VLOEIBAAR KOOLZUUR 2 0 tal exemplaren hebben wij over van Een flinke Jongen, BEINS' Chemisch zuiver Th. ESSELAAR^ Binnenhaven, No. 4. Handel in Wijnen, Likeuren, Binnen- en Buitenlandseh Gedistilleerd. Specialiteit in COGNAC. EBOLDOOT'S AUDECOLOGNE LEEP Gebroeders Serbrock, k eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, SPOKEN. FAILLISSEMENT. Rechtlijnig teekenen. DUIN-AARDAPPELEN, Nederl. Kaenoliet- en Kooizuur-Maatschappij, Fabriek: NASSAUSTRAAT, ROTTERDAM. Deze Cyliiulers zijn gestempeld met den naam vau den Heer BEINS die als Chemicus aan onze fabriek verbonden is. AGENTEN CEVRAACD. D a 111 r a k H. 61. in de keurigste dessins. Geen grijs liaar meer! De nieuwe London JACQUES VAN ROSENDAEL. Doct Shalp's Baard-Tinctuur THEE Gebr. SNEL, Amsterdam, Schouwburgzaal Wieringerwaard, Buitengewone Voorstelling Openbare Verkooping Openbare Verknoping Openbare Verkooping genaamd „HET OUDE SLOT", HET ALBUM, EDITH EN NORA MIJN EERSTE MOORD. De avonturen van Humphrey Dexter. ADVERTENTIEN. Getrouwd L. BOON en C. F. BEUKENKAMP, die, ook namens wederzijdsche familie, hun dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 17 September 1890. Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader Dk. DE GEAAF, in den ouderdom van ruim 76 jaren. Keinsmerbrug, 15 Sept. 1890. Uit aller naam, D. DE GRAAF^Jr. Algemeene kennisgeving. Een officier zoekt KAMERS met pension. Franco brieven, met prijsopgave, onder lett. M. B., aan het Bureel dezer Conrant. Eene onder w ij ze r es wenscht hare vrije uren te besteden tot het geven van privaat-onderwijs in de Fransche taal. Fr. Br., lett. K. B., adres Boekhandelaar A. J. MAAS, Dijkstraat. Een burg.meisje zag zich gaarne geplaatst in een wink. (Bakkerij of iets derg.) en tot hulp in de huisli., goed kunnende naaien, enz. en van goede getuig, voorzien. Brieven, onder lett. Z, aan het Bureel dezer Courant. Er biedt zich aan, om dadelijk of met Maart in dienst te treden, een Boeren arbeider, goed kunnende melken, rijden en ploegen. Br. fr., Lett. B, Algem. Adv.-Bureau P. SPRUIT Jr., te Helder. Wordt gevraagd vooreen Veeverzekering Maatschappij op vaste premiesolide AGENTEN. Vereiscliteis kennis van Vee. Adres, fr. br., aan de Directie DE EENDRACHT, Riemstraat 10, Utrecht. Landbouwers De Vee verzekering-Maatschappij DE EERSTELING, gevestigd te Utrecht, vraagt in alle plaatsen van Noord-Holland solide AGENTEN. Dit is de eenige Maatschappij ter wereld, die tegen vaste premie ver zekert en de volle verzekeringssom ingeval van ramp uitbetaalt. Adres fr. br., Hoofdbureau //DeEersteling" te Utrecht, of bij den Heer A. BRAK Cz., Provinciaal Inspecteur te Het Zand. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, in dato 11 September 1890, is, te rekenen van af 8 September bevorens, verklaard te verkeeren in staat van faillisse ment LAURENS WIERING, Koffiehuis houder en Koopman, wonende te Helder. In dat faillissement zijn benoemd den Edel Achtbaren heer Mr. A. J. BLOM, Rechter in gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commis saris en den ondergeteekende, mr. P. BUIJS, Advocaat en Procureur te Alkmaar, tot Curator. P. B UIJ S. ,,'t Zuiden". Leesgezelschap in 4 talen. Tegen 1 October worden nog enkele lezers gevraagd prijs per kwartaal f2. Boekhandel P. SPRUIT Jr. In bovengenoemd vak wordt 6 uur per week onderwijs gevraagd. Br., met opgaaf van uur en dag wanneer dit gegeven kan worden en de prijs daarvan, fr., lett. L., Algemeen Advertentie-bureau P. SPRUIT Jr. PUIK BESTE f 5.per mud franco Alkmaar en Nieuwediep. Te bevragen bij GEBRIT BLOM, te Petten. die het letterzettersvak wenscht te leeren,kandadelijk geplaatst worden, aanvankelijk als loopjongen. Adrea: Bureel dezer Courant. systeem B£iI]VS. Teleplioonnummer 74:5. in cylinders, inhoudende 10 kilogram. Exquise soorten. IS BIJZONDER VERFR1SSCHEND. F.lk «tukje ia gestempeld: J. C. DOLDOOT. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van is de beste der Parfumerieën om 't grijze haar te doen ver dwijnen, is onschadelijk voor de Luid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Prijs 85 Cent per flacon en f 1.50 de dubbele flacon. Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en lijfrenten bij de Hollandsche Sociëteit van Levensver zekeringenopgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J. F0CK. J. T VAN B0SSE, J. G. SILLEM en Jb. BIERENS DE HAAN. als Commissarissen, Jhr. Mr. C HARTSEN Jbsz., als Directeur en Mr. J. P. P0RTIELJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te ver krijgen aan het Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij IIH. Correspon denten in de voornaamste steden des Rijks en bij de Generaal-Agenten: de Heeren T. DRAIJER, te 's Gravenhage, Billitonstraat 2 en C. H. HOOFT GRAAFLAND, te Utrecht, Kromme Nieuwegracht 382. Correspondent voor den Helder de Heer O. S\7V-A.\7T3NTC3-. J.iarlijkschc premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven: Op 25 jaar f 1.99, op 40 jaar f 3.11, 30 2.27, 45 3.71. - 35 2 G4, 50 4.53. Holloway's Pillen. Hartklopping wordt dikwijls niet aileen I gevoeld maar ook gehoord zij verhindert den slaap en veroorzaakt de ergste vrees voor dreigende verstikking. Deze Pillen worden bijzonder aanbevolen om die aandoe ning te verdrijven, omdat zij de zenuwach- tigen versterken, die veel vatbaarder zijn voor deze ziekte dan andere personen. Holloway's Pillen verbeteren zoozeer de spijsvertering, vermeerderen zoozeer de wer king der lever en geven zooveel werkzaam heid aan de ingewanden, dat duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid verdwijnen zoodra de hartklopping vermindert, en de lijder on dervindt dadelijk de onbeschrijfelijkste ver lichting van benauwdheid. Holloway's Pillen vormen de beste genees- en purgeermiddelen in alle gevallen van herstelling van koortsen, ontstekingen,, zenuwpijnen en alle langdurige ziekten, die het bloed en de hersenen hebben verarmd. Binnen één jaar tijds Yerscheen de 4de yerineeitrie en yerMerie M yan De voeding in het eerste levensjaar, DOOR Dr. M. RUTGERS VAN DER L0EFF. Ten voordeele van kinderbewaarplaatsen in Nederland. P K IJ 8 f 1.— »In eene juiste voeding vnn het kind gedurende het „tijdperk zijner eerste ontwikkeling ligt de bron van „zijn tegenwoordig en volgend welzijn." De Schrij ver. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en tegen toezending van f 1.per postwissel of in blauwe postzegels bij den Uitgever J. H. VAN BALEN, te Helder. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f3.—f6.75, f 13.50 en f20.50 Zij worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor Holloway, 533, Oxford-Street, Londen. geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af. Prijs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu wediep alleen bij JACQUES VAN ROSENDAEL. VAN verkrijgbaar te Helder bij Mej. Wed. A. J. LEIJERUURBANUS, Kanaalweg; Mej Wed. J. A. EIKEMA, Weststraat; Mej. Wed. VAN GETSEN, Koningstraat; J. J. MOLL, DijkstraatJ. ESSER, Confiseur, Spoorstraat, 21. Probeer s. v. p. de SOUCHON THEE N°. 3, f t.25 per J Kilo. Zondag 21 September 1890: door liet Tooneelgezelschap van den Salon des Variétés te Amsterdam. Groot succes van den dag! Aanvang; 8 uur. Prijzen der plaatsen: lste Rang f 0.75, 2de Rang f 0.50. Plaatskaarten te bespreken tot Zaterdag avond 10 uur.. te Kolhorn, op DINSDAG 23 SEPTEMBER 1890, des namiddags oen ure, in de Herberg van DIRK KIST, van: Het aan G. KOOPMAN behoo- rende Huis, Boet, Erf en Bouwland in den Groetpolder, gemeente Winkel, groot .87.35, benevens' 20000 halve kilo's best gewonnen hooi. Nadere informatiëu verstrekt de Notaris C. BOONACKER. aan het Zand in de Zijpe, op WOENSDAG 8 OCTOBER 1890, des voormiddags 10 ure, in een der lokalen van den Heer P. STAM, van De vruchtbare Landerijen, tot Kerstmis a. s. bij A. J. SWAERTS in huur, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het Zand voormeld, ter gezamenlijke grootte van 30.59.30. Breeder b ij biljetten. Nadere informatiën verstrekt de Notaris C. BOONACKER. van het gunstig gelegen K.OFFIE3HUIS. aan de Marktplaats te SCHA GEN, behoorende aan den Heer A. MEIJER Sz. en groot .04.50. De veiling zal worden gehouden in twee zittingen, de eene bij opbod en de andere bij afslag en finale toewijzing op Dinsdagen 7 en 14 October 1890, telkens des avonds 7 ure, in het Koffiehuis „DE ROOS" bij ARIE VADER, te Schagen, en ten overstaan van den Notaris C. BOONACKER. - - Nog slechts een Zondagsblad van de Held. en Nieuwed. Couranf, waarin pas een aanvang is gemaakt met de beide groote romans: en Abonnés, die zich nog wenschen te abon- neeren, dienen zich dus te haasten. Later kunnen wij die romans niet meer van het begin af leveren. Bovendien wordt binnen een paar weken, in het gratis daarbij gevoegd Advertentieblad, een begin gemaakt met een hoogst boeiend, uit het Engelsch vertaald, verhaal, getiteld Wij herinneren er aan, dat de prijs van dit Zondagsblad, bevattende elke week 10 groote en forecdc kolommen couiprcM- scii druk, voor de abonnés onzer courant slechts bedraagt: binnen de gemeente 30 cent per 3 maanden, buiten 35 a en voor hen die niet op de courant gea bonneerd zijn, 50 cent per 3 maanden. Men wende zich om in te teekenen tot het bureel van de Heldersche- en Nieuwedieper Courant, Molenplein 162/163, te HELDER. Snelpersdruk van T H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4