Nieuw!!! Nieuw!!! Tricot Heeren Colberts, Meijer Habermann. Notaris HORDIJK, De Notaris P.S. HORDIJK, HORDIJK, Notaris. Verpachting van Mosselzaad. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Algemeene Tentoonstelling Goedkoope trein 2een 3e klasse, THEE Gebr. SNEL, Amsterdam, ALLEEN-VERKOOP voor Helder en Omstreken, bij den weg af. l)e achterkomende bagagewagen stiet een stuk van de locomotief af, juist op de plaats waar de stoker stond, die daardoor doo- delijk werd getroffen. Leiden. Toen jl. Woensdagavond een vrouw van 81 jaar haar zoon naar de tram HaarlemLeiden bij de afrijplaats alhier bracht en nog even instapte, werd zij op eenmaal ver rast, toen de tram zich in beweging stelde. Mee- nende dat de tram zijn tocht begon naar Leiden terwijl men nog maar bezig was met rangee ren sprong zij uit den waggon en bekwam, daar zij onder een wagen terechtkwam, zulke vreeselijke wonden, dat ze aan de gevolgen be zweek. Delft. Een kleedermaker alhier, die sedert geruimen tijd met zijn 17jarigen aangenomen zoon in onmin leefde, weigerde hem om de eene of andere reden gisteren avond eten. De jongen, hierover ontstemd, vatte het voornemen op zich op zijnen pleegvader te wreken, en toen hij de zekerheid had, dat deze en de huishoudster in slaap waren, verliet hij in het holle van den nacht zoo stil mogelijk den zolder, waarop hij sliep, haalde beneden uit de kast de petroleum- kruik en begoot met den inhoud zijn bed en den zolder. Met eenige medegenomen lucifers stak hij een deken in brand en toen hij zag, dat de vlam lustig opflikkerde, verliet hij op zijne kousen de woning, in de onderstelling, dat de achtergeblevenen wel zouden ontwaken op het oogenblik dat de zolder in lichtelaaien zou staan. Hij ging daarop naar het politiebureau, tamelijk ver van de woning gelegen, en gaf van de brandstichting kennis. De politie begaf zich onmiddellijk naar het bedreigde punt,bluschte met eenige emmers water het brandende bedde- goed en nam eenige voorwerpen, met petroleum gedrenkt, in beslag. De veelbelovende jongeling is, na gehoord te zijn, naar het huis van bewaring te 's Gra ven hage overgebracht. Kampen. Tijdens de oefening van het Leger des Heils alhier hebben weder ongeregeld heden plaats gehad. Eenige volontairs van het instructie-bataljon zijn uit het lokaal geworpen en mishandeld, ten gevolge waarvan bij het uitgaan der oefening zich een groote menigte voor het lokaal veree- nigd had. De kapitein en de luitenant van het leger zijn onder politiegeleide naar huis gebracht. De zaak is in handen der politie. Zundert. In de vorige week zag de ma chinist van de stoomtram onder deze gemeente op eenigen afstand een man op de lijn en be gon uit alle macht te bellen, om hem te waar schuwen maar hieraan stoorde de man zich al zeer weinig; hoewel hij een paar malen om keek en het stoompaard hem al dichter en dich ter begon te naderen, het boertje bleet tnsschen de sporen loopen, zoodat de machinist zich ein delijk wel verplicht zag, voor hem te stoppen. Op de opmerking, die men hem toediende, gaf de man ten antwoord „Men had maar wat op zijde moeten rijden". Wiesbaden. Op last van het openbaar gezag werd jl. Maandagvoormiddag op het kerkhof het kort geleden van Bad-Wildungen herwaarts gebrachte lijk van de weduwe Marie Fossard de Lillebonne opgegraven en in beslag genomen, op grond van vermoedens van vergif tiging. De overledene heeft een vermogen van eenige millioenen nagelaten. Haar onverwachte dood wordt in verband gebracht met het door haar gekoesterde voornemen om haar testament te veranderen, dewijl zij wenschte te hertrouwen. Haar toekomstige echtgenoot maakte het gerecht op verdachte bijzonderheden opmerkzaam, ten gevolge waarvan de bovengemelde maatregelen verordend werden. Ook de eerste echtgenoot en eene dochter der overledene zijn indertijd plot seling gestorven. New-Orleans. Een geestelijke alhier heeft aan de Engelsche Regeering een afschrift ge zonden van de bekentenis, welke een daar over leden Engelschman voor zijn dood heeft afgelegd. De man verklaarde, dat hij de moordenaar is van een jachtopziener, die in 1857 in Cheshire werd vermoord. Wegens dezen moord werd een zekere Blagg ter dood veroordeeld en opgehan gen. Een der bewijzen voor Blaggs schuld was, dat zijne schoenen juist pasten in de sporen, welke bij het lijk werden gevonden. De ware moordenaar verklaarde nu, dat hij den moord had gepleegd en daarvoor de schoenen van Blagg had aangetrokken. Thurlby (Liucolnshire). Een arbeiders vrouw alhier heeft, na een twist met haar man, haren kinderen, een jongen van 7 jaar en een meisje van 8 maanden, den hals afgesneden en daarna zichzelf aan een dun koord opgehangen. Aan het station Myslowitz stapte onlangs, onder een troep landverhuizers uit Zuid-Rusland, eene dame af, die een vollen baard droeg. Men hield haar natuurlijk voor een verkleeden man en zij werd aangehouden maar bij een onder zoek door een geneeskundige bleek, dat zij, on danks haar mannelijk sieraad, toch werkelijk tot het schoone geslacht behoorde. De Amerikaansche zwemmer Dalton, die het kanaal is overgezwommen, legde den ge- heelen alstand af in 23! uur. Een roeibootje, ge volgd door een zeilboot, bleef steeds in zijn na bijheid. Zondagmiddag om 4 uur aanvaardde de zwem mer zijn tocht. Om zes uur werd hem een kop bouillon gegeven en later geschiedde dit nog meermalen. Nu en dan hield Dalton, op zijn rug liggende, een poosje rust. 's Ochtends om halfzes bereikte Dalton, die gedurende den nacht veel last had van het koude water, het Engel sche wachtschip. Weer werd een rustpoos gehouden en gebruikte Dalton bouillon. Hij was toen 14$ uur in het water geweest. Om halfvier bereikte Dalton, geheel uitgeput, het strand, waar hij door duizen den belangstellenden met groot gejuich werd ontvangen. Thans ligt hij te Folkestone ziek. Hij lijdt vooral aan zijn oogen tengevolge van het zoute water, dat aanhoudend tegen zijn gezicht aan sloeg. Zijn toestand is echter vooruitgaande, maar hij is zeer zwak. Toen hij de kust bereikte viel hij flauw en kwam eerst weder bij na 20 minuten in een lauw bad te hebben doorgebracht en het toedienen van mosterdpappen enz. Zijn vrouw en zoon zijn thans bij hem. De „Ocean Queen" van zijn vriend, kapt. Dunn en een klein bootje volgden den zwemmer steeds op een afstand tusschen 50 tot 200 yards. Bij Nishnei Novogorod is de passagiers stoomboot „Gregor" met 102 personen aan boord, meerendeels kooplieden, 's nachts in brand ge raakt en tot aan de waterlijn afgebrand. De slaapdronken reizigers sprongen in het water en verdronken voor het grootste gedeelte. De schade is zeer groot. De brievenmail is verbrand. Nabij Melbourne hing een student uit het portier van een spoorwaggon, toen een andere trein passeerde, waarvan een openstaand portier tegen hem aansloeg en het hoofd van het lichaam scheidde. Tot groote ontsteltenis van de mede reizigers viel zijn onthoofd lichaam in den wagon terug. Gewichtige kwestie. Mamaatje moetik me wasschen voor een lage of voor een hooge jurk? Visscherij. Enkhuizen, 20 Augustus. Heden werd alhier aange bracht 3200 K.G. bot; prijs 18 a 19 e. per K.G. Stettin, 18 Augustus. (Haringbericbt). In de nfge- loopen week is uit Schotland aangevoerd 35.931 ton. De stemming daarvoor, aanvankelijk knlin, was in de lantste dagen dier week zeer levendig. Van gestempelde waar is tot nu toe betrekkelijk weinig aangebracht. Ten laatste werd er besteed voor Shellandsche volle 30 a 33 mark. Large kroonmerk volle 30 n 31, kroonmerk volle 27 a 28, onge stempelde volle 23 a 26, medium volle 20 a 24, maatjes 16 a 20 m., buiten de belasting. Van maatjes beginnen de voorraden te verminderen fijne Castlebay bod-ngen 75 a 80 mark, Storuowoy 33 n 40 mark, met inbegrip der belasting. Nieuwe Noorweegsche vette zijn in de afgeloopen week niet aangebracht; oude waar is tot op het merk M. K.nagenoeg opgeruimd; KKK 21 a 23 m., KK 18 a 20, K 14 a 16 MK 12 a 13, baiten de belastiug. HARING BERICHTEN' DIT SCHOTLAND. Wiek, 12 Ang. De afgeloopen week was gunstig voor de visscherijde booten kouden geregeld uitgaan en de resnltatcu waren, dat bijna 100,000 crans weer gevoegd zijn bij de reeds verkregene. Bij de Shetlandsche eilanden werd veel haring gevangen en te I.erwick kwamen booten aan, die ruime scboteu ge maakt hadden. Ook bij de Orkndische eilanden was op sommige dagen overvloedige vangst. Van de zuidelijke stations zijn cveueens berichten van sneres ingekomen. Te Portnockie waren de zouters niet iu staat al de baring te bewerken, daar er voor zoo'u groote hoeveelheid geen zout eu fust genoeg aanwezig was. De Aberdeensbire-stations echter hadden alleen Dinsdag een goede vangst, maar toen ook zoo buitengewoon als nog nooit geweest is. Te Fraser- burgh wurcu dieu dag ten minste 34 booten die 100 of meer crans aanbrachten. Keu boot had 162 er. in, een andere 132 en verscheidene tusschen 100 en 120 er. Van 10 boo- teu van de oudste firma aldaar kwamen aan wal 1000 cr., de minste had 96 cr. Zonn'n vangst is zonder voorbeeld. Eene groote menigte netten zijn duor het gewieht aan visch verloren gegaanandere werden gescheurd door het in ongereede raken in ondiepe wateren. Deze maand is voor de haringvisscherij tot heden wel buitengewoon gunstig te noemen, beter dau Juni en oru deel van Juli. liet weder is nu en dan ook veel gestadiger. De vangst tot lieden bedraagt over de geheele kast 523,140 crans, tegen 519,310 in 1889, -aldus 3830 cr. meer. Hierbij moet echter wel in 't oog gehouden worden, dat de maat dit janr ccn weiuig verschilt met die van verleden jaar en om een zuiver overzicht te hebben zal men van bet getal van dit jaar 12J pet. moeten afnemen. Visschers van ondervinding verwachten, dat de vangst nu wel wat zal verminderen, daar de haring, na kuit geschoten te hebben, de diepere gedeelten der zee zal gaan opzoeken. Alhier is dc vorige week met gemiddeld 350 booten on geveer 13000 cr. aangebracht en gednreude het seizoen 61150 cr. met 432 booten, tegen 70216 cr. verleden jaar met 444 booteu. 334ste Staatsloterij. Derde klasse. Vierde lijst: No. 14360 f 1500. Prijzen van f 45 138 1990 5196 8197 10423 12555 14102 15356 17126 163 2964 5471 8471 10529 12757 14204 15569 17201 165 3530 5474 8629 10612 12894 14390 15804 17486 215 3672 5509 8669 10614 13004 14413 16104 17568 318 3861 5681 8684 10695 13051 14433 16205 19633 400 3873 5809 8794 10824 13138 14547 16238 19922 652 4069 6576 8823 11084 13342 14636 16351 20022 755 4607 6755 9424 11532 13616 14751 16465 20062 1046 4676 7381 9510 11746 13799 15039 16618 20590 1213 4797 7617 9670 11766 13813 15184 16655 20500 1713 5069 7824 10227 11927 13994 15290 16802 20784 Maildienst. Opgave van het vertrek der mails naar O.- en W.-Indië Oost-lndië. Over Amsterdam, met de atoomsch. der Mnatsch. „Neder land" (a). Laatste buslichtiug aan het Postkantoor 6.45's av., 29 Aug., 12 cn 26 Sopt., 10 en 24 Oct., 7 en 21 Nor,, 5 en 19 Dec. Over Genua, met de atoomsch. der Manisch. „Nederland" (n). Laatste lichting 12 40 's av. 26 Aug., 9 en 23 Sept., 7 en 21 Oct., 4 en 18 Nov., 2, 16 en 30 Dec. Over Rotterdam, met de stoomsch. der „Rotter.1. Ltayd." Laatste lichting 6.45 's av. 22 Aug., 5 en 19 Sept., 3, 17 en 31 Oct, 13 en 28 Nov., 12 tn 26 Dec. Over Mnrseille. met de stoomsch. der „Rotterd. Lloyd". Laatste lichting 12.40 's av. 2, 16 en 30 Sept., 14 sn 28 Oct, 11 en 25 Nov., 9 en 23 Dec. Over Marseille, met de Prnnsche pakketbooten. Laatate lichting 6.45 'a av. 22 Aug., 5 en 19 Sept, 3, 17 en 31 Oct., 14 eu 28 Nov., 12 en 26 Dec. Over Brindiai, met de Engelache pakketbooten. Laatste lichting 8.45 's morg 29 Aug, 12 en 26 Sept., 10 en 24. Oct., 7 en 21 Nov., 5 en 19 Dec. Over Bnudisi, met de Duitsche pakketbooten (b). Laatste lichting 8.45 's morg. 2 en 30 Sept., 28 Oct., 25 Nov en 23 Dec. (a) 1'adang wordt alleen aangedaan door de stoomschepen van de Maatschappij „Nederland". (b) i>eze verzendingen geschieden alleen op verlangen van den afzender blijkens eene aanwijzing op 't adres. West-Indië. A. Suriname. Laatste buslichting aau het Postkantoor. via Amsterdam 3 en 24 Sept., 15 Oct., 5 en 26 Nov. en 17 Dec., te 6.45 's avonds; via Southampton 1, 15 en 29 Sept., 13 en 27 Oct., 10 en 24 Nov., 8 en 22 Dec., te 6.45 's av. via St. Nnzaire, den 7den van elke maand, 6.45 's av. B. Curacao. via Amsterdam 3 en 24 Sept., 15 Oet., 5 en 26 Nov. en 17 Dec., te 6.45 's avonds; Yia Liverpool, eiken Donderdag te 12.40 's av. via Hilvre, deu 13den tn 28sten van elke maand, te 8.45 's morgens via New-York (per K. W, I. Mail) te 12.40 's av. Ver trekdagen zullen nader worden opgegeven; via New-York (per Red. D. Line) 29 Aug., 5 Sept., te 12.40 's av. via New-York (per Duitsche pakketb.) 26 Aug., 9 en 26 Sept., 10 en 24 Oct, 11 en 25 Nov., 9 Dec., te 12.40 'a avonds. ADVERTENTIEX. Huwelijks-Aankondiging van COENRAAD F. POUL1E, Weduwnaar van E. C. .T. Reemer, en ELIZABETH VAN DER SLUIS, Weduwe van G. L. Reemer. Augustus 1890. Voorspoedig bevallen van eene Dochter: G. VAN DER WERFF— Hubbeung. Helder, 20 Augustus 1890. te HELDE R, zal in het Hotel ,,DE TOELAST" aldaar, op WOENSDAG 27 Augustus 1890, 's avonds 8 uur, publiek verkoopen: Een op de werf van den Heer LASTDRAGER te Enkhuizen,zwaar vertimmerd TJALKSCHIP, ge- genaamd „De Vier Gebroeders", groot 105 scheepstonnen, met staand en loopend want en Inventaris, waaronder zeilen, 5 Dekkloeden, Touwwerk, Ankers, Kettingen, Ha ken, Boornen, Stokken, enz. Zooals een en ander aau boord dagelijks te bezichtigen is, te HEL DER, in de Binnenhaven, over het huis van deu Heer BUCHELE. Nadere informatie-u worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris. te HELDER, zal in liet lokaal „Musis Sacrum" aldaar, op WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1890, 's avonds 7 uur, publiek verkoopen de volgende perceel en, alle te Helder: 1. Een HUIS, met ACHTERHUIS, BLEEKVELD en ERF, aan de Smidstraat, get. 21, 19a en 19b, groot 2 aren 5 centi aren. 2. Een WINKELHUIS, genaamd vDe Roode Klomp", waarin met veel succès ruim dertig jaren het Kruideniers vak is uitgeoefend, en ERF, aan de Wagenstraat, met uitgang in een brandsteeg, get. 10, groot 75 centiaren. 3. Een HUIS met SCHUUR en ERF, naast het vorige perceel, met uitgang iu een brandsteeg, get. 8, groot 74 centiaren. 4. Een HUIS en ERF, achter perceelen 2 en 3, aan de brandsteeg, get. 6a, groot 18 centiaren. 5. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 6b, groot 18 centiaren. 6. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, get. 6c, groot 18 centiaren. 7—22. Zestien perceelen BOUWTERREIN, aan de Spoor-, Breewater- en Californiestraat. 23. Een WINKELHUIS, waarin vergun ning tot verkoop van sterken drank, en ERF, aan de Oranjestraat, hoek Gasstraat, get. 16 en 36, groot 1 are 31 centiaren. 24. Een HUIS en BOVENHUIS inetaf- zonderlijken OPGANG en ERF, aan de Koningstraat, get 1 en la, groot 49 centiaren. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag van 104 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. ffigSSBIg*#»» Na afloop der veiling op 3 September a. s. in het lokaal „MUSIS SACRUM" te Helder zullen nog worden geveild: Zestien perceelen Bou wtorrein aan en tusschen deu Paralehveg en Schagenstraat te Helde r, zijnde Kavels 92, 93, 94 en 63 tot en met 75 van de reeds verspreide Schetsteekeningen. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Schagen zal op DONDERDAG 11 SEP TEMBER 1890, des namiddags 1 uur in het Noordhollandsch Koffiehuis van C. KOS te Schagen, voor den tijd van één seizoen, ingaande dadelijk en eindigende 15 MEI 1891, publiek bij opbod en afslag verpachten Het recht, tot het weghalen van Mosselzaad van de zeeëinden der hoofden te Petten, en van de paal werken der Rijkszeewering aldaar, in 6 perceelen. De voorwaarden en perceclsbeschrijving liggen ter inzage ten kantore der Registratie en Domeinen te Zierikzee en te Schagen. te DORDRECHT, van Zaterdag 6 tot en met Vrijdag 12 September 1890. Verdagen: Woensdag, Donderdag, Vrijdag. Pluimgedierte: Woensdag, Donderdag, Vrijdag. Aangespannen PaardenDinsdag. Zuivelbereiding (entrée 25 cent): in werking dagelijks. Tribune op het terrein 25 cents. Voor de LOTER IJ, die zonder eenig voordeel voor de Maatschappij wordt gehouden, zijn reeds aangekocht: Een Utrechtsch wagentje (fabrikaat Ingenhoes Buitenweg C0., te De Bilt) met paard en tuig. Een Tilbury (le prijs Tentoonstelling van handwerksarbeid te Leiden) met paard en tuig. Een Smyth's 10 rijen Zaai werktuig. Een Hooischudder ^Boby*. Een Paardenhooihark „Ransomes*. Een Cbatwood's Brandkast. Een volledige verzameling werktuigen voor de zuivelbereiding, met koperen beslag. Loten alom verkrijgbaar en bij den Secre taris der Maatschappij te Loosduinen f 1. per stuk, 11 loten f 10.110 loten it f 97.50. HOLLANDSCHE IJzeren Spoorweg-Maatschappij. op Woensdag 27 Augustus 1890, van Helder. Anna Paulowna, Schagen. Noord- scharwoudo, Heer Hugowaard, Alkmaar, H e i I o o, Castricum en Uitgeest naar Leiden. Den Haag en Rotterdam en terug. Prijs voor heen en terug: voor de stations Helder tot en met Alkmaar in de 2« klasse f 2.00 3« „1.25 voor de overige 2C 1.50 stations 3® 1. Vertrek van Helder 's morgens 6.05, van Alkmaar 7.20. Terug van Rotterdam 's avonds 7.05, van den Haag 7.40, van Leiden 8.10. Zie verder de aanplakbiljetten. De Administrateur. VAN verkrijgbaar te Helder bij Mej. Wed. A. J LEIJERÜURBANUS, Kanaal weg; Mej. Wed. J. A. EIKEMA, Weststraat; Mej. Wed. VAN GETSEN, Koningstraat; J. J. MOLL, Dijkstraat; J. ESSER, Confiseur, Spoorstraat, 21. Probeer s. v. p. de SOIICHON THEE N*. 3, a r I.'i5 per Kilo. welke uitmunten door zeer gemakkelijk zitten en soliditeit, eu zijn daarbij ZEER GOEDKOOP.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3