HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M. 102. Zondag 24 Augustus 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. TWEEDE BLAD. ,En desespereert nimmer 1" Ja ft Pietertz. Co en. Het Vaderlandt ghetronwe Blijf ick tot in den doot. tViIhelmutlied. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abennementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post f 0.90. Het Zondagsblad, Lehoorende bij deze Courant, verschijnt" eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maandenf 0.50. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der A drertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lRger. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Mededeelingen en aanbevelingen 10 NEDERLAND. HELDER, 23 Augustus. Bij de Tweede Kamer zijn thans ingekomen de wetsontwerpen tot wijziging van de bepalin gen der gemeentewet, betrekkelijk de plaatselijke belastingen, en tot wijziging, in verband hiervan mede de wet tot regeling van de grondbelasting. Door de commissie voor de landbouw- enquête in Nederland is het verslag over den toestand van den landbouw aan de Regeering uitgebracht. Aan de verslaggevers der verschil lende typen-gemeenten is een exemplaar van dat verslag toegezonden. Het is vervat in vier flinke boekdeelen. Binnenlandsch nieuws. Hoorn. Aan den nationalen schietwedstrijd, welke van 24 tot en met 2S Augustus alhier wordt gehouden, wordt deelgenomen door 48 korpsen en vereenigingen. Aangegeven hebben zich voor deelneming: Van Marine en Legerhet korps mariniers, liet reg. grenadiers en jagers, het 2de, 3de, 4de, 6de en 7de reg. infanterie eu het instructie-bataljon. Van de schutterijen die van Alkmaar, Amers foort, Amsterdam, Deventer, Gouda, 's Gravenhage, Helmond, Hilversum, Haarlem, Hoorn, Leeuwarden, Purmerend en Zwolle. Van den Schutterijkaderbond de afdeelingen Am sterdam, Hoorn en Harderwijk. Van de Schiet- en Scherpschuttersvereeuigingen de Koninklijke Studenten-Schietvereeniging «Neêr- lands Burgerwacht", «Eendracht", «Schietschool" en «Claudius Civilis" te Amsterdam «Oranje Nas sau", «Oefening en Vermaak", en Officieren-schiet- gezelschap te 's Gravenhage, «Sornnus", «Burger wacht", «St. Sebastiaan" en «J. Pzn. Coen" te Hoorn vereeniging «Wapenhandel" te Groningen «Vaderland en Koning" te Haarlem «Rotterdam" te Rotterdam «Helmond" en «Piet Hein" te Hel mond «Mars" en «'t Vaderland" te Delft«De Batavier" te Zwolle«Ver. tot vrijwillige oefening in den wapenhandel" te Wageningen«Scherp- 8chuttersveree»iging" te Alkmaar «In 't Centrum" te Abcoude en «Pro Patria" te Venhuizen. Feuilleton ran de Heldersche- en Nieuwedieper Courant. EEN TROETELKIND VAN HET GELÖK. Roman van E. VON KAPFF ESSENTIiER. Thans was het stil, vreeselijk stil. Door het geheele huis heerschte droefenis. Beneden in de «zaak'1 zat een rechterlijk ambtenaar een inventaris op te maken. De nog voor handen gelden van het oude koopmanshuis werden verzegeld en zoo kwam het dat ook hier in de oude vertrekken, waaruit zoo vele werken van geleerden, dichters en onderzoe kers hunnen weg gevonden hadden, de rust verstoord was. De chef van het huis zelf, thans een gebroken man, had het nauwelijks kunnen aanzien. Thans zat hij even aan het bed zijns zoons, naast zijne dochter, die met vernietigd levens geluk in haars vaders huis teruggekeerd was. En nu was Edwin, de onschuldige aan alles, als offer van deze catastrophe gevallen. De kogel zat naast het hart tusschen de ribben, het hart was niet gekwetst, doch het was niet gelukt de kogel er uit te halen. Wat zijn jong leven bedreigde was bloedvergif tiging. De gewonde was bij zijn volle kennis. Onophoudelijk vroeg hij naar Siegmund. Als Siegmund slechts kwam, dan zou alles weer in orde komen. Slechts een misverstand, overijling kon hem van Edwina gescheiden hebben. Steinburg had gelogen, alles zou nog ten goede keeren. De dokter had hem liet spreken verboden en iedereen zweeg dan ook. De vader zat Marine en Leger. Zr. Als. schroefstoomschip «Koningin Emma der Nederlanden", commandant de kapt. ter zee LI. Quispel, is gisteren van zijn reis naar de Oostzee, laatst komende van Croonstad, alhier ter reede teruggekeerd. De oflic. van adm. bij de K. N. Marine J. C. van Reijn zal den 13den Sept. a. s. per stoom schip «Koningin Emma" naar Indië vertrekken en te Genua scheep gaan. De adelborsten der 1ste kl. C. L. Yan Buuren, M. J. Van Alpheu de Veer, J. L. von Leschen, J. W. F. J. de Wal, P. A. Bik, A. C. W. Baron van Haersolte van den Doorn, Jhr. J. A. van Geen, J. A. van HoolF, J. M. van Wickevoort Cromme- lin en H. van der Slooten, dienende aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip «Koningin Emma der Nederlanden, worden met 29 dezer op non-activi teit gesteld. Men schrijft uit Hellevoctsluis: Onder leiding van den kapt.-luit. ter zee L. Backer Overbeek, commandant van het wachtschip te Hel- levoetsluis, werden jl. Donderdagmorgen door het personeel der zeemacht, thans in deze directie aan wezig, onder de naburige gemeente Nieuwenhoorn velddienst-oefeningen gehouden. De bootsmansleer lingen van het ter reede liggende instructieschip «Nautilus" debarqueerden des morgens te 7 uren en marcheerden onder bevel van den luit. ter zee lste kl. W. Allirol naar het genoemde dorp, dat zij tegen een veronderstelden aanval moesten ver dedigen. Een uur later trokken de schepelingen van Zr. Ms. «Prins van Oranje", die van de Am- stel" en een detachement mariniers, onder aanvoering van den kapt. der mariniers J. B. Yerheij, in de zelfde richting, om vervolgens, langs verschillende wegen in afdeelingen oprukkende, de bezette stelling te vermeesteren. Intusschen hadden zich op het oorlogsterrein de schout-bij-nacht N. Mac Leod en vele Marine-autoriteiten met hunne respectieve dames verzameld, ten einde getuigen te zijn van het mili taire schouwspel. Nadat de strijd eenige uren achtereen van weers zijden met zeer veel ambitie was gevoerd, werden te elf uur de evolutiën, die door eene talrijke schare belangstellenden met aandacht werden gevolgd, ge staakt en keerden vriend en vijand onder de op wekkende tonen der krijgsmuziek naar hun uitgangs punt terug. In vereeniging met tamboers en pijpers van het korps mariniers, voerde het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine jl. Donderdagavond op het ge wone uur de militaire taptoe uit. Onderwijs en Exames. Helder. De dames M. van Gendt en G. A. J. Mulder, van hier, hebben te 's Hage acte voor de Fransche taal (1. o.) bekomen. [In ons vorig nummer stond abusivelijk de heer G. A. J. Mulder.] Tot behoorlijke inrichting van het lager onder wijs is, behalve de gewone vergoeding van 30%, subsidie verleend aan de gemeente Petten, ten bedrage van f 2300. in stomme droef beid en gedachten verzonken. Had hij zijne kinderen niet altijd teeder bemind? Had hij niet altijd het beste gewild en daarnaar gestreefd? Wat zou, wat kon hij nog doen om het naderende verderf van hen af te wenden? Edwin mocht niet sterven, dat zou te veel zijn te veel! Ook Edwina zat zwijgend daar. Hoe zou zij woorden hebben kunnen vinden voor al de jammer die over het oude huis opeens was losgebroken en waaraan zij niet geheel schuldeloos was. Ja, zonder twijfel, alles was haar schuld. In de lange slapelooze nachten aan het ziek bed van Edwin, was het haar duidelijk ge worden. Zij had door hare hardheid den gade, die haar innig beminde, van zich ge- stooten en daardoor ook het ongeluk over de haren gebracht. Haar plicht was het geweest Siegmund te leeren liefhebben, net zooals hij was, met zijne kleine gebreken en groote deugden. Thans, nu hij ver weg was en voor haar verloren, nu slopen verlangen en smart haar gekweld hart binnen. Hoe schoon zou het geweest zijn zich bemind te weten en van zijne liefde zeker te zijn. En hoe eenzaam, hoe ellendig, hoe verlaten stond zij nu. Wel zou Siegmund terugkomen om Edwin te zien; hij zou zijn jongen zwager hartelijk in de armen sluiten. Was hij niet altijd goed en hartelijk geweest? O ja, altijd, altijd! Maar tegen haar zou hij het nooit meer zijn. Hij was hare koelheid en hardheid moede hij beminde haar niet meer. Hij zou pa en Edwin omhelzen en haarhaar zou hij koel de hand reiken en op afgemeten trótschen toon tot haar spreken, als tot een vreemde, wat zij ook Anna Paulowna, 22 Aug. Op Woensdag 27 Aug. a. s. zal alhier vanwege de Vereeniging tot Bevordering van schoolbezoek weder een schoolfeest gehouden worden. Een dertigtal kin deren zal onder geleide een bezoek brengen aan de hoofdstad des lands, terwijl een 360 kinderen ongeveer een feest bereid zal worden op het terrein, genaamd de Kersenboomgaard en toebehoorende aan den heer J. Smit Kz. alhier. Landbouw en Veeteelt. In den laatsten tijd is de aandacht gevestigd op den verbouw van de rhabarber, die als sierplant in meniijen tuin prijkt, doch ook soms als groente ge kweekt wordt. In Engeland en Amerika wordt zij reeds lang als een lekkernij gewaardeerd, in 't groot geteeld, op alle markten aangevoerd en goed betaald, terwijl zij bij ons nog veel te weinig op prijs wordt gesteld. De bladstelen, die in 't voorjaar te Lon den en te New-York bij waggonladingen worden aan gevoerd, geven niet alleen een zeer goed smakende groente, maar daaruit kan ook een zeer lekkere en verkwikkende wijn bereid worden. Een berichtgever uit Kassei van een Duitsch landbouwblad deelde mede, dat hij van een opper vlakte van 2 vierkante meter, die met rhabarber beplant was, in Juni 60 en in Juli 50 liter sap geoogst had. De soort was de «Rheum Queen Vic toria." Trekt men nu voor verlies bij gisting 10 liter af, dan blijven 100 liter, die hij om de buitenge woon goede hoedanigheid op f 1.20 pei liter meende te mogen schatten. Doch nemen we slechts de helft aan, dan levert één vierkante meter nog f 30 bruto op, of ongeveer f 18 netto. De kweeking van rhabarber is zeer eenvoudig als men goeden grond heeft en dien goed mestde grond moet een 60 centimeter diep worden omge spit op de plek waar men de plant zet. Reeds in het tweede jaar geeft zij bruikbare stelen daarbij houdt de plant het, als ze jaarlijks met aalt of gier gemest wordt, 15 tot 20 jaar uit. Alleen moet men de zandvonning voorkomen, want deze be lemmert niet slechts de ontwikkeling der bladstelen, maar vermindert ook den levensduur der planten. De bloem levert, als bloemkool toebereid, een sma kelijke groentede bladoppervlakte is verder als veevoeder te gebruiken. Behalve de bovengenoemde soort verdient de «Rheum Paragan" aangekweekt te worden. Van deze soort zijn bij Kassei reeds verscheidene hectaren beplant. Zij onderscheidt zich door stijf rechtop staande stelen, die rood-bruin gestipt zijn en een prachtigen goudgelen wijn leveren. Buitenland. Duitschland. Betreffende het ongeval, dat den Duitschen soldaten bij Würburg is overko men, deelt de „Frankfurter Zeitung" nog eenige bijzonderheden mede. Het regiment marcheerde om halfzeven uit Würzburg en kwam na ii uur te Eibelstadt aan. De afstand was 10 kilometer, de soldaten waren zwaar bepakt en het was zeer warm thans voor hem was geworden. Nimmer meer zou hij liaar met zijn van liefde stralende blikken aanzien, liaar teeder toefluisteren, de armen naar haar uitstrekken nooit, nooit E11 heete tranen drongen onder de wimpers door. Ach, als hij nog maar een enkele keer goed wilde zijnZij zou nu zoo geheel anders wezen! De klok sloeg. Hoe lang zou het nog duren eer hij kwam? Zij verlangt hem hier te zien ter wille van Edwin en zij siddert bij de gedachte aan dat weerzien. Wat zal zij hem zeggen? Somwijlen, als Edwin opnieuw verzekerde dat alles weer in orde zou komen, sloeg haar hart ontstuimig als geloofde zij liet. Eene geheime hoop hem nog éénmaal te hooren, sloop haar hart binnen. Op hetzelfde oogen- blik echter noemde zij zich dwaas. Het kan niet meer in orde komen, want hij heeft mij niet meer lief, dacht zij dan. Edwin was rustig. Zijne pijnen waren niet hevig, maar hij was zwak van koorts en bloedverlies. Yan tijd tot tijd opende hij de oogen en sprak zacht eenige woorden, steeds dezelfde: «Siegmnnd zal komen en dan komt alles terecht!" Edwina, die hem het spreken verbood, fluisterde hij in het oor«Hij bemint je ge zult nog gelukkig worden Het was zonderling, van de lippen van een doodelijk zieke troostwoorden te hoóren, terwijl de gezonde geheel vertwijfelde, «Wanneer kan Siegmund komen?" vroeg Edwin dan weer. Men had hem een spoor- weggids op bed gegeven en moeten uitre kenen met welken trein hij kon verwacht worden. (26° Reaumur) en stoffig. De gevolgen van dezen snellen marsch onder deze omstandigheden deden zich spoedig gevoelen. Reeds te Som- merhausen, de eerste plaats na Eibelstadt, vielen de eerste soldaten neer. Later, tusschen Ochsen- furt (18 kilometer) en Marksbreit, vermeerderde het aantal der soldaten, die niet verder konden zoozeer dat de inwoners weldra met wagens moesten komen, om de bewustelooze manschap pen weg te brengen. Honderdzeventig soldaten vielen in onmacht en tweehonderd moesten nog uit het gelid treden en achterblijven. De inwoners der geheele streek waren zeer verontwaardigd. De „Würzburger General-An- zeiger" zegt„de wegen van Sommerhausen tot Harksbreit geleken wel een slagveld." In het „Würzburger Journal" schrijft een ooggetuige, dat de soldaten er uitzagen, alsof zij uit den slag kwamen en „omvielen als vliegen." Een soldaat, die bijna niet meer voort kon, terwijl het schuim hem op den mond stond en zijn lichaam beefde alsof hij de koorts had, moest voortgaan, totdat hij dood neerviel. Een streng onderzoek is ingesteld naar de juistheid dezer feiten. Het regiment stond onder commando van kolonel Schöller, die onlangs tot dezen post was bevorderd. De beraadslagingen van het congres voor vischteelt zijn gisterenmiddag gesloten. Bij de beraadslaging over het voornemen om de Rijn te bevolken met Baars (Sander), verklaard® dr. Hoek, de Nederlandsche gemachtigde, zich tegen dezen maatregel, maar algemeen werden de gronden, welke hij voor zijne meening aanvoer den, niet van overwegend belang beschouwd. België. De werkstaking breidt zich uit. Het aantal werkstakers is gisteren met 3500 vermeerderd en bedraagt nu 12,000. Overal blijft het rustig. Jl. Donderdag werden bijeen komsten gehouden te Jemappes, Cuesmes, Qua- regnon en Framerie. De politie en gendarmen werden niet toegelaten. De sprekers spoorden de werklieden aan bij hun verzet te volharden. Gemengd nieuws. HET ONGELUK TER REEDE. Een verschrikkelijk ongeluk heeft gisteren alhier ter reede, op zeer korten afstand van de haven, plaats gehad. Omstreeks 3 uur in den namiddag ging de mare van mond tot mond, dat nabij onze kust een marinesloep was omgeslagen, waarbij een deel der bemanning, volgens sommigen de geheele equipage, het leven had verloren. In minder dan geen tijd als 't ware was dit treurig bericht wijd en zijd bekend en stroomden duizende nieuwsgierigen op den zeedijk samen óm zich te overtuigen dat de droeve ramp had plaats gegrepen. Wat was er gebeurd Een groote sloep van Zr. Ms. schroefstoom schip „Van Galen," bemand door een kwartier meester en vijf matrozen en bestuurd door den luitenant ter zee 2de kl'. J. M. Zwanenbeek Pauw, had omstreeks half twee 's namiddags de haven Zoo wachtten zij. Edwin verwachtte van Siegmunds komst alles voor do zijnen en deze weder alles voor den geliefde zoon. Spoedig na Edwin's treurige thuiskomst had men het telegram verzonden en Siegmunds antwoord, dat li ij kwam, was ontvangen. De nacht was eindeloos lang en voor Edwin zeer onrustig geweest. De zieke sliep niet. Zoo dikwijls men dacht dat hij sliep, opende hij weer eensklaps de oogen. «Hoe laat is het? Waar kan de trein nu zijn? Zou hij reeds over de grenzen zijn, papa «Nog niet mijn jongen, maar toch spoedig spoedig!" Iioe lang was de weg van Parijs naar Weenen toch? De wachtenden telden de mijlen en doorvlogen in haar geest de landen, door welke de trein ging. Na de onrustige nacht was Edwin's toestand slechter dan hij tot nog toe geweest was. De koorts verhief zich en hij was te afgemat om naar den tijd te vragen. Van tijd tot tijd slechts zuchtte hij zwaar«Waar of Siegmund toch blijft?" Men zocht hem gerust tontellen door de mededeling dat de trein pas des avonds om 9 uur kon aankomen, maar door de hevige koorts kon hij dit niet goed begrijpen en hij bleef steeds zuchten dat Siegmund zoolang wegbleef. Wederom werd het avond. Een hevige koorts had hem aangegrepen, zoodat hij geheel buiten bewustzijn was. liet werd hoog, hoog tijd dat Siegmund kwam. (Slot volgt.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 5