OUDEN HEER SMITS ,;t algemeen belang" 25 Kruisweg 175. Gebroeders Serbrock, eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, O N D E R WIJ S. Brand. Brand. Groote voorraad Kantoor-, School- en Teekenbehoeften, meer dan 200 soorten stalen Perry-Pennen, zeer fijn, groot en klein formaat Postpapier, M o d e 1 p a p i e r, Euveloppen, Papeterie en Rekeningpapier, Model-, Copiëor-, Groot-, Dag en Kasboeken, Bon en Kwi tantie-Boeken, enz. In dienst van den Grooten Mogol. De Kommandant van de Negerjagers. HET ALBUM, EDITH EN NORA MIJN EERSTE MOORD. De avonturen van Humphrey Dexter. Doct Shalp's Baard-Tinctuur JACQDES VAN ROSENDAEL. D a m r a k Amsterdam, H. 61. in de keurigste dessins. VIJFTIG CENTS per DEEL, Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij sluit op de voordeeligste voorwaarden verzekeringen tegen schade, ontstaan dooi' brand en dooi' de ter blusscliing aangewende middelen. Vaste jaarlijksche bijdrage voor Woonhuizen 50 cents per-f 1000 per jaar. Voor Winkelhuizen iets hoogei', naai' gelang van het brandgevaar. Nadere inlichtingen worden verstrekt dooi' C. S. JAIIING, Weststraat 106, Helder. DIENSTBOL Geen grijs liaar meer! De nieuwe London JACQUES VAN ROSENDAEL. Holloway's Zalf en Pillen. Annonces, Dinsdags, Donder dags en Zaterdags niet vóór 's mor gens 10 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. Annonces, onveranderd 4 malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. ADVERTENTIEN. Bevallen van eene dochter: M. C. VERFAILLEGOVERS. Helder, 30 Augustus 1890. Eene Onderwijzeres met acte Fransch wenscht eenige privaatlessen te geven tegen billijke conditiën. AdresBureel dezer Courant. Opleiding van jongelui voor de school van den Heer VASTENOU. Onmiddellijke aansluiting aan het onderwijs, dat aan die inrichting wordt gegeven. F. J. VERMEULEN, Onderwijzer aan gen. inr. TE HUUR: circa 6 bunder Weiland met Stal, voor den tijd van 6 jaar, te aanvaarden met Kersttijd a. s. Brieven franco, lett. W, Alg. Adv.-Bureau P. SPRUIT Jr., te Helder. Holland sc he IJzeren Spoorweg-Maatschappij. EXTRA-TREIN, op Dinsdag 9 September 1890, Tan SCHABEN naar ALKMAAR sa HELDER stoppende aan alle tusschenstations, ook te, ZIJDEWIND en OUDESLUIS. Vertrek naar Alkmaar 's avonds 10,40. u Helder 's nachts 12.10. De Administrateur. F Al fleze goederen zijn afkomstig Tan den tand in de Gmenstraat Tan de Ernia J. W. ARP, le Amsterdam. Zoor soodlioop. Winkeliers en Boekrerkoopers rnii rabat. Kanaalweg 175. Bij JAN LEENI) ERTZ ZO ON, te Amsterdam, is verschenen en bij alle Boekhande laars verkrijgbaar: Historisch verhaal van de wonderbare avonturen en omzwervingen der beman ning van het Oost-Indisch Jacht „Terschelling", 16611663, door J. HENDRIK VAN BALEN. Met 12 platen van WILM STEELINK. Geb. f 1.90, ingenaaid f 1.60. Ter- perse: Historisch verhaal van de krijgstochten tege* de Boschnegers in Suriname, door J. IIENHRIK VAN BALEN. Met 12 platen van WILM STEELINK. Geb. f 1.90, ingenaaid f 1.60. thiën." Nog slechts een tal exemplaren hebben wij over van Zondagsblad van de Held. en Nieuwed. Courant, waarin pas een aanvang is gemaakt met de beide groote romans: en Abonnés, die zich nog wenschen te abon- neeren, dienen zich dus te haasten. Later kunnen wij die romans niet meer van liet begin af leveren.Bovendien wordt binnen een paar weken, in het gratis daarbij gevoegd Advertentieblad, een begin gemaakt met een hoogst boeiend, uit het Engelscli vertaald, verhaal, getiteld Wij herinneren er aan, dat de prijs van dit Zondagsblad, bevattende elke week 16 groote en breede kolommen compres- sen druk, voor de abonnés onzer courant slechts bedraagt: binnen de gemeente 30 cent per 3 maanden, buiten 35 u en voor ben die niet op de courant gea bonneerd zijn, 50 cent per 3 maanden. Men wende zich om in te teekenen tot bet bureel van de Heldersche- en Nieuwedieper Courant, Molenplein 162/163, te HELDER. Door aankoop van een grooten winkel ben ik in 't bezit geko:..en van eene belangrijke partij 'EAU DE COLOGNE,ODEURS,TOILET- en andere ZEEPEN, van af de goedkoopste tot de fijnste soorten. Door dezen enorm en voorraad zullen de prijzen thans nog aan merkelijk verlaagd worden en zijn deze goederen van af a. s. Zondag verkrijgbaar. H.1L Winkeliers en Venters voor deze partij goederen extra korting. Al deze Reukwaren zijn afkomstig van den beroemden fabrikant J- C. B O L D O O T, te Amsterdam, en alles is gewaarmerkt met zijn etiquet en stempel. Haast u voor dezen Uitverkoop! P.s. Om namaak te voorkomen heb ik al mijn zeep, die door mij wordt verkocht, van mijne etiquetten voorzien en heb deze zeepen door deskundigen laten onderzoeken, welke bij uitkomst de beste eigenschappen bleken te bezitten en worden aanbevolen voor huidziekten, om de huid zacht en blank te houden, ter verfrissching, enz. De prijzen zijn zoo laag mogelijk gesteld. NI ederverkooper» ruim rabat. geeft- de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af. Prij* f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van Bij 11. A. UI. ROELANTS. te Sclaicdanr, is verschenen, van den CJciiiciitinc. Lc Saltimbaiiquc. Brieven en L'itboczeiningcn. Janus Snor Familie van Ons. j Vervolg «j» de Brieven. Afiis'Hklu'M va ja Iitiit'iikkcn. j Tweede vervolg op dc Brieven. Bloemlezing uit den Spectator. Berde vervolg op de Brieven en l'itboczeiningcn. Deze Negen Occlcn. ieder ongeveer 250 Bladzijden, zijn in klein-octavo-formaat op stevig papier keurig gedrukt, en kosten, allen tegelijk genomen, slechts i gebonden, in linnen prachtbandjes, 7 5 Cent». „De OUDE HEER SMITS" behoeft geen aanbevelingzijn Werken zijn bij duizendtallen gedrukt, verspreid en gelezen. En toch vooral ouder de jongere, de hedendaagsche Nederlanders is de Oude Heer Smits bij lang niet zóó bekend en geacht als hij onder zijn tijdgenooten was. „Hij, de beminnelijke schrijver, aan wien wij zooveel genoeglijke oogenblikken, zooveel weldadige in drukken le danken hebben, de scherpzinnige opmerker, die zulke juiste grepen wist te doen in het rijke leven der maatschappij, de fijn gevoelende humorist, die, bij zijn onverwir.nelijken afkeer van onwaarheid en schijn, zulk een open oog had voor al wat goed is en schoon, wiens hart zoo warm klopte voor dc menschheid, die hij liefhad." Yandaar deze goedkoope uitgaaf, die in handen behoort te zijn van ieder beschaafd Nederlander. Jong en oud kunnen den Ouden Heer Smits lezen, en na hem gelezen te hebben, zal men telkens weder naar een of ander Deeltje grijpen, om volop te genieten van eene door en door gezonde levensopvatting, waarvan iedere Bladzijde getuigt. Alle deelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, tegen den prijs van Zestig Cents ingenaaid cn Negentig Cents gebonden. Bestellingen worden bij alle Boekhandelaren aangenomen-. Bij ondergeteekende is verschenen: DOOR EIGEKT SCHULD, Roman van H. SCHOBERT. 1 deel, 231 pag., prijs f 2. Voor LEESGEZELSCHAPPEN en BIBLIOTHEEKEN zeer aan te bevelen. Beider. J. H. VAN BALEN. gevraagd, tegen 1 October, die melken, in een gezin zonder kincarf bevragen, oncler letter K, Hulppte Wieringenvaard. Binnen één jaar tijis Tersckceu te 4te Témeerderte ea Terteterie di De voeding in het eerste levensjaar, D O O 11 Dr. M. RUTGERS VAN DER L0EFF. Ten voordeele van kinderbewaarplaatsen in Nederland. PRIJS f 1.—. „In eene juiste voeding vnn liet kind gedurende het „tijdperk zijner eerste ontwikkeling, ligt dc bron van „zijn tegenwoordig en volgend welzijn." De S c li r ij v e r. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en tegen toezending van f 1.per postwissel of in blauwe postzegels bij den Uitgever J. H. VAN BALEN, te Helder. Men leest in de „Huisvrouw" omtrent bovenstaand boekje van den lieer Rutgers van der Loeft', het volgende: Met evenveel overtuiging is dit boekje geschreven. Hier treffen wij een man van het vak aan, die zich meer op positief terrein beweegt en eigen ervaring naast die van anderen stelt. Het onderwerp, dat bij behandelt, is niet nieuw. Vooral in den laatsten tijd is het meer dan eens en goed behandeld door jonge geneeskundigen. Maar des te meer moet liet treffen, dat dit geschriftje in ons* land binnen korten tijd eene vierde uitgaaf beeft beleefd. Behalve aan het klassieke boekje van onzen Allebé is aan geen Nede'rlandsch schrijver op dit gebied zulk een grooten bijval ten deel gevallen. Het is in een aangenamen stijl en hier en daar zelfs met Oosterschen gloed geschreven. Eerst wordt de Fransche methode van opvoeding van den zuigeling, als een afschrik kend voorbeeld van verkeerde opvoeding voor oogen gesteld, en verder schetst hij de treu rige tooneelen van kinderbederf, uit eigen ervaring aanschouwd. Vervolgens stelt de schrijver de voordeelen van dc voeding des kinds door moedermelk uiteen, wijst op de nadeel en der kunstmatige voeding door dierenmelk, doch geeft, waar de noodzakelijkheid gebied er toe over te gaan, de beste middelen aan de liand, om gewensclite iesultaten te verkrijgen. De scheikundige en microscopische samenstelling der verschillende melksoorten wordt met elkander vergeleken en de middelen worden aan de hand gedaan, om de meest mogelijke uniformiteit met de moedermelk te verkrijgen. Een lans wordt daarbij gebroken voor de weder eenigszins in onbruik geraakte kar nemelk. Ten slotte worden de bekende kunstvoed- sels aan een critiscli onderzoek onderworpen. Wij moeten erkennen, dat wij dit boekje met onverdeelde aandacht gelezen hebben en niet aarzelen, het aan onze jonge moeders of aanstaande moeders ter lecture aan te bevelen. Leeuwarden. Di\ S. Sr. Coronel. is de beste der Parfumerieën om 't grijze haar te doen ver dwijnen, is onschadelijk voorde huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Prijs S5 Cent per flacon en f l.SO de dubbele flacon. Oude wonden, zweren en etterbuilen. De dagelijkselie ondervinding bevestigt de waar heid, die over allen tegenstand gedurende zeven-en-twintig jaren beeft gezegevierd, nl. dat er geen middelen bekend zijn aan Hol loway's middelen gelijk in het genezen van zeere boenen, zweren, wonden, huidziekten, roos, abscessen, brandwonden, hoofdzeer en in waarheid alle gevallen? waar de huid be schadigd is. Het is van het grootste gewicht deze ongemakken spoedig te genezen, daar anders bet verplichte in huis blijven de ge zondheid verzwakt. De gereed e middelen ter genezing vindt men in Holloway's Zalf en Pillen, die de wonden heelen en derzei ver oorzaken verdrijven. In de ergste gevallen is de zalf er in geslaagd eene volkomene genezing te bewerken, nadat ieder ander mid del gefaald had eenige verlichting te geven. De ergste gevallen spreiden liet best hare deugden ten toon. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f3.—, f6.75, f 13.50 en f20.50 Zij worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor H o 11 o w a y, 533, Oxford-Street, Londen. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4