Texel. De jaarmarkt is ran zeer oude dagteekeningzij bestaat sedert 1383 en werd gehouden 3 dagen vóór en 3 dagen naSt.Jan. Langzamerhand werd ook de St. Jansdag in de marktdagen begrepen, totdat men eindelijk be sloot de jaarmarkt te doen aanvangen op den eersten Maandag na St. Jan. Zoo is het nu nog, maar de jaarmarkt neemt af, sedert het geloof aan kwakzalverij, waarzeggerij, enz. hier zoogoed als geheel verdween. Ja, wij hebben het zelfs gezien, hoe een brutale kwakzalver met zachten drang uit het dorp werd verdreven, waar hij meende een goeden slag te zullen slaan. Onze hedendaagsche jaarmarkt heeft thans weinig meer te beteekenen. Oudkarspel. Aan den biljartwedstrijd, den 20 dezer gehouden, in de herberg ven den heer G. Slotemaker, alhier, namen 24 personen deel. Prijs en iste premie beiden werden gewonnen door K. Pronk, 2de premie door A. Bak, beiden van hier. Terzelfder tijd werd in de kolfbaan van ge noemden heer een kolfwedstrijd gevoerd, waaraan 20 personen deelnamen. De prijs werd gewonnen door A. Kist van Zuid-Scharwoude, de iste premie door P. de Geus, van hier en de 2de premie door P. Kraak man van Zuid-Scharwoude. Amsterdam. Op de alhier gehouden Vei ligheids-Tentoonstelling werd o. a. bekroond met de zilveren medaille de door den heer P. C. Koning te Texel ingezonden reddingscilinder. Haarlem. De commissaris des Konings in deze provincie, Jhr. mr. Schorer, is van zijne buitenlandsche reis alhier teruggekeerd en heeft jl. Woensdag zijne functien hervat. Marine en Leger. De luit.-kol. Benschop alhier zal, naar wij ver nemen, Maandag 25 dezer naar Leeuwarden ver trekken, ten einde aldaar tijdelijk op te treden als garnizoens-commandant. De troepen, te Leeuwarden in garnizoen, zullen grootendeels deelnemen aan de groote manoeuvres en om die reden zal in de gar nizoensdienst tijdelijk worden voorzien door de 5de kompagnie infanterie van hier, die Dinsdag a. s. vertrekt en twee compagniën van het garnizoen van Amsterdam. Een verslag van het examen tot toelating als adspirant-administrateur bij de Koninklijke Neder- landsche Zeemacht aan de opleiding alhier in het jaar 1890, is opgenomen in de Staatscou rant" van 22 dezer. Voor de zes opengestelde plaat sen hadden zich aangemeld 16 candidaten, van wie 6 geneeskundig afgekeurd. Van de 10 overblijven- den hebben zes aan de vereischten van het examen voldaan. Jl. Dinsdag en Woensdag werden door een zeven tal oorlogsschepen manoeuvres gehouden nabij Ter schelling in de zeegaten, waarop de tocht, de Zui derzee in, werd voortgezet. De torpedobooten „Em- pong" en „No. 7" zijn eveneens vertrokken. De oefeningen lokten tal van toeschouwers. De marinier 1ste kl. W. v. D., van het bataljon m ariniers te Rotterdam, is door den krijgsraad ver oordeeld tot G maanden gevangenisstraf en ont zegging gedurende 5 jaren om als militair of als militair geëmployeerde te dienen, wegens openbare schennis der eerbaarheid. De minister van Oorlog heeft de bronzen m edaille met loffelijk getuigschrift verleend aan den sergeant-milicien C. J. A. Albers van het 4de reg. inf., wegens het met levensgevaar redden van vier kinderen uit de bovenverdieping van een brandend perceel te Haarlem, in den avond van 24 April 11. Ter uitvoering van een bij Kon. besluit van 3 Aug. jl. bepaalde wijziging in de vredesorgani satie van het leger, heeft de minister van Oorlog bepaald a. De hoofdofficieren, kapiteins, luit.-kwartierm. en sergeant majoors, ingevolge meer vermeld besluit in de samenstelling van sommige korpsen begrepen, als bestemd voor het bevel over en voor den dienst bij de depots, welke in geval van mobilisatie van het leger zullen worden opgericht, zullen al dade lijk zoo spoedig mogelijk, en verder jaarlijks ter plaatse waar de depots eventueel zullen worden ge vestigd, tot in bijzonderheden voorbereiden alles wat vereischt wordt om op het eerste daartoe gegeven bevel onmiddellijk tot het oprichten der depots bij de betrokken korpsen te kunnen overgaan. Voor het overige worden bedoelde hoofdofficieren, kapiteins en sergeant-majoors in tijd van vrede be stemd voor bijzondere dienst voor wat de hoofd officieren betreft, ter standplaatsen van den staf van het regiment in dier voege, dat zoo min mogelijk andere officieren en onderofficieren voor zoodanige diensten aan de gewone dienstverrichtingen worden onttrokken. De luit.-kwartierm. zullen wijders, voor zooveel hun geen andere bestemming wordt gegeven, in tijd van vrede werkzaam zijn bij de hoofdadministratie van dat korps. b. De inspecteurs der inf. en art. bepalen, ieder voor zooveel betreft het wapen onder zijn bevel, de eischen, aan welke de sergeanten moeten voldoen, die hij elk der compagniën van het regiment gre nadiers en jagers, van de regimenten inf. en van de regimenten vesting-art. bestemd zullen zijn om, zoo noodig, de plaats van een luitenant te ver vullen. Daarbij moet op den voorgrond staan, dat de geschiktheid van die onderofficieren om een luite nant te vervangen, in de eerste plaats moet betref fen, bij de inf.den dienst te velde, en bij de vest.- art.de leiding van het vuur. Vermelde inspecteurs regelen voorts mede, ieder voor zooveel betreft het wapen onder zijn bevel, de opleiding der bedoelde onderofficieren, alsmede de wijze waarop dezen van hunne geschiktheid voor d$. hun toegedachte bestemming moeten doen blijken. De aanwijzing der onderofficieren voor de deel neming aan die opleiding en aan hen die,opgrond van de uitkomst dier opleiding, voor de vorenbe doelde functiëu worden bestemd en die in verband daarmede de soldijverhooging van f 0.25 per dag zullen geuieten, geschiedt door den commandant van het korps. De compagnies-, bataljons- en korpscommandanten waken er voor, dat de onderofficieren, van wie hier •prake is, op den duur de geschiktheid van meer- bedoelde functiëu blijven bezitten, tot dat einde moeten deze onderofficieren ook in tijd van vrede in de gelegenheid worden gesteld, de diensten te vervullen voor welke zij zijn opgeleid. Ingeval blijkt, dat een der betrokken onderoffic. die geschiktheid niet meer in voldoende mate bezit, wordt zijne aanwijzing voor de boven omschreven fiinctiën en in verband daarmede de hem toege kende soldijverhooging, door den korpscommanrlant ingetrokken, en wordt een ander onderofficier te zijner vervanging opgeleid en aangewezen. c. Bij mobilisatie van het leger wordt aan de sergeanten, die alsdan zijn aangewezen voor de sub. b. bedoelde functiën, door den korps-commandant de titulaire graad van sergeant-majoor toegekend. Onderwijs en Examens. Texel. Bij het te Amsterdam gehouden examen voor hoofdonderwijzer heeft o. a. acte als zoodanig bekomen de heer C. Schaap, van hier. Schoorldam. De schooljeugd vierde 12 en 13 dezer feest. Den 12 dezer ging een vroolijk groepje te Schoorl zich vermaken en werd bij „Timmerman" voor de noodige ver snaperingen gezorgd. Dat plekje te Schoorl is zoo bijzonder geschikt voor dergelijke feestjes. Den 13 dezer maakte de oudere leerlingen, met begeleiders, een reisje naar „Artis". Dank baar en opgewekt toog het jonge volkje op de beide dagen weer huiswaarts. Heerlijk weer verhoogde de feestvreugde. De leiders en bizonder het hoofd der school, de heer J. Jaspers Jr., kunnen met voldoening op de voor de jeugd zoo blijde dagen terugzien. Noordscharwoude. Alhier zal ter gele genheid van den verjaardag van Prinses Wil- helmina aan de kinderen der openbare lagere school een feest worden gegeven. Door milde bijdragen van de ingezetenen kunnen de kosten ruimschoots worden bestreden. Oudkarspel. Den 21 dezer ontvingen 100 kinderen van de O. L. school alhier een prettig feest. (De andere leerlingen hadden in de vorige week reeds een reisje naar Haarlem gedaan). Het ontbrak der jeugd noch aan ver snaperingen, noch aan vroolijkheid, waartoe zeker de bij kinderen zoo beminde draaimolen niet het minst bijdroeg. Enkhuizen. Benoemd tot onderwijzeres aan de Handwerkschooi te Winkel, mej. P. Witlam, van hier. De heeren Plaat, van Alkmaar en Venema, van Middelie, hebben te Amsterdam de hoofd- acte voor lager onderwijs bekomen. De Rijkscommissie voor de examens ter ver krijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen, zal, overeenkomstig het bij koninklijk besluit van 18 Januari 1886 No. I („Staatsblad" No. 10) vastgestelde reglement voor die examens, aanvangende den Qden Sep tember, te 9^ uur, zitting houden te Amsterdam, in het Raadhuis aldaar. Om tot een van die examens toegelaten te worden, zal de candidaat onder overlegging van eene geboorte-acte en met opgave van woonplaats, de aanvraag hiertoe voor 2 September schriftelijk en portvrij bij den voorzitter der commissie moeten inzenden, waar uit dan tevens moet blijken, voor welke vaart, groote of kleine, voor welk diploma, zeil- of stoom, en voor welken rang hij verlangt geëxa mineerd te worden. Mocht de candidaat het examen volgens een der programma's B of nog in dezelfde zitting een aanvullingsexamen wen- schen af te leggen, zal hij ook dit moeten ver melden. (Men zie verder de „Staatscourant" van II dezer). Landbouw en Veeteelt. De afdeeling Beemster, Piirraerend en omstreken der IJoll. Maatschappij van Landbouw hield Woens dag te Pui-merend eene tentoonstelling van rund vee, schapen, v arkens en ingespannen paarden, welke zeer naar wensch geslaagd is. Eene zeer schoone verzameling was op het fraaie marktplein ter bezichtiging gesteld. Het bestuur der afdeeling en de juryleden werden te 10 uren door den Gemeenteraad ten Raadhuize ontvangen, alwaar hun de eere-wiju werd aangeboden. Te 11 uren werd in de Doelen de tentoonstelling officieel geopend in tegenwoordigheid van vele auto riteiten en belangstellenden. De tentoonstelling, zoowel als het schoonrijden op den Purmerweg, begunstigd door goed weder, werd druk bezocht. Men leest in de //Zw. Crt." het volgende ingezon den stuk Daar in de warme maanden Augustus en Sept. de zoo zeer gevreesde vlekziekte onder de varkens het meest voorkomt, kan het zijn nut hebben de middelen, door mij toegepast, en veelal met goed gevolg, onder de aandacht te brengen van de var kenshouders, door middel van uw veelgelezen blad. Zoodra de ziekte zich vertoont, ga men onmid dellijk over tot aderlating in keine klauwen, ooren en staart en herhale het driemaal dnags. Om de doorstraling te bevorderen, diene mën het dier 2 maal per dag 3 lepels raapolie met 1 lepel won- derzout toevoorts zorge men, tot wering van de koorts, het ieder kwartier te begieten met koud water. Bij de tenuitvoerlegging dezer middelen gelukt het mij jaarlijks vele zieke dieren te behouden, die jaarlijks ook goed groeien. ik acht daarom deze middelen aanbevelenswaar dig, omdat de voorbehoedmiddelen, onlangs aan bevolen door den heer Bott en vele anderen, tot nog toe geen voldoende resultaten hebben geleverd. Kunst- en Letternieuws. Inhoud van „Het Album" (geïllustr. Zondagsblad van onze courant), No. 34. Edith en Nora, enz. (Vervolg.) Mijn eerste moord, enz. (Vervolg.) Colette de la Roche, enz. (Vervolg. Van alles wat. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. gemeente te Texel, Zondag 24 Aug., Burg, voorm, 9.30, ds. Reede, van Zuidscharwoude's av. 5.30, ds. Barger, v. Harlingen. Oudeschild, nam. 1.30, ds. Reede. Doopsgez. gem. te Texel. Zondag 14 Aug., Waal, voorm. iou.,ds.Kuperus. Doopsgezinde Gemeente te Zuidzijpe Zondag 24 Aug., vm. 9.30, Zuid-Zijpc, ds. v. Calcar. Herv. kerk te St. Maarten Zondag 24 Aug., vm. 9 uur, St. Maarten, ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 24 Aug., vm. 9.30, ds. Stramrood, pred. te Oudkarspel. Noord- en Zuidzijpe. 24 Aug., ds. Hobus, Oudesluis nam., Sint- Maartensbrug voorm. 31 Augustus, Ds. te Gempt, Schagerbrug voorm., Burgerbrug nam. Huisduinen. 24 Aug., ds. Bron, voorm. Wieringen. 24 Aug., ds. van Kluyve, Oostl. voorm., Hipp. nam. 31 Augustus, Ds. Fetter, Hipp. voorm., de Oev. nam. Aarts woud. Aangenomen het beroep naar de Herv. gem. alhier door ds. J. J. Zegers, pred. te Koedijk. Buitenland. Frankrijk. De bladen bevatten uitvoerige bijzonderheden over de verwoestingen door de cycloon in Noordwest-Frankrijk aangericht. Her stadje Dreux ziet er uit, alsof het gebom bardeerd is. Het paleis van justitie ligt grooten deels in puin en ook de andere groote gebou wen hebben groote schade geleden. In het ge heel zijn meer dan 500 huizen min of meer be schadigd. Eenige huizen zijn zelfs geheel ver nield. Een heer en een dame, die in een rijtuig door de rue Saint Thibaut reden, werden beiden opgenomen en twintig meter verder neergewor pen. De dame bleef op de plaats dood, maar haar echtgenoot kwam er met een paar ernstige kwetsuren af. Driehonderd metselaars, timmerlie den en glazenmakers zijn uit de naburige steden gerequireerd om de schade te herstellen. In het dal Moulin d'Epome zijn 3000 boomen, meest eiken, ontworteld of gebroken. Boomstam men, ter zwaarte van 200 kilogram, werden soms vijfhonderd meter ver geslingerd. In dit dal heeft men meer dan 300 doode vogels, meest kraaien, gevonden. Een groot aantal personen is gewond door vallende voorwerpen. De schade, te Dreux aan gericht, wordt alleen op 1.000.000 frs. geraamd. De minister van binnenlandsche zaken Constans stelde terstond 10.000 frs. ter beschikking, ten einde in de eerste behoeften der inwoners te voorzien. De departementale raad van Eure-et Loire gaf 1000 fr. voor hetzelfde doel. Engeland. De krijgsraad, die de insubor dinatie te Chattam, waar o. a. het paardentuig werd vernield, onderzocht, heeft slechts een ser geant tot degradatie kunnen veroordeelen. Duitschland. De minister Herrfurth heeft den Keizer op diens verlangen een memorandum voorgelegd, betreffende de socialistenwet. In dat stuk wordt aangetoond, dat er van het behofld dezer wet, wier termijn 1 October ten einde loopt, is afgezien omdat er in het gemeene recht veel meer middelen ter bestrijding van het soci alisme zijn aangegeven, dan men aanvankelijk had gemeend en dat de buitengewone bevoegd heden, die in de socialistenwet aan de openbare autoriteit werden verleend, na eene njarige toe passing niet de beoogde uitwerking hebben ge had, zelfs nadeelig zijn bovendien. Noord-Amerika. Door den cycloon, welke Wilkesbarre heeft geteisterd, zijn 12 personen omgekomen en 33 gekwetst. Vierhonderd huizen zijn verwoest. De samenkomsten der hoofden van de veree- niging „Ridders van den arbeid" en het bestuur van den New-York Centraal Spoorweg hebben tot geen resultaat geleid. De „Ridders van den arbeid" hebben besloten tot het uiterste vol te houden tegen de maatschappij. De Vereeniging der spoorwegambtenaren ver gadert Zaterdag, om een besluit te nemen of zij de „Ridders van den arbeid" steunen en uitbrei ding geven zal aan de werkstaking. De toestand is ernstig, daar ook de spoorweg maatschappij besloten heeft aan de werkstakers niet toe te geven. Argentijnsche Republiek. De troepen waren te Buenos-Ayres jl. Woensdag den gehee- len nacht onder de wapenen. Men is zeer beducht voor eene nieuwe omwenteling, omdat de minister van Oorlog de namen van al de officieren, die aan den jongsten opstand deelnamen, van de lijsten des legers heeft geschrapt. De gouverneur van Cordova is afgetreden en de provinciale bank aldaar is gesloten. Marokko. Volgens berichten uitTangeris de Sultan op het punt de hoofdstad na een strijd van 5 dagen te bezetten. De Sultan, die den weg van Tadia was inge slagen, maakte onverwachts met zijne troepen eene omgaande beweging naar het noorden, om van achteren Zemmour aan te tasten, dien hij daarop slag leverde en versloeg. De Sultan liet 80 personen onthoofden. Deze overwinning heeft een grooten zedelijken invloed op de Berbers geoefend. Australië. De strike der stuurlieden in Mel- bourne, Sydney en Brisbane breidt zich uit. De Tasmanian Shipping Corapany heeft besloten de booten op te leggen. Een groot aantal stoom schepen, die zouden vertrekken, bleven liggen door gebrek aan het noodige volk. Eenige stuurlieden, die niet tot de Union behooren, zijn in plaats van de werkstakenden aangenomen doch de matrozen verklaren niet met hen te willen werken zoodra de tijd daar is dat zij het werk zullen staken en waarvan zij kennis hebben gegeven. Men vermoedt dat Zondag a. s. geheele scheepvaart gestremd zal zijn. De reeders echter adverteeren voor stuurlieden en matrozen die niet tot de Union behooren tegen hooge gage en langen diensstijd. Gemengd nieuws. Zijpe. Jl. Maandag morgen is alhier door het onweer verbrand de boerenhofstede van Joh. Balvers, bewoond door C. v. d. Oord. Doordat het gebouw terstond in lichtelaaie stond, is niets van den inboedel gered kunnen worden. Alles was tegen brandschade verzekerd. Haarlem. Jl. Zaterdagavond te 10 ure kwamen alhier terug de gebroeders C. en Th. Sorgdrager. Per spoor naar Parijs vertrokken, bleven zij daar vijf dagen en keerden 3 dezer te voet naar hier terug. Door elkaar werd 10 uur per dag geloopen. Op één dag werd 51 K.M. afgelegd. Te Breukelen bezochten zij den heer Dudok de Wit, die hen zeer goed ontving en in wiens Museum zij hun naam en tocht in het vreemdelingenboek vermeldden. Onze verslag gever, die de reizigers tot Halfweg tegemoet ging, ontmoette ze daar in goeden welstand; zij waren zeer voldaan over hun tocht. Nachtver blijf werd gehouden te Lagny; nog aangedaan of doorgemarcheerd: iste dag Vincennes, Nogens, Bry sur Marne en Chelles; 2de dag Couilly, Meaux en Truipont; 3de dag Montreuil aux Lions, Chdteau Tierry en Rocourt; 4de dag Armentières, Oulchy le Chdteau en Hartennes f 5de dag Croug, Urcel en Etouvelles; 6de dag Chambry, Froidmont, Marle, Theisna, Laigny en Gercy; 7de dag Etraupont, Froidespes, la Capelle, la Flamengrie en Avennes; 8ste dag Mans; 9de dag Braine le Conté en Hal; 10de dag Vilvoorden, Mechelen, Antwerpen, Hoeve nen, Sillo en Beirendrecht11 de dag Kouw, Rosendaal, Etten en Prinsenhage12de dag Oosterhout, Geertruidenberg, Raamsdonk, Was pik, Kapelle, Baardwijk en Vlijmen13de dag Hedel, Zalt-Bommel, Geldermalsen, Tricht, Kui lenburg, Schalkwijk en Houten; 14de dag Zui len, Maarsen, Breukelen, Loenen, Loenersloot, Baambrugge, Abcoude, Amsterdam, Sloterdijk en Halfweg. Het verblijf te Parijs, dat vijf dagen duurde, werd benut tot bezichtiging van alles wat merk waardig kan genoemd worden. Er werd steeds gewandeld. Van tram of rijtuig was geen sprake. O]) den terugweg werd geleefd op melk en brood en slechts van tijd tot tijd werd warm voedsel genuttigd. Dit laatste was een gevolg van het meestal te laat aankomen in de ver schillende plaatsen. Eiken dag begaf men zich te 6 uur op marsch, na vooraf te hebben vast gesteld hoe ver men dien dag zou gaan, en nooit werd van dit plan afgeweken. Om zich voor regen en zon te beschutten, indien eene kleine rust werd gehouden, hadden de reizigers zich een guta-percha lap aangeschaft, die, aan twee stokken opgezet, voor tent diende, of, zoo de grond vochtig was, daarop werd uitgespreid en dan voor onderdek fungeerde. Zoolang men zich op de Fransche wegen bewoog, hadden de voeten niet veel te lijden, maar op Belgisch grondgebied gekomen werden de wegen zóó slecht, dat blaren er het gevolg van waren. Daarentegen waren de logementen in Frankrijk slechter dan in Belgie. De bagage werd in een soort ransel medegevoerd. Behalve de boven genoemde plaatsen werd nachtverblijf gehouden niet te Amsterdam te la Ferté sousjouarre, Coincy, Soissons, Laan, Vervins, Maubeuge, Soignies, Brussel, Bergen-op-Zoom, 's Bosch en Utrecht. (N. R. Ct.) Haarlem. Betreffende het geval met de dienstbode alhier, die op een advertentie schreef, waarin een R.-K. kindermeisje te Parijs werd gevraagd, kan het „U. D." nader het volgende mededeelen De dienstbode, een knappe twintigjarige, kreeg toevallig een stuk van het blad in handen, waarin zij de bewuste advertentie las. Zij reflecteerde daarop met, zooals verlangd werd, bijvoeging van portret en ontving hierop een brief, in het Nederlandsch gesteld, met de vraag, waar infor matien omtrent haar waren te nemen en bij welken geestelijke zij geleerd had. Daaraan werd door haar voldaan, en ze kreeg toen bescheid, dat de informatien, over haar ingewonnen bij den pastoor Thunissen, het door haar opgegeven adres, bevredigend waren, en zij maar moest komen. De brief bevatte f 25 voor de onkosten van de reis. Later ontving zij nog een brief met f 10, „opdat", naar men haar schreef, „zij eerste klasse kon reizen, wat bij haar onbekend heid met het Fransch wenschelijker was." Daar de zaak haar verdacht voorkwam, begaf zij zich naar den heer T„ en deze zeide haar, dat er bij hem volstrekt geen informatien waren ingewonnen. Natuurlijk was de zaak nu nog verdachter. De heer T. nam daarop de voor zorg bij onzen consul te Parijs te informeeren naar den briefschrijver of schrijfster, die zich noemde Carla Van Vlerkenstijn, dus waarschijn lijk een vrouw was. Hij kreeg ten antwoord, dat, vo.or zoover kon worden nagegaan, geen persoon van dien naam te Parijs bekend was, maar tevens ried de consul aan om toch de dienstbode te laten overkomen, daar men dan zeer waarschijnlijk de betrokken personen op het spoor zou kunnen komen, waarvoor de Parijsche politie de noodige maatregelen zon nemen. Men heeft dit middel echter niet te baat geno men, daar de dienstbode tegen dit uitstapje bezwaar had, en zij al blijde was gelukkig niet in den val te zijn geloopen. Haarlem. Het „Haarl. Dagbl." ontvangt van officieele zijde omtrent het spoorwegongeluk, dat nabij Zandvoort is voorgevallen, de volgende mededeeling De trein moet daar ter plaatse sinds de lijn is overgegaan aan de Holl. Spoorw. Maatschappij rijden in 11 minuten, terwijl dit vroeger 14 mi nuten was. De rails zijn niet zoo zwaar als van de hoofdlijnen RotterdamAmsterdam, en de biels of dwarsleggers zijn ook van mindere hoe danigheid. Het zand is niet zoo goed als het zand dat gebruikt wordt op de andere lijnen, en toen de machinist kwam aanrijden, zag hij op de rails voor zich een klein bochtje; daarom wilde hij remmen om te voorkomen, dat de veeren door die bocht braken, doch vruchteloos. De locomo tief ging even links en sloeg toen rechts van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2