opgedragen de noodige verbetering aan te brengen; is dit niet geschiedt, dan is 't werk verkeerd uit gevoerd. De heer Verfaillc acht 't waarschijn lijk dat de opzichter de opdracht verkeerd begrepen heeftvan verkeerde uitvoering kan er z. i. echter geen sprake zijn. De lieer Hoogenbosch wijst, op zijne beurt op den onh'oudbareii staat van de urinoir nabij dePostbrug, waardoor de gansche omgeving wordt verontreinigd. De Voorzitter verzekert dat 't daar aan gere- gelden schoonmaak niet ontbreektoverigens is er echter niets aan te doen. Nadat de heer Hoo genbosch nog in overweging heeft gegeven de uri noir meer naar de slootzijde te verplaatsen, stelt de lieer Oudenhoven voor, de behandeling dezer zaak aan de zorg van B. en W. over te laten, hetwelk eenparig wordt goedgekeurd. Verder niemand der leden liet woord meer vra gende, wordt de vergadering hierop gesloten. Helder. Door „Helders Belang," Vereeniging tot verfraaiing en tot bevordering van den bloei der gemeente Helder, werd gisterenavond in Tivoli eene algemeene vergadering gehouden, die, wegens afwezigheid uit de gemeente van den Voorzitter, door den heer C. D. Zur Miihlen werd geleid. Was deze vergadering hoofdzakelijk gewijd aan de verkiezing van een definitief bestuur, in de eerste plaats werd door den waarnemend Voorzitter een overzicht gegeven van hetgeen de jeugdige Veree niging gedurende haar nog kortstondig bestaan al reeds heeft verricht. Hieruit bleek o. a. dat de Vereeniging alle eer heeft van haar genomen en reeds in de vorige maand uitgevoerd besluit om in verschillende deelen der gemeente zitbanken te plaat sen. Door oud en jong wordt van de aangeboden gelegenheid om op de wandeling uit te rusten druk gebruik gemaakt, waardoor velen der banken bij goed weêr bijna geen oogenblik onbezet zijn. Be medewerking van leden en verdere plaatsgenoolen werd ingeroepen om zooveel mogelijk te voorkomen dat de eigendommen der Vereeniging door de schendende hand der straatjeugd worden vernield. De wensche- lijkheid werd aangetoond om nevens de reeds ge plaatste, nog een tweetal banken tc plaatsen aan den ingang van de Algemeene begraafplaats, hetwelk door het Bestuur in nadere overweging zal worden genomen. Tot eene bestuurverkiezing overgaande, werden de leden van het Voorloopig bestuur eenparig bij acclamatie gekozen, terwijl verschillende stemmin gen werden gehouden om het Bestuur tot 24 leden aan te vullen. Dit bestaat thans uit de heerenJ. C. Abraham, W. Bakker Hz., J. Bethlehem, H. Bitter Sr., C. de Boer Jr., C. Boon, G. Buhse, B. F. van Eek, Faure, H. J. Helderman, J. Jans, C. S. Jaring, G. E. Kloosterhuis, J. Krijnen Sr., T. Mooij, W. A. Mouton, P. Polvliet, F. P. Schilling, A. Senderman, Th. Terra, A. P. Tim- mers. J. de Waal, D. j. van Wijngaarden en C. D. Zurmuhlen. Eene wijziging in de Statuten werd tot stand gebracht, noodig geworden doordien de bepaling in art. 2 dat de Vereeniging naar haar doel zal stre ven in overleg en met medewerking van het Gemeen tebestuur, de Koninklijke goedkeuring niet kon verwerven. Met eenparige stemmen werd alsnu besloten deze zinsnede uit de Statuten weg te laten. Op voorstel van een der leden werd goedgevon den, dat het Bestuur pogingen zal aanwenden om te verkrijgen dat in het hek om het plantsoen op 't Molenplein meerdere toegangen worden aange bracht, waardoor 't bezoek aan dat plantsoen zeker zeer zou worden bevorderd. Verder werden de middelen besproken, aan te wenden om het ledental der Vereeniging uit te breiden en de geldmiddelen daardoor te vermeerderen. Verschil lende wenken werden door de aanwe zige leden gegeven, waarvan het Bestuur ter gele gener tijd zeker gebruik zal maken. Alvorens dit verslag te besluiten, wenschen wij de opmerkzaamheid onzer plaatsgenooten nogmaals op deze nuttig werkende Vereeniging te vestigen en er op te wijzen dat met ons aller medewerking en steun veel, zeer veel door „Helders Belang" kan worden gedaan, wat aan onze gemeente en dus ook aan de ingezetenen ten goede moet komen. Laat u niet weerhouden als lid tot die Vereeniging toe te treden en daardoor den verlangden steun te ver- leenen. De geringe contributie van fl 'sjaars, is daarvoor zeker geen beletsel Helder. Atloop der veiliug, gisteren door notaris Hordijk alhier gehouden: Perceel 1, aan de Smidstraat, No. 21, 19a en 196, gekocht door den heer J. P. Quaut, alhier, qq voor f 631. Perceelcn 2 tot en met 6, aan de Wagenstraat, No. 10, 8, 6a, 6b en 6c, gekocht door den heer G. K. Brouwer, te Texel, qq voor f 3481. Perceel bouwterrein aan de Breewaterstraat, kavel 4, gekocht door den heer W. Bakker, alhier, voor f 510. Perceelen bouwterrein, aan de Breewaterstraat, kavels 5 en 6, gekocht door deu heer G. T. von Oterendorp, alhier, voor f '1010. zullen liet u maar vergeven, als ge dan maar wilt erkennen, dat senora Falconieros eene zeldzaam begaafde en ongewone verschij ning is." Falkner boog. „Ik geef u dat zeker gaarne toe, maar ik kan in zulke zeldzaam begaafde, ongewone verschijningen, die in onze kringen Goddank zeldzaam zijn, geen smaak vinden." Hij boog nogmaals en vertrok toen. „Dat zijn verheven ideeën," zëide mevrouw Balthazar, „ik kan mij waarlijk niet begrijpen, hoe een zoo beschaafd en ontwikkeld man als Falkner zoo kleingeestig zijn kan." „Maar mijnelieveMarianne," zeide Balthazar, het is niet gemakkelijk zichzelf van oude ingewortelde vooroordeelcn los te maken. Ook wij bezitten onze vooroordeelen, ofschoon wij het zelf soms niet weten. En hij de verdediging van onze eens aangenomen ideeën, gaan wij gewoonlijk uit eigenliefde en een ons aangeboren gevoel van gelijk te willen hebben, ook soms veel verder dan wij te voren van plan zijn geweest. Overigens kan geen mensch iets doen tegen zijne antipa- thiën." Perceel bouwterrein, aan de Breewaterstraat, kavel 7, gekocht door den heer L. Buter, alhier, voor f 520. Perceel bouwterrein, aan de Californiestrnat, kavel 13, gekocht door den heer D. Boon, alhier, voor f 340. Perceel bouwterrein, aan de Califomiestraat, kavel 16, gekocht door den heer R. Roerdomp, alhier, voor f 230. Perceel 23, winkelhuis aan de Oranjestraat, hoek Gasstraat, No. 16 en 39, gekocht door den heer A. Govers Junior, alhier, qq voor f 1565. Perceelen bouwterrein, aan de Schagenstraat, kavels 92. 93 en 94, gekocht door den heer C. van Pel Kz alhier, voor f 372. Terschelling. In 't vervolg vertrekt de postboot „Terschelling" om half vier van Har- lingen naar hier, zoodat de aansluiting met de booten van Amsterdam op Harlingen naar hier, niet meer bestaat. Anna Paulowna. Gemeenteraad. Zitting van 2 Sept. 1890. Afwezig met kennisgeving de heer Zur Mfihlen. De overige leden present. Na opening door den Voorzitter en voorlezing der notulen, is aan de orde I. Installatie van het lid C. Waiboer Kz. Deze lieer legt in handen van den Voorzitter de vereischte beloften af (de beer W. is Doopsgezind) en neemt zitting. De Voorzitter wenscht hem geluk en beveelt hem de belangen der gemeente aan. II. Benoeming Wethouder. Er komen 6 bil jetten in, waarvan 4 met de naam van W. van Gijtenbeek, 1 Zur Miihlen, 1 G. H. Geerligs. De heer van Gijtenbeek nlzoo gekozen, neemt, desge vraagd, de benoeming aan. III. Benoeming ambtenaar van den Burgerlijken Stand. De Voorzitter stelt voor, even als vroeger, een derde persoon te kiezen voor ambtenaar van detiBurgerlijken Stand. Dit aangenomen zijnde, wordt tot stemming overgegaan en worden uitgebracht op den heer Zur Miihlen 3, op den heer van Gijtenbeek 2 en op den heer C. Waiboer 1 stem. Geen vol strekte meerderheid verkregen zijnde, gaat men tot een vrije tweede stemming over en worden op den lieer Zur Mulilen 3 en eveneens op den lieer van Gijtenbeek 3 stemmen uitgebracht. Volgens art. 10 der gemeentewet, is den heer van Gijtenbeek, als oudste in jaren, als zoodanig gekozen, welke mede deze betrekking aanneemt. IV. Rapport beerooting 1891. Wordt voorge lezen en namens de Commissie van onderzoek (de heeren van Gijtenbeek en D. Schenk) geadviseerd tot vaststelling zooals die door B. en W. ontworpen, sluitend in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 16,514.2 6£. Geen artikelsgewijze behandeling gevraagd wordende, wordt deze door den Raad vastgesteld. Tevens wordt besloten bij de Regee- riiiL' eene buitengewone subsidie aan te vragen van f 800, voor de gewone kosten van het lager onder wijs. V. Herziening politieverordening. Na eenigekleine wijzigingen wordt deze door den Raad vastgesteld. Bij den hoofdei ijken omvraag vraagt de heer D. Schenk of het slootje vóór het Raadhuis niet van gemeentewege kan gedempt worden. De Voorzitter meent dat zulks op den weg ligt vau het Polder bestuur, doch hij zal hieromtrent gaarne een onder zoek instellen en later zijn bevindingen mededeelen. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Anna Paulowna. De Gemeenteraad be noemde tot wethouder den heer W. van Gijten beek, in de plaats van den heer C. E. Perk, van hier vertrokken. Schagen. Jl. Maandag was het 40 jaar geleden, dat alhier het Postkantoor gevestigd werd. De elkander opvolgende directeurs tot heden zijn, de heeren: W. Borst Jzn., Dellie, J. Tomeij en G. C. J. Heiligers. De heer C. de Vries was oók de eerste brie venbesteller en heeft die functie ruim 21 jaar vervuld. Alkmaar. Het verzoek der heeren C. Bos man en mr. A. P. de Lange- om verlenging van den termijn, vroeger gesteld op 1 Sept. 1890, voor het verleenen der subsidie van de gemeente Alkmaar ad f 40,000 voor den aanleg van den locaalspoorweg AlkmaarHoorn, is door den Raad toegestaan en de termijn gesteld op 1 Febr. 1891. De heer H. J. Bruinvis is weder met algemeene stemmen herbenoemd tot wethouder dezer ge meente. Aan de afd. der Holl. Maatschappij van Land bouw is door den Raad weder dezelfde steun der gemeente toegezegd als in 1877 werd ver leend. indien de algemeene vergadering en de tentoonstelling in 1891 weder te Alkmaar zullen worden gehouden. Alkmaar. Door den gemeenteraad is be sloten, evenals in 1877, aan de afdeeling Alk maar der Hollandsche Maatschappij van Land bouw f 1000 toelage te verleenen, benevens f 1x0 voor medailles, voor de in 1891 alhier te houden „De gevoelens die Falkner jegens Dolores koestert, duiden op meer dan bloote anti pathie." „Dat is nog geen reden waarom die twee elkander nog niet eens fabelachtig zouden liefhebben," zeide Balthazar schertsend. „Nonsens!" „Wat wilt ge? Wat zegt Julia van hare liefde voor Romeo?" So gvopze I.ieb' nns groszem Iïasz entbrannt leb snh zu friih, den ich zu spat erknnut. O Wundcrwcrk! ich luhlc mich getrieben, Den argsten Feind aufs Ziirtlichste zu licben. Mevrouw Marianne lachtte. „Gij vergeet alweder, mijn beste man, dat noch baron Falkner aanleg heeft een Romeo te worden, nóch donna Dolores, onze „Sata- nella", eene smachtende Julia.1' „Waarom niet?" zeide Keppler, gastheer en gastvrouw goeden nacht wenschend, „de natuur doet zonderlinge dingen en ten slotte heeft iedere vrouw evenveel van eene Julia in zich als een man van een Romeo." (Wordt vervolgd.) algemeene vergadering en tentoonstelling dier maatschappij. Medemblik. Jl. Maandag had alhier de jaarlijksche harddraverij plaats. 12 paarden waren ingeschreven. De prijs, f 250, werd behaald door de „Mari anne" van den heer S. Witteveen te Rauwerd de eerste premie, f 75, door „Vroolijk" van den heer Jb. Koopman te Wervershoof, berijder C. Broersen de tweede premie f 25 door de „Wilhelm" van den heer Schilder te Spierdijk. Warmenhuizen. Ook hier ging de Prinsessedag niet onopgemerkt voorbij. Maandag avond werd in de kolfbaan van den heer C. de Geus een afwisselend programma uitgevoerd. Ds. Adriani opende de feestavond met een op wekkend woord. Vervolgens werden door „jonge zangers", een 4otal kinderen van 9 tot 14 jaar, eenige zangstukjes uitgevoerd en door dejongej. J. Blom en A. Benjaminse een Quatre mains ge speeld. De 2de afdeeling voerde in costuum „Sneeuwwitje" op. Dit sprookje wisten de jon gelui heel aardig te vertolken, en vooral de „dw-rgentooneeltjes" kwamen goed tot hun recht, 't Was de dwergjes, vooral toen ze om de lijk baar van Sneeuwwitje geschaard stonden, aan te zien, dat ze, onder de tranen door, nog wel aan iets anders dachten. Ook de vertaalster kweet zich goed van hare taak. De heer Benja minse heeft zijne moeite ruimschoots beloond gezien en mag met voldoening op deze avond terugzien. Ten slotte werden door alle aanwezigen toe passelijke feestliederen gezongen. Bij allen liet deze avond een aangenamen indnik achter. Hoorn. Aan de gisteren gehouden races door paarden van zessen klaar, gespannen voor tweewielige rijtuigen, werd door tien paarden deelgenomen dc prijs van f 200 werd gewonnen door de bruine ruin „Wilhelm" van den heer F. Schilder, te Spierdijk, en de premie van f75 door de bruine merrie „het Plaasje" van den heer A. Witteveen, te Rauwert. Door den heer Rodenhof werd bij deze ge legenheid een luchtreis ondernomen, die, niet tegenstaande liet minder gunstige weer, goed slaagdeer waren veel menschen op de been de ballon daalde circa 30 min. later behouden te Bovenkarspel neer. 's Gravenhage. De bij het Departement van Marine op de achterplaats nieuw aangebouwde vleugel is sedert eenige dagen betrokken. Naar het nieuwe lokaal zijn thans overgebracht het Kabinet van den minister, het vertrek van den secretaris-generaal, de bureaux van den geneeskundigen inspecteur der zeemacht en van den Marine-staf. 's Gravenhage. In söjarigen ouderdom is alhier overleden de gepens. luitenant-kolonel van het Indisch leger J. J. W. E. Verstege, rid der der Militaire Willemsorde. In de laatste jaren heeft hij zich vooral bekend gemaakt door zijne bestrijding van de Atjeh- politiek alsook door zijne bekende brochure in zake de samenstelling der Beri-beri-commisie. De overledene onderscheidde zich steeds door zijn ijver voor de belangen van het Indische leger. Apeldoorn. Aan den heer Oscar Carré werd jl. Dinsdagmiddag bij de kindervoorstelling, die te 2 uur aanving en van 3 uur af door Prinses Wilhelmina met H. M. de Koningin en gevolg werd bijgewoond, door jhr. De Ranitz, adjudant en particulier secretaris des Konings, namens Z. M., de ridderorde van de Eikenkroon uitgereikt. Marine en Leger. Zr. Ms. monitor „Panter", comm. kapt.-Iuit. ter zee 11. R. J. J. Thorbecke, vertrekt binnen enkele (lagen van Amsterdam via IJmuiden naar Ilelle- voetsluis. Zr. Ms. ramschip „Stier" zal de „Panier" op den tocht langs (1e Holl. kust vergezellen. De oefeningstocht in den Atlantischen Oceaan, van liet schroefstoomschip „Koningin Emma der Nederlanden", commandant de kapitein ter zee II. Quispel, liggende alhier, zal duren tot de maand Mei van het volgende jaar. De diensttijd der be manning loopt tot het einde van 1891. De luit. ter zee 1ste kl. K. C. A. E.Jansen van AfFerden en de adelborsten 1ste kl. Jhr. O. F. L Ilolmberg de Beckfeldt, J. M. Jansen Eyken Sluv- ters, J. Wolterbeek Muller en G. den Berger heb ben aanschrijving ontvangen den 13 dezer per „Koningin Emma" van de Maatschappij „Neder land naar Oost-Indië te vertrekken. De met ingang van 1 Sept. aangestelde adelbor sten 3de kl. der zeemacht werden jl. Maandag bij het Koninklijk Instituut alhier geïnstalleerd. De 1ste luit. bij het korps mariniers C. N. Cazaux van Staphorst, geplaatst bij 's Rijkswerf te Amsterdam en belast met den dienst der draagbare wapenen, wordt met 1 Oct. a. s. ter beschikking gesteld van den commandant van liet korps en ver vangen door den lsten luit. L A. Gauw, terwijl met dienzelfden datum aan den lsten luit. L. A. C. Furnce de betrekking wordt opgedragen van luit.-adjudant bij het 2de bat. mariniers alhier. Departement van Marine in Oost-Indië Ontslagen Op verzoek, eervol uit 's lands dienst, de vaste werkman bankwerker aan de fabriek voor de Marine en het stoomwezen te Soerabaja II. Van Welpwegens overcompleet, eervol uit hun betr. bij de fabriek voor de Marine en het stoom wezen te Soerabajade baasbankwerker W. F. Danskes en de vaste werklieden C. Meelhuijzen en J. ElantsMarine-etablissetn. te Soerabajade machinist G. C. Van der Hoff. BenoemdBij het Marine-etablissement te Soera baja tot onderbaassmid, de vaste werkman ketel maker bij de fabriek voor de Marine en het stoom wezen aldaar A. Van der Meijdentot baasdraaier, de baasdraaier J. A. Sclnveitztot baasbankwerker, de 1ste machinist A. Van de Ven tot machine steller, de machinestellers bij de fabriek voor de Marine en het. stoomwezen aklaaar E. A. Kolraus, A. Ouweleen en J. J. Van Os; bij het Marine- etablissement te Soerabajatot boofding, voor het vak van scheepsbouw, de iug. 1ste kl. voor dat vak H. Van Meertdn tot ing. 1ste kl. voor het vak van scheepsbouw, de ing. 2de kl. voor dat vak H. C. Pennink tot ing. 2de kl. voor het vak van scheepsbouw, de waarn. ing. 3de kl. voor dal vak J. H. De Heer. BelastMet de waarn. der betr. van ing. 3de kl. voor het vak van scheepsbouw bij bet Marine- etablissement te Soerabnja, de scheepsbouwkundige en werktuigk. ingen. S. J. Vecnstra, tlmns tijdelijk opzichter 1ste "kl. van de werkplaatsen bij de ex ploitatie der Staatsspoorwegen op Java. Vergund Om wegens langdurig verblijf in O.-I. naar Nederland terug te keeren aan den luit. ter zee 2de kl. G. G. Quarles van Ufford, van Gedefr en aan den luit. ter zee 2de kl. M. Van NassavJ van Soerabaja. .Overgeplaatstde off. van ndm. 2de kl. J. Ei baron van Heeckereu van Waliën van „Soerabaja'4 naar „Sarabas" de olf. van gez. 2de kl. A. W. v. den Worm van „Sambas" naar „Hvdrograaf" de, oft'. van ruim. 2de kl. J. Van den Hurk van „Hydro-I graaf" naar „Soerabnja" de luit. ter zee 2de kl. A. Pieren van „Gedeh" naar „Oenarang" de luit. ter zee 2de kl. V. P. Peek van Baggen van „Oena rang" naar „Soerabaja" de luit. ter zee 2de kl. C. A. Fock van „Soerabaja" naar „Blommendal" de luit. ter zee 2de kl. C. M. van Rijn van „Blom- inendal" naar „Macnssar" de luit. ter zee 2de kl. P. J. Serlé van „Macnssar" naar „Atjeh" de luit. ter zee 2de kl. C. E. Dittlinger van „Atjeh" naar „Flores" de luit. ter zee 2de kl. J. 11. Commijs van „Flores" naar „Melvill vau Carnbec" als oudste olL de luit. ter zee 2de kl. W. Naudiu ten Cate van „Melvill van Oarnbee" naar „Gedeh". Bij de Gouv.-Marine van het st. „llavik" op het st. „Sperwer", de gezaghebber 1stekl. M. L. Broos; van het. st. „Sperwer" op het st. „Havik", de gc- zagh. 1ste kl. D. Nolle. De luits. ter zee 1ste kl. J. A. Kloek en A. C. van der Sande Lacoste, uit Oost- en West-Indië iu Nederland teruggekeerd, zijn op non-activiteit gesteld. De machinist 1ste kl. K. E. J. G. II. Hoffmnnn wordt met 6 dezer 01 ergeplantst uit de rolle vau Zr. Ms. stooinriviervnartuig „Merva" in die van Zr. Ms. wachtschip alhier en met dien datum bij de conservatie op 's Rijkswerf. Door den aan boord van Zr. Ms. schroefstoom schip „Sommelsdijk" dienenden konstabel in het v. c. A. J. F. Smitz is met zeer gunstigen uitslag het examen voer konstabel-majoor afgelegd aan boord van Zr. Ms. art.-instructiescliip „Aruba". Door Z. M. zijn benoemdbij den plaatselijken stat', tot 1ste luit. de 2de luit. J. J. A. Epke, plaats, adj. te Haarlem bij het 3de reg. inf., tot kapt., de 1ste luit. J. Bruce, van het 1ste reg. Onderwijs en Examens. Texel, 3 Sept. Gisteren maakten de kinderen van de Openb. school te Oosterend, in 14 rijtuigen gezeten, een tochtje naar het dorp de Koog en keerden over den Burg huiswaarts. Hadden de kinderen aan het strand en in de duinen veel genoten, vooral de hartelijke ontvangst aan den Burg voerde de feestelijke stemming ten top. Het weder werkte bijzonder tot het welslagen van het feest mede. Bij het tweede toelatingsexamen voor de H. B. S. te Enkhuizen zijn de zes leerlingen, die zich hadden aangemeld, allen geslaagd en wel vijf voor de eerste klasse en één voor de tweede klasse. Te Kwadijk is een schoolfeest gehouden, een optocht van 25 ruiters met de schoolkinderen. Burgemeester en wethouders in een open rijtuig. Het was een prettige dag. Voor het 3de gedeelte Candidaats-examen notariaat geslaagd de heer J. W. C. Kroon te Noord-Scharwoude. De minister van Marine brengt ter kennis van belnnghebbenden, dat bij zijn Departement een ver gelijkend onderzoek zal worden gehouden van hen. die tot tweede klerk wenschen tc worden aangesteld, op eene jaarwedde aanvankelijk van f 400. Nadere bijzonderheden bevat de!„Staatscouranl". Landbouw en Veeteelt. In eene jl. Woensdag te Aartswoud gehouden vergadering der afd. „Opmeer en Omstreken" der Holl. Mij. van Landbouw werd verslag uitgebracht der Commissie aangaande een vergelijkend onder zoek der voedingswaarde van lijn- en sesamkoek voor melkkoeien. Daar het geheele verslag zal op genomen worden in de Landbouwcourant van Oc- tober e. k., worden hier slechts de uitkomsten der proefneming vermeld. Uit de gehouden proef, waartoe eenige veehou ders elk twee stel melkkoeien hadden beschikbaar gesteld, is 0. a. gebleken dat de voedering met lijn koek op de waarde der melk gunstiger werkt dan die met sesamkoek, met een gemiddeld verschil van 7%» terwijl daarentegen de hoeveelheid melk ver kregen bij 't gebruik van seamkoek, 6,9% grooter jvas. Voor het. verschil in gewichtstoename konden geene juiste cijfers opgegeven worden, daar er ge durende de proefneming eene koe (met sesamkoek gevoederd) was doodgevallen. Ook werd medegedeeld, dat de verwisseling dei- beide voedingsstoffen geene stoornis in 't gebruik had veroorzaakt. Verder meende de heer J. Oostwoud Wijdenes, in wieus stallen ook de proef genomen, was, de aandacht te moeten vestigen op de nawerking vau de lijn en sesamkoeken. Met cijfers toonde hij aan dat de melkkoeien, welke op stal met sesamkoeken waren gevoederd, in de weide het meest voldeden, niet alleen wat de qunliteit en de hoeveelheid der melkopbrengst betreft, maar ook wat deu groei van het vee aangaat. Daarna werden een drietal vragen aan de orde gesteld. 1. Wat is het beste voeder, als krachtvoeder, om geldekoeien op stal spoedig vet te mesten 2. Zou het niet nuttig wezen om de vraag aan gaande het uitroeien van mós nog eens te bespre ken 3. Zou de afd. „Opmeer en Omstreken" van de Holl. Mij. van Landbouw het wenschelijk achten dat de lagere school aan de beoefening der plant kunde meer aandacht scbenke? Men noemde als uitmuntend krachtvoederpel- meel, paardeboonen, garstemeel en melk. De onder vinding had geleerd dat ook bij de vetmesting vau

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2