Een flinke Jongen, ,,'T ALGEMEEN BELANG" Nuttige Handwerken. UURWERKEN. T IVO LI. Zondag a. s. Bal. Schitterende Voorstelling Elite Specialiteiten-gezelschap van den Directeur Impressario W. PIERRE DE BOEF. HARDDRAVERIJ en VUURWERK SCHITTEREND VUURWERK. GE LANGE DE MÖRAAZ, Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij sluit op de voordeeligste voorwaarden verzekeringen tegen schade, ontstaan door brand en door de ter blussching aangewende middelen. Vaste jaarlijksche bijdrage voor Woonhuizen 50 cents per f 1000 per jaar. Voor Winkelhuizen iets hooger, naar gelang van het brandgevaar. Nadere inlichtingen worden verstrekt door C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. SCHULD, DOOR EIGrEN Buitenland. Hongarije. De berichten omtrent den watervloed te Praag luiden inderdaad schrik wekkend. Jl. Donderdagmorgen omstreeks 6 uur bezweek de oude, eerwaardige steenen brug over de Moldau, met het groote gedenkteeken van Nepomuk. Dit stortte met de twee bogen der brug, waarop liet rustte, in de schuimende en woest stroomende rivier. Van lieverlede volgden ook.de andere bogen, steeds onder het angstge schreeuw der menigte, zoodat omstreeks 10 uur nog slechts één boog de zevende der acht welke de brug telde uit de golven opstak. Volgens een telegram van Donderdagmiddag half vijf, zouden er bij het instorten der bmg 30 personen in de golven omgekomen zijnde gemoederen in Praag zijn evenwel zóó in onrust, dat vertrouwbare mededeelingen vandaar nau welijks te verwachten zijn. Zeker evenwel is het dat bij verschillende pogingen tot redding te Praag en in de naaste omgeving twintig man schappen der genie-troepen verdronken zijn. Donderdagmiddag deed de kommandant van dit te Praag liggende korps de naamlijst der vermiste manschappen openbaar maken. Alarmsignalen kondigden gisteren de verbrei ding der overstrooming aan. De toestand wordt van uur tot uur ernstiger. Gemengd nieuws. Een prospectus is verschenen van Het Rozekruis, maandblad gewijd aan de versprei ding der geheime wetenschap, magnetisme, the- osophie, symboliek, enz. De redactie meent, dat het tijdschrift nuttig zal kunnen zijn voor de vrijmetselaren, die nog niet volkomen op de hoogte zijn van de in de loge bewaarde Symbo len ook voor de spiritisten, die niet al te stijf vasthouden aan eenmaal opgevatte denkbeelden. Het maandblad zal een soort cursus vormen in dè geheime wetenschap. De redactie zal haar best doen, zich steeds zoo eenvoudig mogelijk uit te drukken. Ieder mensch, die in het bezit is van een gezond verstand, moet kunnen begrij pen wat hem hier wordt aangeboden. Een jonge Schotsche visscher had een nieuwe boot gekocht en ze den naam van zijn beminde gegeven „Maggie M.Intosh." Toen het Vaartuig kant en klaar was, nam hij zijne aan staande meê om het haar eens te laten zien, wel denkende dat zij erg in haar schik zou zijn, dat de boot haar naam droeg. Doch hoe was zijne verrassing, toen zij na in gulden letters haar naam op den spiegel gelezen te hebben tot hem zeide„Het spijt me dat ge de boot naar mij hebt gènoemd." „En waarom was zijn vraag. „Wel," hernam zij, „verbeeld u, dat er in de courant staat dat Maggie M'Intosh voor repa ratie is aangekomen, of dat Maggie M'Intosh in het dok is gebracht om afgekrabd te worden, of dat Maggie M'Intosh tegen de rosten is aange- loopen en een gat inHier kon ze niet ver der, tranen verstikten haar stem. De naam der boot werd veranderd in „de Schalksche Een gelukkige uitdrukking. Toen Bonaparte in 1793 Toulon belegerde, dat in het bezit der Engelschen was en waaruit hij hen wilde verdrijven, bestuurde de Keizer op zekeren dag den bouw van eene nieuwe batterij. Nauwelijks hadden de Engelschen dat gezien of zij openden een levendig vuur. Bonaparte, die eene depêche wilde verzenden, vroeg om een sergeant, die schrijven kon. On middellijk verliet er een de rangen en schreef onder zijn dictaat een brief. Nauwelijks was bij daarmede gereed of een kanonskogel sloeg tusschen Bonaparte en hem in den grond en bedekte hen beiden met stof. De sergeant keek bedaard op en zeide, zich naar de Engelsche liniên wendend „Dank u, heeren, ik dacht niet, dat gij zoo beleefd waart. Ik had juist zand noodig voor mijn brief." Deze uitdrukking en de kalmte van den onder officier, troffen Napoleonhij vergat het nooit de sergeant werd weldra bevorderd en werd ein delijk zelfs generaal. Het was de dappere Junot, wiens naam zoo dikwijls in de Fransche jaar boeken met eer genoemd wordt en die door zijn moed en vastberadenheid Hertog van Abrantes werd. Wreedheid van Koning Jan van Enge land. Sedert hunne verstrooiing over de aarde, zijn de Joden herhaaldelijk door de Christelijke Koningen wreed behandeld. Zoo had Koning Jan van Engeland, die veel geld noodig had en wist dat er vele rijke Joden in zijn koninkrijk leefden, de gewoonte om hen uitermate zwaar te belasten en hen in de ge vangenis te laten werpen, waar zij bleven, totdat zij de geëischte som betaald hadden. Verschei dene hunner gaven alles wat zij bezaten, doch dit was den Koning niet genoeg, daar hij meende, dat zij hun geld verstopt hadden; daarom beval hij hen te martelen, tot zij bekend zouden hebben. Dezen verloren een oog, anderen een oor, doch één in het bijzonder, van wien eene som van achtduizend gulden was geëischt, werd met nog grooter wreedheid behandeld. De koning beval, dat hem iederen dag een tand zou worden uit getrokken, totdat hij betaalde. De Jood, die weinig geneigd was zich zeiven te ruïneeren, bood eene geheele week weerstand en verloor dus zeven tandendoch, eindelijk niet langer in staat zijnde om de pijn te verduren, verklaarde hij op den achtsten dag te zullen betalen en behield dus zijn verder gebit ten koste zijner fortuinhad hij dit niet gedaan, ongetwijfeld zou hij al zijne tanden vorloren hebben. Het is gelukkig voor dien stam, dat hij nu in eene minder barbaarsche eeuw leeft. Niemand behoeft thans meer te vreeaen, dat hij onverdiend zal worden gestraft. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins van Oranje (s.), vau Amsterdam naar Ba tavia. vertrok 4 September van Suez. Prinses Mar ie (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 4 September Gibraltar. Het Nederl. barkschip „Sundswall", kapt. N. N. Bjonnes, van Kötka naar Londen bestemd, is 28 Augustus jl. in een orkaan lek geworden en tusschen Porkkala en het vuur van Reval in zinkenden staat verlaten. De equipage werd door een Russisch oorlogsschip gered en te Helsing- fors aangebracht. Het schip is later, op de lading hout drijvende, te Borga binnengesleept. Marktberichten. Alkmaar, 5 Sept. Aangevoerd 3223 hectoliters Granen, als: 450 h. Tarwe f 7.50 a 9.316 li. Rogge f 5.62* a C.40, 292 h. Gerst f 4.50 a 5.— en id. Cliev. 6 35, 1701 Haver f 3.50 a 4.25, 1 h. Braineboonen, 88 h. rood Mosterdzaad f 17 a 18, 18 li. Koolzaad f 9.2a, 265 h. Knrwcizaad f 8.75 a 9.40. Groene Erwien f 8.a 9.25, grauwe id. f 19, 92 li. vale id. f 11 a 13 en Witte f9.25 alles per HL. Hoorn, 4 Sept. Kleine Kans f 32.50, Commissie f 26.50 en middelbare f 25.50 per 50 KG. Enkhuizen, 3 September. Aangevoerd 0 Biggen. Iloter 52i a 571 et. per kop. Eieren f 3.50 a 4.25 per 100 stuks. Aardappelen, blanke f 1.a 1.20, blauwe fl.a 1.30, Uien f 0.C0 n 0.70 per half ni<. 26 stapels Kaas, f 26.per 50 KG. Nieuw Karwei- f 9.a 9.25, nienw Mosterd- f 17.n 18 50, Gerst f 4 a 5, Haver f 3 a 4, Grauwe Erwten f 17, Wijker A'ale id. f 15. Enkhuizen, 4 Sept. Aardappelen: Graatjes f 1.10 a 1.20, blauwe f 0.95 a 1.05 en blanke f 0.80 a 0.90 per half HL; grove Bloemkool f 3.50 a 6.roode Kool f 2 50 a I' 3.50 en witte idem f 2.50 a 3.50 per 100 stnksPeren f 4.50 n 6.Appelen f 3.a 4.groote gele Uien f 1.10 a 1.30, kleiue idem f 1.40 a 1.60, groote roode f 1.30 a 1.50 en kleine idem f 0.80 a per H.L. 5 Sept. Aardappelen Graatjes 1.a 1.20, blauwe f 1.10 n 1.30 en blanke f 1.05 n 1.35 per half TIL.grove Bloemkool f 4.50 a 7. roode Kool f 3.n 4, witte kool (3 a 4 per 100 stuks Peren f 4.50 a 7.50, Appelen f 3 a 4.20 per HL gro*;e gele l'ien f 1.20 a 1.30, kleine idem f 1.60 a 1.S0, groote roode f 1.60 a 1.80 eu kleine idem f 0.80 a 0.90 per HL. Bovenkarspel (Station), 4 Sept. Grove Bloemkool f 4 a f 6. Reuzen f 8 a 9, witla Kool f 2.50 a 4. roode dito f 2.50 a 3.ï0 per 100 stnks; ronde f 1.a 1.40, Peren f 1.75 n 3.Appelen f 1.50 n 2.50, gele Uien f 0.65 a f 1. roode f 0.60 a 1.10 per half HL. Amsterdam, 5 Sept. Tarwe op levering lager, Nov. f 223. Maart f 226. Rogge op levering ze.r willig; Oct. f 150, Maart f145. Koolzaad op 800 K.G. Olie stil. Lijnzaad in oen doen. Rnnpolie willig; vliegend per 100 K.G. f30.50, Oct. f 30.50. Mei f 30.50. Lijnolie onveranderd; vliegend per 100 K.G. f 26.75, Oct. f 26.75, Nov.-Dec. f 25.75. Jan.-Mei f 25.75. Raapkoeken f 60 a 90 per 1040 stnks. Lijnkoeken f 8.50 a 12 per 104 stuks. Aardappelen Geld. Blauwe, f 2.45 a 2.60, dito Kralen f 3.a 3.20, Jammen f 2.90 a3.25, Katwijker Zand f 3. a 4.50, llillegommer Zand f 3.50 a 4.50, Fr. Zaaiers fl.60 a f 1.72, dito Dokk. Jammen, f 2.50 a 3.Pruis. Hamb. f 3.40 a 3.80, alles per H.L. Schiedam, 5 Sept. Moutwijn f10..Jenever f 15.50, Amst. Proef f 16.75, Spoeling-Beurs f 0.70, Spoeling-Com missie f 0.60. Londen, 4 Sept. Te Deptford aangebracht2439 Amsrik. Runderen, 3-4 n 3-6 per stone (50 a 521 c. per K.G.). 502 Ned. Kalveren, 4-2 a 4-10 per stone (65 a 751 0. per K.G.). 3510 Ned. Schapen, 4-4 a 5-0 per stone (65 a 75 c. per K.G.). Londen, 4 Sept. Aangevoerd: 200 Runderen, 3000 Schapen en Lammeren. 170 Kalveren, 130 Zwijnen. Prijzen: Runderen 2-4 a 4-8, Schapen en Lammeren 4- a 6- Kalveren 3-4 a 5-4, Zwyneu 2-4 a 4-2. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 6 September. Sedert jl. Donderdag werden alhier door 93 korders on beugers 10 tot 60 tongen. 3 tot 20 roggen, 2 tarbotten, 1 tot 4 mandjes kl. schol en 1 tot 5 manden schar aaugevoerd tong gold 75 a 95 cent, rog 80 cent n f 1.10, tarbot f8 a f9 per stuk, kl. schol f2 a f 4 per mandje cu schar f 3 a f 4 per mand. Texel. De visfeherij op zeepaling is begonnen. Ge woonlijk duurt deze niet langer dan tot half October, omdat dan gewoonlijk deze fijne soort paling plotseling verdwijnt, waarschijnlijk naar zeer diepe plaatsen. Enkhuizen, 5 Sept. Aangevoerd gisteren 2800 KG. en heden 2350 KG. bot; prijs 18 a 20 ets per KG., en 32 manden garnalen, prijs 75 ets per mand. Burgerlijke Stand van Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. Ondertrouwd K. Jelleina, kanonnier, en A. Kwast. J. Vriend, timmerman, cn L. de Graaf. W. H. Hatersel, kenstahelsmaat, en N. de Beurs. L. Boon. ambtenaar bij de Mariue. en C. F. Beukenkamp. BevaHeu N. Hoogendijk, geb. Neefjes, d. A. van Wijn gaarden, geb. Litideloo, z. A. C, Bakker, geb. Heijselaar, z. P. Zwaan, geb. Bais. d. J. Held, geb. Snijder, d. J. C. A. L. Pbilipscn, geb. Singeling, z. O. van der Leek, geb. Loots, z. Overleden: S. van Riel. 9 m. J. Mors, 48 j. O. van der Leek, geb. Loots, 29 jaren. Nieuwe Niedorp, van 1 tot 31 Augustus. Geboren: Pieter, z. v. K. Kos en L. Boekestein. Petrus, z. v. C. Appelman en T. Alak. Elisabcth, d. v. C. Speets en N. Koopman, Cornelia, d. v. P. van der Klooster en A. de Jongh. Overleden: JL Helder, echtg. v. S. Wit Az51 j. T. Sokeuk, 13 j. Schellinkhout. Geboren: Jansje, d. v. J. Zwaan en I. Nugter. Neeltje, d. v. P. Stieltjes cn A. Ossen. Anfie, d. v. J. de Boer en A. Man. Blokker. GeborenArion, z. v. C. Sehonten Cz. en T. Konijn. Dirk, z. v. P. Klaver en A. Visser. Cornelis, z. v. J. Commandeur en M. Entius. Ebsltje, d. v. G. Leegwnter en E. Bcclie. Jan, z. v. J. h'arste n eu D. Koopman. Pie ter, z. v. C. Smit en M. Tuinman. OverledenJ. Roos, echtg. v. A. Koster, 54 j. Opperdoes. Geboren Fokkc, z. v. C. Zwier en G. Muller. Mijusje, d. v. J. Rustenburg en J. Druijf. Gerrit, z. v. K. Zeilemakcr en G. Blokker. Cornelis, z. v. D. Stam en D. Rustenburg. Klaas, z. v. C. AVijdenes Gz. en M. Stapel. Overleden: A. Blokker, echtgeu. v. G. Rooker, 58 j. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Commerce, kapt. Baeker, arriveerde 25 Augustus vau Nietwedi'-'p te Bjorneborg. 1* Uren. Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Ca. Stand. Afw. Stand. Afw, 5 6 6 12 8 12 N O. 0.2 Kg. Z.Z.O. 0.4 Z.W. 0.8 770.35 f 9.55 770.3 l(f 9.51 770.63 f 9.83 17.0 14.5 17-3 -0.7 -1.1 -0.3 O, Uren. Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 5 6 6 12 8 12 0.83 0.96 0.92 Helder, mooiweer. Lichtbewolkt mooiweer. Idem Vink. Vlak. id. Yeniacbting; Veranderlijken wind. Laatste berichten. 6 September. Het nieuwgebouwde stoomschip „Van Goens", bestemd voor de Ned.-Indische Paketvaart- maatschappij is gisterenavond alhier aangekomen en werd heden ter reede langs den gemeten mijl met gunstigen uitslag onder stoom beproefd. Door de politie alhier is een marine-matroos gearresteerd, die reeds sedert 26 Mei jl. als de serteur was gesignaleerd. Gisteren is in zee drijvende gevonden en alhier aangebracht het in vergevorderden staat van ontbinding verkeerend lijk van een onbekend zeeman; het werd onmiddellijk begraven. De minister van Marine brengt, ten ver volge op zijne aankondiging van 3 Februari jl., ter kennis van zeevarenden, dat, hoewel van den romp van het gezonken vaartuig in de Zuider- haaksgronden niets meer te bespeuren is, zich evenwel op onderlingen afstand van ongeveer 50 M. en ongeveer 1.5 M. onder water, twee ijzeren voorwerpen bevinden, waarvan de ligging thans door een tweede wrakton, op ongeveer 200 M. N^N.W. van de ter plaatse aanwezige wordt aan gegeven. Over de maand Mei was de sterfte het grootst in de gemeenten: Roermond 11.74, Helder 12.81, Zaandam 13.05. Alkmaar 14.87, Kampen 15.13, Zwolle 26.94, 's Hertogenbosch 19.95, Gorinchem 27.72, Amersfoort 27.76, Schie dam 28.07 op de 1000 inwoners per jaar. ADVERTENTIES. Ondertrouwd LUCAS BOON en COENRADINA F. BEUKENKAMP. Helder, 5 September 1890. Receptie: 7 Sept. Binnenhaven, 14 Sept. Dijkstraat, J 24 uur. Ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot het geven van privaatlessen. Grondig onderricht in het knippen op maat. A. HUBBELING, ICanaalweg 40. Bij vonnis der Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar \*an den 2 September 189.0, is MOZES SMIOIV JAf.OKS, koopman in galanteriën, Avonende te Helder, met ingang van den 29 Augus tus 1890, verklaard te verkeeren in staat \*an faillissement, met benoeming van den E. A. Heer Mr. T. A. SANNES, lid dei- gemelde Rechtbank, tot Rechter-commissaris en van den ondergeteekende tot curator. De ccratc Vergades'ing van Schuldei- schers in dit faillissement is door genoemden Heer Rechter-commissaris bepaald op Vrijda* 12 September 1Ü90 's middags te 12 uur, in een der lokalen van het Stad huis aan de Langestraat te Alkmaar. Alkmaar, 5 Sept. 1890. Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN, Advocaat-Procureur. Groote keuze in alle soorten HORLOGES voor den Werkman, A-oor Dames, Heeren en Jongeheeren, in metaal, zilver en goud. REGULATEURS,PENDULES en WEKKERS. Bij zorgvuldige repassage en guarantie laagste prijzen. Aanbevelend, Kruisweg. GUST. BUHSE. die liet letterzettersvak wenseht te leeren, kan dadelijk geplaatst worden, aanvankelijk als loopjongen. Adres: Bureel dezer Courant. Bij gelegenheid der Harddraverij te SCHA GEN, op DINSDAG 9 SEPTEMBER 1890: in het N.-Holl. Koffiehuis. Voor het eerst alhier het Internationaal Aanvang 5 uur, na afloop dei- Harddraverijen Groote Pau ze onder het Vuurwerk. Entree: doorloopende Kaarten voor den geheelen nacht, 49 Cents de persoon. N.13, Zie verder groote biljetten. te SCHAGEN, op DINSDAG 9 SEPTEMBER 1890. 's AVONDS: EXTRA-TREINEN van SCHAGEN naar HELDER en A L K M AAR en tusschen- liggende Stations. Zie verder de biljetten. Namens het Bestuur, F. G. J. C. HEITLIGERS, Voorzitter. W. ROGGEVEEN Cz., Secretaris. Omtrent het sl uiten van contracten van levensverzekering en lijfrenten bij de Ilollandsche Sociëteit van Lecemver- zekeringenopgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J. F0CK. j. T VAN B0SSE. J. G. SILLEM en Jb. BIERENS DE HAAN. als Commissarissen, Jhr. Mr. C HARTSEN Jbsz., als Directeur en Mr. J. P. P0RTIELJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te ver krijgen aan liet Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij TIII. Correspon denten in de voornnamste steden des ltijks en bij de Generaal-Agenten: de Heeren T. DRA1JER. te 's Gravenhage, Billitonstraat 2 C. H. HOOFT GRAAFLAND, te Utrecht,Kromme Nieuwegracht 382. Correspondent voor den flelder de Heer o. &TJS7A.xriisrc3r. Jaarlijkschc premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven: Op 25 jaar f 1.99, op 40 jaar f 3.11, 30 2.2:, „45 3.71. - 35 2 64, 50 4.53. De Commissionairs in Effecten TE ALKMAAR, bevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van Binnen- en Buitenlandsche EFFECTEN, het plaatsen en afschrijven van KAPI TALEN in het Grootboek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrek kelijk. Mede bevelen zij zicli aan als Correspon denten en Agenten van de BRAND WAARBORG-MA ATSCHAPPIJ, gevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. Bij ondergeteekende is verschenen: Roman van H. SCHOBERT. 1 deel, 231 pag., prijs f 2. Voor LEESGEZELSCHAPPEN en BIBLIOTHEEKEN zeer aan te bevelen. Helder. J. M. VAN BALEN. Snelpersdruk van J. II. v&n Halen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6