OUDEN HEER SMITS Een flinke Jongen, Huishoudster gevraagd, L A N PBO U W. VIJFTIG CENTS per DEEL, Openbare Verkooping. STROO te koop, PINKHOF, Tandarts, MUZIEK VOOR DEN DANS en PRIJS KATGOOIEN J^ATUtfpWEip M. Th. DE HAAS, Grands Vins de Champagne. DEÜTZ &JELDERHANH, a Ay. verlaten, tot het houden van zeiloefeningen voor den op a. s. Zaterdag plaats hebben den roei en zeilwedstrijd. Naar wij vernemen zou bij deze gelegenheid een nieuw zeiltuig worden beproefd, hetwelk om zijne bijzonder groote afmetingen in verhouding tot het vaartuig, de aandacht van deskundigen trok, die reeds dadelijk meenden te kunnen voorspellen, dat het tochtje niet zonder ongelukken zou kunnen alloopen." Hoe dit ook zijn moge, na ongeveer een uur ter reede te hebben gekruisd, sloeg de sloep, op pl. m. 250 a 300 meter afstand van de haven eensklaps door een rukwind om, volgens eene door ons ontvangen verklaring, tengevolge van het vaststaan van den zeilschoot, die men daardoor niet spoedig genoeg kon vieren. Van verschillende zijden werd men het ongeluk terstond gewaar, zoo van den wal als uit verschillende vaartuigen, die zich in de nabij heid bevonden. De luitenant-kwartiermeester der mariniers Taco H. P. Bakker, die zich meteen door mariniers bemande sloep oefende in 't roeien, mocht er in slagen de plaats des onheils het eerst te berei ken. Plier hadden zich inmiddels drie der te water geraakte matrozen op de omgeslagen sloep weten te redden, terwijl een vierde matroos en de kwartier meester Abo zich met zwemmen boven water hielden. Op gevaar af in de holle zee zijn eigen sloep op de andere stuk te stooten, naderde luitenant Bakker zoo dicht mogelijk en had hij de voldoening de kwartiermeester en vier matTO- zen te redden. De commandant der sloep echter, de luitenant Pauw, die zich aanvankelijk aan het onderstboven liggende vaartuig vastgeklemd hield, kon zich niet lang genoeg boven water houden om redding af te wachtenmet de han den boven 't hoofd zag men hem voor altijd in de diepte verdwijnen. Ook de matroos 2de kl. Nieuwenhuis, bekend als uitstekend zwemmer, werd een prooi der golven vóór men hem ter hulp kon komen. De torpedoboot XVI was mede spoedig in de nabijheid, echter te laat om te kunnen redden. Alle pogingen, die terstond werden aangewend om de lijken der beide ver ongelukten te vinden, bleven tot heden vruchte loos. De omgeslagen sloep werd door een paar stoombarkassen op sleeptouw genomen en in de haven gebracht. De geredde manschappen hebben geen noe menswaardig letsel bekomen. Beide omgekomenen waren ongehuwd. Een woord van lof mag den heer Taco Bakker en zijne manschappen niet worden onthouden voor hun zoo spoedig en flink optreden, waar door het mogelijk is geworden een vijftal menschenlevens aan den dood te ontrukken. Met ingenomenheid laten wij de namen der redders hier volgen. Zij zijn T. H. P. Bakker, 2de luitenant-kwartiermeester, commandant der sloep - Gordijn, fourrier Milikan, pijperSchoon- brood, Stapel, Goossens, Verhoogt, Kriekaart, Van Brink, Pietersen, Fortuin, de Jaeger, Vijver stra en Braakman, mariniers. Tot de gewonden bij het spoorwegongeluk te Zandvoort behoorden mej. Sobels uit Rotter dam, de heer en mevr. Duparc, de heer en mevr. Van der Stempel, de heer Ter Haar, de heer Osrich, de heer Tullner, allen uit Amster dam, benevens de twee conducteurs Van Eden en Tijke. Van dezen is mej. Sobels het ergst gekwetst zij kreeg een vrij groote hoofdwonde, maar voor haar, noch voor een der andere ge wonden, bestaat eenig gevaar. Uit Ommen wordt aan de „Zw. Ct." over den dood van den heer van Pallandt nog het volgende geschrevenDe heer van Pallandt ging jl. Dinsdagmiddag half drie achter het kasteel Eerde langs de Regge jagen, om watersnippen te schieten en zou tegen etenstijd terug zijn. Men verwonderde zich, dat hij tegen dien tijd niet verscheen, zcodat men om zes uur ging zoeken. Om half vier had men hem dicht bij de Regge zien schietendaar gekomen, vond men in een aan het water staand koepeltje het geweer hangen. In de daarbij liggende boot lag zijn hoed en zakdoek. Natuurlijk vermoedde men een ongeluk en hoewel dadelijk de Regge werd afgezocht en met een net afgesloten, ontdekte men dien avond niets van den drenkeling. Den volgenden ochtend te zes uur weder in booten met dreggen begonnen, vond men om 8 uur zijn lijk, ongeveer 80 meter stroomafwaarts van de boot. Het schijnt, dat hij zich in de boot heeft willen wasschen en toen waarschijnlijk, door een duizeling overvallen, overboord is geslagen. De heer van Pallandt leed in den laatsten tijd meermalen aan duizelingen en neusbloeding. Uit Spandau wordt aan het „Berl. Tagebl." gemeld, dat jl. Dinsdagmiddag een troep van eenige honderden ooievaars over die stad is ge trokken. Het vertrek der ooievaars, dat anders eerst omstreeks 24 dezer plaats heeft, kondigt naar men beweert aan, dat de zomer ten einde is. In een goed bezetten waggon van den Lubeck-Hamburger posttrein werd Zaterdagavond kort vóór het station Wandsbeck een bloedig drama afgespeeld. Een der reizigers, een Rus, stak plotseling een der medereizigers een mes in de borst en kwetste hem doodelijk. Daarna stak hij een kind met hetzelfde mes een oog uit en wondde nog 5 andere passagiers insgelijks met messteken, üp het station Wandsbeck maakte men zich met veel moeite van den moordenaar meester. Men kan niet anders denken, dan dat men met een geval van plotselingen waanzin te doen heeft gehad. Bloedlooze oorlogen. Een Oostenrijker, dr. Jenneman, heeft een bom bedacht, waarmede men de vreeselijke gevolgen van den oorlog zeer zal kunnen verminderen. Met een bijzonder gas gevuld, wordt deze bom in het vijandelijk leger geworpen, waar zij ontploft en allen, die in de nabijheid zijn, door haar gas bewusteloos maakt voor 2 of 3 uren. Dan komt natuurlijk de tegen partij, ontwapent de bewusteloozen en neemt ze gevangen. Heel aardig bedacht. Maar als nu beide legers van zulke bommen voorzien zijn en zoo spoedig zij dicht genoeg elkaar zijn genaderd, bommen gaan werpen wat dan met die be- wustelooze legers? Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins Alexnnder (s.), vnn Amsterdam naar Bata via, vertrok 21 Ang. van Sncz. Conrad (s.). van Batavia naar Amsterdam, passeerde 21 Ang. Farifo. A. R. Falclc, kapt. Ruijg, lag 20 Augustus te Sunds- wall zeilklaar naar Pnnnerend. Cupido, kapt. Mathisen, arriveerde 21 Anguslns van Drammen te Nieuwediep. Adelaar, knpt. Ritsmn, arriveerde 22 Angustus van Nerva te Delfzijl. Marktberichten. Alkmaar, 22 Augustus. Aangevoerd 1122 li. Granen, als: 01 h. tarwe, f 7.75 a f 9.106 h. rogge, f 6.a 6.121; 345 k. gerst, f 4.a 4.75 en id. ekev. f 5.371 a 5.60; 165 k. kaver f 4 a 4.75; 4 k. brnine boonen f9.50; 1 k. geel mosterdzaad; 82 h. koolzaad, f 9.40 a 9.75; 338 k. karweizaad, 1' 8.25 a 9.20 h. Erwten, vale f 10 a 11, en witte f 10.50 per hectoliter. Enkhuizen, 21 Aug. AardappelenGraatjes f 1.10 a 1.20, blauwe f 1.a 1.05 en blanke f 0.90 a 1.per kalf HL; grove Bloemkool f 4.50 a 6.roode Kool f 3.50 a f 4.50 en witte idem f 3.a 3.50 per 100stuks; Peren f 3.60 a 4.80, Appelen f 3.20 a 4.groute gele Uien f 1.30 a 1.40 en kleiue idem f 1.60 a 1.80 per H.L. 28 Aug. AardappeleuGranfjes f 0.95 a 1, blauwe f 0.85 a 0.90 en blanke f 0.80 n 0.85 per half HL.grove Bloemkool f 5 a 7, roode Kool f 3.50 a 4, witte kool f 3 a 3.50 per 100 stuksPeren f 4 a 5, Appelen f 8 a 4 per HL.; groote gele Uien f 1.40 a 1.50 eu kleine idem f 1.80 a 2 per HL. Amsterdam, 22 Aug. Tarwe op levering lager, Nov. f 213. Rogge op levering willig; Oct. f 141, Maart f 137. Koolzaad op 800 K.G. Olie stil. Lijnzaad traag. Raapolie hooger; vliegend per 100 K.G. f 31, Sept.-Dcc. f 30.—, Mei f 28.75. Lijnolie traag; vliegend per 100 K.G. f26.75, Sept.f26, Sept.-Dec. f 25.50, Jan.-Mei f 24.25. Raapkoeken f 52 a 80 per 1040 stnks. Lijnkoeken f 7-25 a 12 per 104 stuks. AardappeleuGeld. Blauwe f 1.70 a 1.90, dito Kralen f 3.— a 3 20, Muizen f 3.20 a 3.40, KatwijkerZnnd f 3.— a 5.Hillegommer Zand f 1.50 a 4.50, Haarlemmer Zand f 1.a 1.50, Fr. Zaaiers f 1.10 a 1.40, dito Dokk. Jam men, f 2.75 u 3.20, alles per ïI.L. Schiedam, 22 Aug. Moutwijn f 10..Jenever f 15.50, Ainst. l'roef f 16.75, Spoeling-Beurs f 0.60, Spoeliug-Cow- missie f 0.50. Londen, 18 Aug. Te Deptford aangebracht: 3203 Amerik. Runderen, 3-6 n 3-8 per stone (521 55 c. per K.G.). 471 Ned. Kalveren, 4-0 a 4-8 per stone (60 a 70 c. per K.G.). 3060 Xed. Schapen, 4-6 a 5-2 per stone (67* a 77* c. per K.G.). Visscherij. Nieuwediep, 23 Augustus. Door 137 korders en keugers werden sedert jl. Donderdag 10 tot 200 groote-, 10 tot 40 kl. tongen, 3 tarbotten, 3 tot 10 roggen, 1 tot 4 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar aangevoerdgr. tong gold 60 a 85 cent, kleine id. 25 cent, tarBót f 8.50 a f9, rog f 1 per stuk, kl. schol f 1.50 a f 2 per mandje en schar f 5 per mand. Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. Bevallen: A. Booij, gek. Maslink, d. J. 31. Clee, geb. Siegcrs, z. D. J. v. d. Siruijs, geb. v. d. Laaken, z. 1'. van Eguiond, geb. Keuris, d. G. Klopper, geb. Klein, d. C. Stam, geb. Bolk, d. OverledenJ. F. W. Kraak. 21 j. G. C. Blauboer, 2 w. J. M. Reijers, 2 w. A. M. Fluiter, 2 w. J. 31. Zwanen beek Pauw, 26 j. G. ><"icuwcnhuis, 34 j. G. de Sntcr, geb. Herniscn, 68 j. Texel, van 13 tot 19 Augustus. Ondertrouwd J. v. d. Wal eu J. Spigt. C. Maas en J. C. Muisman. GetrouwdS. Plaatsman Pz. en M. Vlaming. Geboren: Hendrik Jan, z. v. K. Thomassen en A. Rik- keuberg. Cornelis Gijsbertus, z. v. G. Kersemaker en J. H. Jager. Pieter, z. v. Giclis en I. Slot. OverledenG. Breman, 31 j. Enkhuizen. Ondertrouwd: A. Annaart, won. te Helder, en 31. W. Koopen. GeborenNanne, z. v. M. Kranenburg en E. Zwiep. Cornelis Jaeob, z. v. E. Lastdrager en C. A. Verboog. Wilhelmus Jaeob, z. v. J. Dangermoud eu T. Brander. Fempje en Antjc, d. v. J. Klein cn H. Jekel. Albert Jaeob, z. v. H. Kouwenhoven en A. 31. Kwaad. Overleden: J..A. Burgerhoudt, 7 m. A. G. Kaagman, 5 weken. Grootebroek c. a. GeborenBregitta, d. v. W. N. Reus en N. Koster. Petrus Jobannes, z. v. K. Buijsman en E. Neefjes. Overleden: A. Haakman, 11 d. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau Raadhuis: 1 onderbroek, 1 hemd, 1 paar zwarte kousen, 1 rood boezelaartje, 1 rammelaar (wit been), 1 kleine parapluic, 1 jongenshoed. Ares Burenu n1 wit vrouwenboezelaar. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Aug. Uren. Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Cs. Stand. J Afw. Stand. Afw. 22 23 23 12 8 12 W. 12 Kg. Z.W. 40 Z.W. 50 TOl.lölt 0.25 754.64|- 6.26 752.50j- 8.40 15.5 15.8 16.6 -3.1 -0.9 -1.9 Aug. j Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 22 23 23 12 8 12 0.64 0.79 0.83 Lichtbew., windr., buiig. Betrokken, stormweer, id. IIol in zee. Holwater. id. VerwachtingWestenwind. Aanmerkingen 23 Ang. Grootste winddruk ten 10 u. 40 m. voorm. 56 Kg. op de 31J., richting Z.W. Laatste berichten. 23 Augustus. De gezamelijke werklieden van de stoomtim- merfabriek de „Zwaluw" alhier, zijn heden naar Amsterdam vertrokken, om onder leiding en voor rekening van de Directie der fabriek een bezoek te brengen aan de Veiligheidstentoon stelling aldaar. Donderdag a. s. zal alhier een goedkoope volkstrein uit Amsterdam aankomen. Gisterenmorgen heeft te Haarlem een 44jarige stukadoor, in een water- envuurwinkel, eene Ó4jarige vrouw, die voor hem in die wo ning was gevlucht, getracht den hals af te snijden met een groot broodmes. Gelukkig werd hij door eenige buurvrouwen gegrepen en aan de politie overgeleverd, voordat hij zijn plan kon uitvoerenhij had echter reeds het mes op haar hals gezet, terwijl hij haar bovendien met één hand in de rechter wang had vastgegrepen, die op verschillende plaatsen is verwond. Deze vrouw is de moeder van zijn huisbaas, door wien hem gerechtelijk de huur was opge zegd, omdat hij huur schuldig was, en nu ver dacht hij haar van te hebben medegewerkt om hem te laten verhuizen. ADVERTENTIE N. Bevallen van eene Dochter: G. KLOPPER—KLEIN. Helder, 22 Augustus 1890. Algemeene kennisgeving. De Heer en Mevrouw J. J. ROMEIN—TER MARSCH betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de geboorte hunner Dochter. Visites worden bij voorkeur afgewacht. Donderdag 28 en Vrijdag 29 Augustus. Helder, 23 Augustus 1890. uit den boerenstand, niet beneden de 30 jaar, in een klein gezin, tegen September. Adres: letter A, Hulpkantoor Oudesluis. Stoomvaart-Maatschappij „NEDERLAND". Door de vele aanvragen om passage in het begin van October, zal het stoomschip „CÖNRAD" als extra passagiersschip den 4den October a. s. worden geëxpedieerd. De Passage-Agenten, ZUR MÜHLEN Co. De vergadering der Afdeeling Wieringer- waard zal niet plaats hebben Woensdag, doch VRIJDAGAVOND 7 ure. De Secretaris, W. T E E N G S. Bij H. A. III. ROELANTS, te Schiedam, is verschenen, van den Clementine. I Vervolg; op de Brieven. Le Saltimbanquc. Afdrukken van Indrukken. Brieven en Uitboezemiugcn. Tweede vervolg op de Brieven. Janus Snor Familie vau Ons. Bloemlezing uit dcu Spectator. Derde vervolg op de Brieven en Fitboczemingen. Deze IVegcu Deelcn, ieder ongeveer 250 Bladzijden, zijn in klein-octavo-formaat op stevig papier keurig gedrukt, en kosten, allen tegelijk genomen, slechts en gebondenin linnen prachtbandjes, 75 Cents. «De OUDE HEER SMITS" behoeft geen aanbevelingzijn Werken zijn bij duizendtallen gedrukt, verspreid en gelezen. En toch vooral ouder de jongere, de hedendaagsche Nederlanders is de Oude Heer Smits bij lang niet zóó bekend en geacht als hij onder zijn tijdgenooten was. z/Hij, de beminnelijke schrijver, aan wien wij zooveel genoeglijke oogenblikken, zooveel weldadige in drukken te danken hebben, de scherpzinnige opmerker, die zulke juiste grepen wist te doen in het rijke leven der maatschappij, de fijn gevoelende humorist, die, bij zijn onverwinnelijken afkeer van onwaarheid en schijn, zulk een open oog had voor al wat goed is en schoon, wiens hart zoo warm klopte voor de mcnschheid, die hij liefhad." Yandaar deze goedkoope uitgaaf, die in handen behoort te zijn van ieder beschaafd Nederlander. Jong en oud kunnen den Ouden Heer Smits lezen, en na hem gelezen te hebben, zal men telkens weder naar een of ander Deeltje grijpen, om volop te genieten van eene door en door gezonde levensopvatting, waarvan iedere Bladzijde getuigt. Alle deelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, tegen den prijs van Zestig Cents ingenaaid en Negentig Cents gebonden. Bestellingen worden bij alle Boekhandelaren aangenomen. De Burgemeester te Helder, is voornemens op DONDERDAG 28 AUGUSTUS a. s., 's namiddags 2 uur, aan den Havendijk in of vóór liet Magazijn van den Waterstaat, bij den Commerciesluis aldaar, publiek te verkoopen 2 zware Scheepsankers, 13 meter Ankerketting, 6 Kor-ijzers, 1 zware Sluiting, 2 Kor-stokken, 1 Lijn met looden, 1 partijtje Touwwerk en eenige Netten. De Ankers en Ketting dagelijks te be zichtigen aan den Havendijk; de overige goederen in bovengenoemd Magazijn daags vóór en op den verkoopdag te zien. De Burgemeester voornoemd, C. A. BEUKENKAMP. van 2^ bunder op het veld staande Tarwe. Weghalen zoodra het gedorscht is, f 7. per duizend pond. Adres: V. BAKKER Jz., Wieringerwaard. 133 Stadhouderskade, Amsterdam, ■is weder volgens gewoonte te consulteeren. den 31 AUGUSTUS 1890, bij A. DE GRAAF, Nieuwe sluis, Wieringerwaard. Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. CABINET demi Sec. fl. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD LACK(goüt anglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flescli. Halve flesschen met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij: W. JAGER GERLINGS, Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN, Haarlem, Spaarne 86/:. Helder, Keizerstraat 103. die het letterzettersvak wenscht te leeren,kandadelijkgeplaatstworden, aanvankelijk als loopjongen. Adres: Bureel dezer Courant. tnfil CMIl HEM wordt UITGELOOFD lult UUUltN aan ieder, die niet zou herstellen of wiens ge zondheid niet zou verbeteren door het onge ëvenaard succesvolle nieuwe universeele medicamentHaematon, dat den Heer Hart- zema, Adj.-Apotheker te Amsterdam, volkomen van hevige verouderde rheumatiek met ver stijving en verkromming van de gewrichten bevrijd heeft. Dit medicament verwijdert de concrementen van urinezuur de eenige oorzaak van alle vormen van RHEUMATIEK en JICHT uit het lichaam van den lijder, en is bijgevolg het eenigste middel, dat zelfs in de meest verouderde gevallen, VOLLE DIGE GENEZING schenken kan. Dit medicament heeft zich thans reeds een wereld- beroemden naam verworven en werd op de jongste Hygiënische Tentoonstellingen te Parijs en te Gent met de gouden en de zilveren medaille; door de U. O. Umberto I van Italië met de GROOTE GOUDEN MEDAILLE le klasse met diploma van ver dienste, en buitendien nog met verscheidene eere-medailles BEKROOND. De vleiendste brieven van tal van dankbare herstelden, waaronder van Vorstelijke Hoogheden, pro fessoren en artsen, alsmede de medailles, liggen ter inzage. Toezending op aanvrage, met brochure, naar alle plaatsen der wereld, in Nederland naar believen tegen rembours. Heele fl. f 4.80; halve f 3. Zich rechtstreeks tot bovengenoemd adres te wenden. Voor mondelinge aanvrage gemakshalve ook verkrijgbaar gesteld bij den Heer J. van Winsen,Drogist, Vijzelstraat 28,te Amsterdam. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6