfeesten beschikbaar blijft. Eene langdurige discussie werd gevoerd naar aanleiding van een in de vorige week ter markt aangevoerd partijtje Drentsche schapen. Vele leden betreurden dezen aanvoer, daar dit ras, vermengd met het Texclsche wolvee en later als zoodanig uitgevoerd, het beroemde Texelsche ras in miscre- diet zou kunnen brengen. Texel. Het programma voor de a. s. Land bouwtentoonstelling luidt ongeveer als volgt Woensdag 3 September 's Morgens 9 uur. Tentoonstelling van Vee, op het terrein bij den heer Dikkers. 's Middags 3 uur. Schoonrijden door aange spannen paarden voor karretjes; terrein nader te bepalen. 's Middags 6 uur. Mededeeling uitslag der be haalde prijzen, in „de Zwaan." 's Avonds half acht. Verlichting van het Park en Concert aldaar, door het te engageeren muziek korps (bij ongunstig weder Concert in „de Kik kert.") Donderdag 4 September. 's Morgens 10 uur. Wandeling door het dorp, met muziek en met aansluiting van de deelnemers aan het Ringsteken. 's Morgens 11 uur. Ringsteken om prijs en premie, met paard en kar, op de Groeneplaats. '3 Middags 2 uur. Muziekuitvoering voor „de Lindeboom." 's Middags 5 uur. Volksspelen op de Groene plaats. '3 Avonds 8 uur. Vuurwerk terrein nader aan te wijzen. 's Avonds 9 uur. Concert in „de Vergulde Kikkert", toegang voor leden van landbouw enz, en tegen entree. Punten van beschrijving voor de Algemeene Ver gadering der Vereeniging „Het Nederlandsoh Paar denstamboek", te houden op Donderdag 11 Sep tember, des middags ten 12 ure, in het Hotel Ponsen te Dordrecht. lo. Verslag van den toestand der Vereeniging. 2o. Mededeeling van ingekomen stukken en zoo noodig daarop besluiten 3o. Rekening en Verantwoording over 1889 4o. Voorstellen van het hoofdbestuur. a. het quotum voor ieder lid aan het Hoofd bestuur af te dragen wordt op 50 cent gesteld b. bijdragen van donateurs, die door de bijdrage geen recht verkregen hebben om zich in het Hoofd bestuur te doen vertegenwoordigen of van dat recht geen gebruik maken, worden in de kas der afdee ling gestort, voor zooverre de bijdrage meer beloopt dan het quotum voor leden bepaald 0. branding van veulens moet geschieden op de rechterzijde van de hals. 5. Voorstel van de afdeeling Zeeland, om alle hengsten aan eene jaarlijksche herkeuring te onder werpen. 0n. Voorstel van de afdeeling Noordbrabant om alle landhouwmaatschappijen, Vereenigingen en Ge westelijke besturen uit te noodigen aan H.H. keur meesters van paarden op te dragen van liunne keuriticen een uitvoerig verslag uit te brengen en en dit verslag, voor zooveel de bekroonde dieren betreft, te publiceeren. 7. Begrootiug voor het jaar 1891 8. Voorstellen na het verzenden der Convocatie ingekomen, en door het Bestuur voor dadelijke be handeling geschikt geacht. De afdeeling Noordholland van het Nederlandsch Paardenstamboek zal hare Algemeene Vergadering houden .op Donderdag 28 dezer, 's middags 12 ure, bij deu heer C. Kos Pz., te Schagen. Punten van beschrijving 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Rekening en verantwoording over 1889. 4. Behandeling punten van beschrijving der alge meene vergadering. 5. Bespreking over de wijze waarop de Rijks toelage tot bevordering van de Paardenfokkerij het zuiverst en meest doeltreffend over de verschillende provinciën kan worden verdeeld. 6. Bepaling van de plaats waar de volgende algemeene vergadering zal worden gehouden. 7. Hetgeen verder aan de orde zal worden ge bracht. liet plan, bij de afdeeling Enkhuizen e. 0. der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, om eene collectieve inzending van tuinbouwvoortbrengselen te doen op de tentoonstel ling der Ned. Maatschappij van Landbouw die in het begin van September te Dordrecht zal worden gehouden, heeft men moeten opgeven, wegens alge meene achterlijkheid van vele gewassen. De vóór- tentoonstelling, die op 2 September te Enkhuizen zou worden gehouden, vervalt dientengevolge. Het bestuur stelt zich voor, op een eenigszins later tijdstip, dat te zijner tijd zal worden bepaald, in anderen vorm een plaatselijke tentoonstelling te doen houden, waarvoor zij de belangstellende medewer king der leden inroept. Het programma daarvoor zal weldra worden vastgesteld. Als een bijzonderheid mag zeker wel dienen, dat ons deze week door den heer D. Ellerhroek te Hauwert eenige appelen werden vertoond van het vorige jaar. Het waren Brabantsche bellefleuren en zij waren nog volkomen gaaf. (Enkb. Ct.) De handel in Streeleer groenten. Toen in 1S85, 11a de opening van de spoorlijn Zaan damEnkhuizen, de handelaar van Kleelf een groentenhandel en verzending begon aan het station Bovenkarspel, haalden de meeste groenteboeren minachtend de schouders op, in de vaste meening, dat van zoo'n nieuwigheid weinig goeds te wachten was, te meer daar de laadplaats zeer ondoelmatig en klein was ingericht. Weinige boeren waren dan ook genegen hunne waren aldaar te leveren, vooral toen een paar kaag- schippers zoover gingen van de boeren aan te teekenen, die aan het station leverden, met de ver zekering, dat hunne straf niet zou uitblijven, zoo zij later opnieuw aan de schippers zouden moeten leveren. De wereld behoort echter aan de stoutmoedigen, zegt het spreekwoord. En niet ten onrechte. Ongestoord ging de handel aan het station zijn gang en nam immer grooter afmetingen aan. Daarbij liet de directie der Holl. Spoorweg maatschappij de laadplaats zoo geriefelijk mogelijk inrichten, zeer wel begrijpende van hoe groot belang dit voor haar zelve zou zijn. En thans, nu vijf jaren verloopcn zijn, twijfelt niemand meer aan het welslagen der markt. Honderden waggonladingen vinden nu van Boven karspel uit haren weg, zoowel in het buiten- als in het biuncnland. Alleen de manier van handelen, namelijk om den prijs te bepalen, wanneer de geleverde groenten reeds op weg zijn naar de plaats van bestemming, vindt zeer begrijpelijk op den duur geen genade in de oogen der boeren. In plaats van echter de koe bij de horens te vatten en daarin verandering te brengen, bleef men mopperen en pruttelen, totdat dezer dagen, op initiatief van de handelaars van Kleeff en Buijsman een publieke afslag werd be gonnen. In het voorloopig reglement betreffende dien afslag leest men, dat de groenteboer verplicht is een monster van 7 stuks, overeenkomende met de geheele partij, op den wal bij zijne schuit te leggen, opdat de koopman kunne oordeelen over de hoedanigheid der waar. Voldoet de partij niet aan het monster, dan heeft de koopman het recht, voor rekening van den verkooper uit te schieten. Wanneer de kooper de groenten te Broekerhaven geleverd wil hebben, dan betaalt hij daarvoor f 1.50, voor de levering te Enkhuizen f 2.50 boven de koopsom. De verkooper heeft het recht, de leve ring te Enkhuizen te weigeren de kooper wordt alsdan ontslagen van zijn bod. Daartegenover mag de verkooper aan den afslag betaling eischen. Als marktgeld betaalt de boer 5 cents per schuit; voor minder dan 150 stuks bloemkool, kool, enz. wordt geen marktgeld geheven. Bij alle voorkomende verschillen beslist de afslager, liet bovengenoemde betreit hoofdzakelijk bloem kool en verschillende soorten van sluitkool. Andere artikelen, zooalsaardappelen, vruchten, uien, enz. worden echter eveneens afgeslagen. (Enkb. Ct.),'. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Doopsgezinde Gemeente te Zuidzijpe Zondag 24 Aug., vm. 9.30, Zuid-Zijpe, ds. t, Calcar. Herv. kerk te St. Maarten Zondag 24 Aug., vm. 9 uur, St. Maarten, ds. Mtihring. Herv. kerk te Eenigenburg: Zondag 24 Aug., vm. ^9.30, ds. Stramrood, pred. te Oudkarspel. Noord- en Zuidzijpe. 24 Aug., ds. Hobus, Oudesluis nam., Sint- Maartensbrug voorm. 31 Augustus, Ds. te Gempt, Schagerbrug voorm, Burgerbrug nam. Huisduinen. 24 Aug., ds. Bron, voorm. Wieringen. 24 Aug., ds. van Kluyve, Oostl. voorm., Hipjv nam. 31 Augustus, Ds. Fetter, Hipp. voorm., de Oev. nam. Door het classicaal bestuur van Alkmaar is een dominé geschorst wegens herhaalde dron kenschap. Op den dag der uitspraak werd bij als kennelijk door de Amsterdamsche politic opgepakt. Uit onze Koloniën. Op Flores. Uil nadere correspondenties uil Flores blijkt, dat de kampong Do zonder slag of stoot genomen is, ofschoon de Rokkaneezen ziek op alle bergruggen en bergtoppen in den omtrek vertoonden. De kampong, waar de troepen lnvouak- keerden, ligt op een moeilijk toegankelijke hoogte, 2500 voet boven den zeespiegel, en bestaat uit 30 solide huizen van bamboe en planken, met alang* alang gedekt. Men vond er geen huisraad en geen tin Op de berghellingen wordt paddi, obi, katella en katjang geteeld. Ook is de indigo-teelt en -bereiding er niet onbekend. De volgende (lagen 11a het bezetten van Do wer-, den de bestaande huizen deels afgebroken, deelat, voor troepen- en dwaugarbeiderslogies ingericht. Na vier dagen te Do te hebben doorgebracht, werd een escorte van dwangarbeiders, op weg naar het tweede bivouak Wawa, door eenige Rokka's, die zich in hinderlaag hadden gelegd, beschoten. De", vijand had echter geen succes en werd door de escorte verjaagd en beschoten. Van uit Do werdf de terugtrekkende vijand waargenomen en werden^ hem een paar salvo's nagezonden. Hij bekwam een achttal dooden en gewonden. Eko-feto bevindt zich aan gene zijde van den hool'drug, volgens zeggen der gidsen op een breede. vlakte, pl. m. 4500 voet hoog. De operatie tegen de kampong Eko-feto kan? eerst aanvangen, schrijft men dd. 24 Juni, wanneer, de aangevraagde versterking van 50 man infanterie en 1 bergstuk zal zijn aangekomen. De „Zwaluw"* die het telegram om verste!kiug naar Makasscr heeft overgebracht-, zal, ingeval van toestemming» vermoedelijk de aangevraagde troepen naar hier' medevoeren. Volgens ingewonnen berichten moet Ango Molo, j het bejaarde en grijze hoofd van Eko-feto, alle* omliggende Rokka-kampongs bij gongslag gesoni- mcerd hebben zich bij hem aan te sluiten en zouden in Eko-feto reeds pl. m. 1000 weerbare mannen gereed staan om den strijd tegen de Compagnie te aanvaarden. De Timoreesche hulptroepen bewijzen goede diensten, wijl zij door hun groote beweeglijkheid en scherpzinnigheid in staat zijn ongemerkt verafgele gen huisjes en bosschen te doorzoeken. Ook worden zij voor transportdienst gebezigd tusschen de pos ten en wel tot het overbrengen van spoedberichten als anderszins. Nu men hun geschiktheid op ex peditie begint te waardceren, zullen op order van den resident van Timor nog 50 van de woeste krijgers naar hier wordeu ontboden. De kampongs Polonga, Ten ie en Lobidjoe heb ben eenige dagen geleden eenige afgevaardigden naar liet strandbivouak gezonden om van de Com pagnie een witte vlag te verzoeken. Men verze kert ons, dat deze kampongs onzijdig zijn, alhoewel zij tot het Rokka-gebied behooren. Te Eko-feto heeft zich kolossaal veel volk ver zameld en is een groote versterking van wel 300 meter vuurlijn op de kruin van de hoogste berg keten aangelegd. Volgens berichten zijn daar maar 115 geweren; de rest is gewapend met parang, lans en schildoverigens zijn ze zeer (lapper en ze zijn onze Beaumonts reeds tot op 25 pas gena derd. Men verwacht na de inneming en vernieti ging of tuchtiging van Eko-feto geen tegenstand meer(le bergen zijn dan overgetrokken, en wij komen in het Noordelijke laagland, waar de heer Van Schelle tin vermoedt. Wij zijn echter aan de zuidzijde begonnen, omdat de noordelijke bevol king in liet bezit van vuurwapenen schijnt te zijn. Van deu resident van Timor heeft de Regeering bericht ontvangen uit Do van 3 JuliNiets mel- denswaard voorgevallen bevolking toont geen nei ging tot toenadering, arbeidt ijverig aan verdedi gingswerken op kam voorliggend gebergte onzer zijds voortgaan met inrichting en versterking Do, zoomede met aanleg en bruikbaar maken wegen. Gezondheidstoestand gunstig. Het bericht, aan de Loc. gezonden, dat de resi dent van Timor om meer troepen zon hebben ge vraagd, dewijl de Endehneezen in opstand zouden zijn gekomen, kan de Javabode ten stelligste tegen spreken. Te Padang lieerscbt de cholera in hevige mate. Dagelijks worden ongeveer 20 planters en Chinee- zen grafwaarts gedragen. Onder de Enrooeesche ingezetenen schijnt zich nog geen cholerageval te hebben voorgedaan daarentegen zijn verscheiden gevallen in het kampement geconstateerd. In het militair hospitaal zijn gisteren, 7 Juli, een en he dennacht twee choleralijdera overleden, allen be- hoorende tot het garnizoen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2